בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

העותרת מבקשת לקבוע כי יש לבטל פסילת הצעתה למכרז פומבי מס' 29/2013, לשירותי ניקיון בבתי ספר ומוסדות חינוך, באשכול 2 של המשיבה 1 (להלן - המכרז), לבטל את זכייתה של משיבה 2 באתו מכרז, ולקבוע את העותרת כזוכה במכרז. לחלופין, להורות על ביטול זכייתה של משיבה 2 ועל פסילת הצעתה לאותו מכרז, להורות על ביטול המכרז, או להורות על החזרת הדיון בשאלת הזוכה במכרז לוועדת המכרזים. לטענת העותרת: משיבה 1 פרסמה את המכרז האמור, העותרת והמשיבות 2, 3 ו-4 הגישו את הצעותיהן למכרז. ועדת המכרזים של משיבה 1 פסלה את הצעתה של המשיבה 4 הואיל והצעת הערבות שלה לא עמדה בתנאי המכרז, פסלה את הצעתה של העותרת, שלא כדין, בנימוק שלא צורף להצעה תחשיב לאיתנות פיננסית, ומבין שתי ההצעות הנותרות קבעה את הצעתה של המשיבה 2 כזוכה, והודיעה על כך לעותרת ביום 20.8.13. המשיבה 1 העדיפה את הצעתה המשיבה 2 על פני הצעתה של המשיבה 3, בנימוק שמשיבה 3 זכתה במכרז אחר, שנערך באשכול אחר של משיבה 1, לאור הוראת סעיף 13 לתנאי המכרז, האוסרת על מתן שירות על ידי מציע יחיד ביותר מאשכול אחד. לטענת העותרת, פסילת הצעתה הסתמכה, על פי האמור בסעיף 4.2 לסיכום ישיבת בדיקת הצעות המכרזים מיום 19.8.13, על כך שלא צורף להצעה תחשיב לאיתנות פיננסית, אף שתחשיב כזה לא נדרש מן המציעים. המשיבה 1 הסתמכה בעניין זה על האמור בסעיף 13.יב' לתנאי המכרז, כי "העירייה שומרת לעצמה את הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי לבחון את חוסנם הכלכלי של המציעים כולם או חלקם או של הזוכה בטרם מימוש זכייתו". לטענת העותרת, אין בהוראה זאת או בכל תנאי אחר של המכרז דרישה לצירוף תחשיב לאיתנות פיננסית. אכן צורף בנושא זה נספח לחוברת המכרז, אך לא נאמר בתנאי המכרז כי חובה למלא אותו כתנאי סף לכשירות ההצעה. במצב זה לא הייתה רשאית המשיבה 1 לפסול את הצעת העותרת מהנימוק הנ"ל. ג. בהצעתה של המשיבה 2 נפל מספר רב של פגמים מהותיים, שבכל אחד מהם היה כדי לפסול את הצעתה, כלהלן: בסעיף 13 (יא') לתנאי המכרז נדרש כי המציע ביצע במשך שנתיים מתוך שלוש השנים 2010, 2011, ו 2012 עבודות ניקיון במוסדות חינוך בשטח כולל של 30,000 מ"ר במצטבר מידי חודש, בעוד שהמשיבה 2 פרטה בהצעתה ניסיון כאמור, של 21 חודשים בלבד (עמ' 18-19 להצעה) (נספח 9 לעתירה). בסעיף 13 (יד') לתנאי המכרז, נדרש כי המציע יהיה בעל ניסיון של 3 שנים לפחות, בחמש השנים האחרונות בניקיון מוסדות חינוך וכי ניסיון זה יפורט בנספח 7 למכרז בעוד שמשיבה 2 ציינה בקשר לכך ניסיון בשנים 2011-2012, היינו שנתיים לכל היותר ולמעשה אף פחות משנתיים שכן תקופת הניסיון לא נמשכה כל אותן שנים. מסעיף 13 (יא') לתנאי המכרז, נדרש המציע לצרף להצעתו תצהיר על כך שהעסיק בשנתיים בשנים 2010-2012 מספר עובדים שאינו פחות מ - 50 עובדים בממוצע חודשי מצטבר בעוד שמשיבה 2 לא עשתה כן. משיבה 2 לא צרפה דוחות כספיים כנדרש בסעיף 13 (יב') למכרז. בסעיף 17 להצעתה של המשיבה 2 נכתב כי היא קיימת משנת 2008 בעוד שהחברה נוסדה רק ביום 22.10.09 כפי שעולה מתעודת ההתאגדות בנספח 11 לעתירה. בכך יש הטעיה ותכסיסנות שיש בה כדי לפסול את ההצעה. בתשובה מקדמית לעתירה טענה המשיבה 1 : דין העתירה להידחות על הסף מחמת שיהוי. מדובר במכרז למתן שירותי ניקיון בבתי ספר ומוסדות חינוך שמועד הגשתו היה עד ליום 30.7.13, בו הודגש כי שנת הלימודים מתחילה ביום 27.8.13, במסמכי המכרז נקבע כי על הזוכה לחתום על ההסכם תוך 5 ימים ממועד ההודעה על הזכייה, בעוד שהעותרת פנתה למשיבה 1 בעניין רק ביום 27.8.13 שהיה יום תחילת הלימודים ויום תחילת ביצוע העבודה על פי המכרז. העותרת לא עמדה בדרישות המכרז בכך שלא הגישה תבחין איתנות פיננסית, ולא ביצעה את החישוב הנדרש בטופס נספח 6 לתנאי המכרז. בקשר לכך נאמר בסעיף 11 (יב') למכרז, לעניין עמידה באיתנות פיננסית, כי על המציע לצרף להצעתו דוחות כספיים מבוקרים לשנים 2011, 2012 מאושרים על ידי רואה חשבון, כאשר העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבחון את חוסנם הכלכלי של המציעים ובמקרה כזה על המציע לקבל לפחות ציון 6 מתוך 10. במצב זה לא היתה יכולה העותרת להחליט על דעת עצמה שלא להגיש מסמך כה מהותי. נוכח העובדה שהעתרת הגישה את נספח 6 האמור כשהוא חתום על ידי רואה החשבון של החברה, לא ניתן היה להבחין בשלב פתיחת המעטפות בכך שלא נעשה התבחין הנדרש. באשר לטענת העותרת כי משיבה 2 לא עמדה בדרישת סעיף 13(יב') למכרז, ביחס להגשת דוחות כספיים מבוקרים, לשנים 2011, 2012, מאושרים על ידי רואה חשבון, הרי שבהמשך, לאור פניית המציעים הבהירה המשיבה 1 כי ניתן להגיש דוחות סקורים בלבד שאינם מבוקרים, עבור שנת 2012, וגם העותרת עצמה לא עמדה בתנאי זה, כאשר הגישה דו"ח רווח והפסד בלתי מבוקר בשנת 2012 ודוחות כספיים לשנת 2011. העותרת לא עמדה בתנאי הניסיון הנדרש בכך שהיה ניסיון שלילי אתה בכך שהייתה קשורה עם המשיבה 1 בהסכם לעבודות ניקיון בתקופה שבין 9/2001 עד 8/2004 ולאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים, הגישה תביעה נגד המשיבה 1 בסך של למעלה מ - 3 מיליון ₪ שהסתיימה בכך שהמשיבה 1 חויבה לשלם לעותרת 700,000 ₪. בנסיבות העניין ובהתאם לאמות המידה הקבועות במכרז, היתה רשאית ועדת המרכזים לראות בכך ניסיון שלילי שהיה בו כדי להפחית את הניקוד הניתן בקשר לכך. המשיבה 2 זכתה במכרז כדין. באשר לטענת העותרת כי המשיבה 2 לא עמדה בדרישת הניסיון על פי סעיף 13(יא') לתנאי המכרז, הדרישה בקשר לכך היתה ביצוע עבודות ניקיון במוסדרת חינוך במשך שנתיים מתוך שלוש, כאשר התקשרות העירייה עם הקבלן הינה בכל אחת משתי השניים, במהלך שנת הלימודים במשך 10 חודשים ושבועיים נוספים לפני תחילת שנת הלימודים לצורך הכנת בתי הספר לשנה החדשה. על כן, מתן שירותים במשך שנת לימודים אחת, משמעו התקשרות לתקופה של 10.5 חודשים ו - 21 חודשים בשנתיים, ובכך עמדה העותרת. באשר לטענת העותרת כי המשיבה 2 אינה בעלת ניסיון של 3 שנים מתוך 5 כנדרש בסעיף 13 (יד'), התייחסות המשיבה 1 הינה לשנות לימודים ולא לשנים קלנדריות, ומשניתנו השירותים במהלך שנות הלימודים תשע"א, תשע"ב' ו תשע"ג, מדובר בשלוש שנים. באשר לטענת העותרת כי המשיבה 2 לא צרפה תצהיר בדבר מספר עובדיה כנדרש בסעיף 13 (יא'), אכן נשמט בטעות נוסח התצהיר הנדרש ממסמכי המרכז, ובנסיבות העניין החליטה ועדת המרכזים בהתאם לסמכותה כדין, לבחון את המסמך שנדרש לצורך הוכחת התצהיר, היינו דו"ח 126 המוגש לרשות המיסים שהינו בעל אמינות גבוהה כאשר גם העותרת לא הגישה תצהיר כזה. באשר לטענת העותרת כי המשיבה 2 לא צרפה דוחות כספיים כנדרש בסעיף 13(יב'), מסמכים אלו לא צולמו במסגרת המסמכים שהועברו לעותרת, והם הועמדו לעיון העותרת במשרדי העירייה, בשל העובדה שמזכיר העירייה פנה לחברה הזוכה וביקש לברר אם יש חלקים בהצעתה אותם היא מגדירה כסודיים, ובתגובה לכך הודיעה המשיבה 2 כי מבקשת שלא לצלם את הדוחות הכספיים שלה ולהעבירם לעותרת, ולאפשר לה לעיין בהם רק בין כותלי משרדי העירייה. באשר לטענת העותרת כי המשיבה 2 לא קיימת משנת 2008 אלא רק משנת 2009, לא נדרש בתנאי המכרז כי החברה תהיה בוותק העולה על 3 שנים, ובנוסף בהצעת המשיבה 2 צורפה תעודת עוסק מורשה שלה משנת 2008. משיבה 2 טענה בכתב תשובתה: העתק הצעתה של המשיבה 2 כפי שנמסר לעותרת על ידי המשיבה 1 וצורף לעתירה כנספח 2, לא כלל דוחות כספיים שצרפה המשיבה 2 למסמכי המכרז בשל בקשתה של המשיבה 2, שלא לחשוף את דוחותיה הכספיים, בעוד שדוחות אלו היו בפני ועדת המכרזים. המשיבה 2 עמדה בתנאי הסף ולא נפלו בהצעתה פגמים מהותיים שחייבו את פסילת ההצעה. מנגד העותרת היא זו שלא עמדה בתנאי הסף של המכרז בכך שלא הגישה דוחות כספיים מבוקרים לשנים 2011, 2012 מאושרים על ידי רואה חשבון, אלא רק דוחות כספיים לשנת 2011 בלבד, ולא עמדה ברישה האמורה בסעיף 13 (יב') לתנאי המכרז. באשר לטענות העותרת כנגד תקופת הניסיון של המשיבה 2, מאמצת המשיבה 2 את תשובתה של המשיבה 1. באשר לטענת העותרת כי המשיבה 2 לא צרפה תצהיר מאומת על ידי עו"ד ביחס לכך שהעסיקה לפחות 50 עובדים בשנתיים שבין השנים 2010-2012, בקשר לכך לא צורף למסמכי המסמך טופס תצהיר ועל כן צרפה המשיבה 2 להצעתה טופס 126 שהתייחס לאותם נתונים. באשר לדוחות הכספיים לשנים 2011, ו - 2012 מאמצת המשיבה 2 את תשובתה של המשיבה 1. באשר לדרישה של ניסיון של שלוש שנים, כאמור בסעיף 13(יד') לתנאי המכרז, מאמצת המשיבה 2 את תשובתה של המשיבה 1. הוא הדין גם ביחס לשנות קיומה של המשיבה 2. דיון פסילת הצעת העותרת בשל אי הגשת תחשיב איתנות פיננסית. באשר לפסילת הצעת העותרת בשל אי הגשת תחשיב לאיתנות פיננסית, טענה העותרת כי המשיבה 1 הסתמכה בעניין זה על האמור בסעיף 13.יב' לתנאי המכרז, כי "העירייה שומרת לעצמה את הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי לבחון את חוסנם הכלכלי של המציעים כולם או חלקם או של הזוכה בטרם מימוש זכייתו", כאשר לא היתה בהוראה זאת דרישה לצירוף תחשיב לאיתנות פיננסית. מנגד טענו המשיבות כי בסעיף 11 (יב') למכרז נאמר, כי על המציע לצרף להצעתו דוחות כספיים מבוקרים לשנים 2011, 2012 מאושרים על ידי רואה חשבון, כאשר העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבחון את חוסנם הכלכלי של המציעים ובמקרה כזה על המציע לקבל לפחות ציון 6 מתוך 10. בקשר לכך נראות לי טענות המשיבות, שהיה פגם בכך שהדוחות לא היו סקורים, ולא ניתן היה לבחון על פיהם את חוסנה הכלכלי של העותרת כנדרש בתנאי המכרז. בעניין זה אין מקום להתערב בקביעת המשיבה 1 כי העותרת לא עמדה בדרישה הנ"ל, גם לאחר ההקלה שניתנה לגבי הדו"ח לשנת 2012, ועל כן אין מקום להתערב בהחלטת ועדת המכרזים לפסילת הצעתה. אי פסילת הצעת המשיבה 2 ביחס לטענות העותרת בדבר אי עמידת משיבה 2 בדרישות הניסיון בתנאי המגרז, לגבי דרישת הניסיון לפי סעיף 13(א) לתנאי המכרז, נראים לי הסבריה של משיבה 1 סבירים. ביחס לדרישת הניסיון לפי סעיף 13(ד) לתנאי המכרז, לא ניתן הסבר מניח את הדעת על ידי המשיבות, שכן תקופת הניסין עליה דיווחה המשיבה 2 הייתה מ-2/11 עד 10/12, ואינה יכולה להיחשב בשום דרך כשלוש שנות ניסיון, כנדרש בסעיף זה. באשר לטענת העותרת כי המשיבה 2 לא צרפה תצהיר בדבר מספר עובדיה כנדרש בסעיף 13 (יא'), טענו המשיבות כי אכן נשמט בטעות נוסח התצהיר הנדרש ממסמכי המרכז, ובנסיבות העניין החליטה ועדת המרכזים בהתאם לסמכותה כדין, לבחון את המסמך שנדרש לצורך הוכחת התצהיר, היינו דו"ח 126 המוגש לרשות המיסים שהינו בעל אמינות גבוהה, כאשר גם העותרת לא הגישה תצהיר כזה. הסבר זה נראה לי אף הוא סביר ואין מקום להתערב בהחלטת משיבה 1 מסיבה זאת. - באשר לטענת העותרת כי משיבה 2 לא עמדה בדרישת סעיף 13(יב') למכרז, ביחס להגשת דוחות כספיים מבוקרים, לשנים 2011, 2012 מאושרים על ידי רואה חשבון, טענה משיבה 1; שבהמשך, לאור פניית המציעים הבהירה המשיבה 1 כי ניתן להגיש דוחות סקורים בלבד עבור שנת 2012, שאינם מבוקרים, וגם העותרת עצמה לא עמדה בתנאי זה, כאשר הגישה דו"ח רווח והפסד בלתי מבוקר בשנת 2012 ודוחות כספיים לשנת 2011. במצב זה אין מקום להיענות לסעדים המבוקשים על ידי העותרת מנימוק זה. באשר לטענת העותרת כי משיבה 2 לא צרפה להצעתה דוחות כספיים, הסבירה המשיבה 1 כי הדוחות צורפו להצעה, אלא שהיא נמנעה מלהמציא אותם פיזית לעותרת, ורק העמידם אותם לעיונה, לפי בקשת משיבה 2 , מנימוקים של סודיות עסקית. לאור זאת אין מקום להתערב בהחלטת משיבה 1 מסיבה זאת. לטענת העותרת, בסעיף 17 להצעתה של המשיבה 2 נכתב כי היא קיימת משנת 2008 בעוד שהחברה נוסדה רק ביום 22.10.09 כפי שעולה מתעודת ההתאגדות בנספח 11 לעתירה, ובכך יש הטעיה ותכסיסנות שיש בהם כדי לפסול את ההצעה. בעניין זה נראה לי הסברה של משיבה 1 סביר, ולא ניתן לקבוע שמדובר בתכסיסנות או בהטעיה. טענת משיבה 1 בדבר ניסיון שלילי עם העותרת באשר לטענת משיבה 1 כי העותרת לא עמדה בתנאי הניסיון הנדרש בכך שהיה ניסיון שלילי אתה בשל העובדה שהייתה קשורה עם המשיבה 1 בהסכם לעבודות ניקיון בתקופה שבין 9/2001 עד 8/2004 ולאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים, הגישה תביעה נגד המשיבה 1 תביעה כספית, נראה לי שאין לקבל את טענת המשיבה 1 בקשר לכך, הואיל ולא היה מקום להטיל דופי בעותרת בשל הגשת תביעה שהייתה זכאית להגיש. מאידך גיסא נראה לי שהיו למשיבה 1 נימוקים סבירים נוספים לאי קבלת הצעת העותרת, ועל כן אין מקום להתערב בהחלטת המשיבה1 רק מסיבה זאת. שיהוי באשר לטענות המשיבות כי העותרת השתהתה בהגשת העתירה, לא הייתי דוחה את העתירה מסיבה זאת. לטענת העותרים, הם קבלו את ההודעה בדבר אי זכייתם במכרז ב-20.8 והגישו את העתירה ב-10.9. במצב זה אין מקום לדחות את העתירה בשל שיהוי. מסקנה מהאמור עולה כי בדין לא התקבלה הצעת העותרת ועל כן אין מקום להורות על קביעתה כזוכה, ואני דוחה את העתירה בקשר לכך. מנגד, אין מקום להותיר את קביעתה של משיבה 2 כזוכה, לאחר שלא ניתן הסבר מניח את הדעת ביחס לאי עמידתה בדרישת הניסיון על פי סעיף 13(ד) לתנאי המכרז, ועל כן אני מורה על ביטול ההחלטה הקובעת את משיבה 2 כזוכה במכרז, ולאור זאת אני מבטל את ההסכם שנחתם אתה בקשר לכך, בתום 90 יום מיום קבלת פסק הדין. כמו כן, אני מורה על החזרת העניין לוועדת המכרזים על מנת לבדוק אם יש מקום לקבוע זוכה אחר למכרז, או לבטל את המכרז ולקיים מכרז אחר. לאור האמור, יישא כל צד בהוצאותיו. דיני חינוךמכרזביטול מכרזשירותי ניקיוןבית ספר