נטען כי הפרו את הסכם ההלוואה וניסו לדחוק את התובעים מהחברה

התובעים ביקשו סעד של מתן חשבונות רחב וכולל ביחס לסך התמורות בכל אחד מהעסקאות ביחס לשלוש דירות שבוצעו בפרויקט לבונטין, ובאשר לכלל ההכנסות וההוצאות של הפרויקט עד להשלמתו. כמו כן התבקשה הצהרה כי התובעים זכאים ל- 50% ממניות החברה או לפחות ל- 25% ממניותיה או מרווחי הפרויקט. נטען גם כי התובעים זכאים לדמי יזמות עבור פרויקט לבונטין ולתשלום שכר ראוי. כמו כן נתבעו סעדים כספיים נוספים בגין עוגמת נפש, פיצוי, דמי ניהול ודיבידנד ועוד. 2. בכתב ההגנה נאמר כי התובעים הם זוג נוכלים קטנים אשר חברו לזוג נוכלים אחר, המכונה על ידם קבוצת עופרי, לצורך ביצוע עסקאות שונות כאשר לא היתה לאף אחד מהם, ביחד ולחוד, היכולת לבצע אותן. שתי הקבוצות הציגו מצגי שווא האחת כלפי השנייה באשר ליכולתם הכספית ואפשרות המימון בקשר לאותה עסקה שהצדדים הגו מליבם. לא עלה בידי התובעים לגייס ממקורות שלהם את הסכום הפעוט יחסית של מיליון ₪. נאמר כי רוב הטענות הנטענות בכתב התביעה הן טענות כנגד קבוצת עופרי והסטת התביעה כלפי הנתבעים היא מלאכותית . בעקבות הכרות שנוצרה בין קבוצת זקלד לקבוצת עופרי, חיפשו הנ"ל עסקאות שונות והיו חייבים למצוא להן ממון. התובע הכיר את ינאי, שהוא אדם אמיד העוסק בהייטק, ופנה אליו בספטמבר 2010 כדי לעניין אותו להשקיע בעסקת נדל"ן בחיפה. ינאי היפנה את זקלד לצובאי שניהלה וייצגה במשך שנים רבות חברות בתחום הנדל"ן. נודע לקבוצת עופרי כי העיר הלבנה, שותפות מוגבלת (להלן: "העיר הלבנה"), עומדת להתקשר בעסקה למכירת המקרקעין ברחוב לבונטין. עופרי הגה את הרעיון כי שתי הקבוצות ירכשו את המקרקעין ויבצעו פרויקט במתכונת של קבוצת רכישה. היקף העסקה היה לא פחות מ- 71 מיליון ₪ ומעטים יכולים היו להוציא אותה לפועל. התוכנית של קבוצות זקלד ועופרי היתה לבצע מהלך מהיר בו יקבלו זכויות בנכס כנגד תשלום מקדמה קטנה, ולפני שיצטרכו לשלם את התמורה יארגנו קבוצת רכישה אשר תממן את הרכישה. תוארה התמורה שנקבעה, גיוס מיליון ₪ על ידי זקלד וחוסר היכולת לשלם את התשלום השני. העיר הלבנה הסכימה לדחות מספר פעמים את ביצוע ההסכם לאחר שהתברר כי אין לקבוצות זקלד ועופרי את היכולת להשיג את המימון. התובעים הרימו ידים והעבירו למעשה את הפרויקט לנתבעת 5 מ.מ.א נדל"ן ואחזקות בע"מ שהיא חברה מטעמו של ינאי. זאת לאחר שזקלד הציע בתחילה כי ינאי יעמיד לטובת החברה סכום של 10 מיליון ₪ ויקבל בתמורה 20 אחוז מהמניות, הצעה שהיתה מנותקת מהמציאות. ינאי החליט כי הנתבעת 5 תיקח על עצמה את הפרויקט והצובאי תיקח על עצמה את ניהולו. נטען כי רינת ועופרי טיפלו בהסדרת העברת החברה לבעלותה המלאה של נתבעת 5. הנתבעת 5 העמידה ללב לבונטין את המקורות הכספיים הנדרשים לשם ביצוע הפרויקט. ינאי שילם באמצעות החברה מטעמו סך של 71 מיליון ₪ בתוספת סכומים נוספים. מאז שהתובע שוחרר מהנטל שנטל על עצמו לא היה כל קשר בין התובעים למי מהנתבעים. התובעים נעלמו מהשטח ולא היו קשורים בדרך כלשהי לפרויקט או לביצועו. לאורך תקופה ארוכה היתה טענתו העיקרית של התובע כי הוא זכאי לדירה תמורת הסך של מיליון ש"ח שהעמיד לחברה. התובע מעולם לא טען שהוא בעלים של מניות בחברה ובוודאי שלא של 50% כפי שנטען על ידו עתה. עופרי אישר כי לתובע אין ולא היו מעולם מניות בלב לבונטין. אין כל בסיס לטענה כי התובעים נושלו על ידי הנתבעים. הנתבעים לא החזיקו בזכות נטענת כלשהי של התובעים ולכן לא יכלו לנשל אותם. התובעים הרימו ידיים ופנו בתחינה לינאי כי יציל אותם על ידי כך שייקח על עצמו את הפרויקט, לרבות כל ההתחייבויות הגלומות בו. הנתבעים התייחסו באופן פרטני לאמור בכתב התביעה. הנתבעים שלחו הודעת צד ג' כאמור לעיל. כנגד המשיבים 6 - 7 ניתן פסק דין בהסכמה בהודעת צד ג'. 3. בכתב התשובה נטען, בין היתר, כי טענת הנתבעים על פיה הצילו את התובעים הינה חסרת בסיס. נטען כי ללא ביצוע המחטף על ידי הנתבעים בסיוע קבוצת עופרי, היה זקלד משיג את ההלוואה בסך 10 מיליון ₪ ועומד בביצוע התשלום השני. עוד נטען כי עסקת העברת המניות בין קבוצת עופרי לבין הנתבעים מנוגדת את הדין. במועדים הרלוונטיים היו התובעים בעלי חלק מהזכויות בחברה ולכן היה על הנתבעים לקבל את הסכמתם לעסקת המכר. 4. בישיבת קדם משפט אשר התקיימה ביום 22.10.13 ניתן צו לגילוי ועיון הדדי במסמכים לביצוע תוך 60 יום. בישיבה שהתקיימה ביום 18.2.14 נקבע כי ההליכים המקדמיים יעמדו על כנם למשך 30 יום נוספים. נקבעו מועדים להגשת התצהירים ומועדי הוכחות לתחילת ספטמבר 2014. תצהירי ראשית מטעם התובעים כבר הוגשו לתיק. אינני רואה מקום לטענת המשיבים כי הבקשה שלפניי, למתן צו לגילוי ועיון כללי וספציפי במסמכים, הוגשה בשיהוי. כפי שעולה מתשובתם של המבקשים לתגובת המשיבים - הוגשה הדרישה הראשונה לגילוי מסמכים באוקטובר 2013. בתחילת ינואר 2014 הוגשה בקשה מס' 6 אשר נענתה ביום 30.3.14. יש להבהיר כבר בשלב זה, כי אין מקום לדרישת המבקשים על פיה על כל אחד מהמשיבים להגיש תצהיר גילוי מסמכים. ניתן להסתפק בתצהירה של הצובאי שהיא אורגן בחברה, כאשר בתצהירה צוין כי היא מוסמכת ליתן תצהיר בשם כלל המשיבים. המשיבים טענו בהרחבה כי מאחר ומדובר בתביעה למתן חשבונות המתנהלת בשני שלבים, אין המבקשים זכאים לצו גילוי מסמכים גם אם קיימת חפיפה חלקית בין המסמכים הנדרשים במסגרת הבקשה לצו גילוי מסמכים - לבין המסמכים שנדרשו במסגרת הסעד של מתן חשבונות. אין ספק כי חלקה הארי של התביעה הינו תביעה למתן חשבונות, כאשר לגבי תביעה זו על התובעים להוכיח בשלב ראשון את זכאותם למתן חשבונות. יש להתייחס לדרישות הגילוי לגופן: מסמכים בנוגע להתקשרות בין החברה לבין העיר הלבנה בקשר לפרויקט לבונטין. המבקשים ביקשו כי המשיבים 1-5 יגלו את תיק העסקה המלא בהקשר זה. המשיבים טענו כי אין למסמכים רלוונטיות. המבקשים טענו כי קיימת מחלוקת עובדתית בין הצדדים לגבי פרטי ההתקשרות בין לב לבונטין לבין העיר הלבנה. עוד נאמר, כי קיימת מחלוקת באשר לזהות האנשים בידם היתה הבעלות והשליטה בחברה בעת חתימת ההסכם עם העיר הלבנה. נטען כי בחינת מסמכי ההתקשרות יכולה לשפוך אור על זהות הגורמים אשר שלטו בפועל על לב לבונטין בזמנים הרלוונטיים, ולהראות כי התובעים יחד עם קבוצת עופרי היו בעלי השליטה ובעלי המניות בפועל של חברת לב לבנוטין. נאמר כי נספח י' להסכם הרכישה כולל פרוטוקולים של המוכרת ושל השותף הכללי במוכרת וכן פרוטוקול הקונה. מפרוטוקול הקונה, לב לבונטין, ניתן ללמוד על זהות האנשים שלהם היתה שליטה בלב לבונטין. המבקשים ציינו כי המשיבים צירפו לתצהיר גילוי המסמכים מסמכים שונים בנוגע להתקשרות עם העיר הלבנה ובכך גילו דעתם כי יש רלוונטיות למסמכים הנדרשים. המשיבים טענו כי דרישת המבקשים למסמכי העסקה בכללותם, להבדיל מהסכם המכר אשר גולה ונמסר להם, היא דרישה בלתי רלוונטית, שכן הנספחים אינם רלוונטיים להוכחת הזכות הנטענת של המבקשים. רשימת הנספחים מצויה בהסכם עצמו שגולה והיא גלויה לעיני המבקשים. עיקר טענתם של המבקשים מתייחסת לנספח י' באשר לפרוטוקולים. נספח י' מצוי אצל המבקשים שכן בכתב התביעה מתייחסים המבקשים ישירות לתוכנו למרות שנטען על ידם שאינו מצוי בידם. אינני רואה מקום לגילוי כל הנספחים להסכם שנדרשו, שכן המבקשים לא הצביעו על הרלוונטיות שלהם. מתשובת המשיבים עולה כי בין היתר כוללים הנספחים טפסי 4 של בניינים שונים. אלה בוודאי שאינם רלוונטיים לבירור השאלה שבמחלוקת. נספח י' הוא רלוונטי. המשיבים מניחים אומנם כי הוא מצוי בידי המבקשים לאור האמור בכתב התביעה. אולם, המבקשים ציינו בתשובה כי הפרוטוקולים אינם בידיהם. לאור זאת על המשיבים לגלות את נספח י' ולהעבירו לידי המבקשים. מסמכים בנוגע לתשלומים שהתבצעו בקשר לפרויקט לבונטין ובנוגע להלוואה ושעבודים. המבקשים ביקשו כי המשיבים יגלו להם חשבוניות, קבלות ואישורים בדבר העברות כספים בקשר לתשלומים אשר התבצעו כאמור בסעיף 68 לכתב ההגנה - לטובת החברה או לטובת העיר הלבנה בקשר עם פרויקט לבונטין. כמו כן התבקשו הסכמי הלוואה, חוזים ושטרות שנערכו אגב שעבוד נכסי החברה. המשיבים סירבו לגלות את המסמכים בטענה כי מדובר בתביעה למתן חשבונות או כי אין למסמכים רלוונטיות להליך. המבקשים טענו כי המסמכים רלוונטיים שכן בין הצדדים עומדת מחלוקת באשר לאמצעים הדרושים לביצוע עסקה של 80 מיליון ₪. המשיבים טענו כי המשיבה 5 העמידה את האמצעים הנדרשים וכי המבקשים לא היו בעלי אמצעים לביצוע העסקה. חיוב המשיבים להציג את המסמכים בדבר אופן מימון העסקה על ידם תאפשר להזים את גרסתם הנוגעת למחלוקת באשר לזכויות המבקשים. המשיבים טענו כי הבקשה לגילוי מסמכים בעניין חשבוניות, קבלות, אישורים ומסמכים נוספים בקשר לביצוע תשלומים נוגעת למסמכים אשר נכללים במסגרת הסעד של מתן חשבונות. כך גם לגבי ההסכמים והחוזים שנערכו אגב שעבודי החברה. אלה מפרטים הכנסות והוצאות במסגרת הפרויקט ונכללים בסעד הגורף למתן חשבונות. המבקשים טרם הוכיחו את זכותם לקבל חשבונות ומסמכים ולכן לא ניתן להעתר לבקשה. עוד נאמר כי העובדה שהמשיבים גילו מסמך כלשהו ממסמכים אלה אין בה כדי להוות הבעת דעה מצד המשיבים כי המבקשים זכאים לגילוי המסמכים. אין גם רלוונטיות למסמכים, שכן אין מחלוקת מה הם האמצעים הדרושים להוצאת עסקה בשווי של 80 מיליון ₪ בפועל. המחלוקת היא באשר ליכולתם של המבקשים להוצאת הפרויקט לפועל. המסמכים נוגעים לשאלה כיצד המשיבים מימנו את הפרויקט ושאלת יכולתם של המשיבים אינה במחלוקת במסגרת הדיון. לצורך התמיכה בטענת המבקשים כי היתה להם אפשרות לממן את הפרויקט, אין מקום לנסות ולתמוך את הטענה במסמכים המתייחסים למימון הפרויקט על ידי המשיבים. בעניין זה מקובלת עלי עמדת המשיבים: החלק הראשון המתייחס לחשבוניות ואישורי תשלומים - נכלל אכן במסגרת הסעד המתבקש של מתן חשבונות אשר לגביו טרם הוכיחו המבקשים את זכותם. באשר למסמכי המימון אשר התבצעו על ידי המשיבים - אין באלה כדי לתמוך בטענתם של המבקשים על פיה היו הם מסוגלים לעמוד במימון הפרויקט. יש לדחות את בקשת המבקשים בעניין זה. מסמכי הדיווחים לרשויות על העברת מניות לב לבונטין המבקשים דרשו לגלות תכתובות ודרישות ודיווחים עם הרשויות, לרבות רשויות המס, בנוגע להעברת מניות של לב לבונטין לידי המשיבה 5, לרבות העתק מהודעה על נאמנות שהוגשה למנהל מיסוי מקרקעין בהתאם להוראות סעיף 74 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תשכ"ג - 1973. המשיבים סירבו לגלות מסמכים אלה מאחר ולטענתם מדובר בתביעה למתן חשבונות. לטענת המבקשים אין כל קשר בין מסמכים אלה לבין הסעד של מתן חשבונות. גילוי המסמכים יאפשר להם להוכיח טענות הנוגעות לעצם זכאותם לסעדים המבוקשים. המבקשים טענו, כאמור, כי עובר ליום 1.11.10 היו זכאים ל- 50% ממניות החברה. המשיבים הציגו גרסה לפיה קיבלו בסמוך למועד זה 100% ממניות החברה וכי למבקשים לא היתה בחברה כל זכות. המבקשים טענו כי לאור העובדה כי שחברת לב לבונטין היא איגוד מקרקעין, יש לחברה חובות דיווח כלפי רשויות המס לעניין זכותם של בעלי השליטה בחברה. המסמכים רלוונטיים גם למחלוקת בעניין תוקפה של עסקת העברת המניות בין קבוצת עופרי לבין המשיבים. עוד נטען על ידי המשיבים, כי המשיבה 5 היא הנהנית על פי הסכם נאמנות בין הצובאי לבין עופרי. המבקשים טוענים כי המסמך לא אותנטי וכי נועד להטעות את רשויות המס. יש לכן לראות האם המסמך הועבר לרשויות המס. המשיבים טענו בעיקר כי מדובר במסמכים שהתבקשו במסגרת הסעד של מתן חשבונות ולכן יש לדחות את הבקשה. עוד טענו המשיבים, כי יש במסמכים אלה כדי לחשוף מידע לגבי הוצאות שהוצאו כתשלומי מיסים בקשר לפרויקט שהוא חופף לסעד של מתן חשבונות לו עתרו המבקשים. בתשובתם טענו המבקשים כי הם מסכימים שהמסמכים המבוקשים יועברו לאחר שסכומי המיסים במסמכים יושחרו. מסמכים אלה רלוונטיים אכן לצורך בחינת טענות המבקשים בעניין זהות בעלי השליטה בחברה במועד הרלוונטי. המסמכים יועברו תוך השחרת סכומי המס בקשר לפרויקט המפורטים בהם. מסמכים הנוגעים לקשר בין לב לבונטין לבין הצובאי המשיבים נדרשו לגלות כל הסכם שנערך בין הצובאי לבין לב לבונטין, לרבות בקשר עם תפקידה כמנכ"לית. המשיבים טענו כי אין למסמכים רלוונטיות וכי התכתובות בין הצובאי לבין לב לבונטין חסויים בהתאם לכלל של חסיון עורך דין לקוח. נאמר כי אין מקום לטענה בדבר חיסיון עורך דין לקוח באשר לתפקידה של הצובאי כמנכ"ל חברת לב לבונטין. המסמכים רלוונטיים שכן המבקשים טענו שהצובאי שימשה כעורכת דין של לב לבונטין ונאמנת לטובת בעלי המניות בחברה אשר פעלה לסילוק המבקשים מהחברה. המשיבים הודו כי הצובאי היתה עורכת הדין של החברה עד נובמבר 2010 ונאמנת על מניות לב לבונטין עבור המשיב 7 עופרי, וכי נטלה את הניהול במועדים הרלוונטיים. במסמכי ההתקשרות יש רלוונטיות שכן הם יוכלו להבהיר את השינוי במעמדה של הצובאי לאחר הניסיון לדחוק את המבקשים - החל מנובמבר 2011. המשיבים טענו כי הסכם שכר הטרחה שנכרת בין הצובאי לבין לב לבונטין גולה ונמסר לעיון המבקשים. המסמכים האחרים הוחלפו כחלק משירותים משפטיים והם חוסים תחת חיסיון עורך דין לקוח. באשר לגילוי הסכמים בין חברת לב לבונטין לבין הצובאי בקשר עם תפקידה כמנכ"לית לב לבונטין - הרי שדרישה זו חופפת לדרישת המבקשים במסגרת הסעד של צו למתן חשבונות. התקשרות בין הצובאי לבין מי מהמשיבים 1-5 לכל הקשור למעמדה כמנכ"לית אינה חוסה תחת חיסיון עורך דין לקוח. התקשרות זו רלוונטית לבירור טענתם של המבקשים באשר לשינוי במעמדה של הצובאי וניהול פרויקט לב לבונטין על ידה לאחר נובמבר 2010. על המשיבים לגלות התקשרויות אלה אשר נעשו עם הצובאי. מסמכים הנוגעים לקשר בין המשיבים 1-5 לבין המשיבים 6-7 במסגרת הדרישות השונות אשר הועברו למשיבים התבקשו המשיבים 1-5 לגלות התכתבויות ביניהם לבין המשיבים 6-7 בכל הקשור להסכם הניהול מנובמבר 2010, לפני ואחרי חתימתו, לרבות מסמכים שהוחלפו במסגרת הליכים משפטיים. גם המשיבים 6-7 נדרשו לגלות מסמכים או הסכמים שנערכו בינם לבין המשיבים 1-5, לרבות תכתובות דואר אלקטרוני, הסכמי פשרה או טיוטות פשרה, וכן חשבוניות קבלות ואישורים בדבר העברות כספים. המשיבים 1-5 סירבו וטענו כי אין רלוונטיות למסמכים או כי מדובר בתביעה למתן חשבונות. המשיבים 6-7 סירבו לדרישה. המבקשים חילקו את המסמכים למסמכים מהתקופה הרלוונטית לכתב התביעה ולמסמכים מהתקופה שלאחר הגשת כתב התביעה. באשר למסמכים הרלוונטיים לכתב התביעה - נטען כי יש במסמכים אלה כדי לשפוך אור על המחלוקת בעניין זכאותם של המבקשים במניות החברה. נאמר כי בהודעה לצד ג' אשר הגישו המשיבים 1-5, בין היתר כנגד המשיבים 6-7, נטען כי לא הוצג מצג לפיו מי מהמבקשים או המשיבים 6-7 הינו בעל מניות בחברה. בכתב ההגנה להודעה מטעם המשיבים 6-7 נטען כי המשיבים 1-5 ידעו היטב כי הצדדים השלישיים הם בעלי המניות בלב לבונטין. לכן, ההתקשרות בין המשיבים 1-5 למשיבים 6-7 יכולה להעיד על הבנת המשיבים 1-5 בדבר מעמדם של המבקשים. יש גם מחלוקת באשר להסכם הניהול אשר נערך בין המשיבים 1-5 לבין המשיבים 6-7 הנושא תאריך 3.11.10. בבקשה צוינו סתירות בין גרסאות המשיבים כולם בעניין זה. עוד נאמר כי יש מחלוקת בין הצדדים באשר לכשירות המשיבים 6-7 לנהל פרויקטים. המשיבים טענו בתשובתם כי הדרישה בדבר גילוי חשבוניות, קבלות והעברת כספים הינם חלק מסעד של מתן חשבונות. מאחר וטענותיהם של המשיבים 6-7 לעניין זכויות כלשהם בפרויקט נדחו בפסק דין מיום 11.12.13, אשר ניתן בתיק אזרחי 12544-02-13 על ידי בית משפט זה, הרי שלא ניתן לטעון לקיומה של זכות מטעם המשיבים בדרך של הקש. המשיבים 6-7 אינם עוד צד להליך הנוכחי ולכן אין רלוונטיות למסמכים. המבקשים טענו בתשובה כי אין לעובדה שצדדי ג' הסכימו למתן פסק דין על מלוא הסעד בהודעה לצד ג' - כדי לפגוע בגרסתם בכתב ההגנה. לכן, המסמכים נוגעים לעצם המחלוקת ביחס לזכויות הצדדים. אין גם כל הכרעה שיפוטית באשר להעדר זכאות של המשיבים 6-7 בפרויקט אלא פסק דין כספי בהסכמה. המבקשים ביקשו כי יגולה להם ההסדר אליו הגיעו הצדדים לאחר הגשת כתב התביעה. נראה כי בהקשר לדרישה זו אין מקום לטענה הכללית של המשיבים 1-5 על פיה יש בגילוי המסמכים הנדרשים חפיפה לסעד למתן חשבונות. יש בהחלט רלוונטיות למסמכים שהוחלפו בין המשיבים 1-5 לבין המשיבים 6-7, בנוגע להסכם הניהול, ולעקרונות הסכם ההתקשרות עם חברת ניהול הפרויקטים להקמת פרויקט לב לבונטין. מסמכים אלה כפי שהתבקשו בבקשה יועברו למבקשים. אן מקום לבקשה להעברת החשבוניות, הקבלות והאישורים כפי שצוינו בסעיף 2.4 למכתב הדרישה השני אשר הופנה למשיבים 6-7. אין מקום לגילוי הסכמי הפשרה בין המשיבים הנוגעים להסכמתם למתן פסק הדין. הימנעות המשיבים 1-5 מגילוי מלא של מסמך אשר מעלה חשש כי הושג תוך ביצוע עבירות פליליות בבקשה נאמר כי במסגרת תצהיר גילוי המסמכים הכללי גילו המשיבים התכתבות דואר אלקטרוני מיום 1.11.10. נטען כי המסמך נחתך בדרך המצביעה על העלמת מידע רלוונטי. בחלק העליון מופיע הכיתוב "הודעה שהועברה" אך לא מופיע במסמך המידע ממי, למי ומתי הועברה ההודעה. מדובר בתכתובת בין זקלד לבין לייב יקר אשר המשיבים 1-5 לא היו צד לה. עולה אם כן השאלה כיצד הגיעה התכתובת לידיהם. למסמך השלם רלוונטיות. המשיבים 1-5 טוענים כי המבקשים הרימו ידיים והעבירו מתוך מצוקה את הפרויקט למשיבה 5 וכראיה לכך מובאת אותה התכתבות. המבקשים טוענים כי טענת המשיבים על פיה הצילו את המבקשים מאסון כלכלי, היא חסרת בסיס. אם יוצג המסמך השלם יוכלו הצדדים ללמוד ממי, למי ומתי הועברה התכתובת באופן שיצביע על ידיעות המשיבים 1-5 בזמן אמת. נטען כי המבקשים מעריכים כי התכתובת הושגה באמצעים לא כשרים. בית המשפט התבקש להורות למשיבים 1-5 לגלות את המסמך השלם המכיל את תכתובת דואר האלקטרוני מיום 1.11.10, לרבות שרשור התכתובות המעיד על התגלגלות המסמך עד להגעתו למשיבים 1-5. בתשובה נאמר כי שרשור הודעת הדואר האלקטרונית אינה רלוונטית להבדיל מתוכן ההודעה. הפאניקה שאחזה במבקשים כאשר התברר להם שהמשיבים מחזיקים בהודעה היא ברורה. תוכן ההודעה מאיין את טענות המבקשים ומהווה ראיה לכך שזקלד, אשר הבין היטב כי פרויקט לבונטין גדול עליו בעשרות מידות, היה במצוקה והחליט כי עליו להסתלק מפרויקט לב לבונטין. אין הצדקה להקמת "ועדת חקירה" בנוגע למקור ההודעה. המשיבים הבהירו כי לא ערכו כל שינוי בתוכן המסמך. בתשובה לכך נאמר על ידי המבקשים כי המשיבים סבורים שלהם הסמכות להחליט כי חלקו האחד של המסמך רלוונטי וחלקו האחר אינו רלוונטי. למרות החשיבות הרבה שהמשיבים 1-5 מייחסים למסמך, אין הם מוצאים מקום להקים וועדת חקירה והם מתעלמים מחשדות המבקשים כי המסמך הושג באמצעים לא כשרים. אין גם כל משמעות להבהרת המשיבים כי לא ערכו שינוי במסמך שכן אותה הבהרה אינה נתמכת בתצהיר. אין ספק כי על מסמך זה מבססים המשיבים טענה משמעותית ביותר כלפי המבקשים. גילויו של המסמך במלואו, לרבות שרשור הגעת ההודעה למשיבים, הינו רלוונטי למחלוקת שבין הצדדים ועל המשיבים לגלותו במלואו. גילוי המסמכים כמפורט בהחלטה והעיון בהם יבוצע תוך שבעה ימים מהיום והפגרה תמנה במניין הימים. חוזההסכם הלוואההלוואה