בקשה למתן צו ביניים לרשום ללמוד בכיתה א' בשנת הלימודים הבאה

בקשה למתן צו ביניים לרשום את המבקשת ללמוד בכיתה א' בשנת הלימודים הבאה התשע"ד בבית ספר רימון בקיבוץ מסילות. טענות המבקשים בתמצית לטענת המבקשים 2 ו-3, הוריה של מבקשת 1, (להלן: "המבקשים") הם מתגוררים בשכירות בקיבוץ בית השיטה מזה כשנה; לפני זמן מה הוארך חוזה השכירות של דירתם לשנה נוספת (כעולה מנספחים ב' ו-ג' לבקשה); כתובתם הרשומה בתעודת הזהות הנה קיבוץ בית השיטה (נספח א' לבקשה). המבקשים צירפו לבקשה אישורי תשלום מיסים וארנונה (נספח ד' לבקשה) ואישור "תוֹשבוּת בקיבוץ בית השיטה" (נספח ה' לבקשה). ממסמכים אלה עולה לשיטתם, כי הם אכן מתגוררים בקיבוץ בית השיטה וכי הם עומדים בדרישת חוזר מנכ"ל תשס"ב 7(א) בעניין המלצות להתמודדות עם בעיות של רישום כוזב לגני ילדים ולבתי ספר. לטענת המבקשים, לפני כשנה הם רשמו על בסיס הנתונים האמורים לעיל את בנם דוד לבית ספר רימון בקיבוץ מסילות. המבקשים אינם מכחישים, כי ברשותם דירה נוספת בבית שאן המוצעת למכירה מזה מספר חודשים. לטענתם, הם פועלים במרץ כדי לחפש מקום מגורים קבוע בתחום המועצה אולם עד עתה הדבר טרם התאפשר. מבקשת 1 (להלן: "הקטינה") התחנכה במערכת החינוך של קיבוץ רשפים על בסיס ערכי החינוך הקיבוצי המקובל במועצה האזורית עמק המעיינות. סביבה חברתית אחרת תהא זרה לה ועשויה לפגוע בהתאקלמותה בכיתה א'. המבקשים סבורים, כי מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת קבלת בקשתם, שאם לא יעשה כן עלול להיגרם לקטינה נזק בלתי הפיך. עוד מעריכים המבקשים, כי סיכויי העתירה גבוהים ולפיכך יש לשמור על הקיים ולמנוע מצב בו יתרוקן ההליך העיקרי מתוכן. לאחר שהוגשה הבקשה, המבקשים הוסיפו תצהיר משלים מטעמם המכיל עובדות שנודעו להם, כך לטענתם, לאחר הגשת הבקשה. מתצהירו של מבקש 1 עולה, כי המשיבה כינסה ביום 20.08.13 "ועדת גמישות" לדיון במקרים חריגים. טענות המשיבה בתמצית לטענת המשיבה יש לדחות את הבקשה כמו גם את העתירה עקב חוסר ניקיון כפיים, חוסר תום לב ושיהוי מצד המבקשים. בפתח הדברים הדגישה ב"כ המשיבה, כי עסקינן בשאלה עובדתית גרידא והיא מקום מגורי הקטינה. בהתאם לבדיקות שערכה המשיבה, המבקשים אינם מתגוררים בבית השיטה או בכל אזור אחר שאזור הרישום שלו הוא בית-ספר רימון במסילות. הדרך היחידה לבקש להירשם לבית הספר היא בהתאם לתקנות חינוך ממלכתי (העברה), התשי"ט- 1959. המבקשים בחרו שלא לפעול במסלול זה ולא להעלות נושא זה למבחן כלל, שכן בחרו להצהיר הצהרה שאיננה נכונה על מגורים בבית השיטה. המבקשת 2 שיגרה למשיבות תעודת זהות שהונפקה ביום 14.01.13 לפיה, היא תושבת קריית רבין 522 בבית שאן, וכן העבירה אישור רפואי לפיו כתובתה של הקטינה היא רחוב משה שרת 522 בית שאן (כעולה מנספחים ג' ו-ד' לתגובה). המשיבה מנסה להתמודד עם תופעה של רישומים פיקטיביים של מגורים בתחומי יישובים אשר ממופים לבית ספר רימון במסילות, תופעה שהפכה לנפוצה. מאחר והתעורר ספק באשר למקום המגורים האמיתי של הקטינה, ביום 24.06.13 נתבקש חוקר פרטי מטעמה של המשיבה לערוך חקירה בדבר מקום מגוריהם האמיתי של המבקשים. ביום 02.07.13 נמסר סיכום החקירה אשר לפיו, המבקשים מתגוררים בבית שאן בבית מפואר בשכונת רבין בעיר (סיכום החקירה סומן כנספח ה' לתגובה). ביום 10.07.13 נשלח מכתב למבקשים בעניין דיווח בלתי נכון על מקום מגורי ילד ובו הודגש, כי מבדיקות שערכה המשיבה התברר, כי בניגוד להצהרות המבקשים, המשפחה מתגוררת בבית שאן ולא בבית השיטה ועקב כך לא תוכל הקטינה להירשם וללמוד בבית ספר רימון. ביום 28.07.13 התקבל במשרד ב"כ המשיבה מכתב ובו נטען, כי המבקשים מתגוררים לסירוגין בקיבוץ בית השיטה ובבית שאן עקב בעיות אישיות. במכתב תשובה שנשלח למבקשים ביום 30.07.13 מאת המשיבה הודגש, כי המבקש אישר במועד מאוחר יותר, כי הם מתגוררים בבית שאן, וכי בשום שלב לא טענו, כי הם מתגוררים בבית השיטה ובבית שאן. על-פי תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959 המשיבה הנה רשות החינוך המקומית של בית ספר רימון במסילות, ועליה לוודא מהו מקום המגורים האמיתי של הילד כפי שנקבע בחוזר מנכ"ל תשס"ב 7(א). העובדה, כי בעלי תפקידים בקיבוץ בית השיטה משתפים פעולה עם המבקשים בהצהרות שאינן נכונות מצערת ביותר, אך אין בכך כדי להשפיע על חובותיה של המשיבה, שהיא רשות החינוך המקומית של בית ספר רימון. המבקשים נענו בכתב עוד ביום 20.05.13, כי הנם מתגוררים בבית שאן. לאחר מכן התקיימה פגישה ביניהם לבין מנהלת מחלקת החינוך במשיבה במהלכה הודה המבקש, כי הם מתגוררים בבית שאן ובא בטענות מדוע לא מסרבים לרשום תושבי בית שאן אחרים. לאחר מכן התקיימו עם המבקשים התכתבויות נוספות והאחרונה ביניהן ביום 30.07.13. חרף זאת הוגשה העתירה והבקשה פחות משבוע ימים לפני פתיחת שנת הלימודים. דיון והכרעה על בית המשפט הדן בבקשה לצו ביניים לבחון שני עניינים: סיכויי העתירה להתקבל ומאזן הנוחות. נפסק, כי ככל שסיכויי העתירה גבוהים יותר, כך ניתן למעט בדרישת מאזן הנוחות - ולהיפך (ראו: בר"ם 5712/09 משה לביב נ' משרד הביטחון ואח', החלטה מיום 23.07.09). באשר לסיכויי עתירתם של המבקשים מהסכם השכירות שצורף לבקשת המבקשים אשר הוכתר בשם "הסכם למתן רשות לשימוש למגורים" (נספח ב' לבקשה) עולה, כי גודל הדירה בה מתגוררים המבקשים הנו 26 מ"ר. לעומת זאת, המבקשים הנם בעלים של דירת קרקע בת חמישה חדרים המשתרעת על פני 200 מ"ר בבית שאן. משפחתם של המבקשים מונה ארבע נפשות ומשכך, קיים ספק רב בדבר מגוריהם בקיבוץ בית השיטה. ב"כ המבקשים אמנם ציין, כי המבקשים העמידו את דירתם למכירה אולם מהעתק המודעה אשר פורסמה באתר יד 2 והוגשה לעיוני עולה, כי המודעה פורסמה רק ביום 12.06.13. בנוסף מסיכום החקירה שצורפה לתגובה (נספח ה' לתגובה) עולה, כי המבקשים מתגוררים בבית פרטי בבית שאן. מנספח ג' (צילום תעודת הזהות של מבקשת 2) ונספח ד' (אישור רפואי של הקטינה) שצורפו לתגובת המשיבה עולה, כי המבקשים מתגוררים בבית שאן. האישור הרפואי של הקטינה ניתן ביום 04.06.13. מספחי תעודות הזהות של המבקשים אשר צורפו לבקשה (נספח א' לבקשה) עולה, כי בתאריך ה- 16.07.12 מענם היה בית השיטה. מסיכום החקירה שכתב החוקר אברמוביץ עולה, כי בבדיקה שנערכה ביום 26.06.13 במשרד הפנים התברר, כי כתובת המבקשים הנה בית השיטה. העובדה, כי מענם של המבקשים שונה לא אחת במשרד הפנים מחזקת את החשד אודות אמיתות מקום מגוריהם בפועל. מנספח ח' אשר צורף לתגובת המשיבה עולה, כי המבקשים אישרו בפניה נציגי המשיבה, כי הם תושבי בית שאן. 22. מכל המקובץ לעיל עולה, כי המשיבה פעלה בהתאם להנחיות חוזר המנכ"ל וערכה בירור באמצעים העומדים לרשותה כדי לאמת את מקום מגוריהם בפועל של המבקשים; לא התרשמתי כי המשיבה פעלה בחוסר סבירות או בחוסר תום לב ולא התרשמתי כי דבק פגם כלשהו בהתנהלותה; על יסוד מכלול החומר המונח בפני, אין בידי לקבוע, כי עמדתה של המשיבה אודות מקום מגוריהם של המבקשים נטולת כל יסוד. מכאן ברור, כי סיכויי העתירה להתקבל הינם קלושים. למעלה מן הנדרש, המבקשים השתהו בהגשת בקשתם; המשיבה הודיעה למבקשים כבר בחודש מאי 2013 וחזרה על כך בהזדמנויות שונות אודות עמדתה באשר לרישום הקטינה, אך הם לא הזדרזו לפנות לבית משפט זה וטרחו לעשות זאת בשיהוי ניכר, בנסיבות העניין, כשבוע ימים לפני פתיחת שנת הלימודים. באשר למאזן הנוחות מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת המבקשים. במקרה דנן מבוקש למעשה צו עשה ולא צו ביניים. אי רישום הקטינה לבית ספר רימון במסילות לא יעמיד את הקטינה בפני שוקת שבורה. המבקשים יכולים לרשום את הקטינה לבית ספר שבאזור מגוריהם ולהעבירה לבית ספר רימון ככל שיזכו בעתירתם. 25. לאור האמור, אני מורה על דחית הבקשה. צו בינייםצווים