תביעה ייצוגית - מכירת מצרכי חלב במחיר העולה המחיר הקבוע למוצר בפיקוח

טען כי שופרסל מוכרת בסניפיה שישה מצרכי חלב במחיר העולה על המחיר הקובע, שהינו המחיר המירבי המותר לפי הוראות חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 וצווי הפיקוח בדבר מחירים מירביים לחלב ומוצריו שהוצאו מכוחו. המצרכים הם: גיל 3% שומן, 125 מ"ל, מתוצרת תנובה. לבן 3% שומן, 125 מ"ל, מתוצרת טרה. שלי "קלסיק" 3% שומן, 200 מ"ל, מתוצרת תנובה. לבניה 4.5% שומן, 150 מ"ל, מתוצרת טרה. חלב טרי 3% שומן, 2 ליטר בבקבוק פלסטיק, מתוצרת תנובה. שמנת חמוצה 15% שומן, 500 מ"ל, מתוצרת תנובה. ג. כאן המקום להבהיר, כי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, קובע בסעיף 11(א)(1), כי אין למכור מצרך שבפיקוח לפי החוק, לגביו נקבע מחיר קובע, במחיר העולה על המחיר הקובע. עוד קובע החוק, כי "מצרך דומה" הוא "מצרך שמבחינת השימוש בו בידי רוכש סביר הינו בעל תכונות דומות ביותר למצרך פלוני, אף אם אינו זהה מכל הבחינות, ואף אם הוא שונה מאותו מצרך במשקלו, בגודלו, באריזתו או בשמו". לפי הוראת סעיף 25(ב) לחוק המחיר בו יש למכור את ה"מצרך הדומה" הוא מחירו של המצרך שבפיקוח, זולת אם המפקח על המחירים קבע או התיר למכור את ה"מצרך הדומה" במחיר אחר. עוד נקבע בסעיף 1 של חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, כי במידה ומשקלו או גודלו של ה"מצרך הדומה" שונים מאלה של המצרך המפוקח, אזי מחירו של ה"מצרך הדומה" יהיה יחסית למשקל או לגודל של המצרך המפוקח. ד. טענת המבקש כנגד שופרסל בבקשת האישור היא, כי המצרכים נשוא בקשת האישור כנגד שופרסל (שפורטו בסעיף ב', לעיל) הם מצרכים "דומים" למצרכים המפורטים בצווי הפיקוח, שהוצאו מכוח חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,. לפיכך לטענת המבקש, אסור היה לשופרסל לגבות בגין המצרכים הללו מחיר העולה על המחיר המירבי הקבוע בצווי הפיקוח. ה. בבקשת ההסתלקות נכתב, כי לאחר הגשת בקשת האישור, התברר שלגבי 2 מצרכים: גיל 3% שומן, 125 מ"ל, מתוצרת תנובה; ולבן 3% שומן, 125 מ"ל, מתוצרת טרה - לא הגיש המבקש ראיה לפיה רכש מוצרים אלה משופרסל, ועוד התברר כי שופרסל כלל אינה מוכרת מוצרים אלה. ו. לגבי המצרך לבניה 4.5% שומן, 150 מ"ל, מתוצרת טרה, עמדת הרגולטור, כעולה מבקשת ההסתלקות בעניינה של טרה, שאושרה על-ידי בית המשפט (בפסק דין מיום 12.11.2013), היא שהפיקוח על "מצרכים דומים" אינו אמור לחול על המשיבה מס' 2. ז. לגבי המצרך שלי "קלסיק" 3% שומן, 200 מ"ל, מתוצרת תנובה, טענה תנובה כי מוצר זה שונה בפרמטרים רבים מהמוצר גיל 3% שבפיקוח, ולכן הוא אינו בגדר "מצרך דומה". ח. לגבי שמנת חמוצה 15% שומן, 500 מ"ל, מתוצרת תנובה - טענה שופרסל כי גבתה בטעות בגין מוצר זה סכום העולה בכ-1.5 אגורות על המחיר המותר על-פי דין. לטענת שופרסל, סך גביית היתר בגין מצרך זה הסתכמה לאורך כל התקופה הרלוונטית לתביעה בכמה אלפי שקלים בודדים, והיא מוכנה להשיב סכום זה לציבור. בשים לב לגובה הסכום נכתב בבקשת ההסתלקות, כי בנסיבות האמורות, אין זה יעיל לנהל תובענה ייצוגית כנגד שופרסל. ט. לגבי המצרך חלב טרי 3% שומן, 2 ליטר בבקבוק פלסטיק, מתוצרת תנובה, טענה שופרסל כי חלב בבקבוק פלסטיק אינו מוצר דומה לחלב באריזת קרטון, ואף בצווי הפיקוח נערכה הבחנה בדבר מחירו של חלב בהתאם לסוג האריזה. כך למשל, מחירו המפוקח של ליטר חלב בשקית שונה ממחירו המפוקח של ליטר חלב באריזת קרטון. לכן, סבורה שופרסל שחלב בבקבוק פלסטיק הוא מוצר שונה ואינו מפוקח. יחד עם זאת, מבהירה שופרסל, כי בדרך כלל מוצר זה מתומחר על ידה כך שמחירו אינו עולה (ביחס למשקלו) על מחירו של המוצר המפוקח, ואף בסניפים רבים המוצר נמכר במחיר נמוך יותר. זאת ועוד, בבקשת האישור נטען, כי הסכום שנגבה מעבר למחיר המפוקח של חלב באריזת קרטון - הוא אגורה אחת בלבד. י. המבקש ושופרסל מציינים בבקשת ההסתלקות, כי מאחר ומדובר בסכומים נמוכים, והואיל והמחלוקת בין המבקש למשיבה נותרה למעשה לעניין החלב בבקבוק הפלסטיק בלבד, הם הסכימו על מנת לחסוך בזמן שיפוטי יקר, ולמנוע הוצאות משפט מיותרות, כי המבקש יסתלק מבקשת האישור וזאת כנגד התחייבותה של שופרסל לפיה: 1. שופרסל לא תגבה עבור חלב באריזת פלסטיק תשלום העולה (ביחס למשקלו) על המחיר המפוקח של חלב באריזת קרטון, למעט אם יוחלט אחרת על-ידי ערכאה שיפוטית, או מינהלית. 2. שופרסל תעמיד תרומה של תווי קניה בשווי כולל של 75,000 ₪ ל-3 עמותות: עמותת בית הגלגלים; עמותת לתת; ועמותת יד אליעזר - וזאת לצורך רכישת מוצרי מזון. יא. המבקש ושופרסל סבורים, שהואיל ושופרסל הודתה לגבי גביית היתר בשגגה בכל הנוגע לשמנת החמוצה 15%, ולעניין החלב בבקבוק פלסטיק, על אף שהיא סבורה שהמוצר אינו "מצרך דומה" למצרך שבפיקוח, היא מוכנה להתחייב שלא לגבות עבורו מחיר העולה על המחיר המפוקח של חלב בקרטון (כל עוד לא תתקבל בעניין החלטה מפורשת אחרת על-ידי ערכאה שיפוטית או מינהלית), וכיוון שבעקבות בקשת האישור מוכנה שופרסל לתרום תלושי מזון בשווי 75,000 ₪, ונוכח ההוצאות והמאמץ שהשקיעו המבקש ובא כוחו, וכן הסיכון שנטלו על עצמם בהגשת בקשת האישור, סבורים המבקש ושופרסל שיש לאשר תשלום גמול למבקש בסכום של 2,000 ₪, וכן שכ"ט עו"ד לב"כ המבקש בסכום כולל של 92,040 (כולל מע"מ) כנגד חשבונית מס כדין. יב. עוד סבורים המבקש ושופרסל, שנוכח הנסיבות העומדות בבסיס בקשת ההסתלקות, הרי שאין מקום להורות על פרסום הודעה בדבר ההסתלקות. יג. לבקשת ההסתלקות צורפו תצהירו של המבקש וכן תצהיר בא כוחו, לפיהם הם לא קיבלו משופרסל במישרין או בעקיפין כל טובת הנאה בקשר עם ההסתלקות, למעט תשלום הגמול למבקש ושכר הטרחה לבא כוחו שמבוקש כי יאושרו על-ידי בית המשפט. יד. לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות על נימוקיה, אני סבור שיש להיעתר לבקשה זו ולאשר את הסתלקותו של המבקש מן התובענה כנגד המשיבה מס' 3, שופרסל. אני נותן תוקף של פסק דין להסכמות שבין המבקש לבין למשיבה מס' 3, כמפורט לעיל. טו. מקובלת עליי טענת הצדדים, לפיה אין מקום בנסיבות העניין להורות על פרסום הודעה בדבר בקשת ההסתלקות, וזאת בשים לב לשלב שבו הוגשה בקשת הסתלקות זו (בטרם נחקרו המצהירים מטעם המבקש ושופרסל), ובשים לב לכך שאין בבקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין (זולת כמובן לגבי המבקש עצמו). לעניין זה אני מפנה לאמור בת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (מיום 22.12.2010). טז. ההסכמה אליה הגיעו הצדדים בנוגע לתשלום גמול ושכ"ט עו"ד - סבירה, בשים לב לחיסכון שהושג במשאביהם של הצדדים והחיסכון בזמן שיפוטי, והתועלת לציבור בתרומת תווי הקניה שהתחייבה שופרסל לתרום לשלוש עמותות. יז. על יסוד כל האמור לעיל, אני מורה כדלקמן: 1. אני דוחה את התביעה שהגיש המבקש כנגד המשיבה מס' 3, שופרסל בע"מ, ומוחק את בקשת האישור ביחס למשיבה מס' 3. 2. אני נותן תוקף של פסק דין להסכמות אליהן הגיעו המבקש והמשיבה מס' 3, לפי המפורט לעיל. 3. אני מחייב את המשיבה מס' 3 לשלם למבקש גמול בסכום של 2,000 ₪, וכן שכ"ט עו"ד לב"כ המבקש בסכום כולל של 92,040 (כולל מע"מ), כאשר תשלום שכר הטרחה מותנה בהמצאת חשבונית מס כדין על-ידי ב"כ המבקש למשיבה מס' 3, ולרבות אישור על ניהול ספרים ואישור בדבר פטור מניכוי מס במקור. התשלום יתבצע על-ידי המשיבה מס' 3 במשרד ב"כ המבקש בתוך 60 יום ממועד המצאת פסק הדין (בהתאם למוסכם בסעיף 9 של בקשת ההסתלקות), שאם לא כן יישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. 4. בהתאם להתחייבות המשיבה מס' 3, שופרסל, בסעיף 5(ב) של בקשת ההסתלקות: המשיבה מס' 3 תעמיד תרומה של תווי קניה בשווי כולל של 75,000 ₪ לעמותות שפורטו בסעיף 5(ב) הנ"ל, וזאת בתוך 6 חודשים ממועד שיומצא לה פסק דין זה. בתוך 30 ימים לאחר שתעמיד המשיבה מס' 3 את התרומה הנ"ל, תגיש המשיבה מס' 3 לבית המשפט (עם העתק לב"כ המבקש) תצהיר של נציג מוסמך מטעמה בדבר ביצוע התרומה בהתאם להתחייבותה. צרכנותפיקוח על מחיריםתביעה ייצוגיתמוצרחלב