זכויות חוזיות שאינן רשומות, לא היה מקום לרשום אותן בטבלאות האיחוד והחלוקה

אין חולק כי העוררים בערר זה לא רשומים כבעלים או חוכרים לדורות בלשכת רישום המקרקעין. עוד אין חולק כי אין בידי העוררים זכות חכירה שאינה רשומה, זכות אשר כמפורט לעיל חוק התכנון והבניה מכיר בה כזכות רשומה. למעשה, בידי העוררים, לכל היותר התחייבות חוזית ביחס למקרקעין. במקרה שכזה הוראות החוק ותקנות האיחוד והחלוקה ברורות וקובעות כי אין מקום להביא בחשבון בעלי זכות חוזית במסגרת עריכת טבלאות איחוד וחלוקה. לעניין זה ר' גם ע"א 4595/06 הועדה המחוזית צפון נ. יהונתן סבן ואח': "הקצאת המקרקעין, הנעשית - בהסכמה או שלא בהסכמה - לפי סעיפים 122-121 לחוק התכנון והבניה, ותשלומי האיזון, ככל שאלה אמנם משולמים, נקבעים על בסיס אמת מידה של בעלות (לרבות חכירה לדורות)..." לפיכך, כאשר זכויות העוררים הינן לכל היותר זכויות חוזיות שאינן רשומות, לא היה מקום לרשום אותן בטבלאות האיחוד והחלוקה. נציין, כי היה ועוררים אלו יירשמו בלשכת רישום המקרקעין טרם תרשם התכנית, ניתן יהיה לרשום ישירות את העוררים וזאת מכוח תקנה 14: "הוקצו מגרשים לפי טבלת הקצאה ואיזון כאמור בתקנה 4 או לפי טבלת הקצאה כאמור בתקנה 5, וקודם לרישום החלוקה החדשה הועברה לאחר הבעלות בחלקה, כולה או חלקה, ונרשמה בפנקסי המקרקעין, יבוא הבעלים הרשום בפנקסי המקרקעין במקום הבעלים הרשום בטבלאות האמורות, והחלוקה החדשה תירשם בהתאם, וכפי שיורה רשם המקרקעין." העוררים טענו לסעד חלופי והוא חלוקת מגרש ההקצאה לארבעה מגרשים נפרדים, כך שהיה ואכן העוררים הללו יירשמו כבעלים לא יהיו בעלים בשיתוף מסוג מושע, אלא יוקצה מגרש נפרד לכל אחד מהם. ראשית נבהיר, כי אין חובה חוקית לעשות כן, היות וכאמור בעל זכות חוזית אינו בגדר המשתתפים בהליך האיחוד והחלוקה. עם זאת, בוודאי שאין איסור להתחשב בבעלי זכויות חוזיות, ככל שהתחשבות זו אינה פוגעת בתכנון או בבעלי זכויות אחרים במתחם. כלומר, כאשר ניתן להיטיב את מצבם של בעלי הזכויות החוזיות וזאת מבלי שהדבר מהווה פגיעה תכנונית או קניינית בבעלים אחרים, ראוי לעשות כן. במקרה שבפנינו, חלוקת המגרש שהוקצה למנוח צליבה לארבע מגרשים שווים אפשרית תכנונית ולא תהווה פגיעה ביתר בעלי הזכויות במתחם. חלוקה שכזו, תוכל להוות מצע לרישום של מגרש נפרד לכל אחד מהעוררים, היה והליך הרכישה אכן יסתיים ברישום במועד. אשר על כן, אנו מקבלים את הסעד החלופי בערר זה, כך שהמגרש שהוצע למנוח צליבה במסגרת טבלאות האיחוד והחלוקה, יחולק לארבע מגרשים שווים. חוזהקרקעותזכות חוזיתאיחוד וחלוקה מחדש