החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רחובות להתיר תוספת בריכה וחדר משאבות בבית קיים

החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רחובות להתיר תוספת בריכה וחדר משאבות בבית קיים במקרקעין הידועים כחלקה 317, בגוש 3700 ברחוב מרגולין 10 ברחובות (להלן: "המקרקעין). מדובר במחצית מגרש ששטחו הכולל הינו 757 מ"ר. הועדה המקומית החליטה כדלקמן: "לקבל את הטענה כי המבקשים בנו את הבריכה ללא היתר והפרו צו הפסקת עבודה שניתנה להם. אגף הפיקוח ימשיך בניהול האכיפה. לקבל את הטענה כי הקמת בריכה תגרום למטרדים סביבתיים. על מבקש ההיתר לפעול בכפוף לתקנות התכנון והבניה בנוגע לבריכות שחיה, ולהמציא חוות דעת של יועץ אקוסטיקה ולפעול בהתאם להמלצותיו ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים לתברואת הבריכה, בכפוף להחניות. לדחות את הטענה כי אין כלל ת.ב.ע המתירה הקמת בריכות שחייה במגרשים פרטיים. בריכות שחייה החפורות בקרקע הינן אלמנט בפיתוח המגרש ולא נדרשת להן תב"ע מוגדרת. לאשר הבקשה בתנאים: תיקון הבקשה בתיאום עם מינהל ההנדסה. סיום הליך הפרסום עפ"י חוק. חדר המכונות של הבריכה יהא תת קרקעי וימוקם בתחום קווי הבניין המקוריים כך שלא יהווה הפרעה לשכנים. חתימה על כתב שיפוי. המצאת האישורים הנדרשים." העוררים הינם בעלי הזכויות במחציתו השניה של המגרש מתנגדים לבקשה. לדבריהם התכנית החלה במקרקעין אינה מתירה בריכות שחייה, כי יש צורך בהכנתה של תכנית מתאימה, כי הבריכה מהווה מטרד, כי מיקומה סמוך לחלקות אחרות מחמיר את המטרד, כי מדובר בנכס המצוי בליבה של שכונת מגורים בעלת צביון דתי, ומכאן קמה טענת מטרד ייחודית. עוד נטען כי הוקדמה בניה לרישוי וכי לא הופעל מבחן המגרש הריש. המשיבים טענו כי לא ידעו כי בריכה כזאת טעונה היתר מלכתחילה, כי חלק מהנכס של העוררים בנוי ללא היתר ו/או חריגה מהיתר, כי גם מקום בו אין הסדר מפורש בתכנית ניתן לבנות בריכות שחייה בהיותן חלק מהשימוש של מגורים צמודי קרקע, וכי לאחרונה קיבלה עמדה זו גושפנקה גם בבית משפט לעניינים מנהליים במסגרת עת"מ 31588/01/13 אוריון נגד הועדה המקומית ת"א שם נקבע כי מדובר בחלק מהשימוש האינטגרלי ואינו טעון שימוש חורג. לעניין המטרד - לא מדובר בשימוש מרעיש ביחס לשימושים אפשריים אחרים, המשיב הינו אדם דתי ומשפחתו מנהלת אורח חיים דתי, ולא צפוי כל מטרד רגיל או מיוחד בהיבט זה. דיון והכרעה עקרונית, ועדת הערר הבהירה פעמים מספר כי אכן שימוש לבריכה מהווה חלק מהשימושים הלגיטימיים בחצר בית מגורים. יחד עם זאת הנחינו גם את הועדה המקומית רחובות להגביר את הוודאות התכנונית בתחום התכנון שלה ולהכין תכנית בריכות אשר תקבע את כל התנאים הנדרשים לצורך הקמת בריכה ובכלל זה השטח הניתן, כללים למיקום חדר המכונות, כללים בדבר הגנה אקוסטית ועוד. חרף האמור אין לפסול מניה וביה בקשה להקלה לצורך הכשרת בריכה כזאת. הבקשה פורסמה להקלה וההתנגדות הוגשה על ידי העוררים בלבד. יש לציין כי עצם פרסומם של הבריכה במסגרת הקלה הוא העיקר, והעובדה כי הבריכה הוגדה, בניגוד לדין כהקלה לקו בניין בלבד היא הטפל שכן במצב דברים זה הובאה כבר הבקשה לידיעת הציבור. כפי שכבר נפסק " הליכי הפרסום נועדו להעביר לצדדים הנוגעים בדבר את האינפורמציה הדרושה לניצול אפקטיבי של זכות הטיעון הקנויה להם. מאחר ובמקרה דנן לא נשללה מן העותרים זכות הטיעון, ולו באופן חלקי ממילא לא נגרמה כל פגיעה בזכויותיהם, בגין הפרת חובת הפרסום על ידי הרשות. אשר על כן, אין להם כל מעמד לדרוש את ביטול ההליך המנהלי". עת"מ 14/98 אוסקר נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ראשון לציון ואח' יחד עם זאת, במקרה דנן הבקשה מגלה טפח ומכסה טפחיים. הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח העובדה כי מדובר בבריכה הקיימת בפועל. כך למשל הבקשה אינה כוללת חתכים, אינה מציגה את החלקים הגובלים בבריכה ואף מציגה את חלקם בצורה לא נכונה. בחתך ב/ב למשל מוצגת גדר בגובה של 1.5 מטר מקום בו בנוי מבנה המסומן כמחסן של העוררת בגבול המגרש. זאת ועוד, איננו סבורים כי הועדה פעלה בסבירות עת התנתה את מתן ההיתר באישור יועץ אקוסטי. אנו סבורים כי על הועדה לדרוש קבלת חוות דעת כזו מראש ורק לאחר הטמעת מסקנותיה בבקשה ניתן יהיה לאשרה. אשר על כן ולאור כל האמור אנו רואים להחזיר את הדיון לועדה המקומית, אשר תדון בבקשה פעם נוספת לאחר קבלת חוות דעת אקוסטית, הטמעת מסקנותיה ותיקון הבקשה בהתאם להנחיותינו הנ"ל. בניהבריכת שחיה / בריכת מיםמשאבותתכנון ובניהועדה מקומית לתכנון ובניה