בקשה להתיר תוספת בניה בשתי קומות ועליית גג במבנה מגורים טורי

בקשה להתיר תוספת בניה בשתי קומות ועליית גג במבנה מגורים טורי במגרש במקרקעין בחיפה וכמו כן החלטתה של הועדה המקומית לדחות את בקשת מר XX לתוספת שטח לדירה בקומת קרקע ותוספת יחידת דיור בקומה א' תוך פיצול הקומות הקיימות באותם מקרקעין. מדובר ב - 4 יחידות טוריות צמודות. ה - 2 המזרחיות שייכות למשפחת לייבוביץ' ואילו ה - 2 המערביות, זו של מר XX המצויה בטווח וזו של מר X שהינה פינתית הן חלקות המריבה כאן. מר X ביקש להרחיב את דירתו על פי זכויות מוקנות בהמשך לקו דירתו הקיימת ואילו מר XX טוען כי יש לאפשר לו הרחבה ב - "פלישה" אל מול דירתו של מר X. כמו כן חלוקים הצדדים לעניין חלוקת זכויות הבניה: אליבא דה מר X, הועדה המקומית, 75% מבעלי הזכויות בבית המשותף ונסח הרישום חסר מר XX זכויות נוספות המאפשרות את ההרחבה שהוא מבקש, ואליבא דה מר XX יש לאפשר לו את אותה הרחבה בהסתמך על הרשום במנהל. העורר בשני המקרים הוא מר XX: מוסכם כי הנושא הקנייני מתברר בימים אלה בפני הערכאות המוסמכות. חרף האמור, טוען מר XX לעניין בקשתו כי היה על הועדה המקומית להקצות לו זכויות בניה לכאוריות בהסתמך על שיעור הבעלות הרשום במנהל ולא על הרשום בנסח רישום המקרקעין בטאבו ולעניין ההיתר של X טוען מר XX כי אין להתיר לו דבר עד סיום הבירור בפני הערכאות המוסמכות. מר XX לא טוען דבר במישור הקנייני. מר X, המשיב בשני המקרים, טוען כי תכנונית בקשתו של מר XX לוקה בחסר שכן מעבר לכך שלא מאפשרת את ההרחבה המבוקשת על ידו בקו דירתו, קובעת גם מספר כניסות אל תוך חלקו הצר והארוך של מר XX דרך חצרו של X תוך גרימת הפרעה ומניעת האפשרות להשתמש בשטחו של X באופן מושכל. הועדה המקומית החליטה לאשר את בקשתו של X בכפוף להתאמה לחלקו היחסי בזכויות הקיימות ובזכויות המבוקשות מכוח הקלה של 6% בשטח המגרש, ודחתה את בקשתו של מר XX. לאחר ששמענו את הצדדים ובחנו את תשריטי הבקשות אנו סבורים כי נכון פעלה הועדה המקומית. הלכה פסוקה היא כי מוסדות התכנון "אין חולק, כי סמכות מוסדות התכנון מוגבלת לדיון בשאלות תכנוניות, וכי אין הם מוסמכים לדון בשאלות קנייניות: "בשום מקרה לא תכרענה הועדות בשאלות הקנייניות לגופו של הענין, הואיל והפונקציה המוטלת עליהן היא תכנונית בלבד" (ראה לעניין זה בג"צ 1578/90 הלן אייזן נ' הועדה המקומית לתכנון לבניה ת"א) הועדה המקומית יוצאת ידי חובתה מקום בו היא נסמכת על נסח רישום המקרקעין המהווה כידוע על פי חוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 ראיה קונקולוסיבית לזכויות במקרקעין. אין לדרוש מהועדה המקומית להיכנס בנבכי הסוגיה הקניינית התלויה ועומדת בפני המוסדות המוסמכים לבירורה. על פניו, על פי נסח רישום המקרקעין הזכויות המבוקשות וליתר דיוק, אלה שאושרו למש' X, מצויות בידיה של האחרונה כאשר 75% מהדיירים בבית המשותף תומכים באותה בקשה ולפיכך קיימים "תימוכין קנייניים" לבקשה זו. מבחינה תכנונית הבקשה סבירה ואף למר XX אין כל טענה תכנונית נגדה. אשר לבקשתו של מר XX, בהיעדר זכויות לכאוריות, שכן מר XX משתית את כל המבוקש על חלקו בהקלה הכמותית האפשרית, ובהתחשב בעובדה כי גם מבחינה תכנונית מדובר בתכנון לקוי אשר חוסם את דירתו של מר X, אנו סבורים כי בשלב זה צדקה הועדה המקומית כשדחתה את הבקשה. נבהיר כי היה ותמצא הערכאה המוסמכת כי למר XX זכויות הוא יוכל להרחיב את דירתו באופן שיותיר שטח פנוי גם לגינה, שלא "על חשבון" אפשרות ההרחבה הטבעית של מר X ויתכן כי עיקר ההרחבה צריכה להיעשות בקומות א' ובגג. אשר על כן ולאור כל האמור העררים נדחים. בניהתוספת בניהגגמבנה