האם יש מקום להקלה בענישה בשל שיקולי שיקום ונסיבות אישיות מיוחדות של המערער ?

האם יש מקום להקלה בענישה בשל שיקולי שיקום ונסיבות אישיות מיוחדות של המערער ? לחילופין נטען, כי המתחם שנקבע, מחמיר בנסיבות המיוחדות של התיק שבפנינו וכי ניתן היה לקבוע מתחם המתחיל מענישה קלה יותר, וזאת בדרך של עבודות שירות, כך שדינו של המערער ייגזר בתוך מתחם זה. הסנגור מבסס טיעוניו, בין היתר, על תסקירי שירות המבחן שהוגשו בעניינו של המערער; על גילו הצעיר, ועל כך שבגיל זה אופיו של האדם עדיין איננו מגובש; על עברו הפלילי שאינו מכביד של המערער; ועל כך שלא נגרם נזק של ממש למתלוננים. לדעתו, מדובר באדם בעל פוטנציאל רב ששיקם את חייו בדרך של תעסוקה, תא משפחתי וניקיון מסמים. הסנגור מבקש ללמוד מתסקיר שירות המבחן על המגמה החיובית בדרך בה צועד המערער מזה שנים. דרך זו מלמדת על בחירתו של המערער בדרך של שיקום, גם אם שירות המבחן אינו ממליץ על הליך טיפולי כלשהו בסופו של התסקיר. 3. לעומת הסנגור, ביקשה ב"כ המשיבה, שלא להתערב בעונש שהוטל על המערער. לעמדתה, מתחם ענישה של 12 עד 24 חודשים לכל עבירת התפרצות, הינו מתחם ראוי שכבר אומץ בפסיקה. בימ"ש קמא, לטענתה, הלך כברת דרך ארוכה לכיוונו של המערער בכך שהשית עונש אחד בגין שני אירועי ההתפרצות, וזאת ברף התחתון של המתחם שקבע. היא הדגישה, לעניין זה, את העובדה, שהמערער ביצע את העבירות נשוא כתב האישום שבפנינו בעת שהיה תחת צו מבחן של שירות המבחן, כאשר זו גם הייתה הסיבה ששירות המבחן לא בא בהמלצה טיפולית בעניינו. 4. לבימ"ש קמא הוגש תסקיר מטעם שירות המבחן בעניינו של המערער ואף במסגרת הערעור הוגש תסקיר משלים. מתסקירים אלה ניתן ללמוד, כי המערער בן 26, מתגורר עם אמו ואחיו באשדוד ועובד כנהג משאית. מזה תקופה ארוכה הוא מנהל אורח חיים יציב של עבודה ועזרה לפרנסת המשפחה ונמנע ממעורבות פלילית. הוא ניתק את קשריו החברתיים השליליים, קשר קשר זוגי עם בת זוג קבועה, הסדיר את חובותיו הכספיים ומבצע שירות מילואים פעיל. בדיקת השתן שמסר נמצאה נקיה משרידי סמים והוא הביע רצון להיות בפיקוח שירות המבחן. בתסקיר הראשון שהוגש, פרט שירות המבחן את השתלשלות חייו של המערער, אשר הופנה לעריכת תסקיר בעניינו לראשונה בשנת 2005, בגין עבירות אלימות. בפעם השנייה הופנה המערער לעריכת תסקיר בשנת 2006, ושירות המבחן המליץ להימנע מהרשעתו כדי לאפשר לו להתגייס לצבא. בשלישית הופנה המערער לשירות המבחן בשנת 2011, בגין עבירה של החזקת חשיש לצריכה עצמית, ושוב המליץ שירות המבחן להימנע מהרשעתו. בעבירה זו נדון לצו מבחן, אלא שהמערער התקשה לשתף פעולה והעבירות נשוא תיק הערעור בוצעו בתקופת צו המבחן. המערער תאר בפני שירות המבחן שימוש ספורדי בסמים מסוג גראס החל מגיל 17, בנסיבות חברתיות ונמצא, כי אינו זקוק להליך טיפולי בהקשר זה. תחילה סבר שירות המבחן, כי היות והעבירות נשוא כתב האישום בוצעו במהלך היותו של המערער בצו מבחן, ולאחר שלא ניצל את ההליך השיקומי שהוצע לו, אין מקום להמליץ על הליך טיפולי בעניינו, אם כי המליץ שיוטל עליו עונש של מאסר שירוצה בדרך של עבודות שירות. במסגרת הערעור, ובתסקיר שהוגש בפנינו, שוב לא בא שירות המבחן בהמלצה טיפולית בעניינו של המערער, אך לאור השינויים שערך בחייו, המליץ להעמידו לצו מבחן פיקוחי למשך שנה, במהלכו יידרש להגיע לפגישות מעקב במסגרת שירות המבחן, כולל בדיקות שתן, וזאת לצד מאסר שירוצה בדרך של עבודות שירות. 5. למרות הפירוט של המקרים הקודמים בהם הופנה המערער לשירות המבחן, יש לציין, כי ברישום הפלילי שהוגש לבימ"ש קמא מופיע רק רישום אחד של החזקת סם לצריכה עצמית, בגינו נדון המערער, ביום 5/10/11, לשל"צ ולצו מבחן למשך שנה. 6. כבר נקבע על ידי ביהמ"ש העליון, כי קביעת מתחם העונש ההולם היא מלאכתה של הערכאה הדיונית, כאשר בכל הנוגע לשיקולים המנחים את ביהמ"ש בקביעתו יש להפנות לסעיף 40ג' לחוק העונשין, תשל"ז-1977 המתייחס, בין היתר, ל"נסיבות הקשורות בביצוע העבירה", כמפורט בסעיף40ט', כאשר סעיף 40יב' לחוק מקנה לביהמ"ש סמכות "לשקול נסיבות נוספות הקשורות בביצוע העבירה לשם קביעת מתחם העונש ההולם". לכן נקבע בפסיקה, כי לא ניתן לקבוע, אפריורית, מתחם ענישה הולם לכל עבירה ועבירה במנותק לנסיבות הספציפיות של המעשה הנדון. קביעת המתחם היא תלויית נסיבות אותן יש לבחון בכל מקרה ומקרה (ור' בעניין זה רע"פ 4088/13 אחמד הדרי נ' מדינת ישראל, פסק דינו של כב' השופט שוהם מיום 11/06/13). דברים אלה נכונים גם במקרה שבפנינו, כאשר מתחם העונש שנקבע על ידי ביהמ"ש אכן יכול להתאים לנסיבות האירועים שבפנינו, אך לא ניתן לשלול, כי ניתן יהיה להסתפק, במקרים מתאימים, גם בעבירות של התפרצות, במתחם שונה, הכולל גם ענישה בדרך של עבודות שירות כחלק מהרף התחתון של המתחם. 7. אלא, שגם בלא התערבות במתחם הענישה ההולם סברנו, כי במקרה שבפנינו, ניתן להקל עם המערער מנימוקי שיקום. יש לזכור, כי המערער הינו בבחור צעיר ש"יש סיכוי של ממש שישתקם" (כלשון סעיף 40ד(א) לחוק העונשין), ובמידה וכך יהיה, כמובן שתצמח תועלת של ממש גם לציבור בכללותו ולא רק למערער עצמו. מתוך התסקיר, ואף מדרך התנהלותו של המערער בשנים האחרונות, נדמה כי הוא עולה על דרך המלך על ידי ניתוק קשריו עם העולם העברייני; בדיקות השתן הנקיות שמסר; אי פתיחת תיקים פליליים חדשים כנגדו ועוד, הכל כמפורט בתסקיר. מגמה חיובית זו מצדיקה עידודו של המערער על ידי התערבות בעונש המאסר שנגזר עליו, לצד העמדתו בצו מבחן, על מנת ששירות המבחן יסייע לו בהמשך הדרך השיקומית בה הוא הולך. 8. אשר על כן, אנו מקבלים את הערעור במובן זה שעונש המאסר בפועל שנגזר על המערער יעמוד על 6 חודשים תחת 12 חודשים שנגזרו עליו בבימ"ש קמא. עונש זה ירוצה בדרך של עבודות שירות (בהמשך לחוות הדעת של הממונה על עבודות השירות מיום 18/08/13), והמערער יתייצב לתחילת ריצוי עונשו ביום 15/12/13, בשעה 08:00, אצל הממונה על עבודות השירות במפקדת מחוז הדרום של שב"ס שליד כלא באר-שבע. כן, אנו מעמידים את המערער בפיקוח שירות המבחן למשך שנה, החל מהיום. יתר הוראות גזר דינו של ביהמ"ש השלום, יעמדו על כנן. המזכירות תעביר העתק מפס"ד זה לממונה על עבודות השירות ולשירות המבחן. משפט פליליהליך שיקום (עבריין)נסיבות אישיותשאלות משפטיות