סעיף 15 לחוק המשכון

סעיף 15 לחוק המשכון "(א) חדל החיוב, יפקע המישכון. (ב) פקע המישכון, רשאי החייב לדרוש החזרת המשכון אם הופקד בידי הנושה או בידי שומר מטעם הנושה; נרשם המישכון, רשאי החייב לדרוש מחיקת הרישום." משכך ברגיל, מכח סעיף 15 לחוק המשכון היה מקום לקבוע, לאור פירעון משכנתאות גרין וחתימת טופס הבקשה לביטול משכנתא, כי פקע המשכון מאליו (ראה גם ה"פ (מחוזי-חיפה) 394/00 נתן אושרי ואח' נ' בנק דיסקונט למשכנתאות ואח). המלומד יהושע ויסמן בספרו "חוק המשכון תשכ"ז-1967" אף מבאר בעמ' 302 וקובע כי: "ההוראה שנקבעה בסעיף 15(א), לפיה עצם העובדה שהחיוב חדל להתקיים מביאה לפקיעת המשכון, בלא שיהא צורך בפעילות השלמה כלשהן כדי שהפקיעה תהיה מוחלטת, נשנית בסעיף 15(ב). לשון סעיף קטן זה מעידה שפקיעת המשכון אינה מותנית בהחזרת החזקה במשכון לידי החייב או במחיקת הרישום מספרי המשכון." בדומה, נכתב על-ידי המלומד מיגל דויטש בספר "קנין" כרך א' עמ' 110: "הבטוחות הקנייניות הן זמניות על פי הגדרתן. שכן תוקפן הוא עד אשר ייפרע החיוב המובטח, זאת אף שמדובר בבטוחות אשר רשומות על פי דין. טול מקרה של משכון רשום במרשם המשכונות: מהו מעמדו המדוייק של המשכון, כאשר החיוב פקע או נפרע, בעוד המשכון עדיין רשום? חוק המשכון קובע כי במקרה כזה המשכון מתבטל, האם כל עוד המשכון לא נמחק בפועל מן הפנקס יש לומר כי הקניין עדיין קיים? הדעת נותנת שאין הדבר כך, והכל זכאים להתעלם מן הרישום, אשר הופך מעתה לרישום חסר משמעות משפטית..." משכך ובאשר פקע המשכון מאליו, אין מה להמחות. 86. אולם בדנא חל החריג הקבוע בסעיף 14 לחוק המשכון והחברה היתה זכאית לתחלוף משכנתא מכח סעיף זה. סעיפים 13 ו-14 לחוק המשכון קובעים כדלקמן: "13. (א) החייב וכל אדם שזכותו עלולה להיפגע ממתן המשכון או ממימושו, רשאים לפדות את המשכון על-ידי קיום החיוב לאחר המועד לקיומו; והוא אף אם יש קביעה אחרת בהסכם המישכון. ...... 14. נפדה משכון לפי סעיף 13 על-ידי מי שאינו החייב, זכאי הפודה לחזור אל החייב ולהיפרע ממנו כדין ערב שמילא את ערבותו, ואם הפודה לא היה בעל הנכס יעמוד לו המשכון להבטחת זכותו זו." [ההדגשה אינה במקור]. ההלכה לעניין זה קובעת כדלקמן: "הוראת סעיף 14 לחוק המשכון בענין תחלוף משכון מהווה חריג להוראת סעיף 15(א) לאותו חוק, לפיה "חדל החיוב, יפקע המשכון". לפי הוראת סעיף 15(א), משכון רשום פוקע עם פקיעת החיוב שבבסיסו, גם אם הרישום נשאר על כנו. אלא שבנסיבות של תחלוף משכון לפי סעיף 14, רואים את המשכון כמשכון שלא פקע, למרות פקיעת החיוב עקב הפדיון, והמשכון עומד לפודה להבטחת זכותו (ראו יהושע ויסמן חוק המשכון, תשכ"ז-1967, פירוש לחוקי החוזים 290 (ג' טדסקי עורך, 1974) (להלן: ויסמן))" משכון