טענה כי אישור הבקשה מהווה סטייה ניכרת מתכנית שכן מדובר בחריג בסביבה המורכבת בעיקרה מבתים נמוכים

עיון בהתנגדות העוררים שהומצאה לוועדת הערר רק בדיון מעלה כי בשעתו טענו כי במקרקעין מושא ההקלה קיים שביל גישה המוביל למקרקעין עליהם בנויה הדירה של העוררת, ויש להתייחס לזיקת ההנאה שלה בקרקע. יש לציין כי ב"כ העוררת לא חזר על טענה זו בפנינו. המשיבה טוענת כי בהתנגדות העוררת לא קיימת בקשה לזמנה, כי העוררת הינה פולשת ומסיגה גבול. וכי אין דבר בטענותיה של הוועדה המקומית. הועדה המקומית טוענת כי אינה נוהגת להזמין מתנגדים לבקשות להיתר כי ההתנגדות הוצגה במלואה בפני חברי הועדה ונידונה כפי שנדונו יתר ההתנגדויות וכמפורט בהחלטה. הועדה טוענת כי אין כל שינוי באופי הסביבה כתוצאה מהבקשה, כי מדובר בבנייה באזור שכבר ניתנו בו בעבר הקלות קרוב למרכז העיר בו מותרת בנייה בגובה, כמו כן מדובר באזור שהינו הומוגני והינו מתחדש בעיבוי בנייה, ובנייה חדשה. אשר לזיקת ההנאה אין לה בסיס לא במישור התכנוני, מדובר בחלקה ריקה אשר מיועדת בשלמותה למגורים, וגם מבחינת קניינית העוררת לא הצביעה על כל זיקת הנאה או מעבר. מעבר לאמור, התכנית מסדירה גישה מרחוב יהודה הלוי לרח' איבן גבירול, וזוהי הדרך הסטטוטורית לביתה של העוררת. דיון והכרעה ועדת הערר דנה בהרחבה ושמעה את טענות הצדדים מקום בו מתבקשת חריגה מהוראות התכנית נדחקה ועדת הערר ראשית על הצורך באותה חריגה. במקרה שלפנינו, נחה דעתנו כי זכויות הבניה המוקנות בחלקה (80 אחוז) בנייה עיקריים, ובנוסף נתוניה (הכוללים שטח תכסית בין קווי בניין ברוחב של 6 מטר) מאפשרים ומצדיקים גמישות בקומות וכתוצאה מכך גם בדירות. במצב דברים כזה, נמצאת סיבה ראויה לאפשר הקלה בקומה שכן "הליכי הקלות נוצרו כפי ששמם מעיד עליהם כדי להקל על בוני בתים ולא להצריכם לידי ההליכים הממושכים והמסורבלים של תיקוני תכניות". (בג"צ 1951/79 יצלף חברה למפעלי בניין בע"מ נ' יו"ר ועדה המחוזית לתו"ב ת"א). הדברים עולים בקנה אחד גם עם המגמה הנוכחית לאפשר דירות רבות יותר באופן המנצל את משאב הקרקע בצורה נכונה יותר. בשלב השני אנו בוחנים את השפעת החריגה המבוקשת מהמשטר התכנוני התקף על הסביבה הקרובה הן באופן כללי ובמיוחד באספקלריית תקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית התשס"ב 2002) ,בחינה זו מעלה כי אין בהקלה המבוקשת כל השפעה משמעותית על הסביבה, ודאי לא השפעה כזו המגעת כדי סטייה ניכרת בתכנית : מדובר באזור הסמוך לאזור בנייה אינטנסיבית ובו מותרות כבר היום 4 קומות על עמודים כאשר הוועדה המקומית הביאה בפנינו דוגמאות לקבלת הקלות בקומות ברחובות סמוכים. במצב דברים זה לא ניתן להגדיר את אותה הקלה שהתבקשה כאן בקומה אחת כשינוי אופי הסביבה מבחינת הבנייה המותרת בה. לא זו אף זו גם מבחינת הצפיפות מדובר בתוספת דירה אחת אשר אפשרית עפ"י תקנות סטייה ניכרת הנ"ל, תוספת כזו אינה מעלה ואינה מורידה מבחינה פרוגרמתית ואפילו תוסף מבחינת כל השכונה כולה. במאמר מוסגר נזכיר כי המחוקק נתן דעתו למצוקת הדיור והתקין לא מכבר תקנות המאפשרות ציפוף מעבר לקבוע בתקנות סטייה ניכרת בבתים קיימים, וזאת על מנת לתת מענה ולו זמני למצוקת הדיור הקיימת. כך או אחרת במקרה דנן , אין לתוספת יחידה אחת כל השפעה בהיבט זה. העוררים זנחו את הטענה בדבר זיקת ההנאה בדיון שלפנינו מכל מקום זיקה כזו לא הוכחה בפנינו קניינית היפוכם של דברים מנסח הרישום עולה כי המקרקעין רשומים על שם המשיבה ולא קיימת כל הערה בדבר זכות קניינית נוגדת, גם מבחינת התכנית החלה במקרקעין הוצג בפנינו כי מדובר בחלקת מגורים אשר אינה כפופה לכל זכות מעבר כזו או אחרת לטובת חלקת העוררים. אשר על כן לאור כל האמור אנו דוחים את הערר. בניהסטיה ניכרת מתכנית