הקלה בקווי בנין רק במגרש לא רגולרי או במגרש צר

ניתן לתת הקלה בקווי בנין רק במגרש לא רגולרי או במגרש צר, ובתנאי כי לא הוגשה בקשה להקלת קומות מעבר למותר בהתאם לאמור. בניית בנין בן 6 קומות תחסום את אור השמש מהעוררים, וכך גם ההקלה בקו בנין צדדי, כמו כן אושרה הקלה מקו בנין עורפי, וגם זו תפגע בשכנים. התוכניות החלות במקרקעין מתירות 7 יחידות דיור וההחלטה מאשרת 10 יח' דיור - מהווה פגיעה באינטרס הציבורי וסטייה ניכרת. לפיכך אין כל מקום למתן ההחלטות. תמצית תשובת המשיבים הבקשה החדשה הוגשה על פי הנחיות מהנדס העירייה, ובה מדובר ב-4 קומות מלאות וקומות 5 ו-6 מדורגות עם נסיגה של 1-2 מ' בהתאמה לפי הנחיות מהנדס העיר. עפ"י התוכנית שבתוקף ניתן לבנות 8 קומות, לפיכך ניתן להוסיף עוד 2 דירות, התכנון מציע 19 חניות ל-10 דירות, הרבה מעל התקן של 1.5 חניה לכל דירה וזאת במסגרת חניון תת-קרקעי. תמצית תגובת הועדה המקומית המקרקעין מיועדים למגורים ג' וחלה בה תוכנית רצ/ 7 / 32 / א' המכילה עליהם הוראות מתוכנית המתאר המופקדת רצ/2000 לפיה ניתן לבנות במקרקעין 8 יח' דיור ב-4 קומות על עמודים. מדובר בהקלות שסבירות בנסיבות הענין, הועדה המקומית איזנה וקיבלה חלק מההתנגדויות בנוגע לקוי בנין ואישרה חריגה של 5% בלבד. כלומר הקלה מינורית של 20 ס"מ בלבד. כאשר המרחק מבית העוררים בערר 30/13 עומד על 8.5 מ' והמרחק מבית העוררת בערר 42/13 גדול עוד יותר, מדובר במרחקים סבירים ומעלה באזור עירוני. ההקלה ניתנה משיקולים תכנונים על מנת להתאים בין המבנה לבין סביבתו, הועדה המקומית מעודדת הקמתה של יח' דיור קטנות, ובבקשה מושא הערר מוצעות 3 מהן אלו. התכנון המבוקש לא יפריע לעוררים להוסיף ממ"דים לבניינם, תוספת הקומות מחייבת עפ"י רצ/1/ג/1 נסיגה רק בקו הבנין הקדמי והאחורי לקומות הנוספות בלבד, ובמקרים מיוחדים יכולה הועדה לקבוע נסיגה רק בקו הבנין הקדמי, ובענייננו נסיגה זו נקבעה. הועדה המקומית סבורה כי העמדת 19 חניות תוך ניצול מיטבי של תת הקרקע ל-10 יח' דיור הינה ראויה לשבח. דיון והכרעה ועדת הערר דנה בערר ושמעה באריכות את טענות הצדדים. המצב התכנונית החל במקרקעין הינו כדלקמן: במקרקעין חלה תוכנית ספציפית רצ/1/7/32/א. אותה תוכנית, החלה על 6 חלקות בגוש 3936, מטרתה, כמפורט בהוראותיה "קביעת הפקעות לצורכי ציבור, יעוד דרכי גישה וקביעת זכויות הבניה למגרשים שההפקעה מעל 250 מ"ר משטח של 800 מ"ר ברוטו." לאמור: באותם מגרשים ספציפיים בהם שיעור ההפקעה עולה על 250 מ"ר יש לקבוע זכויות בשיעור של מגרשים בני 800 מ"ר. סעיף 9 להוראות מבהיר כי "זכויות הבניה תהיינה לפי רצ/2000 ולגבי מספר יח' הדיור לפי הטבלה המצ"ב." יש לציין שבאותה טבלה מצוינת חלקה 167 ונכתב כי ניתן לבנות בה (במצב מוצע) 8 יח' דיור. העולה מן הדברים הוא כי יש להתייחס למגרש כאילו מדובר במגרש של 800 מ"ר, זכויות הבניה (המטרים) נובעים מתוך המצוין ברצ/2000 למגרשים של 800 מ"ר, מספר יח' הדיור המותר הינו 8. הרציונל העומד בבסיס הדברים הינו פיצוי מסוים למי שהופקע ממנו שטח ניכר וליתר דיוק כ-33% מחלקתו, אותם בעלים פוצו במשהו, בזכויות עפ"י התוכנית בה עסקינן. טבלת ההגבלה והוראות לאזורים בתוכנית רצ/2000 מתירה במגרשים למגורים ג' שיעור בניה מירבי של 145% (עיקרי). הכפלת שיעור זה במגרש המינימלי שנקבע (800 מ"ר) מעלה זכויות לשטח עיקרי של כ-1,160 מ"ר עיקרי, ב-4 קומות על עמודים ובהן 8 יח' דיור. מגבלות המגרש אשר 1/3 ממנו כזכור הופקע לצרכי ציבור, אינן מאפשרות ניצול הזכויות המוקנות ללא הקלות, ואף לאחר קבלת ההקלות המבוקשות כאן, לא מנוצלות מלוא הזכויות, כי אם 928 מ"ר עיקרי בלבד בתוספת 731 מ"ר שרות מהן כ-400 מ"ר בקומת הקרקע לצורכי החניון המתוכנן. במצב דברים כזה, נמצאת סיבה ראויה לאפשר הקלה בקומה שכן "הליכי הקלות נוצרו כפי ששמם מעיד עליהם כדי להקל על בוני בתים ולא להצריכם לידי ההליכים הממושכים והמסורבלים של תיקוני תכניות". (בג"צ 1951/79 יצלף חברה למפעלי בניין בע"מ נ' יו"ר ועדה המחוזית לתו"ב ת"א). ועדת הערר התרשמה כי מדובר בתכנון מושכל ומוסדר התואם את הוראות התוכניות החלות במקרקעין והדין. וכמו כן אינו גורם הפרעה יתרה לשכנים: העוררים מדרום (חלקה 211) מרוחקים כ-7.5 מ' מקו הבניין המבוקש, ואילו העורר מצפון (חלקה 274) מרוחק כדי 10 מ' בקירוב מהבניין המבוקש לאחר ההקלה. אין מדובר במרחקים מצומצמים ביחס לסביבה האורבנית הרלבנטית ואף לא ביחס לסביבה אורבנית בכלל. לא זו אף זו, יש להביא בחשבון כי התוכנית מאפשרת פתרון חניה נדיב ביחס לסביבה וביחס לתקנים הנדרשים, כמו גם תמהיל דירות סביר ביותר, המאפשר דירות מרווחות כמו גם דירות קטנות יותר ובכך תורם להתחדשות העירונית המתחייבת באזור זה. זאת ועוד, יש לזכור כי במקרקעין ניתן לבנות 4 קומות על עמודים וכן כי רוב המבנים שנבנו בשעתו, זכאים לחידוש וחיזוק עפ"י תמ"א 38 ורצ/106/1 המאפשרות תוספות של עד 4 קומות נוספות לצורך חיזוק ו/או הריסה ובניה מחדש. הבקשה נשוא ערר זה לא הוגשה עפ"י אותן תכניות, ואולם יש בהן כדי להעיד על הפוטנציאל התכנוני בסביבה, כך או אחרת לא מדובר בחריג מבחינת הגובה או קווי הבניין. אשר למתנגדים מדרום יש לציין כי קומות 5 ו-6 נבנו בנסיגה לכיוון זה ולפיכך קו הדירה אפקטיבי לכיוונם מגיע כ- 13-15 מ' מרחק שהינו לכל הדעות מעל ומעבר מרחק סביר בעיר. אשר על כן ועל כל האמור, הערר נדחה. בניהקרקעותהקלה (תכנון ובניה)