נטען כי מקומות החניה שתוכננו אינם תקניים

נטען כי מקומות החניה שתוכננו אינם תקניים, תוכננו שתי חניות צמודות ועוקבות, והחניה השלישית אינה שמישה כלל. כתוצאה מכך, ישתמשו בחניה בחלקה 812 (שהוא מגרש 47), המשמש את דרך הגישה לבניין העורר מול הבניין שלו, וחסימת הגישה לבניין שלו. בסמטה בה מתגורר העורר, קיימת מצוקת חניה. המשיב אינו מתגורר בוילה, אלא מפעיל בה בית הארחה ונופש, וכולל שימוש וחניה של אנשים רבים. בבניין הקיים, קיימות פרגולות מבטון בניגוד לדין, והועדה מתירה זאת בניגוד לדרישתה מהעורר, להסיר פרגולות דומות. תמצית עמדת המשיבים : ההקלה שהתבקשה, עניינה בהקלה של 40% הבלטת מרפסות בקו קדמי, ולא מעבר לכך, מדובר בתוספת יחידת דיור שניה במקרקעין בהן מותר לבנות 3 יחידות דיור, חניה שלישית יכולה להיות עוקבת ואין כל פסול בכך. רוחב החניה תיקני (4 מטר). המשיב השכיר את הבית עד לתחילת הבניה, אולם בכוונתו להיכנס לגור בו. תמצית עמדת הועדה המקומית : במקרקעין ניתן לבנות 3 יחידות דיור, 100% בניה בקומת קרקע, שתי קומות וכן - חדר על הגג. כמו כן, ניתן לבנות 50 מ"ר מרתף ביחידה צמודת קרקע, בנוסף ל- 20 מ"ר שטחי שירות. מדובר בשינויים במבנה קיים, והוספת יחידת דיור. עיקר התלונה מכוונת כנגד החניות, וכנגד פרגולה מבטון מעבר לקו בניין, ואין הוא מתנגד להקלה המבוקשת בבקשה. הפתרון המוצע בהחלטה, תואם את חוק התכנון והבניה, שכן מדובר בשטח פרטי פתוח, המשותף לדיירי הבתים הצמודים, ולפיכך ניתן לאפשר בשטח זה יציאה לאחור. פתרון זה אושר ע"י הגורמים המקצועיים אצל המשיבה 1. לעניין הפרגולה מבטון, כפי שכבר הצהירה המשיבה 1 - ניתנו בעבר היתרים לפרגולות מבטון, החורגות מקו בניין, והבקשה אינה מתייחסת לפרגולה זו שכבר אושרה בעבר. מדו"ח פיקוח - אין ממש בטענות העורר באשר לשימוש החורג מההיתר, וגם בנוגע לגודל המרתף הנטען, ולפיכך - נטעו טענות אלו. דיון והכרעה, עם תום הדיון בערר, התקבלה החלטת ביניים, לפיה על הועדה המקומית להמציא דו"ח פיקוח שיתייחס לגודל המרתף והשימוש בנכס, כן הועבר פרוטוקול הדיון למתנגדים נוספים. ביום 16/09, שלחו אותם מתנגדים את תגובתם, במסגרתה הם מתלוננים על הפיכת המבנה הקיים למלון על בסיס יומי, גרימת רעש, שימוש מוגבר ב"מנגל", על בסיס מסיבות יום-יומיות. כן התלוננו על חסימת החניה. באשר לבקשה, נטען כי החניות המתוכננות אינן מאפשרות כניסת ויציאת רכבים, דבר שיגרום למשתמשים לחלות בשביל הגישה הצר ממילא (חלקה 812), כן טענו כי במבנה קיים מרתף של 100 מ"ר. ביום 02/10/13, התקבל דו"ח פיקוח מטעם הועדה המקומית, לפיו המרתף מתאים בגודלו לבקשה, דהיינו - 31 מ"ר, והוא משמש למגורים. כמו כן, נכתב כי התכנית מתאימה למציאות, והמבנה משמש למגורים. ועדת הערר ערכה גם סיור בנכס, על מנת להתרשם ברושם בלתי אמצעי מטענות הצדדים, במסגרת זו נמצא כדלקמן : רחוב הקונגרס הציוני הינו דרך משולבת צרה. במועד הסיור חנתה מכונית בסמוך לבית דהרי. על קיר הגדר של בית דהרי שלט - "חניה פרטית", וממערב לו - מגרש חניה ריק. במהלך הסיור לא התאפשרה כניסה לבית דהרי, במבט מבחוץ - דומה כי הבקשה שונה מהקיים. בקומת הכניסה מסומנת חניה במקביל לגדר, אשר בפועל קיימת ארוגה וכניסה לבית כולל מדרגות. לית מאן דפליג, כי במקרקעין ניתן לבנות 3 יחידות דיור, ואילו המתבקש במקרה דנן הינו 2 יחידות דיור כאשר ההקלה המתבקשת, עניינה בהבלטת מרפסת מקו בניין קדמי, וכי להבלטה זו לא מתנגד העורר ו/או המשיבים האחרים. הנושאים להם כן התנגדו העורר והמשיבים האחרים, נוגעים לשימוש בבית, להיקף המרתף ולחניות. המרתף המבוקש אינו עולה על המותר, וכולל חצר אנגלית, ממ"ד ומדרגות. דומה כי המבקש לא מנצל אף את 50 המ"ר המותרים בבנייה בקומת המרתף, לא כל שכן, בניכוי שטח הממ"ד והחצר האנגלית. הואיל והומצא לנו דו"ח פיקוח, לפיו התכנית תואמת מציאות בהיבט זה, איננו רואים לקבל את טענות העורר בנושא זה. בעניין החניות, רחוב "הקונגרס הציוני" הינו שדרה להולכי רגל, עפ"י נת/307/28. מכל מקום, ברי כי יש להציג חניות עפ"י התקן בתחום המגרש. לטענת העורר, החניות שהוצעו - אינן תקניות, הגם שזכו לאישור מחלקת התנועה של הועדה המקומית. מדובר בחניות ברוחב של 3 מטר, ובאורך של 5 מטר האחת, כך שאיננו סבורים כי חניות אלו נופלות במשהו מהתקינה הקיימת והמוצעת. אשר לחניה השלישית, הנמצאת בעורף המגרש (לכיוון רחוב "הקונגרס הציוני"), הרי שמדובר בחניה ריבועית במידות של 4.90x4 מ"ר, אשר איננו סבורים כי יכולה לשמש חניה תקנית. יש למצוא פתרון חניה אחר לחניה זו. נוכח דו"ח הפיקוח האמור, לא מצאנו ממש בטענותיו של העורר בדבר השימוש והמרתף כאמור. לפיכך, הערר מתקבל באופן חלקי, כך שהבקשה תאושר רק לאחר הצגת מקום חניה נוסף, בין אם במרתף, ובין אם במתקן חניה תת-קרקעי, ו/או כל פתרון אחר אשר לא יהיה כרוך ביציאה מן המגרש בהילוך אחורי. מקום חניהחניה