בקשה לקבלת היתר להקמת אתר טיפול בפסולת על פי סעיף 22 לתמ"א 16/4

בקשה לקבלת היתר להקמת אתר טיפול בפסולת על פי סעיף 22 לתמ"א 16/4 על בקשות כגון דא חלה חובת ידוע הציבור כתנאי למתן היתר בניה על פי סעיף 24 לתמ"א. חרף הבהרותינו פעמים מספר לועדה המקומית רמלה, היא ראתה לדון בבקשה ולדחותה קודם לפרסום. מדובר בהליך שגוי אשר גורם למוסדות התכנון לקבל החלטות מבלי לשמוע את כל הצדדים הרלוונטיים. כך, עלולות להיפגע זכויות המתנגד והמבקש כאחד. ככלל יש לשאוף להגיע לדיון ממצה במעמד כל הצדדים בכל סוגיה תכנונית, ואין מניעה לעשות זאת, גם מקום בו הועדה המקומית סבורה כי לדעתה אין לאשר הבקשה. בכל מקרה של בקשה הטעונה פרסום על הועדה המקומית לספק נוסח פרסום למבקש, בהקדם האפשרי, תוך ציון העובדה כי אין בכך כדי להצביע על סיכויי קבלתה גם אם לא תוגשנה התנגדויות. בענייננו, אנו סבורים כי נוסחת האיזון הראויה מחייבת השבת הדיון למליאת הועדה המקומית לשמיעת התנגדויות ככל שתוגשנה. באופן זה, אם יהיו מתנגדים לא תפגע זכותם הדיונית לשתי ערכאות תכנון בעוד מנגד, עשוי להיגרם לעוררת עיכוב מה בלבד. לפיכך אנו קובעים כדלקמן: הפרסום יבוצע על ידי העוררת על פי הוראת סעיף 24 לתמ"א. נוסח פרסום יימסר לה עד ליום 1/5/13. הפרסום למשך 30 יום כקבוע בתמ"א, יבוצע מיד עם מסירתו ולא יאוחר מיום 3/5/13. הועדה המקומית תשמע ההתנגדויות ככל שתוגשנה ותכריע בהן עד 20/6/13. הצדדים יעדכנו את ועדת הערר בהתפתחויות. במקביל יקיימו הצדדים את החלטת ועדת הערר מיום 24/4/2013 בנוגע לתגובות המומחים. במידה והעוררת תבקש לתקן הערר בעקבות החלטה שתתקבל בועדה המקומית לאחר שמיעת ההתנגדויות, יקבעו סדרי דין ספציפיים לעניין זה בנוגע לזמני ההגשה והשמיעה. בניההיתר הקמהתמ"אפסולת