פרסום על פי הוראת סעיף 24 לתמ"א 38

פרסום על פי הוראת סעיף 24 לתמ"א בתיק זה נקבעו סדרי דין ספציפיים, תוך הקפדה על פרסום כדין ושמיעת התנגדויות בפני הועדה המקומית, ושמירת זכויות כל הצדדים לערור על החלטה זו. במסגרת זו קבענו כדלקמן: הפרסום יבוצע על ידי העוררת על פי הוראת סעיף 24 לתמ"א. נוסח פרסום יימסר לה עד ליום 1/5/13. הפרסום למשך 30 יום כקבוע בתמ"א, יבוצע מיד עם מסירתו ולא יאוחר מיום 3/5/13. הועדה המקומית תשמע ההתנגדויות ככל שתוגשנה ותכריע בהן עד 20/6/13. הצדדים יעדכנו את ועדת הערר בהתפתחויות. במקביל יקיימו הצדדים את החלטת ועדת הערר מיום 24/4/2013 בנוגע לתגובות המומחים. במידה והעוררת תבקש לתקן הערר בעקבות החלטה שתתקבל בוועדה המקומית לאחר שמיעת ההתנגדויות, יקבעו סדרי דין ספציפיים לעניין זה בנוגע לזמני ההגשה והשמיעה. בניהתמ"א 38פרסוםתמ"א