סילוק תביעה כלפי המעוול העיקרי גוררת דחייתה כלפי שאר המעוולים

על פי סעיף 83 (ב') לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), סילוק התביעה כנגד המעוול העיקרי, יוצר השתק מלהמשיך בניהולה כלפי המעוולים הנוספים. דחייה על הסף כלפי המעוול העיקרי גוררת גם דחייתה כלפי שאר המעוולים - סעיף 83(ב') לפקודת הנזיקין תביעה ושיפוי במעוולים יחד 83. (א) סבל אדם נזק עקב עוולה - אין פסק הדין שניתן נגד מעוול החב על אותו נזק חוסם בעד הגשת תובענה נגד אדם אחר שאילו נתבע לדין היה חב על אותו נזק כמעוול יחד. (ב) הוגשו בשל נזק אחד על ידי האדם שסבל אותו או לטובת עזבונו, בן זוגו, הורו או ילדו, תובענות אחדות נגד מעוולים החבים על אותו נזק, אם כמעוולים יחד ואם באופן אחר - סך כל הסכומים שאפשר להיפרע כפיצויים בפסקי הדין שיינתנו באותן תובענות לא יעלה על סכום הפיצויים שנפסק בפסק הדין שניתן ראשון ולא בוטל בערעור, או כפי ששונה בערעור, ובכל אחת מן התובענות, זולת זו שניתן בה פסק דין ראשון כאמור, לא יהיה התובע זכאי להוצאות, אלא אם סבור בית המשפט שהיה יסוד סביר להגיש את התובענה; היה פסק הדין הראשון נגד מעביד כמשמעותו בסעיף 82 ובנסיבות המפורטות בו, יבוא לענין סעיף קטן זה במקום סכום הפיצויים שבפסק הדין הראשון הסכום שהיו פוסקים אילולא סעיף 82. עוולה