ערר להתיר תוספת מהלך מדרגות פנימיות ותוספת קומה לדירה על גג בניין קיים

ערר להתיר תוספת מהלך מדרגות פנימיות ותוספת קומה לדירה על גג בניין קיים במקרקעין הידועים כחלקה 65 בגושה 10813 (להלן: "המקרקעין") רח' שומרון 3 חיפה. הוועדה המקומית להחלטה לאשר את הבקשה בתנאים ובין היתר, הבהירה כי מדובר בתוספת קומה חלקית המוצעת לדירה על גג המבנה בחיבור באמצעות גרם מדרגות פנימי המקשר בין המפלסים ולא ביחידת מגורים נפרדת. העורר אחד הדיירים בבניין טען כדלקמן: "איננו משוכנים מעל כל ספק שבתכנית המתוקנת (שלא הוגשה לעיוננו) הכניסה לתוספת הבינה היא בחיבור באמצעות גרם מדרגות פנימי" בלבד", ולפיכך דרש שהקיר המערבי של תוספת הבניה הפונה לכיוון החלק של הגג שמשותף יהיה קיר ללא מעבר לחלק המשותף. הוועדה המקומית והמשיבים הבהירו כי הקיר הינו קיר מלא, אלא שהעורר התכוון לגידור השטח המרוצף ביציאה מהתוספת הנבנית על הגג וכי אין מניעה לבנות מעקה שיפריד בין אותה יציאה מרוצפת לבין שטח הגג המשותף אשר קיימת עליו גישה מחדר המדרגות. בהתחשב בחזותה של החזית החמישית, בקשה הוועדה המקומית כי גובה המעקה לא יעלה על 1.2 מ' כך שיותאם גם למעקות ביתר הצדדים. העורר סרב להצעה זו מטעם שלדבריו ניתן יהיה לדלג מעל המעקה ולהיכנס לתוספת מחדר המדרגות (בכניסה נפרדת ולא מתוך הדירה). בחינת התכנון של התוספת מעלה כי לא מדובר ביחידה נפרדת, התוספת אינה כוללת מאפיינים של יחידה נפרדת , דוגמת מטבח או כניסה נפרדת מתוכננת ואיננו סבורים כי יש בחשש הזה ממש. אנו סבורים כי חששו של העורר אינו מבוסס ואינו מציאותי, וכי די במעקה בנוי של 1.2 מ' ע"מ למנוע גישה ו/או מעבר חופשי בין חדר המדרגות לבין אותה תוספת. מעקה כזה אף עולה בקנה אחד עם הוראות הדין ועקרונות התכנוניים שהסבירה הועדה המקומית ולפיכך, אנו קובעים כי הבקשה תתוקן בהתאם כך שייקבע מעקה כזה. כמו כן , תירשם הערת אזהרה על פי תקנות המקרקעין לפיה אין גישה מהגג לתוספת שנבנתה ע"י המשיבים. הוספת קומותבניהתוספת קומהגגמדרגותמקרקעיןעררבניין