העוררים טענו כי בבקשה להיתר מבוקשת "הגבהה נוספת" אשר תגרום להיותו של הבניין "מפלצת"

העוררים טענו כי בבקשה להיתר מבוקשת "הגבהה נוספת" אשר תגרום להיותו של הבניין "מפלצת" הפוגעת בהם ובשכונה. לעניין גובה המבנה יש לערוך הבחנה בין שני גורמים המשפיעים על הגובה הסופי - הגורם הראשון הינו נקודת ה - 0.00, היא הנקודה ממנה מודדים את גובה הבניין, והגורם השני הוא גובה הבניין עצמו. לעניין גובה הבניין בחנו את הבקשה להיתר וכן את המדידה שערך המודד אלסטר ואשר הוגשה כנספח לערר ולא מצאנו כל סטייה של הגובה המבוקש ביחס לגובה המותר על פי התכנית ואשר אושר במסגרת ההיתר בשנת 2003. כלומר, בבקשה להיתר שבפנינו, לא מבוקשת כל הגבהה של המבנה עצמו ביחס למבנה לגביו קיים היתר. נציין, כי הדבר עולה גם מחוות הדעת שצורפו על ידי העוררים. לפיכך, הטענה בדבר הגבהת המבנה עצמו נדחית. להשלמת התמונה בהקשר זה נציין כי העוררים העלו גם טענות ביחס לשינוי המפלסים בתוך המבנה עצמו. איננו סבורים כי שינוי זה נוגד את הוראות התכנית, ובעלי המקרקעין רשאים לתכנן את המפלסים הפנימיים לפי רצונם, כל עוד אין חריגה מהגובה הכולל וכן מגובה קומה המותר על פי הדין. במקרה שבפנינו, לא מצאנו כי תכנון המפלסים נוגד את הדין ואין חריגה של גובה המבנה עצמו מההיתר שניתן בעבר. בניין