ניצול של יחידות הדיור מעבר ל-80% מסך היחידות בתוכנית

הבקשה אינה מהווה ניצול של יחידות הדיור מעבר ל-80% מסך היחידות בתוכנית, איננו סבורים כי קימת מניעה כיום להתירה. החלטתנו לא להתיר יחידות נוספות אלא בהתאם להשלמת הפיתוח עפ"י החלטת הועדה המחוזית עולה בקנה אחד עם מסקנתנו זו שכן כאמור המגבלה הקבועה באותן הוראות פיתוח מגעת כדי 80% מסך כל היחידות, והבקשה בה עסקינן עומדת במגבלה זו. יחד עם זאת אנו רואים לנכון להעיר שניים: ראשית, בהחלטת ועדת הערר הותנה ההיתר הקיים בהשלמת ביצוע הנטיעות בכל תחומי תוכנית לד/801 ויש לעמוד על תנאי זה ואין להתיר קידום אותן יחידות או יחידות אחרות בשטח התוכנית עד לביצועו. שנית, יש להבהיר כי ועדת הערר עומדת לאורך כל הדרך על ביצוע החלטת הועדה המחוזית בענין הפיתוח והשלביות, ולפיכך לא ניתן יהיה להוציא היתרים עבור 20% היחידות הנותרות ללא קיום של "כל שטחי הציבור עפ"י תוכנית הפיתוח שתאושר עפ"י סעיף 2.3 לעיל, הן בתחום לד/801 ו-לד/במ/800 והן בתחום רצועת נחל גזר הגובלת בשתי תוכניות אלה." הסתייגות נציג ציבור מר עמירם גלילי: אני סבור כי אין להתנות מראש את ביצוען של 20% היחידות הנותרות בביצוע על פי תכנית הפיתוח שכן, לטעמי האינטרס הציבורי מחייב פיתוחם של אותם מקרקעין ובניית יחידות הדיור הקבועות בהם, ובהתחשב בביצוע מרבית הפיתוח עד כה והסדרת נחל גזר דומני כי די בפיתוח אקסטנסיבי של רצועת השצ"פ הדרומית ואין צורך בפיתוח אינטנסיבי כזה. יחד עם זאת, הואיל ונשוא הערר הינו יחידות בתחום 80% ולא מעבר לכך, מובאת הערה זאת בגדר הסתייגות ולא כדעת מיעוט. עמדת נציגת מתכננת המחוז מצויה בבדיקה ותפורסם בהמשך. לפיכך ובכפוף להשלמת הנטיעות כמפורט בהחלטותינו הקודמת הערר מתקבל. יחידת דיור