ערבוב בין מערכת הספרינקלרים הפרטית למערכת הרכוש המשותף

נטען לערבוב בין מערכת הספרינקלרים הפרטית לבין מערכת ההכנה לספרינקלרים שהיא חלק אינטגרלי מן הרכוש המשותף, ושאליה מבקשת המערערת להתחבר. המערערת מבהירה, שהיא אכן מעולם לא נשאה בהוצאות הקמת מערכת הספרינקלרים הפרטית של המשיבה, ולא אליה מבקשת המערערת להתחבר. ג. עוד טוענת המערערת, שהמשיבה לא חלקה על חוות דעתו של מומחה בית המשפט מר דן ברלינר לענין מערכת הפעמון לספרינקלרים, חוות דעת שאומצה בפסק דינו של בית משפט קמא, ומשכך מדובר בפסק דין חלוט המהווה מעשה בית דין כלפי המשיבה. המערערת טוענת איפוא, כי סירובה של המשיבה לחברה למערכת ההכנה לספרינקלרים, הוא פועל יוצא של יחסי שכנות רעועים. ד. שונה עמדתה של המשיבה אשר סבורה, כי בצדק קבע בית משפט קמא שאין לחבר את העסק של המערערת למערכת הספרינקלרים הפרטית והיקרה שהקימה המשיבה, ויש להותיר את פסק דינו של בית משפט קמא על כנו. כמו כן יש לבטל לטעמה של המשיבה אותו חלק בפסק הדין של בית משפט השלום שניתן בת.א. 10695/03 (מיום 6.8.07 על ידי כב' השופטת כ. ג'דעון) מכוחו טוענת המערערת שהיא זכאית לחיבור למערכת הספרינקלרים של המשיבה, פסק דין שלטענת המשיבה ניתן בחוסר סמכות והותרתו על כנו מהווה עשיית עושר ולא במשפט. ה. עוד טוענת המשיבה, שאם יסבור בית משפט זה כי פסק הדין בת.א. 10695/03 הוא פסק דין חלוט, הרי שלטעמה לא היו אז בפני בית משפט קמא כלל העובדות הנדרשות להכרעה בסוגיה זו, ולכן יתבקש בית המשפט שלערעור להחזיר את הדיון בנדון לבית משפט קמא להשלמת הדיון, ומתן פסק דין בענין ההשלכות הנובעות מדרישת המערערת לחברה למערכת הספרינקלרים הפרטית של המשיבה. נוסיף, כי המשיבה אף הגישה ערעור שכנגד על פסק דינו של בית משפט קמא בטענה שסכום שכר הטרחה שנפסק לזכותה על ידי בית משפט קמא (10,000 ₪) מקפח אותה. ו. לאחר שנתנו דעתנו לטיעוניהם של הצדדים בעיקרי הטיעון אשר בפנינו, ולאחר שעיינו בתיקי המוצגים, וכן שמענו את תמצית דבריהם של באי כח שני הצדדים בישיבה שהתקיימה בפנינו ביום 7.1.14, סבורים אנו שעל מנת לשקול ולקבל את ההחלטה הראויה בכל הנוגע לטענות שמעלה המערערת בענין חיבורה למערכת ההכנה לספרינקלרים, ראוי הוא שסוגיה זו תיבדק, תיבחן, ותפוקח על ידי מומחה מקצועי אובייקטיבי אשר יתמנה על ידי בית משפט קמא. לאחר קבלת חוות דעתו של אותו מומחה, ובמידת הצורך גם תשובותיו לשאלות הבהרה, ו/או חקירתו הנגדית, יוכל בית משפט קמא לגבש את מסקנותיו. ככל שתבוצע פעולה כזו או אחרת לצורך חיבור המערערת למערכת ההכנה לספרינקלרים, ייעשה הדבר בפיקוחו ובהשגחתו של אותו מומחה. ז. משכך, נותנים אנו את ההוראות הבאות: 1. התיק מוחזר לבית משפט קמא על מנת שבית משפט קמא ימנה מומחה מקצועי אובייקטיבי המתמצא, בין היתר, גם בנושאים של צנרת, לחץ מים וכיוצ"ב. 2. המומחה שימונה על ידי בית משפט קמא יבדוק ויקבע האם ההתחברות שהמערערת מעוניינת לבצע למערכת הספרינקלרים היא בתחום הרכוש המשותף או בתחום הפרטי של המשיבה. 3. המומחה יבדוק ויקבע האם ההתחברות המבוקשת אפשרית מבחינה טכנית - מקצועית, מה השלכותיה של ההתחברות (כשבמסגרת זו יהא מקום ליתן את הדעת לשאלת הקיבולת הנדרשת, לחץ המים וכיוצ"ב שאלות נילוות), וכן יהא על המומחה ליתן את דעתו לעלות הכספית הצפויה של אותה התחברות. 4. לאחר קבלת חוות דעתו של המומחה, תינתן אפשרות לצדדים להציג למומחה שאלות הבהרה, ובמידת הצורך גם להזמינו לחקירה נגדית על חוות דעתו בפני בית משפט קמא. 5. בשלב הנוכחי יורה בית משפט קמא ששני הצדדים ישאו בחלקים שווים בהוצאות חוות דעתו של המומחה שיתמנה. בתום ההליך יקבע בית משפט קמא מי מן הצדדים ישא בהוצאה זו בסופו של דבר. 6. לאחר קבלת חוות דעת המומחה וסיום הצגת שאלות הבהרה ו/או חקירתו הנגדית של המומחה על חוות דעתו, ישמע בית משפט קמא את טיעוניהם של באי כח שני הצדדים בנוגע להשלכות הנובעות מן האמור בחוות דעת המומחה, ו/או תשובותיו לשאלות ההבהרה ו/או עדותו בפני בית המשפט, ויינתן בסוגיה זו פסק דין משלים על ידי בית משפט קמא. 7. ככל שהמסקנה אליה יגיע בית משפט קמא תהא שאכן יש לאפשר את ביצוע התחברות המערערת למערכת ההכנה לספרינקלרים, יתן בית משפט קמא את דעתו לשאלה על מי מן הצדדים לשאת בהוצאה, ובאיזה שיעור, וכן יורה, כי המומחה אשר נתן את חוות הדעת יפקח על הביצוע, ויאשר בבוא העת שביצוע ההתחברות אכן הושלם כנדרש ובהתאם להוראות. בית משפט קמא גם יקבע מי מן הצדדים ישא בשכרו של המומחה בגין הפיקוח על הביצוע, ובאיזה שיעור. 8. הואיל וכב' השופט ש. שר אשר נתן את פסק הדין נשוא הערעור פרש מכהונה, מתבקשת המזכירות להביא את התיק בפני כב' נשיא בית משפט השלום בחיפה, שיוכל לשקול האם יש מקום כי התיק יובא בפני כב' השופטת כ. ג'דעון אשר דנה ונתנה החלטות ופסקי דין במחלוקות אשר בין הצדדים, לרבות ביחס לסוגיה אשר עולה גם בערעור זה. 9. אנו דוחים את הערעור שכנגד שהגישה המשיבה בענין מיעוט ההוצאות שנפסקו לזכותה בבית משפט קמא. אין זו דרכה של ערכאת הערעור להתערב, בדרך כלל, בסוגיה של פסיקת הוצאות, הנתונה כרגיל לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית. איננו סבורים כי במקרה שבפנינו היתה חריגה כלשהי שיהא בה כדי להצדיק את התערבותה של ערכאת הערעור. 10. בהליך הערעור שבפנינו, אנו מורים שכל צד ישא בהוצאותיו. הפקדון ככל שהופקד, יוחזר על ידי מזכירות בית המשפט, לידי ב"כ המערערת עבור המערערת. כמו כן, הפקדון, ככל שהופקד, לצורך הערעור שכנגד, יוחזר אף הוא על ידי מזכירות בית המשפט לידי ב"כ המשיבה, עבור המשיבה. רכוש משותף