הקמת מתקן שידור קטן באמצעות עוקצים מעוצבים על גג מבנה מסחרי

הקמת מתקן שידור קטן באמצעות עוקצים מעוצבים על גג מבנה מסחרי (חצי חינם) במקרקעין הידועים כחלקה 37 בגוש 7195 בשכונת הדר המושבות, ברחוב ראשון לציון 1 פ"ת (להלן: "המקרקעין"). הועדה סירבה לבקשה מטעם שמדובר בייעוד מסחרי ושוקק בלב אזור מגורים ולכן אין מקום לאשר הקמת אנטנות על גביו. העוררת טענה כי מדובר בבקשה תואמת תמ"א הכוללת 3 עוקצים מעוצבים על גג מבנה מסחרי בו קיימים כבר היום 2 מתקנים של חברת פלאפון לפי היתר והעוקצים מעוצבים בדומה לאותם מתקנים שכבר קיבלו היתר. הועדה המקומית טענה כי הבקשה אינה עומדת בתמ"א 36, שכן היא מגלמת 6 אנטנות בנוסף ל - 2 הקיימות, כי הועדה לא ראתה לאשר את הבקשה מבחינה נופית, כי מעבר לפן העיצובי קיים גם חשש הציבור מנזקי הקרינה הטמונים באנטנות, כי עיקרון הזהירות המונעת מחייב הגדלת טווחי הבטיחות, וכי לא ברור אם אישור הקרינה שניתן הוא מצרפי. דיון והכרעה עסקינן בבקשה להקמת 3 עוקצים, עליהם מצויים מספר קולטנים. סעיף 26 לתמ"א 36 מאפשר עד 6 אנטנות עוקץ על מבנה וזאת במסגרת פרק ו' אשר עניינו בגודל אתר שידור והנחיות נופיות. כפי שניתן להקים 2 תרנים ועליהם מספר מתקני שידור כך גם ניתן להקים עד 6 אנטנות עוקץ ועליהן מספר קולטנים. היפוכם של דברים נושא זה מהווה מענה ישיר לדרישת התמ"א לאיחוד תשתיות בין מפעילי הסלולר. כפי שהבהרנו לא אחת הגורם היחיד המוסמך לפסול ו/או לאשר מתקני שידור בהיבט הקרינה הסביבתית הינו הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה, ומשמצא האחרון ליתן אישור במקרה זה לא רשאית הועדה המקומית לדחות בקשה מטעמים של "בריאות הציבור". למען הסר ספק תמציא העוררת אישור הממונה על הקרינה גם בהיבט של קרינה מצרפית, של כל המתקנים הקיימים והמבוקשים בגג. זאת ועוד, במקרה דנן עיון במפת הטווחים שצורפה מעלה כי עלומות הקרינה אינן יוצאות מתחום המגרש המסחרי, בו מאושרות כבר היום אנטנות עוקץ דומות. בהתחשב בעובדה שמדובר במתקנים המותרים על פי התמ"א, כמו גם בהדמיות ובפירוט שמצוי בבקשה איננו סבורים כי במתקן קיימת פגיעה נופית כלשהי. סיכומם של דברים יש להוציא ההיתר בכפוף לאישור הממונה על הקרינה בנוגע לקרינה המצרפית כאמור לעיל. הקמת מתקן שידוראנטנות סלולריותגגמבנה