עתירה כנגד החלטת מנהלת הבחירות בדבר פסילת רשימה

עתירה כנגד החלטת מנהלת הבחירות בדבר פסילת הרשימה "חרדים לאלעד" שהתגבשה בעיר אלעד לקראת הבחירות לרשויות המקומיות העומדות בפתח. על פי הנטען הגיע ב"כ הרשימה, העותר 2, ביום 17.9.13 בשעה 20:50 להגיש את רשימת המועמדים מטעמה. בסמוך לשעה זו ועד לשעה 21:00 (מועד סיום הגשת הרשימות) נכנסו מספר נציגי רשימות יחדיו אל מתחם אולם הישיבות כדי להגיש את רשימותיהם. על פי הנחזה מטופס "אישור בדבר הגשת רשימת מועמדים" רשימת "חרדים לאלעד" הוגשה בשעה 9:30 ב- 3 חוברות (נספח א' לעתירה). אין מחלוקת כי הוגשו 4 חוברות כאשר אחת מהן נמצאה פסולה מראש כיוון ששמות המועמדים לא היו רשומים ובמקומם הופיעו תומכים. לטענת העותרים, תוך כדי רישום ביקש ב"כ הרשימה להוסיף חוברת שנשכחה לטענתו בחניית בנין העיריה בה נערך רישום הרשימות, והתבקשה שהות לשלוח משהו לחניון הבנין כדי להביא את החוברת הנוספת לשם הצגתה. משהובאה החוברת הנוספת נתקלו העותרים בסירוב לקבלה בטענה כי חלף הזמן להגשת הרשימות. לטענת העותרים, על אף שניסו להסביר כי הם באמצע תהליך הרישום, נאמר להם כי אין מקום לדאגה שכן יש מספיק תומכים ובמידה ויהיה צורך תתקבל החוברת הנוספת עם רשימת התומכים שבה. בחלוף מספר ימים הודע לעותרים כי החוברות נבדקו ובחוברת מספר 2 נפלה טעות ברשימת המועמדים וישנה אי התאמה בין חוברת זו לחוברות האחרות באופן שמועמד מס' 7 בחוברות האחרות הושמט מהרשימה בחוברת 2 ומועמד מס' 8 בחוברות האחרות הוא מועמד מס' 7 בחוברת 2, כך שבחוברת 2 קיימים רק 7 מועמדים לעומת 8 בחוברות האחרות. לטענת העותרים, באלעד די בחמישה מועמדים כדי לענות על דרישת החוק ובמקרה דנא הוספו שלושה מועמדים למקרה ותהיה פרישה של מועמדים מסיבות שונות. לאחר שהתגלתה הטעות, שלטענתם נעשתה בתום לב ומהווה טעות טכנית בלבד הודיע המפקח על הבחירות למנהל הבחירות באלעד שבכוונתו לפסול את הרשימה ועל כן הוגשה העתירה. פסילת רשימת המעומדים פוגעת בזכויות פוליטיות ובחרויות היסוד המכריעות החשובות ביותר. לטענת העותרים, עסקינן בליקוי הניתן לתיקון, כאמור בסעיף 40 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) תשכ"ה-1965 - (להלן:"החוק"). המשיבים חולקים על חלק מהעובדות כפי שפורטו על ידי העותרים בעתירתם, ולטענתם, הרשימה "חרדים לאלעד" התקבלה ב- 21:30 לצורך בדיקה ואישור, בשעה 21:45 הגיע העותר 2 ומסר למנהל הבחירות במתחם אולם הישיבות חוברת נוספת בטענה שהיא נשכחה ברכב. מנהל הבחירות הודיע את עמדתו ולפיה, לאחר אישור הרשימה לא ניתן לקבל את הרשימה מאחר ולאחר השעה 21:00 לא ניתן לקבל יותר רשימות ותיקונים. בנוכחות העותר 2 אף נערכה התייעצות עם סגנית הממונה על המחוז ואף היא אישרה את דברי מנהל הבחירות. לעותר 2 נאמר שימשיך להחזיק את החוברת שברשותו ובמידה ויתברר כי חסרים לרשימה תומכים, אזי יוכל להגיש את החוברת לצורך תיקון הליקויים שניתן לתקן אותם. רק לאחר בדיקה חוזרת התגלה כי בחוברת מס' 2 רשומים 7 מועמדים ולא 8. לטענת המשיבים, אין המדובר בפגם הניתן לריפוי ותיקון בהתאם להוראות סעיף 40 לחוק, כפי שמבקשים העותרים, על ידי הגשת חוברת חלופית, ועל ענייננו חל האמור בסעיף 35(ט) לחוק, ולפיו, מנהל הבחירות לא יקבל רשימת מועמדים שנעשה בה החלפת מועמד פלוני במועמד אחר, מחיקה או הוספת שם של מועמד, שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה או שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ושמעתי טענות הצדדים, דעתי כי דין העתירה להידחות. בפן העובדתי וכנחזה מנספח א' הוגשו במעמד הגשת הרשימה 3 חוברות בלבד ואף לדברי העותרים, הם הביאו את החוברת הנוספת בשלב מאוחר יותר וביקשו להמתין להבאתה. אם היו מביאים אותה לפני השעה 21:00 לא היו זקוקים לשהות ולכן גירסת המשיבים, שלא נסתרה, ולפיה החוברת הנוספת הובאה אחרי השעה 21:00 מקובלת עלי. בעניננו, ועל כך אין מחלוקת, היו שינויים בסדר הרישום של המועמדים ונגרעו מועמדים בין חוברת אחת לאחרת. כידוע, שיקול הדעת של מנהל הבחירות הוא מצומצם לבדיקת תקינות הגשת הרשימות בהתאם לדין ואין הוא רשאי לשנות דבר מן האמור בחוק. הוראה זו מבטיחה כי כלל התומכים ברשימת המועמדים בחרו לתמוך ברשימה מתוך החלטה מושכלת ולאחר שהמידע המדוייק הוצג בפניהם. שינוי ברשימת המועמדים עשוי להעיד שהרשימה שהוצגה בפני התומכים אינה זהה לרשימה שהוגשה בסופו של יום למנהל הבחירות ובכך יש כדי לפגוע בטוהר הבחירות. בבג"צ 6654/98 אפרים הלפרין ואח' נ' פקידת הבחירות לעיריית הרצליה ואח' נקבע בסעיף 22 כדלקמן: " [שנית], הוראת סעיף 35(ט) היא הוראה מנדטורית, השוללת מעיקרא את יכולתו של פקיד הבחירות לקבל את הרשימה. הלכה פסוקה היא, כי במקרה כזה אין מדובר ב"ליקוי" אשר פקיד הבחירות מוסמך לתקנו בהתאם לסעיף 40 לחוק הבחירות. כפי שצוין בעניין דומה, "...רשימה שלא היה מקום ל'קבלה' אינה ניתנת כלל לתיקון" (פסק-הדין הנ"ל בפרשת חמזה [18], בפיסקה 3 לפסק-הדין). לכן, אין לקבל את הטענה כי היה מקום להפעיל את הוראת סעיף 40 במקרה שבפנינו. ראוי להדגיש, כי בדרך-כלל אין לפקיד הבחירות שהות או אמצעים לברר את מצב הדברים לאשורו ביחס לתקינותה של רשימה המוגשת לו. כך הדברים במיוחד מקום שבו מוגשת הרשימה לידיו של פקיד הבחירות סמוך לרגע האחרון שבו ניתן לעשות כן, כפי שקרה בענייננו. קיומם של מחיקות ותיקונים מעוררים על פניהם חשש לכך שטוהר הבחירות לא נשמר, ועל רקע זה נקבעה בחוק החובה של פקיד הבחירות שלא לקבל רשימות כאלה. דברים דומים נקבעו בעת"מ (ת"א) 2738/08 מורדי קלפה נ' ששי קציר - המפקח הארצי על הבחירות נקבע בסעיף 12 כדלקמן: "אין מחלוקת כי מחיקתו של המועמד התשיעי לא היתה כדין. יוצאת אני מתוך הנחה שמחיקת המועמד נעשתה בתום לב, לאחר שהאב ביקש להסיר מועמדותו מסיבות אישיות. אלא שאין בכך כדי להועיל. כפי שאין גם בטענות כי המקום התשיעי ממילא לא היה ראלי, או כי די ברשימה של ארבעה מועמדים וכהנה וכהנה טענות ככישרונו של ב"כ העותרים. סעיף 35(ט) קובע איסור מנדטורי לקבל רשימת מועמדים בה נעשה תיקון כאמור (בג"צ 6654/98 הלפרין נ' פקידת הבחירות לעיריית הרצליה, פ"ד נב(5) 348, 362 (1998) (להלן: "פרשת הלפרין")). הוראה זו נועדה להגן על טוהר הבחירות, ולהבטיח כי מגישי הרשימות כמו גם הבוחרים ידעו בוודאות מי הם המועמדים, מהו סדר מועמדותם, וחתימתם תהא על יסוד החלטה מושכלת המבוססת על מידע מדוייק (הלפרין, בעמ' 353). תכלית זו של החוק מחייבת פרשנות לפיה גם לא ניתן לתקן פגם זה, אלא באמצעות הגשת רשימות חדשות בחוברת חדשה. אמנם העותרים מפנים לסעיף 40 לחוק הבחירות הקובע: "הוגשה רשימת מועמדים שלא בהתאם לפרק זה, יודיע מנהל הבחירות, לא יאוחר מהיום ה - 26 שלפני יום הבחירות, לבא כוח הרשימה ולממלא מקומו על הליקוי, והם רשאים לתקן את הליקוי לא יאוחר מהיום ה - 23 שלפני יום הבחירות..." אלא, שהוראת סעיף 35(ט) הינה הליבה של טוהר הבחירות וביטוי לכוונתו זו של המחוקק, כך שלא הטעמים להסרתו של שם מועמד זה או אחר רלוונטיים ולא אפשרות התיקון שבסעיף 40. נמצאנו בפרשת הלפרין כי הוראת סעיף 35(ט): - "שוללת מעיקרא את יכולתו של פקיד הבחירות לקבל את הרשימה. הלכה פסוקה היא, כי במקרה כזה אין מדובר ב"ליקוי" אשר פקיד הבחירות מוסמך לתקנו בהתאם לסעיף 40 לחוק הבחירות. כפי שצוין בעניין דומה, "...רשימה שלא היה מקום ל'קבלה' אינה ניתנת כלל לתיקון" (פסק-הדין הנ"ל בפרשת חמזה...). לכן, אין לקבל את הטענה כי היה מקום להפעיל את הוראת סעיף 40 במקרה שבפנינו" (הלפרין, בעמ' 362). הדרך היחידה להסיר את החשש שמא העדפתו של פלוני לא קיבלה ביטוי, הינה לפנות לכל מאות התומכים ולבקש אישורם למחיקת שם מהרשימה. שהרי יכול ויהא ביניהם מי שחתם דווקא משום הופעתו של המועמד התשיעי, וכעת משהסיר זה מועמדותו שוב אינו רוצה להביע תמיכה ברשימת המועמדים. פעולה זו, משמעותה, למעשה חתימה חדשה על חוברות חדשות, וכך היה על העותרים לעשות." בענייננו רשימות המועמדים בחוברות לא היו זהות. ליקוי זה אינו ניתן לתיקון. בנסיבות אלה, ברי, כי החלטת מנהל הבחירות היתה החלטה ראויה וסבירה ואין מקום להתערב בשיקול דעתו ואני דוחה את העתירה. בחירות