לטענת המתנגדים, אישור הבריכה ע"י הועדה המקומית בכפוף לחוו"ד יועץ אקוסטי מקדימה את המאוחר

לטענת המתנגדים, אישור הבריכה ע"י הועדה המקומית בכפוף לחוו"ד יועץ אקוסטי מקדימה את המאוחר וכי יש לבקש חוו"ד תחילה לפני שמחליטים לאשר את הבריכה. העוררים לעומת זאת טענו כי, החלטת הועדה המקומית להוריד את מפלס הכניסה הקובעת מתחת למבוקש, ולמעשה מתחת לפני הכביש הסמוך אינו הגיוני, וכן נטען כי מאחר ובריכה מהווה שימוש רגיל ואינהרנטי למגורים, אין צורך בטיפול אקוסטי. לעניין העררים של המבקשים נטען כי הוגשו באיחור, ורק לאחר שהוגשו העררים מטעם המתנגדים. נטען כי המבקשים התכוונו להשלים עם החלטת הועדה המקומית והחלו ביישומה, אולם רק לאחר מכן שראו שהוגשו העררים מטעם המתנגדים, מצאו לנכון להגיש עררים עצמאים ולמשוך את תוכנית השינויים המתוקנת בהתאם להחלטת הועדה המקומית. דיון והכרעה ועדת הערר דנה בערר, ושמעה בהרחבה את טענות הצדדים. במהלך הדברים נשמעה טענה לפיה, עררי המבקשים הוגשו באיחור כאמור לעיל. הואיל ואותם עררים נוגעים לגובה מפלס הכניסה והפיתוח במקרקעין, כמו גם, העררים שהגישו המתנגדים, ולאור העובדה כי ועדת הערר הינה גוף תכנוני מעין שיפוטי, בעל סמכות תכנונית מקורית, איננו סבורים כי ניתן להבחין בין ערכי הגבהים שהועלו בטענות המתנגדים וערכי הגבהים שהועלו בטענות המבקשים בין בעררים ובין בתשובות. אלה אף אלה מהווים הנתונים הרלבנטיים לצורך דיון שהועלה ע"י המתנגדים במוסד התכנוני המוסמך - הוא ועדת הערר. לאור האמור אנו נדרשים לאותה סוגיה. כפי שהבהרנו לא אחת נושא קביעת מפלס פני הקרקע, מקום בו מדובר במגרש מדרוני, צריך להיעשות ככלל, בהסתמך על ממוצע גובה פני הקרקע הטבעי, בשים לב, למקסימום יתרון גובה ביחס לפני הכביש הגבוה ומינימום גובה ביחס לגבול החלקה הנמוך ולשכניו. איננו מקבלים את עמדת הועדה המקומית לפיה, נכון להשתמש בפתרונות מקומיים לניקוז מי ניגר עילי באופן בלעדי. אותם פתרונות משמשים יצירת בורות ספיגה במקרקעין ואיננו סבורים כי מדובר בפתרון טוב, ודאי שאינו יכול לעמוד כפתרון בלעדי. מקום בו ניתן לתכנן שיפוע גרביטציוני של מי הניגר העילי (לא כל שכן ביוב) יש לעשות זאת ללא היסוס. יחד עם זאת, אין בכך כדי ללמד על מגמה לאפשר במגרשים מדרוניים כנ"ל, פני קרקע גבוהים באופן שאינו מתחשב בסביבה ואינו מתמזג עם המגרשים המצויים במפלס הקרקע הנמוך. לטעמנו נוסחת האיזון הראויה מצויה מקום בו מפלס הכניסה והפיתוח גבוה כ-50 ס"מ מעל הרחוב הרלבנטי, רחוב המתמיד. הואיל והובהר לנו כי גובה רחוב המתמיד, סמוך למקרקעין נשוא הערר מגיע לגובה ממוצע של 39.5 מ' אבסולטי, אנו סבורים כי מפלס הכניסה הקובעת ליחידה הראשונה, צריך להיקבע בסדר גודל של כ-40 מ' גובה אבסולוטי. כפועל יוצא מכך, מפלס הכניסה הקובעת ליחידה השניה, יכול להיקבע באותו גובה, וניתן לדאוג לשיפועי ניקוז מתאימים בצידי 2 חצרות המגרש. הותרת גדר העץ המבוקשת בחלקו האחורי של מגרש לוקר, בגובה 110 ס"מ, תביא לגובה כולל של 41.1 מ' בגבול זה וביחס למשפחת מאירי 2.70 מ' במרחק של כ-6 מ' בין גבול המגרש לקו הבנין, באופן סביר לחלוטין לטעמנו. יש לציין כי לא מדובר "בחומת ברלין", כי אם על גדר עץ, אשר ממגרשם של המתנגדים תיתפס כגדר בנויה בגובה של 1.70 מ' ועליה גדר עץ/גדר רשת קלה כנ"ל. אנו מפנים את תשומת לב הועדה המקומית, כי גדר כזאת צריכה לעמוד בתקנים מסוימים למען בטיחות ובטחון הציבור. אשר לבריכה המבוקשת - בישוב בו מצוייה הקרקע, קיימת תוכנית בריכות. המתנגדים הבהירו כי התנגדותם לענין זה כוונה לסדר הפעולות ולא לעצם אישור הבריכה. אנו סבורים כי נכון וברור פעלה הועדה המקומית, כאשר מחד הכירה בזכותם של תושבי הישוב להקים בריכה כחלק מהשימוש האינהרנטי למגורים, אך מאידך, דאגה לקבוע תנאים לענין הפעלתם של הבריכה וחדר המכונות המבוקש. אין ספק כי בריכה מהווה שימוש אינהרנטי למגורים, כפי שהובהר בעשרות החלטות של ועדות הערר, לרבות ועדת ערר זו, יחד עם זאת ראה מחוקק המשנה, כמו גם גופי התכנון, לטפל גם באלמנט זה של מים, באופן פרטני וקונקרטי, כמו שפורט בתקנות התכנון והבניה, בקשה לתנאי היתר ואגרות התש"ל-1970; במסגרת זו מתבקשת כדבר שבשגרה חוות דעת אקוסטית, על מנת לבחון אם אותה בריכה עשויה ליצר מטרד רעש יוצא דופן, וכן נקבעים כללים בנוגע לטיפול בחדר המכונות (אותו יש בד"כ "לקבור") למשטחי החלקה ועוד... לא מצאנו כל דופי ואיננו סבורים כי נפל כל רבב בטיפולה של הועדה המקומית בהיבט זה, אין כל הגיון בהצעתם של המבקשים לוותר על מיגון אקוסטי באופן גורף. נסביר: בריכה נחשבת שימוש אינהרנטי למגורים, הואיל ומהווה פעילות רגילה בחצר ובשים לב, לאמצעים המיוחדים שננקטים בהתחשב בכך וכרוכה בשילוב מים. בהעדר אותם אמצעים, יתכן ולא ניתן יהיה להגדירה כשימוש אינהרנטי הן מבחינת אופי הפעילות והן מבחינת תוצאותיה והשפעותיה על הסביבה. אשר על כן ולאור כל האמור, אנו מוצאים לנכון להורות לועדה המקומית לבחון את סוגיית מפלס הכניסה הקובעת כמובהר בהחלטתנו לעיל, יתר טענות ומענות הצדדים נדחות. בניהאקוסטיקהבריכת שחיה / בריכת מיםועדה מקומית לתכנון ובניה