אי צירוף הודעה לבקשה ערוכה לפי טופס 25 לתקנות סדר הדין האזרחי

לטענתם לא צורפה לבקשה הודעה ערוכה לפי טופס 25 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, כמצוות תקנה 241(ב) לתקנות, ועל כן לא הגיבו לבקשה. ביום 29.11.12 הגישה המשיבה בקשה למתן החלטה בבקשה בכתב לפיצול סעדים. כאמור, הבקשה לפיצול סעדים התקבלה בו ביום "בהעדר התנגדות". ביום 16.12.12 הגישו המבקשים בקשה לביטול ההחלטה מחובת הצד. בבקשתם טענו כי הבקשה לא היתה ערוכה בהתאם לתקנות ולא צורף לה טופס 25 בהתאם לתקנה 241(ב) לתקנות המקנה סמכות לבית המשפט לדון בבקשה וקוצב את זמן תגובת המבקשים לבקשה. המבקשים טענו עוד כי יממה לפני בקשת המשיבה למתן החלטה התקיים דיון במעמד הצדדים לפני בית משפט קמא, והמשיבה לא העלתה את עניין הבקשה לפיצול סעדים, אף לא ברמז. לפיכך, נטען בבקשה, כי יש לבטל את החלטת בימ"ש קמא מיום 29.11.12 מחובת הצדק: המשיבה הטעתה את בית המשפט כאילו בוצעה מסירה כדין של הבקשה לידי המבקשים ולא כך היא, המשיבה נהגה בחוסר תום לב משהגישה בקשה למתן החלטה בהעדר יממה לאחר הדיון שהתקיים בין הצדדים, בית משפט קמא לא קנה סמכות לדון בבקשה לפיצול סעדים. הבקשה הועברה לתגובת המשיבה, אשר ביקשה לדחותה. לטענתה, המבקשים אינם חולקים כי קיבלו את הבקשה לידיהם, והם פשוט התעלמו ממנה. העובדה כי לא צורף לבקשה טופס 25 לתקנות אינו פוטר את המבקשים מהגשת תגובה. לתמיכה בטענה הפנתה המשיבה לרע"א 199/09 סרי נ' בנק הפועלים בע"מ (5.2.09)). עוד נטען כי המבקשים מושתקים מלהעלות את הטענה בדבר אי צירוף טופס 25, לאחר שהם הגישו תגובתם על בקשה אחרת שהגישה המשיבה וגם אליה לא צורף טופס 25. ביום 6.1.13 ניתנה ההחלטה השניה נושא הבקשה שלפני, ובה כאמור נדחתה בקשת המבקשים לביטול ההחלטה מיום 29.11.12. 3. בבקשה שלפני חזרו הצדדים על טענותיהם לפני בית משפט קמא. 4. דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה ובתגובות לה, אני סבורה שיש ממש בבקשה ולפיכך ניתנת רשות ערעור והבקשה תידון כערעור. דין הערעור להתקבל. אשר להחלטה מיום 6.1.13 - בהחלטה זו נדחתה בקשת המבקשים, לאחר קבלת תגובת המשיבה, ומבלי שניתנה למבקשים זכות להשיב עליה. תגובת המשיבה ניתנה ביום 3.1.13 וההחלטה ניתנה כשלושה ימים לאחר מכן, כאשר תקנה 241(ג1) מקנה למבקש זכות תשובה בתוך 10 ימים. לפיכך, החלטה זו ניתנה מבלי למצות את המסלול הדיוני הקבוע בתקנה 241(ג1) לתקנות ודינה להתבטל ולו מסיבה זו. לעניין זה ראו רע"א 8312/12 שפרן נ' אלון החזקות בריבוע הכחול - ישראל בע"מ (6.1.13) וההלכות שהובאו שם. אך גם לגוף הדברים סבורני כי שגה בימ"ש קמא בדחותו את הבקשה לביטול החלטתו מיום 29.11.12. בהחלטה למתן היתר לפיצול סעדים יש כדי לפגוע באינטרס של המשיב לנוכח החשש מהתדיינות כפולה. לפיכך, על מגיש הבקשה להצביע על אינטרס לגיטימי שלו לפיצול ההליך, וזכותו של המשיב להגיב על הבקשה. בנסיבות המקרה שלפני, אין מחלוקת כי הבקשה הוגשה ביחד עם כתב התביעה ונמסרה לידי המבקשים. יחד עם זאת, וגם על כך אין מחלוקת, הבקשה הוגשה מבלי שצורף לה טופס 25 כדרישת התקנות ועל כן נפל בה פגם. ייתכן, ומבלי לקבוע מסמרות, כי לו היה עומד פגם פרוצדורלי זה לבדו, ולאחר שהציגה המשיבה אישור מסירת הבקשה לפיצול סעדים לידי מבקשים, לא היה מקום לקבל את טענת המבקשים כי ההחלטה מיום 29.11.12 ניתנה בהעדר, וכי יש לבטלה מחובת הצדק, אלא היה נקבע כי בנסיבות הקיימות יש לבימ"ש קמא שיקול דעת האם לבטל את החלטתו אם לאו לאור טענות הצדדים. אלא שבנסיבות העניין מתווסף למחדלה זה של המשיבה מחדל נוסף, העולה לכדי חוסר תום לב בניהול ההליך המשפטי, אשר יש בו כדי להביא, במצטבר, לקבלת הערעור. ובמה דברים אמורים. כאמור, הבקשה לפיצול סעדים הוגשה על ידי המשיבה ביום 25.7.12. ממועד הגשת הבקשה לפיצול סעדים ועד למועד הגשת הבקשה למתן החלטה בבקשה לפיצול סעדים, התקיימו לא פחות מארבעה דיונים בין הצדדים, שניים לפני בית משפט זה ושניים לפני בית משפט קמא, באף אחד מהם לא העלתה המשיבה את בקשתה לפיצול סעדים. הדיון האחרון התקיים בבית משפט קמא ביום 28.11.12, במעמד הצדדים, והבקשה לפיצול סעדים לא אוזכרה בו אף לא ברמז. למחרת, ביום 29.11.12 הגישה המשיבה את בקשתה למתן החלטה בבקשה לפיצול סעדים בהעדר תגובת המבקשים. בבקשה אין כל הסבר מדוע היא הוגשה דווקא במועד זה, ומדוע לא הועלתה יום קודם לכן בעת שנערך דיון במעמד הצדדים, בשעה שזו דרך המלך לדון בבקשות מסוג זה (ראו למשל ע"א 571/79 דירות מקסים בע"מ נ' גרבי (לז (1) 589). התנהלות זו מצידה של המשיבה אינה תקינה, ויש בה כדי להביא לביטול ההחלטה אשר כפועל יוצא ממנה ניתן היתר למשיבה לפיצול סעדים מבלי שנשמעה עמדת המבקשים בסוגייה זו, כך נפגעה זכותם הדיונית של המבקשים באופן בלתי מידתי. 5. על יסוד כל האמור אני קובעת כדלקמן: א. ההחלטה מיום 6.1.13 - מבוטלת. ב. מבוטלת גם ההחלטה מיום 29.11.12. ג. התיק יוחזר לבית משפט קמא, אשר יתן החלטה מנומקת בבקשת המשיבה למתן היתר לפיצול סעדים, לאחר קבלת תגובת המבקשים לבקשה ותשובת המשיבה. ד. המשיבה תישא בהוצאות הבקשה בסך 5,000 ₪. מסמכיםתקסד"א 1984 (הישנות)