פגיעה בעצי ברוש עתיקים עקב אישור תכנית בניה

פגיעה בעצי ברוש עתיקים עקב אישור תכנית בניה נטען כי אין להתיר פעולות חפירה ובניה על גבולה מגרש מבלי שנשקלו חלופות נוספות. העורר מתנגד בכל תוקף להקמתם של ממד"ים בקו 0, ולא נשקלו חלופות נוספות למתקני החניה ולתכנון המדדי"ם וכל זאת תוך פגיעה בעצי ברוש עתיקים. לעניין העצים - הועדה נתנה דעתה גם לעניין זה וקיבלה את טענת העורר והורתה למבקש להרחיק את מתקני החניה מגבול המגרש. כמו כן נקבע בהחלטה כי כל העבודות יבוצעו בהתאם לפקודת היערות והנחיות פקיד היערות. לעניין הברושים יוזכר כי הן על פי החלטת הועדה המקומית והן על פי הוראות החוק כל פגיעה בעץ טעונה אישורו של פקיד היערות וקבלת הנחיותיו לשימור רווחתו של העץ ו/או העתקתו. תוכנית בניהבניה