בקשה לרשום את זכויות הבעלות בכפוף להערות האזהרה והעיקולים הקיימים

בקשת המבקשת לרשום את זכויות הבעלות על שמה, בכפוף להערות האזהרה והעיקולים הקיימים 3.1 כאמור, הוצג הסכם המכר ממנו עולה שהמבקשת רכשה זכויות במקרקעין. 3.2 המשיבים 1-3 הודיעו כי אינם מתנגדים לרישום הבעלות על שם המבקשת בכפוף לכך שישמרו זכויותיהם על פי הערות האזהרה הקיימות, ומבלי שיש בכך להטיל על המשיבים נטל כספי כלשהו. 3.3 המשיב 4 איננו מתנגד לרישום הזכויות על שם המבקשת בכפוף לכך שזכויותיו הקנייניות לא יפגעו, ותשמר האופציה החוזית שניתנה לו לרכוש מגרשי משנה נוספים, ובכפוף לכך שישמרו זכויותיו על פי הערות האזהרה הקיימות. 3.4 משיבים 5,6 הצטרפו לעמדת משיב 4. 3.5 משיבים 7,8, הסכימו להעברת זכויות הבעלות על שם המבקשת, בכפוף לכך שהערת האזהרה שנרשמה לזכותם תשאר רשומה על זכויות המבקשת. 3.6 בנק דיסקונט, משיב 10, אשר לזכותו רשומה הערת אזהרה על זכויות אלישר בגין הלוואה למשיבים 7,8, איננו מתנגד לרישום הבעלות על שם המבקשת, בכפוף להערות האזהרה הרשומות לטובת משיבים 7,8, ולטובת הבנק. 3.7 משיבים 11,12, שהעיקול רשום לטובתם, מסכימים לרישום הבעלות על שם המבקשת בכפוף להבטחת המשך רישומו של העיקול הזמני שהוטל במסגרת תא 31522-05-12 בבית המשפט המחוזי בתל אביב על זכויות המבקשת במקרקעין במגרש 4 בחלקה 241 , באופן שיהיה רשום על זכויות המבקשת. לסיכום בקשה זו - ניתן בזאת פסק דין המצהיר כי המבקשת זכאית להיירשם כבעלת הזכויות הרשומות היום בנסח המקרקעין על שם אלישר, זאת מבלי לפגוע בהערות האזהרה הרשומות באופן שכל הערות האזהרה הרשומות על שם אלישר, יועברו וירשמו על שמה וכן ישאר בתוקפו העיקול הרשום על זכויות המבקשת באופן שיהיה רשום על זכויות הבעלות של המבקשת. העברת הזכויות בלשכת רישום המקרקעין תהא כפופה לכל התשלומים ,המסים והמסמכים הנדרשים על פי דין ונוהל. 4. בקשת המבקשת לפעול ביתרת מגרשיה ללא צורך בהסכמות האחרים 4.1 המבקשת פונה על מנת שבית המשפט יצהיר שהיא רשאית לרשום משכנתאות על זכויות הבעלות שלה ביתרת המגרשים (שלא נמכרו) ללא צורך בהסכמת בעלי הערות אזהרה הרשומים במקרקעין על זכויות אלישר ובתנאי שבשטר המשכנתא יצוין שהיא לא תמומש מהמגרשים שנמכרו, וכן שהיא רשאית לעשות כל עסקה או דיספוזיציה ביתרת המגרשים ובלבד שאלו לא יתייחסו למגרשים שנמכרו, וכי אין בקיום הערות האזהרה כדי למנוע ביצוע או רישום של כל עסקה המתייחסת ליתרת המגרשים ואין צורך לבקש הסכמת בעלי הערות האזהרה לביצוע של עסקאות כלשהן. 4.2 המשיבים 1-3 מבהירים כי זכותם היא למגרשים שרכשו וכן למגרשים המשועבדים (להלן: "המגרשים שנמכרו"), והם מסכימים כי המבקשת תרשום משכנתא על זכויותיה ללא צורך בהסכמת בעלי הערות האזהרה, ובתנאי שיצוין בשטר המשכנתא כי היא לא תמומש מתוך המגרשים שנמכרו למשיבים. משיבים אלו גם מסכימים כי המבקשת תרשום בלשכת רישום המקרקעין עסקאות ופעולות ביחס לזכויות הבעלות שתרשמנה על שמה במקרקעין ובלבד שעסקאות אלו לא יתייחסו למגרשים שנמכרו למשיבים ורישום עסקאות כאלו יהיה כפוף להערות האזהרה שכבר רשומות. משיבים 1-3 מסכימים אמנם כי המבקשת תהא רשאית לרשום עסקה או פעולה בהתייחס ליתרת המגרשים שלזכותה, ולא תידרש לצורך כך הסכמת בעלי הערות האזהרה, אך לא יהיה בכל עסקה נוספת שתעשה המבקשת כדי להגביל או למנוע אותם מביצוע או רישום עסקה ופעולה ולא תידרש הסכמת יתר בעלי הערות האזהרה לקיום פעולות כאלו. 4.3 המשיב 4 אינו מוכן שהמבקשת תרשום משכנתא על יתרת המגרשים שירשמו בבעלותה או על חלקם, ללא הסכמתו, שכן רישום כזה מצמצם לטענתו את האופציה החוזית שקבל לרכישת מגרשים נוספים מהמבקשת. 4.4 משיבים 5,6 לא הביעו עמדה לעניין זה. 4.5 משיבים 7,8, מסכימים כי המבקשת תרשום משכנתא על יתרת זכויותיה במגרשים בכפוף לכך שבמשכנתא כאמור תיכלל הוראה שאיננה חלה על המגרש שרכשו ובעת מימושה היא לא תמומש מהמגרש שרכשו. 4.6 משיב 10, בנק דיסקונט, מסכים לסעדים המבוקשים ובלבד שתשמר זכותו כבעל שעבוד ראשון על זכויות המשיבים 7,8, בנכס. 4.7 המשיבים 11,12 מבהירים כי המבקשת חייבת להם סכום של כ-600,000 ₪ שנפסק בפסק דין ולמרות זאת איננה משלמת את חובה. המשיבים אינם מתייחסים לסעדים הנוספים המבוקשים על ידי המבקשת, מעבר לבקשתה הראשונית לרשום על שמה את הזכויות. 4.8 לצורך הדיון יש לעשות הפרדה בין המישור החפצי, לבין המישור האובליגטורי. בכל מה שקשור לרישום בלשכת רישום המקרקעין - המישור החפצי. עיון בנסח הרישום מלמד כי החלקה רשומה כיחידת רישום אחת ואין בה חלוקת משנה כלשהי. לא נעשתה פרצלציה במקום או רישום בית משותף. לפיכך, בעלי הזכויות הרשומים הינם בעלים במשותף. מדובר במקרקעין הנמצאים בבעלות משותפת וחלים עליהם הוראות המקרקעין לעניין זה, דהיינו עסקה יכולה להירשם לגבי חלק בלתי מסוים במקרקעין, כדי "מנה" מהחלקה. הסכם פרוק השיתוף דווח לבית המשפט ביום 16.3.92. בית המשפט מחק את התביעה. לא ניתן לראות בכך משום מתן תוקף של פסק דין להסכם פרוק השיתוף. ס' 38 לחוק המקרקעין תשכ"ט 1969 קובע כי הסכם כזה טעון אישור המפקח המאשר כי החלוקה בהסכם תואמת את הוראות חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 וכל חיקוק אחר בנדון. התביעה שותקת בעניין זה. הסכם פירוק השיתוף לא נרשם בלשכת רישום המקרקעין. ס' 13 לחוק המקרקעין קובע כי אין לבצע עסקאות בחלקים מסוימים מתוך יחידת רישום, זאת להבדיל מהתחייבות לבצע עסקה בחלק מסוים מיחידת רישום המקרקעין, שהיא אפשרית (ע"א 272/86 הכרי נ. הכרי 29.6.88). עסקה שלא נגמרה ברישום, רואים אותה כהתחייבות לבצע עסקה (ס' 7 (ב) לחוק המקרקעין). מכאן, על פי החוק, לא ניתן לרשום בשלב זה בלשכת רישום המקרקעין את הזכויות של בעלי המגרשים, כבעלי מגרשים, להבדיל מזכותם כבעלים של מנה בלתי מסוימת בחלקה. אין בית המשפט יכול לבצע עבור הצדדים "מעין פרצלציה" שתתיר את התלות הנובעת מהעובדה שהחלקה רשומה כיחידת רישום אחת, בלתי מחולקת. לכן, לא תוכל גם המבקשת לרשום בשלב זה עסקאות או מכר של מגרשים מסוימים לצד ג' כלשהו, וזאת גם אם יסכימו לכך האחרים. ס' 127 (א) לחוק המקרקעין התשכ"ט 1969 קובע : "נרשמה הערת אזהרה וכל עוד לא נמחקה, לא תירשם עסקה הסותרת את תוכן ההערה, אלא בהסכמת הזכאי או לפי צו בית המשפט". הערות האזהרה הרשומות לטובת צדדי ג' רשומות בגין "התחייבות לעשות עסקה" אינן מפרטות בנסח הרישום או בבקשה לרישום הערת אזהרה באיזו מנה מדובר, ועל איזה מגרש מדובר. בקשה לרישום הערת אזהרה לטובת משיב 4 אף מפרטת במפורש כי הערת האזהרה היא לגבי הימנעות המבקשת מלעשות עסקה במקרקעין בחלקה 241,243. לפיכך, כל הערת אזהרה חדשה היא לכאורה הערה סותרת, ונדרשת לצורך רישומה הסכמת בעלי הערות האזהרה. בחלקות 243 ו-241 קיימים בעלי הערות אזהרה שאינם המשיבים, והערת האזהרה לזכותם נובעת מעסקת רכישה שלא מהמבקשת. מנוסח החוק עולה כי גם הסכמתם נדרשת. בהיבט האובליגטורי - עיינתי בחוזי המכר עם המשיבים. לא ניתנה בחוזה הסכמתם מראש לכך שהמבקשת תרשום עסקאות שהיא עושה בלשכת רישום המקרקעין, או שתרשום הערות אזהרה או משכנתאות ללא הסכמתם. מאחר ולפי הפרוט שניתן, חסרות הסכמות כל בעלי האזהרה לחופש הפעולה המבוקש על ידי המבקשת - הבקשה נדחית. המבקשת תוכל לפנות לבית המשפט כשתעמוד עסקה ספציפית על הפרק, ואחד מבעלי הערות האזהרה יסרב ליתן הסכמתו, על מנת שבית המשפט יבחן אם הדבר נעשה בחוסר תום לב. 5. לפיכך, נקבע כאמור בסיכום ס' 3 לעיל. 6. אין חיוב בהוצאות. בעלותעיקולהערת אזהרה