בקשה תואמת תכנית תמ"א 36 סעיף 24 בנוגע לאתרי שידור ליד דרך

העוררת טענה כי הבקשה הוגשה כדין ועמדה בכל דרישות החוק, התקנות והתמ"א. כי הבקשה אינה מחייבת יידוע הציבור על פי תנאי התכנית, וכי הדרישה של 300 מטר מרחק למגרשי מגורים אינה סבירה, וכמו כן מנוגדת להוראות התמ"א, המאפשרות הקמת מתקני תקשורת בכל ייעודי הקרקע. הועדה המקומית טענה בכתב כי היא ערה לכך כי הבקשה אינה מחייבת יידוע הציבור ולכן פנייתה להתייחסות היישובים הבהירה כי אין לוועד או לאגודה כל מעמד מבחינה סטטוטורית. השיקול המנחה אינו ההתנגדות המושבים או התושבים אלא הצמדות למדיניות המועצה בדבר שמירה על מרחק של 300 מטר למגרשי מגורים סמוכים תוך התחשבות בציבור. כמו כן צוינו תרנים סמוכים במרחק של כ - 1500 מטר כאופציה חלופית. דיון והכרעה לדיון בפני ועדת הערר לא התייצבה הועדה המקומית. ועדת הערר הבהירה לא אחת כי מקום בו מדובר בבקשה תואמת תמ"א, ככלל יש לאשרה בכפוף להפעלת שיקולים הקבועים בתכנית בלבד. על נימוק "הקרבה" למגורים כבר קבענו בעבר כדלקמן: " ועדת הערר הבהירה לא אחת כי בהסתמך על החלטות ועדות הערר השונות, לדורותיהן, והחלטות בתי המשפט, אין מקום לשיקולים כגון דא, מקום בו מוגשת בקשה התואמת את הדין הרלוונטי ולענייננו תמ"א 36 א'. כך למשל נקבע בערר 17/03פרטנר תקשורת בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה: "לטעמנו משאושרה תוכנית מתאר ארצית המתירה הקמת מתקני תקשורת סלולרית בייעוד קרקע שונים לרבות מגורים, כפוף לעמידה בדרישות שונות ובהם קבלת אישור הממונה על הקרינה במשרד לאיכות הסביבה, לא רשאית כל ועדה מקומית לאמץ לעצמה מדיניות פרטית משלה העומדת בניגוד להוראות התמ"א." כך, גם נקבע בעניין ערר הר/5023/03 כדלקמן: "המשיבה כפופה איפוא להוראות תוכנית המתאר הארצית כפי שהיא כפופה להוראותיהן של תוכניות מתאר ארציות אחרות, והיא חייבת לתת היתרי בניה התואמים את הוראות תוכנית המתאר הארצית תוך שימוש בסמכויות ובשיקול הדעת המוגבלים המוקנים לה במסגרת תוכנית זו." "עצם מציאותם של מגורים , לא כל שכן מגורים מתוכננים בסמיכות לאתר אינו מעלה ואינו מוריד, שכן אינו סיבה לדחייתה של בקשה תואמת תמ"א. אנו מניחים כי החלטתה של המשיבה מבוססת על חשש כלשהו לבריאות הציבור המתגורר/שיתגורר בסמיכות למקרקעין נשוא הערר, אם כי חשש זה לא פורט ולא נשמע מפיה מפורשות. לעניין זה כבר קבענו, בחזרנו על ההלכות שנפסקו בנושא זה כי הפתרון הבלעדי לעניין זה קבוע חד משמעית בתמ"א 36 ומוטל על כתפיו של ממונה על הקרינה במשרד לאיכות הסביבה, הקובע אם מתקו נתון עומד בדרישות בטיחות הקרינה. משאושר מתקן כזה מתמלאות דרישות הדין ואין מקום לבחינה מקבילה על ידי גורמים אחרים, קל וחומר, כאשר בדיקה כזו לא ננקטה." ערר 46/07 פרטנר נ' הוועדה המקומית יהוד ועוד כהנה וכהנה. גם במקרה דנן מקום בו מדובר במרחק של למעלה מ - 100 מ' מייעוד למגורים (ומרחק גדול יותר מבתי המגורים עצמם), אין כל הצדקה לסירוב לבקשה. נזכיר לועדה המקומית כי אנו סבורים כי עליה מוטלת החובה להכין בעצה אחת עם מפעילי הסלולר תכנית פריסה אשר תשלב את כל השיקולים הרלבנטיים, שכן מדובר בתשתית ציבורית, אשר פריסתם מחייבת אותה. לעניין המתקן המבוקש - הרי שיש לקבל הערר ולהוציא ההיתר בכפוף לתנאים הבאים: ארונות הסעף יוסתרו על ידי צמחייה בהתאם להנחיית הגורמים המקצועיים בועדה המקומית. המתקן הסלולרי יעוצב כעץ כפי שנעשה במקרים אחרים, ובכפוף לאישור רש"ת. העוררת תתחייב לאפשר הצטרפות מפעילים סלולריים נוספים על גבי המתקן, וזאת ללא תנאים מוקדמים. בכפוף לאמור הערר מתקבל. תוכנית בניהבניהתמ"א 36תמ"א