התקנת אנטנות סלולריות במקרקעין

ביום 13/5/13 ניתנה החלטת ביניים לפיה: "... בשלב זה ולאחר שהבנו כי באותו גג מרוכזים 26 אנטנות ומתקני גישה, אנו סבורים כי בהתאם לסעיף 9.2 לתמ"א 36 נכון לדרוש אישור הממונה על הקרינה לקרינה המצרפית שתתקבל כתוצאה מהפעלת כלל המתקנים המאושרים והמבוקשים באותו גג. זאת ועוד, כפי שהבהרנו לא אחת הנושא של תשתית סלולארית הינו נושא חשוב המוסדר במסגרת תמ"א 36, ובראייתנו מחייב הערכות תכנונית מוקדמת של הועדה המקומית לפריסתה של אותה תשתית. לצורך זה, על הועדה המקומית ליזום פגישה עם מפעילי הסלולרי והסדרת מיקומים חלופיים אחדים על פי צרכיהן בשטח התכנון של הועדה המקומית. לאור האמור אנו קובעים דיון נוסף בתיק, עד אז תומצא חוות דעת הממונה על הקרינה כאמור לעיל, וכן הועדה המקומית תמציא חלופות ראויות במיקום קרוב ובתאום עם העוררות." ובכן ביום 20/6/13 התקבלה חוות דעת הממונה על הקרינה אשר נסמכה על דו"ח סקר חברת גל סייף שערכה סקר בטיחות מקדים מצרפי באתר בר כוכבא 40 פ"ת ובמסגרת זו נבדקו יחסי הגומלין בין המתקנים שמבקשות העוררות וחברת פרטנר. על פי הסקר עוצמות הקרינה הצפויות מהאתר בכל הנקודות הנגישות לציבור הרחב תהיינה נמוכות מעוצמות החשיפה המותרות לפי תקן המשרד לאיכות הסביבה, על גג פיר צמוד לתורן הוט מובייל ופרטנר, ללא עלייה מסודרת, חושבה רמת קרינה המחייבת הגבלת גישה ע"י שילוט לתחזוקה (הקרינה נובעת מאנטנות הוט מובייל). האתר יעמוד בדרישות תמ"א 36 לבטיחות אדם רק אם גג פיר צמוד שייך לבעל הנכס, היינו חלק מהאתר שבנדון, וניתן להגביל גישה באזורים סמוכים לאנטנות. במידה שתמומש ההתניה, האתר יעמוד בדרישות התמ"א הואיל ותתקיים עמידה בתמ"א בכל האזורים המאוישים בעוד שהגבלות הגישה יהיו בתוך האזור השייך לאתר. כמו כן הומצא אישור הממונה על הקרינה בנוגע לבקשתה של גולן טלקום בע"מ תוך הפניה כנראה לדו"ח המצרפי. הועדה המקומית מצידה לא המציאה כל אלטרנטיבה ריאלית. בנסיבות העניין אנו סבורים כי דין הבקשות להתאשר בתנאים. עסקינן בבקשות תואמות תמ"א. העיקרון לפיו ככלל יש לאשר בניה תואמת תב"ע נקבע בשורת פסקי דין וקיבל משנה תוקף לאחר חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. כך, למשל, עמד בית המשפט על האבחנה בין שלב התכנון לשלב הרישוי, והבהיר: "דיני התכנון והבנייה הבחינו הבחנה חדה וברורה בין שלב התכנון לבין שלב הבנייה. בכפוף לקיומן של סמכויות להקלה, המציבות את הליכי הרישוי בגבול "קו התפר" שבין שלב התכנון לבין שלב הבנייה, משתייכים הליכי הרישוי לשלב הבנייה. גלישתם לעברו של התכנון מוכרת כחריגה וכאינצידנטלית, שכן ביסודם עליהם להתבסס ולהתנהל על תשתיתו של תכנון קיים. הווי אומר: אם התכנית שוב אינה עונה על הצרכים, יש לתקן את התכנית או להמירה בתכנית חדשה. דרך פחות ראויה היא לעקוף את עיוותיה של תכנית ששוב אינה הולמת את צורכי הזמן ותנאי הזמן בהצבת תנאים להענקתו של היתר בנייה המתבקש על-פיה. אכן, גם לוועדה מקומית, המתבקשת להעניק היתר בנייה, נתון שיקול דעת לשקול שיקולים תכנוניים, שהם מעבר לעצם התאמתה של הבקשה לדרישותיה של התכנית המאושרת (ראה לעניין זה את דברי השופטת נתניהו בבג"צ663/85, בשג"צ 119/87, 1/88[6]הנ"ל, בעמ' 138), אך השימוש בשיקול דעת זה,היכול להתבטא בהתניית מתן ההיתר בקיום תנאים הכרחיים וחיוניים שבשלב התכנון קשה היה לעמוד על חיוניותם, ראוי שייעשה בצמצום ובזהירות, ואין הוא יכול להוות תחליף נאות לפעולה נחוצה בתחום התכנון." ראה למשל בג"צ 36/92 העמותה לשמירת איכות החיים והסביבה ברמת אביב נ' הועדה המחוזית לתו"ב ת"א. עניינה של הבקשה, כמפורט בהחלטתנו הקודמת, בהצבת מתקנים על גג בנין המיועד למסחר ומשרדים, כאשר בנושא של הקרינה קיימת כידוע, פררוגטיבה בלעדית לממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. משהארנו את עיניו של האחרון, במסגרת ההחלטה הקודמת, והוא ראה לנכון לאשר הבקשה איננו סבורים כי קיימת למוסדות התכנון סמכות לפעול בניגוד לאישור זה. אשר לנושא העיצובי - הגם שנושא זה לא עלה בהחלטת הועדה המקומית, אנו רואים לנכון לחייב תיאום עיצובם של המתקנים מול הגורמים המקצועיים בועדה המקומית: עסקינן ב-2 בקשות האחת עניינה בתורן בגובה 9 מ' והשניה עניינה באנטנות "עוקץ". אנו סבורים לקבלת הנחיות מקצועיות בנוגע לעיצובם של השניים, כמו גם ארונות הציוד הנדרשים ומיקומם של האחרונים, בשים לב לעיצוב הנדרש אשר עשוי לכלול אלמנטים נוספים כגון: גדר, צמחיה וכיו"ב. לפיכך הערר מתקבל בכפוף לתיקון הבקשה מבחינה עיצובית בהתאם להנחיות הגורמים המקצועיים של הועדה המקומית. כמו כן תנאי להיתר יהיה המצאת אישורו של הממונה על הקרינה בנושא המצרפי לשתי המבקשות גם יחד. אנטנותאנטנות סלולריותמקרקעין