למי מותר להיכנס לבית כלא

למי מותר להיכנס לבית כלא ? פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971 קובעת כי בית סוהר הינו מקום סגור, ומתווה רשימה סגורה של היכולים לבוא בשעריו, דוגמת ביקורי משפחה (סעיף 48 לפקודה), ביקורי אנשי דת (סעיף 49) וכן נקבעו כללים בדבר תקשורת של האסיר עם עורכי דין בעניינים הנוגעים לייצוגו (סימן ו' לפקודה), וכל תקשורת אחרת מחייבת הוראות של נציב בתי הסוהר. סעיף 80א לפקודת בית הסוהר מסמיך את נציב בתי הסוהר להוציא הוראות כלליות, ומכוחן פקודות נציבות, אשר מעמדן כדינים. מכוח סעיף זה הוצאה פקודת אב 01.01.00 הקובעת את המדרג הנורמטיבי להוראות ונהלי שב"ס הפנימיים ודרכי קביעתם. ביום 3.5.11 נכנסה לתוקפה כאמור פקודת נציבות 04.41.00 שהתוותה את אופן כניסתם של מטפלים פרטיים לצרכי אבחון, טיפול והכנת תכנית טיפולית-שיקומית לאחר שחרורם (בדומה לפקודה 04.46.00 "ביקורי רופאים פרטיים אצל אסירים המקבלים טיפול רפואי"), לנוכח ההכרה ברצון האסירים לפנות למטפלים פרטיים לקבלת חוות דעת נוספת לצרכי טיפול, אבחון ובניית תכניות לקראת השחרור. בית סוהר / כלאמאסר