בקשה להוסיף כ - 12 מ"ר לדירת דופלקס בקומה ג' על ידי סגירת מרפסת פתוחה

בקשה להוסיף כ - 12 מ"ר לדירת דופלקס בקומה ג' על ידי סגירת מרפסת פתוחה וניוד מזכויות הבניה המותרות לפי התכנית החלה במקרקעין, הידועים כחלקה 191, בגוש 7649 ברחוב שפירא משה 14 ברעננה (להלן: "המקרקעין"). העוררים מבקשים להרחיב את חדר השינה שלהם על מנת לשכן שם את בנם החולה, באמצעות סגירת מגרעת מיותרת של מרפסת בלתי שמישה אשר מהווה לדבריהם כר למטרדים של יונים ולכלוך. העוררים טענו להפליה בינם לבין שכן צמוד, לו התירה הועדה המקומית ניוד דומה והפנתה למקרה בו קיבלה ועדת ערר, ערר על הפליה דומה. עוד טענו העוררים כי הבניין אינו סימטרי וטענת הועדה המקומית לפיה הבקשה משנה את האופי הסימטרי בבניין ואת חזותו חורגת ופוגעת באחידותו פשוט אינה נכונה. הועדה המקומית טענה מנגד כי מדובר בבניין מערבי בקצה של השכונה, כי כל מקרה נשקל לגופו ל עניין, והבניין סמוך לשטח ציבורי ונצפה וחזיתו משמרת חזות סימטרית. מדובר בבניין מדורג שתוכנן כמדורג, והועדה מעוניינת לשמור את חזותו. בתום הדיון, ומשהופנו הצדדים גם להחלטות קודמות של ועדת הערר בנושאים אלה ממש ובאזור זה, המליצה ועדת הערר על דיאלוג בין הצדדים תוך הפניה לפתרון לפיו תיוותר מרפסת בחזית ותישמר האחידות. המגעים נמשכו ומשלא צלחו למרות התקרבות בין הצדדים ועל בסיס חילופי ההצעות ההדיות ביניהם ניתנה הצעת ועדת הערר אשר כללה התשריט המוצע. לכך הגיבו הצדדים כאשר העוררים קיבלו את ההצעה ואילו הועדה המקומית דרשה שמירה של הדופן הצפונית של המרפסת "עם מעקה ולא קיר בנוי". לכך הגיבו העוררים והבהירו כי לטעמם מדובר בחלופה מאוזנת שיוצרת אחידות בחזית המערבית של הבניין, תוך שהועדה המקומית תוהה לסבור כי מדובר במעקה בדופן הצפונית, בעוד בפועל אותו "מעקה" הינו קיר הבנוי לגובה 1.2 מטר מעל פני ריצוף המרפסת. על מנת להסיר ספק ביקרה ועדת הערר במקום והתרשמה כי ראשית מדובר בקיר ולא במעקה, ושנית אותו קיר אינו נצפה מאף כיוון. עוד התרשמה הועדה כי לא מדובר בבניין סימטרי אלא בבניין בעל שפה אדריכלית אחת, אשר המבוקש והמוצע על ידי ועדת הערר לא יפגע בה. אשר על כן ולאור כל האמור אנו מקבלים את הערר בחלקו כך שהקיר יבוצע בהתאם לקבוע בהצעת ועדת הערר. סגירת מרפסתדופלקסמרפסתמקרקעין