שילוב מתקן תקשורת בעמוד תאורה קיים הנמצא בתחום רצועת הדרך

שילוב מתקן תקשורת בעמוד תאורה קיים הנמצא בתחום רצועת הדרך. הכוונה להחליף את עמוד התאורה בעמוד חלופי בו ישולבו מתקני התאורה ומתקן התקשורת ולצידו יוצבו ארונות ציוד, כך שהעמוד הקיים יוגבה בכ - 7 מטר בלבד. כמו כן התקבלו האישורים הנדרשים מאת מנהל התעופה והממונה על הקרינה. המקרקעין נמצאים בתחום השיפוט של המועצה האזורית והינם בגדר אזור פתוח כאמור בתמ"א 36 א'. חרף העובדה כי במצב דברים זה לא נדרשים על פי התמ"א הליכי יידוע הציבור הרי שהועדה המקומית שמעה התנגדותם של עיריית רמלה והועד המקומי ישרש. הבקשה תואמת לכאורה את תמ"א 36 א' ואין מניעה לאשרה. על פי התמ"א ניתן להתקין מתקני תקשורת בכל ייעודי הקרקע בהתאם להוראות התכנית ומגבלותיה. התכנית מעודדת באזורים פתוחים בין היתר את הצבתם של אתרי שידור ליד דרכים (סעיף 24.1 לתמ"א). הצבת מתקן התקשורת כאמור עולה בקנה אחד עם הוראות תמ"א 36 א' ודברים אלה מקבלים משנה תוקף נוכח העובדה כי מתקני התקשורת ישולבו בעמוד התאורה הקיים, כאשר הגבהתו זניחה. עיקרן של ההתנגדויות אינו תכנוני אלא מושתת על החשש לפגיעה בבריאות הציבור, וירידת ערך הנכסים, ואולם הבקשה קיבלה את אישורו של הממונה על הקרינה. החלטת הועדה המקומית בדבר שמירת מרחק 100 מטר למושב ישרש הינה דרישה בלתי סבירה ושלא כדין. בהתאם להוראות החוק מסורה הסמכות למתן היתרי בניה לועדה המקומית שרשאית להתנות את ההיתר בהתאם להוראות סעיף 16 לתקנות, אלא שמדובר בתנאים טכניים במהותם ולא ניתן מכוחם לסרב במקרה דנן להיתר תואם תכנית. המדיניות לפיה אין מקום לאשר מתקן תקשורת במרחק 100 מטר מבתי מגורים, אינה עולה בקנה אחד עם המגמה התכנונית של תמ"א 36 א'. בשולי הדברים טוענת העוררת כי סעיף 6.3 לתמ"א קבעה כי אף בתכניות מאושרות שטרם מומשו רשאית הועדה לאשר הקמת מתקני שידור באותם תנאים של אזור פתוח. העוררת נכונה להפקיד התחייבות מתאימה בהתאם להוראות תמ"א 36 א' להסיר את האנטנה במידה והתכנית תאושר והפיתוח של השכונה יחל. תמצית עמדת מושב ישרש: המרחק מהאנטנה לבתי המגורים בישוב הינו כ - 100 מטר. לא מדובר בשטח פתוח אלא בשטח כפרי. הדברים תואמים את טענות עיריית רמלה בדבר תכנון אזור שכונת מגורים בסמוך. הקמת מתקן השידור ישתלב בתשתית הקיימת והקמת עמוד תאורה חדש ואנטנות יהיה בו משום פגיעה בתושבי וחברי היישוב. עמדת עיריית רמלה הועדה המקומית רמלה סבורה כי מדובר באזור בניה עירונית, שכן מבחינה מהותית עיקר השפעתו תהיה על שטחי מגורים בתחום העיר, הן לפי התמ"מ והן לפי תכניות מקומיות המקודמות בשטחים אלה, לחלופין יש לראותו כממוקם באזור בניה כפרית בהיותו ממוקם פחות מ - 100 מטר בגבול שטחים המיועדים לבניה גם בייעוד אזור פיתוח כפרי. כל זאת בנוסף לפגיעה נופית חמורה העתידה להיגרם כתוצאה מהגבהה ועיבוי של עמוד התאורה. על פי סעיף 7 לתמ"א אזור בניה עירונית הינו "שטח בתחום עיריות ומועצות מקומיות שיועד לבניה בתכנית מאושרת או מופקדת לרבות שטחים שאינם מיועדים לבניה בתכניות כאמור, ובלבד שימצאו במרחק של עד 100 מטר מגבול שטחים המיועדים לבניה." המקרקעין אינם ממוקמים בשטח המיועד לבניה אך מצויים פחות מ - 100 מטר מגבול שטחים המיועדים לבניה והינם בתחומי העיר רמלה. לחלופין המגרש נכנס בגדר אזור בניה כפרית שכן על פי תמ"א 36 א' אזור בניה כפרית הוא כל אזור שמיועד בתכנית מאושרת מכל סוג שהוא לבניה. כמו כן לא ניתן ליתן היתר למתקן הואיל וקיים מתקן אחר במרחק 650 מטר, בתחומי העיר רמלה ברחוב רזיאל, מרחק הנופל מ - 1000 מטר, ממנו וזאת בניגוד להוראות סעיף 22.1 לתמ"א. כמו כן מתקן השידור פוגע פגיעה נופית חמורה ופוגע עיצובית בתכנון כביש 431. תורן בגובה שמעל 50 מטר הינו תורן מעובה אשר אינו משתלב בסביבה ומהווה פגיעה נופית. עמדת הועדה המקומית הועדה המקומית הודיעה הודעות למושב ישרש ולעיריית רמלה לאור העובדה כי השפעת המתקן חלה על נחלות בשני היישובים ובהתאם להוראות סעיף 18.1 לתמ"א, מקום בו ההשלכה ממתקן של טווח הבטיחות האופקי לבריאות הציבור חודרת לשטח נכס גובל תימסר הודעה לבעלי הנכס הגובל. גישת הועדה המקומית עולה בקנה אחד עם עיקרון השקיפות. אזור פתוח על פי התמ"א הינו אך ורק שאינו אזור בניה עירונית או אזור בניה כפרית. מתקן השידור מצוי במרחק של פחות מ - 100 מטר מגבול שטחים המיועדים לבניה והואיל וענייננו במועצה אזורית הרי שהמקרקעין בהם יועדה הקמתו הינם אזור בניה כפרית. לפיכך גם חלה המגבלה בדבר 1000 מטר מרחק מינימאלי בין מתקנים בו הבקשה אינה עומדת. החריג הקבוע בסעיף 23.2 אינו מתרחש שכן מתוכן הבקשה עולה כי אין ענייננו בעמוד תשתית קיים כי אם בבקשה לפירוק עמוד תאורה והקמת עמוד חדש. בעניין זה לא מתקיימת השתלבות ממשית עם התשתיות הקיימות. דיון והכרעה האתר בו מבוקשת ההקמה מצוי בשוליו הדרומיים של כביש 431 שהינו כביש ארצי בזכות דרך ברוחב של 100 מטר הכולל גם קווי בניין של 100 מטר לכל צד (צפון, דרום). במצב התכנוני התקף מצפון לכביש קיימת רצועה ברוחב של כ - 50 מטר ומצפון לרצועה משתרעת שכונת גואריש וישרש. מדרום לכביש קיימת רצועה נרחבת של שטח בייעוד חקלאי. לאחרונה מקדמת הועדה המקומי רמלה תכנית מפורטת מספר לה / 170 / 3 אשר אמורה לייעד את אותה רצועה המיועדת היום לחקלאות לשטח ציבורי פתוח, הרחבת דרך, ושטח מסחרי. העובדה כי אותם מקרקעין (הגובלים) מיועדים על פי תמ"מ 21/3 לאזור לפיתוח עירוני אינה מעלה ואינה מורידה בהיבט זה שכן התכנית מהווה על פי הוראותיה מגמה כללית לאיתורו הרצוי של אזור לייעוד ולשימוש קרקע מסוים, מיקומו המדויק, גודלו וגבולותיו יקבעו רק בתכנית מתאר או בתכנית מפורטת. כמו כן התכנית מבטאת מדיניות התכנון הארצית והלאומית, כפופה לקבוע בתכניות המתאר הארציות, ומפרטת אותן. לא זו אף זו אזור פיתוח עירוני כשלעצמו מתיר תכליות ושימושים מגוונים (ר' סעיף 7 לתמ"מ) ובין היתר תעשייה, מלאכה, תעסוקה ומסחר, שטחים פתוחים, תחבורה ותשתיות ועוד, כך שאין ללמוד מעצם הייעוד כאזור פיתוח עירוני על פי התמ"מ כי קיימות מגבלות של שטחים "המיועדים לבניה" על פי ההגדרות הקבועות בסעיף 7.1 לתמ"מ. לפיכך אנו אכן מדברים בשטח שאינו בתחום עיריות ומועצות מקומיות שלא יועד לבניה (אלא לכביש), אשר נמצא במרחק של למעלה מ - 100 מטר מגבול שטחים המיועדים כיום לבניה. לפיכך איננו סבורים כי המקרקעין מצויים באזור בניה כפרית (לא כל שכן עירונית) ומשכך הם מסווגים כאזור פתוח. על פי סעיף 24 לתמ"א קיימת עדיפות למקם אתרי שידור על הקרקע ברצועת הדרך כפי שמתבקש במקרה דנן. יחד עם זאת הבהרנו לא אחת כי מקום בו ניתן למזער הפגיעה הנופית יש לעשות זאת בשים לב לעובדה כי כל חברות הסלולר ידרשו לתשתית דומה בסמוך. לפיכך על הועדה המקומית ליזום הפריסה המיטבית לשיטתה לאורך דרכים כגון דא, ומשלא עשתה זאת אין לנו אלא לדון בהצעה שהציעה העוררת. אנו סבורים כי חרף האמור יש לאפשר לועדה המקומית בחינת מכלול התשתית הסלולרית בתחומה לאורך כביש 431, ולפיכך אנו סבורים כי יש לאפשר לה פרק זמן של 30 יום על מנת להציע פריסה המקובלת עליה לאורך כביש זה. אשר על כן ולאור כל האמור הועדה המקומית תמציא פריסה כאמור לועדת הערר בתוך 30 יום מהיום. הצדדים יוכלו להתייחס להצעה האמורה בתוך 30 יום נוספים, ולאחר מכך תכריע ועדת הערר בנדון. אנטנות סלולריותעמוד תאורה