נטען כי תנובה מייצרת ארבעה מוצרים המהווים "מצרך דומה"

טען כי תנובה מייצרת ארבעה מוצרים המהווים "מצרך דומה", כהגדרתו בחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996, למצרכים להם נקבע מחיר מירבי בצווי הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מירביים לחלב ומוצריו). המצרכים הם: 1. "שלי קלאסיק" 3% שומן 200 מ"ל. 2. חלב 3% בכד 2 ליטר. 3. שמנת חמוצה 15% שומן 500 מ"ל. 4. גיל 3% שומן 125 מ"ל. ג. כאן המקום להבהיר, כי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, קובע בסעיף 11(א)(1), כי אין למכור מצרך שבפיקוח לפי החוק, לגביו נקבע מחיר קובע, במחיר העולה על המחיר הקובע. עוד קובע החוק, כי "מצרך דומה" הוא "מצרך שמבחינת השימוש בו בידי רוכש סביר הינו בעל תכונות דומות ביותר למצרך פלוני, אף אם אינו זהה מכל הבחינות, ואף אם הוא שונה מאותו מצרך במשקלו, בגודלו, באריזתו או בשמו". לפי הוראת סעיף 25(ב) לחוק המחיר בו יש למכור את ה"מצרך הדומה" הוא מחירו של המצרך שבפיקוח, זולת אם המפקח על המחירים קבע או התיר למכור את ה"מצרך הדומה" במחיר אחר. עוד נקבע בסעיף 1 של חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, כי במידה ומשקלו או גודלו של ה"מצרך הדומה" שונים מאלה של המצרך המפוקח, אזי מחירו של ה"מצרך הדומה" יהיה יחסית למשקל או לגודל של המצרך המפוקח. ד. משכך טען המבקש בבקשת האישור, כי תנובה מחויבת למכור את המוצרים נשוא בקשת האישור נגדה (אשר פורטו לעיל בפיסקה ב'), בהתאם למחיר המפוקח, המצוין בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), התשס"ח-2007 (הצו שבתוקף כיום הוא צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), תשע"ג-2013 [ק"ת תשע"ג מס' 7235 מיום 21.3.2013, בעמ' 896]). ה. בתגובתה לבקשת האישור טענה תנובה, כי מאחר והמוצרים נמכרו לצרכנים על-ידי קמעונאים ולא על-ידי תנובה, ומאחר והקמעונאים הם אלה שקבעו את מחירי המוצרים נשוא בקשת האישור, לא עומדת למבקש וליתר הצרכנים עילת תביעה כנגד תנובה. עוד טענה תנובה, כי המוצר "שלי קלאסיק" אינו דומה בתכונותיו למוצר "גיל 3% שומן" שבפיקוח, והוא נבדל ממנו במאפיינים רבים, ולכן הוא אינו בגדר "מצרך דומה" למצרך שבפיקוח. בנוסף טענה תנובה בתגובתה, כי היא לא חרגה מן המחירים המירביים לקמעונאים הקבועים בצו הפיקוח ביחס לחלב 3% שומן בכד 2 ליטר וביחס לשמנת חמוצה 15% שומן בגביע 500 מ"ל. לגבי המוצר גיל 3% שומן 125 מ"ל, טענה תנובה כי מוצר זה מיועד לשיווק ללקוחות מן השוק המוסדי בלבד. אולם, בשל שגגה הוא נמכר בהיקף מצומצם גם לקמעונאים מועטים שביקשו לרוכשו באופן מיוחד, הגם שהמוצר לא הוצע להם על-ידי תנובה, וזאת במחיר גבוה, באופן יחסי, מן המחיר המירבי לקמעונאי על-פי צו הפיקוח. לטענת תנובה, לאותם קמעונאים גם נמכר המצרך גיל 3% שומן 200 מ"ל בהתאם למחיר הקמעונאי המפוקח, כך שהצרכנים שרכשו של המוצר בתכולה של 125 מ"ל מאותם קמעונאים יכלו לבחור לרכוש את המצרך בתכולה של 200 מ"ל במחיר המפוקח. ו. בבקשת ההסתלקות נכתב, כי בנסיבות אלה בהן מתעורר ספק בדבר קיומה של עילת תביעה כנגד תנובה, ומשעה שהמחלוקת בין הצדדים הצטמצמה לגבי המוצר גיל 3% 125 מ"ל בלבד, אשר נמכר לקמעונאים מתוך שגגה ובכמויות קטנות, ונוכח היקפה הכספי המצומצם של התביעה, סבור המבקש כי תוצאת התובענה לא היתה מיטיבה עם הקבוצה אותה ביקש לייצג מעבר לתוצאת הסדר הסתלקות זה, ומשכך הוא מבקש להסתלק מן התובענה בהסכמת המשיבה מס' 1, תנובה. ז. המבקש מציין כי הוא פנה למפקח על המחירים, ועקב כך זכה הדבר לטיפול מצד הרגולטור, ולחידוד והבהרת הוראות הדין, שעד אותה שעה לא היו ברורות וחד-משמעיות. ח. נוכח עבודת ההכנה שהשקיעו המבקש ובא כוחו טרם הגשת הבקשה לאישור והתובענה, ולאור העובדה, שלטענת ב"כ המבקש רק עקב הגשת בקשת האישור שהוגשה, פועל הרגולטור להסדרה עתידית של הנושאים שהתעוררו בתובענה, דבר שהביא תועלת ניכרת לכלל הצרכנים בישראל, ובשים לב לתרומה שתתרום תנובה לארגון מוכר המסייע לנזקקים, סבורים הצדדים שיש לאשר תשלום גמול למבקש בסכום של 2,000 ₪, וכן שכ"ט עו"ד לב"כ המבקש בסכום כולל כולל של 92,040 (כולל מע"מ) כנגד חשבונית מס כדין. ט. נכתב בבקשת ההסתלקות, כי המבקש ובא כוחו מתחייבים, בכפוף לאישור בקשת ההסתלקות, שלא להיות מעורבים בתובענה ייצוגית כנגד תנובה בקשר עם הנושאים שנכללו, או נזכרו בבקשת אישור זו ובתשובת המבקש לתגובת תנובה. י. הצדדים לבקשת ההסתלקות הסכימו, כי כנגד הסתלקות זו, תתרום תנובה, לפנים משורת הדין, בתוך 12 חודשים ממועד אישור בקשת ההסתלקות, מוצרים בשווי כולל של 170,000 ₪ לעמותת "לתת" ו/או לעמותות אחרות העוסקות בחלוקת מזון לנזקקים. יא. המבקש ותנובה סבורים, שנוכח הנסיבות העומדות בבסיס בקשת ההסתלקות, הרי שאין מקום להורות על פרסום הודעה בדבר ההסתלקות. יב. לבקשת ההסתלקות צורפו תצהירו של המבקש וכן תצהיר בא כוחו, לפיהם הם לא קיבלו מתנובה, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה בקשר עם ההסתלקות, למעט תשלום הגמול למבקש ושכר הטרחה לבא כוחו, שמבוקש כי יאושרו על-ידי בית המשפט. יג. לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות על נימוקיה, אני סבור שיש להיעתר לבקשה זו ולאשר את הסתלקותו של המבקש מן התובענה כנגד המשיבה מס' 1, תנובה. אני נותן תוקף של פסק דין להסכמות שבין המבקש לבין למשיבה מס' 1, כמפורט לעיל. יד. מקובלת עליי טענת הצדדים, לפיה אין מקום בנסיבות העניין להורות על פרסום הודעה בדבר בקשת ההסתלקות, וזאת בשים לב לשלב שבו הוגשה בקשת הסתלקות זו (בטרם נחקרו המצהירים מטעם הצדדים לתיק), ובשים לב לכך שאין בבקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין (זולת, כמובן, לגבי המבקש עצמו). לעניין זה אני מפנה לאמור בת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (מיום 22.12.2010). טו. ההסכמה אליה הגיעו הצדדים בנוגע לתשלום גמול ושכ"ט עו"ד - סבירה, בשים לב לחיסכון שהושג במשאביהם של הצדדים והחיסכון בזמן שיפוטי, והתועלת לציבור בתרומת המוצרים, כמפורט בסעיף 5 של בקשת ההסתלקות. טז. על יסוד כל האמור לעיל, אני מורה כדלקמן: 1. אני דוחה את התביעה שהגיש המבקש כנגד המשיבה מס' 1, תנובה - מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ, וכן אני מורה על מחיקת בקשת האישור ביחס למשיבה מס' 1. 2. אני נותן תוקף של פסק דין להסכמות אליהן הגיעו המבקש והמשיבה מס' 1, לפי המפורט לעיל (לרבות ההסכמה המפורטת בפיסקה ט', לעיל). 3. אני מחייב את המשיבה מס' 1 לשלם למבקש גמול בסכום של 2,000 ₪, וכן שכ"ט עו"ד לב"כ המבקש בסכום כולל של 92,040 (כולל מע"מ), כאשר תשלום שכר הטרחה מותנה בהמצאת חשבונית מס כדין על-ידי ב"כ המבקש למשיבה מס' 1, ולרבות אישור על ניהול ספרים ואישור בדבר פטור מניכוי מס במקור. התשלום יתבצע על-ידי המשיבה מס' 1 במשרד ב"כ המבקש בתוך 60 יום ממועד המצאת פסק הדין (בהתאם למוסכם בסעיף 16 של בקשת ההסתלקות), שאם לא כן יישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. 4. בהתאם להתחייבות המשיבה מס' 1, תנובה, בסעיף 5 של בקשת ההסתלקות: בתוך 12 חודשים ממועד שיומצא למשיבה מס' 1 פסק דין זה, תתרום המשיבה מס' 1 מוצרי מזון בשווי לצרכן (כולל מע"מ) של 170,000 ₪ באמצעות עמותת "לתת" ו/או עמותות אחרות העוסקות בחלוקת מזון לנזקקים. בתוך 30 ימים לאחר שתסיים המשיבה מס' 1 לספק את התרומה הנ"ל, תגיש המשיבה מס' 1 לבית המשפט (עם העתק לב"כ המבקש) תצהיר של נציג מוסמך מטעמה בדבר ביצוע תרומת מוצרי המזון בהתאם להתחייבותה. צרכנותפיקוח על מחיריםמוצר