תביעה ייצוגית - עיגול כלפי מעלה חלק של מטר, העולה על 0.5 מ"ר, שלא כדין

המשיבה, כך נטען, מעגלת כלפי מעלה חלק של מטר, העולה על 0.5 מ"ר, וזאת שלא כדין, דבר המקים למבקש ולחברי הקבוצה (תושביה של המשיבה המחזיקים נכסים בתחומה) עילת תביעה בגין עשיית עושר ולא במשפט, והפרת חובה חקוקה. סכום התביעה האישית: 35 ₪, וסכום התביעה הייצוגית: כ-650,000 ₪. ג. המשיבה הגישה הודעה על חדילה לפי סעיף 9(ב) של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו - 2006 (להלן: "חוק התובענות הייצוגיות"), ובקשה לדחיית בקשת האישור ללא צו להוצאות. נטען בהודעה, שבתחילת מאי 2013 עודכנה המשיבה על-ידי הלשכה המשפטית, שניתן פסק דין בתביעות נגד רשויות מקומיות כחודשיים בטרם הוגשה התביעה נגד המשיבה, ואזי התכנס הדרג הבכיר של המשיבה, יחד עם החשב המלווה מטעם משרד הפנים, והתקבלה החלטה לחדול (בלי קשר לתביעה שהוגשה) מלגבות עבור חלקי מטר בשיטת העיגול מעלה/מטה, וזאת ביחס לכל הנכסים שבתחום שיפוטה של המשיבה. ד. מציינת המשיבה, שלא היתה כל פניה מצד המבקש או בא כוחו לבדוק האם חל שינוי במהלך השנה האחרונה, מיד לאחר שהתבררו העמדות של העיריות והמועצות בתביעות דומות שהוגשו בבתי המשפט בארץ. ה. המשיבה נתנה הוראה להפסיק את גביית הארנונה על בסיס חישוב השטח על דרך של עיגול כלפי מעלה, וזאת רטרואקטיבית מיום 1.1.13 לפי הוראת מזכיר/גזבר המשיבה, ובהתייעצות עם כל בעלי התפקידים והחשב המלווה מטעם משרד הפנים. כן הוחלט, שהמועצה תדאג לעדכן את צו הארנונה בכל הקשור לשיטת המדידה בצו הארנונה לשנת 2014, אך היא תתקן את כל החיובים שנעשו לפי השיטה הישנה כבר החל מיום 1.1.13. המשיבה מוסיפה ומציינת, שבכוונתה להמשיך לעגל את שטחם של נכסים ברחבי המועצה שייבנו מיום הגשת החדילה ואילך, או שיימדד שטחם המדוייק, או שיחוייב שטחם בארנונה. ככל שיועברו לידי המועצה נתונים בדבר גודלו המדוייק של הנכס, תעוגל כלפי מטה כל יתרת שטח שתפחת ממטר מרובע שלם. ו. המועצה גם התחייבה, כי לגבי נישום שלאחר הודעת החדילה יתברר, כי בשל נקיטה בשיטת העיגול מעלה/מטה חוייב בתשלומי ארנונה עבור שטח הגדול משטח נכסו בפועל, היא תזכה את חשבונו בגין ההפרש אשר בין החיוב בו היה חב בארנונה אילו עוגל שטחו כלפי מטה, לבין חיובו בארנונה בפועל, כל זאת מיום הגשת התובענה הייצוגית ועד ליום שבו יחוייב בפועל הנכס שבחזקתו לפי שיטת העיגול כלפי מטה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. ז. המשיבה עותרת לדחיית התביעה ובקשת האישור, ללא צו להוצאות מן הטעם שמדובר בבקשה אחת מיני רבות שהוגשו לבית משפט זה כנגד עיריות ומועצות מקומיות, מבלי שהגשת התביעה מחייבת עבודה ומאמצים. ח. מוסיפה המשיבה, כי לא היתה פניה מוקדמת למשיבה לבירור המצב אצלה. זמן קצר טרם הגשת התביעה חדלה המשיבה מלגבות כספים עבור מטר מרובע, מעוגל כלפי מעלה, לפי שיטת המדידה אשר היתה נהוגה עד מועד קבלת ההחלטה. משבאו לידיעת המשיבה החלטות בסוגיות דומות מתיקים אחרים, פעלה היא לתיקון מערכת הגביה. ט. המבקש השיב על תגובתה של המשיבה, והודיע שאין הוא מתנגד להודעת החדילה, ולכך שהמשיבה תתקן את עצמה, אך המבקש עומד על פסיקת גמול והוצאות לזכותו, שעה שתביעתו הוכרה ואושרה, ולטעמו הוא חסך כספים לציבור, ולקח על עצמו סיכון של ניהול תביעה ייצוגית, ומה גם שעל בתי המשפט לעודד הגשת תביעות ייצוגיות על-ידי פסיקת גמול ושכר טרחה הולמים. י. בתגובה מיום 2.10.13 חזר ב"כ המשיבה על כך שהמבקש לא פנה בפנייה מוקדמת, ולא היתה לו עבודה משפטית קשה, וזאת משכבר ניתנו פסקי דין והחלטות בנושא זה בהליכים דומים. ב"כ המשיבה מציין, כי המשיבה החליטה על חדילה עוד טרם הגשת התביעה, ואילו היה המבקש דואג לפנות אליה טרם נקיטת ההליך, היתה מתייתרת הפנייה לבית המשפט. יא. שני הצדדים נתנו הסכמתם בכתב למתן פסק הדין ללא צורך בקיום דיון פרונטלי בתיק. יב. בהחלטה מיום 3.10.13 הפניתי את תשומת לב המשיבה, שעליה לצרף להודעת החדילה תצהיר נציג מוסמך מטעמה להוכחת החדילה מן הגביה, כשלתצהיר יש לצרף, בין היתר, את החלטת החדילה מן הגביה, ואת ההוראה או ההוראות בדבר הפסקת הגביה רטרואקטיבית. יג. ביום 7.10.13 הוגש מטעם המשיבה תצהירו של רואה החשבון יוסף אסדי, מזכיר/גזבר המועצה המקומית דיר אלאסד, ממנו עולה כי בחודש מאי שנה זו נודע לו דרך הלשכה המשפטית שהוגשה תביעה בנושא זה כנגד המועצה המקומית נחף לבית משפט זה, ובקשה לאישורה כייצוגית. מיד התכנסו רואה החשבון אסדי, היועץ המשפטי של המועצה, מנהלת הארנונה והחשב המלווה (כל זאת ללא קשר לתביעה נשוא הדיון). לאחר התכנסות זו, ניתנה הוראה למחלקת הגביה לחדול מן הגביה בגין חישוב שטח בהתאם לצו הארנונה סעיף 1. הפסקת הגביה היא מיום 1.1.13, וכן נקבע שיש לתקן את צו הארנונה מיד לכשתתכנס המועצה לדיון בצו הארנונה לשנת הכספים 2014. יד. לתצהיר מצורף מכתב עורך הדין ח'ליל נעמה (שהוא היועץ המשפטי של המועצה) מיום 4.6.13, המורה למנהל מחלקת הגביה לבטל כל חיוב בגין חלק של מטר מרובע כלפי מעלה, כך שבגין 145.50 מ"ר ייגבה המגיע עבור 145.50 מ"ר או 145 מ"ר, אך לא 146 מ"ר. בסיפא של מכתב עורך הדין נעמה צויין: "לאור האמור לעיל החל מיום 1.1.13 מבקש לתקן את החיוב כך שכל חיוב בגין חלק מטר יהיה כלפי מטה בלבד". טו. ביום 8.9.13 שיגר רואה החשבון יוסף אסדי מכתב מטעם המועצה המקומית אל מחלקת הגביה בו הוא מבקש לבדוק שוב את החיוב בשנת 2013. עוד כותב הוא במכתבו, שאם היו חיובים עבור חלק מ"ר כחיוב עבור מ"ר שלם, מבקש הוא לתקן את החיוב על-ידי ביטול החיוב בגין חלקי מטרים, ומוסיף: "יש לחייב רק במטרים שלמים, מדידה בחלקי מ"ר תעוגל כלפי מטה ולא למעלה. בהזדמנות זו נא לבדוק אם היו דברים בשנים קודמות ולתקנם בהתאם". טז. לאחר הגשת התצהיר על נספחיו ניתנה אפשרות התייחסות לב"כ המבקש שהשיב וציין, כי יש לחייב את המשיבה להעביר הודעה מפורטת לאחר תיקון צו הארנונה לשנת 2014, וכן להעביר הודעה על התיקונים שביצעה בחיובי הארנונה ואשר לגביהם היא טענה כי נתנה הודעה לחדול מגבייתם: דהיינו, חלקי מ"ר בעיגול כלפי מעלה, וזאת החל מיום 1.1.13. בנוסף, חזר ב"כ המבקש על בקשתו לפסיקת גמול ושכ"ט עו"ד. יז. לאחר שנתתי דעתי לטיעוניהם של הצדדים, ברי שאין מניעה מלאשר את הודעת החדילה לפיה תחדל המשיבה מלחייב בתשלום ארנונה עבור חלק של מטר מרובע על דרך עיגול כלפי מעלה. כל חיוב בגין חלק של מטר מרובע יהא כלפי מטה בלבד, וזאת רטרואקטיבית מיום 1.1.13. צו הארנונה לגבי שנת 2014 יתוקן בכל הקשור לשיטת המדידה. המשיבה תפעל בהתאם לכל האמור בהודעת החדילה שהוגשה ביום 16.9.13. לא יאוחר מתאריך 12.1.2014 יוגש תצהיר נציג מוסמך מטעם המשיבה בדבר ביצוע כל האמור בהודעת החדילה (עם העתק ישירות לב"כ המבקש). יח. לא ראיתי מקום לחייב את המשיבה בתשלום גמול למבקש ושכ"ט עו"ד לב"כ המבקש. אבהיר: התובענה והבקשה לאישורה כייצוגית הוגשה ביום 12.6.13. כעולה מהודעת החדילה שהוגשה ביום 16.9.13 נודע ללשכה המשפטית על פסיקה בתביעות דומות נגד רשויות מקומיות כבר במאי 2013, ואזי התכנס הצוות הבכיר והתקבלה החלטה לחדול מלגבות עבור חלקי מטר בשיטת העיגול. בהודעת החדילה נכתב אמנם כי הדבר היה כחודשיים לפני הגשת התביעה, מה שאינו יכול להיות מדוייק, שהרי זו הוגשה ב - 12.6.13, והמידע שבעקבותיו התכנס הצוות הבכיר של המועצה נתקבל, כאמור כבר לעיל, במאי 2013. יט. הטענה המופיעה בהודעת החדילה לפיה נודע למשיבה על פסיקת בית המשפט בסוגיה זו בחודש מאי (2013), כשבעקבות כך התכנס הצוות וניתנה הוראה למחלקת הגביה להפסיק את הגביה על פי חישוב שטח על דרך העיגול כלפי מעלה, גובתה בתצהירו של רואה החשבון יוסף אסדי, לרבות מכתב היועץ המשפטי של המועצה, עוה"ד ח'ליל נעמה מיום 4.6.13, אל מנהל מחלקת הגביה של המועצה. משמע, מכתבו זה של עורך הדין נעמה נשלח למחלקת הגביה כשמונה ימים בטרם הוגשה התביעה ובקשת האישור, ובמכתב זה מבוקש לתקן את החיוב החל מיום 1.1.13, כך שכל עיגול בגין חלק של מטר (מרובע) יהיה כלפי מטה בלבד. כ. יצויין, שלא נתבקשה חקירתו הנגדית של המצהיר, רואה החשבון מר יוסף אסדי, והאמור בהודעת החדילה, בתצהיר, ובמכתב עוה"ד נעמה מיום 4.6.13 לא נסתר ולא הופרך. מכאן, שלא ניתן לזקוף לזכות הגשת התובענה את השינוי שביצעה המשיבה באופן שיטת חישוב השטח לצורך תשלום ארנונה, שהרי על פני הדברים נראה שהשינוי חל עוד טרם נפתח ההליך המשפטי. כא. פסיקת גמול למבקש ושכ"ט עוה"ד לבא-כוחו לפי סעיפים 22+23 לחוק תובענות ייצוגיות מותנית, בין היתר, גם בכך שהגשת התביעה הביאה תועלת לחברי הקבוצה. בענייננו, אין באפשרותי לקבוע כך, משעולה מן המסמכים שהגישה המשיבה, ואשר לא הועמדו במחלוקת, שהחלטת המשיבה לשינוי שיטת המדידה בכל הנוגע לעיגול חלק של מטר מרובע כלפי מטה, ולרבות ההוראה לפיה: "... כל חיוב בגין חלק מטר יהיה כלפי מטה בלבד" ניתנו עוד בטרם הוגשה התביעה. לפיכך אני מורה שלא יהא צו להוצאות. כב. כפי שהוריתי בפיסקה י"ז לעיל, על המשיבה להגיש לא יאוחר מיום 12.1.2014 תצהיר הערוך על-ידי נציג מוסמך מטעמה, בדבר ביצוע כל האמור בהודעת החדילה (העתק מן התצהיר יישלח ישירות לב"כ המבקש). תביעה ייצוגית