תביעה בסדר דין מהיר - הסכם פיתוח תוכנה

התובע עוסק ביעוץ לשיווק ומכירה באתר האינטרנט ebay,com (להלן: "האתר") ולצורך כך הוא מעביר שיעורי היכרות וסדנאות מקצועיות למכירה באתר באוניברסיטאות ובמכללות ברחבי הארץ. הנתבע הינו מתכנת תוכנות מחשבים. על פי הנטען בכתב התביעה הנתבע התחייב לפתח תוכנה בעבור התובע המספקת כלים ייחודיים למוכרי מוצרים שונים באתר. עוד נטען כי הנתבע התחייב לספק תוכנה פועלת לשביעות רצונו של התובע זאת עד לחודש מאי 2010 אולם עד למועד הגשת התביעה (10.1.2011) התוכנה לא סופקה ובשל כך הוגשה התביעה המונחת לפני. טענות הצדדים התובע טוען כי הנתבע הפר את ההסכם בכך שלא סיפק את התוכנה על פי המועד המוסכם, זאת על אף שניתנו לנתבע אורכות לצורך קיום התחייבותו עד ליום 31.7.2010 שאף בהן לא עמד. בשל כך, טוען התובע כי ההסכם בין הצדדים הופר על ידי הנתבע ומגיעים לא בשל כך פיצויים מאת הנתבע. הנתבע הגיש כתב הגנה לפיו ההתקשרות הייתה אל מול חברת ב.ד. סיגמא סחר בינלאומי בע"מ שהתובע שותף בה וכל ההתקשרות הייתה אל מול חברה זו. עוד טוען הנתבע כי החברה חייבת כספית מחודש פברואר 2010 בסך של 8,014 ₪ בהתאם לחשבונית שהוצאה באותו מועד. עוד נטען כי התובע לכל אורך הדרך לא רצה להתקדם במערכת בצורה נכונה. כל הפגישות ותיאום הציפיות אף פעם לא תאמו את הצדדים. הנתבע מדגיש כי בפיתוח תוכנה כגון זו יש לאפיין את דרישות המערכת לעומק. במקרה זה לא רק שלא היה איפיון מראש של המערכת אלא שהאיפיון כל הזמן שונה על ידי התובע עד שלא ניתן היה להתקדם בפיתוח. לקראת חודש ספטמבר 2010 הציע הנתבע על מנת לסיים את הפרויקט שאת עיצוב המערכת יעשה על חשבונו על מנת לשים קץ לתיאום הציפיות של המערכת אך התובע התעקש שיקבל את המערכת שלמה והחל לאיים בהגשת תביעה. לבסוף מכחיש הנתבע כי הייתה התחייבות מצדו בתחילת הדרך לספק תוכנה שלמה ומושלמת אלא טוען שההתחייבות הייתה לשעות עבודה בהן ישקיע את מלוא מרצו כדי להתקדם במערכת אינטרנטית. ביום 9.5.2013 נשמעו עדויות הצדדים כאשר העידו לפני התובע ונתבע. דיון והכרעה לאחר ששקלתי את טענות הצדדים הנני סבור כי דין התביעה להתקבל כפי שאפרט להלן. שאלה ראשונה אשר בדעתי להתייחס אליה הינה האם הנתבע התחייב לתאריך יעד בו תסופק התוכנה? על שאלה זו עליי להשיב בחיוב. ההסכם שנכרת בין הצדדים היה הסכם בעל פה. למעט חתימה על טופס סודיות לפיו התחייב הנתבע לשמור על סודיות יתר תנאי ההסכם סוכמו בעל פה. ביום 11.7.2010 כתב התובע מייל לנתבע בו העלה ביכום שיחה שנערכה ביניהם ובין היתר צויין כדלקמן: "עליך לסיים את פיתוח, התקנת התוכנה על השרת שלי, ותיקון התקלות אם יהיו בתוך 20 ימים עד לתאריך 31.7.2010." במייל מאותו יום השיב הנתבע כדלקמן: "לסיכום שיחתנו: בסוף חודש פברואר ישבנו על התיקונים למערכת והערכתי לך את התיקונים ב 5568 ₪ כולל מע"מ. כמו - כן הוצאתי לך חשבונית מס בסוף אותו חודש על שארית הפיתוח של כל המערכת. כ- 8000 ₪ כולל מע"מ. סוכם בינינו שבגלל ה- 4 חודשי האיחור (נכון להיום) אתה לא תשלם על השידרוג שום דבר ותקבל את זה בחינם. לסיכום אתה תהיה חייב לי 8000 ₪ בסיום הפרויקט - לשביעות רצונך. אם תרצה אחרי זה להעביר את הפרויקט למתכנת אחר אני אעשה לו הדרכה חינם. אם תרצה עיצוב גראפי לכל האתר (מעטפת + עמוד לוגין) - בחינם. כל הנ"ל כולל אחריות למערכת לחצי שנה. מקובל עליך?" דהיינו באותו מייל מודה הנתבע כי הוא נמצא כבר באיחור של ארבעה חודשים. הודאה זו סותרת חזיתית את טענתו כי לא היה מועד מוסכם וסותרת את טענתו לפני כי לא היה תאריך יעד אלא הוסכם על עבודה לפי שעות מבלי שיהיה יעד ברור. הנתבע העיד לפני כדלקמן: "ש. אז איך לקח על עצמך עבודה ואמר שאתה מסוגל לבצע אותה? ת. אמרתי שנעבוד לפי שעות ושייתן לי את הקוד של המתכנת שלו שנפגשתי אתו בקנין... ש. אז בעצם לקחת על עצמך עבודה שלא ידעת איך אתה עושה אותה בהמשך? ת. נכון." עוד עולה מאותו מייל כי תשלום הסך של 8,000 ₪ לא היה תנאי להמשך פיתוח התוכנה אלא הנתבע הסכים כי תשלום זה יבוצע עם סיום הפרויקט. לכן הנתבע לא יכול להיתלות בכך על מנת לטעון שלא חלה עליו חובת סיום הפרויקט. בהמשך התחייב הנתבע התחייבות יותר ברורה באשר למועד אספקת התוכנה. במייל מיום 24.7.2010 לאחר הסיכום מיום 11.7.2010 כתב התובע לנתבע: "היי ואדים ושבוע טוב! אני מקווה שאתה מרגיש טוב/ ומצליח להתקדם בעיצוב התוכנה. אני עדיין מצפה לקבל ממך עידכונים - וכמובן לקבל את התוכנה עובדת בתאריך 31.7.2010 כפי שסיכמנו." על כך השיב הנתבע במייל מיום 25.7.2010 בו כתב: "שלום אלעד, מצ"ב שני צילומי מסך עבור העיצוב של המעטפת + LOGIN לאישורך והערותיך. בכל מקרה, כפי שסיכומנו, אתה תקבל את המערכת המלאה בסוף החודש." כפי שעולה מהמייל ששלח הנתבע הוא הודה והתחייב כי המערכת המלאה תסופק עד לסוף חודש יולי 2010. משלא עמד הנתבע בפני התחייבות זו הרי נמצא כמי שהפר את החוזה. כל טענותיו לפיה המערכת לא אופיינה כדבעי או היה שינוי מתמיד מצד התובע לגבי איפיון המערכת לא עולה כלל מההתכתבויות בין הצדדים. ייתכן כי ההתחשבנות הכספית היא על בסיס שעות עבודה כפי שטוען הנתבע אולם הסכמה זו אינה גורעת מהסכמה אחרת לפיה הוסכם על תאריך ייעד לאספקת התוכנה השלמה. הנתבע טוען בסיכומיו כי לא הייתה דחיפות באספקת התוכנה. אולם טענה זו כלל לא נטענה במסגרת כתב הגנה. מה עוד אין כל נפקות לטענה זו לעניין החבות והפרת החוזה. טענה זו יכולה להשפיע על גובה הנזק הנתבע. יחד עם זאת, משדחיתי כפי שיפורט להלן את ראש הנזק של הפסד לקוחות אין כל השעה לטענה זו על ענייננו. לאחר שהנתבע לא עמד ביעד של אספקת התוכנה המלאה עד לסוף חודש יולי 2010 שלח התובע באמצעות בא כוחו מכתב לנתבע בו הוא מידע אותו שההסכם הופר על ידו. בסוף המכתב הועמד הנתבע בפני שתי ברירות: אספקת התוכנה עד לסוף חודש ספטמבר 2010 והשניה השבת הכספים ששילם התובע לנתבע בתוספת ההוצאות שנגרמו לו. אולם גם ביעד זה הנתבע לא עמד. כפי שרשם הנתבע במייל לתובע מיום 6.10.2010: "תעשה מה שאתה רוצה אלעד, אני אסיים את התוכנה ואת מה שאני צריך לסיים - אתה קבעת את כל התאריכים." (ההדגשה שלי - א.כ.) במייל זה מודה הנתבע כי טרם סיים את התוכנה. עוד עולה כי לראשונה במייל זה טוען הנתבע כי תאריך האספקה נקבעו על ידי התובע ללא קשר אליו כאשר מייל זה סותר את המייל ששלח הנתבע ביום 25.7.2010 כפי שציטטתי לעיל. התביעה הוגשה כאמור בתחילת חודש ינואר 2011 ובה התבקש סעד ההשבה והפיצויים. לכן עצם הגשת התביעה מהווה ביטול ההסכם שכן ניתן ללמוד ממנה שהתובע מבקש לסיים את ההתקשרות בין הצדדים. הסעדים להם זכאי התובע משבוטל ההסכם בין הצדדים זכאי התובע לסעד ההשבה. התובע שילם לנתבע סך של 10,500 ₪ בשני תשלומים: הראשון על סך של 5,500 ₪ ביום 11.10.2009 והשני על סך של 5,000 ₪ ביום 20.11.2009.לכן אני מחייב את הנתבע לשלם סכומים אלו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום תשלומם ועד החזרם המלא בפועל. בגין פיצויים עותר התובע לחייב את הנתבע בין הפסד לקוחות. אולם ראש נזק זה לא הוכח כלל. מדובר בחישובים שעשה התובע בעלמא ללא שהביא כל אסמכתא לכך. לכן אני מורה על דחיית התביעה בראש נזק זה. התובע טוען כי לצורך ההתנהלות אל מול הנתבע נאלץ הוא לשכור שרת בחוות השרתים בעלות של 8,952 ₪ בערכים נומינאליים. התשלומים השתרעו החל מחודש דצמבר 2012 ועד לחודש אוקטובר 2010. לכן אני מורה כי סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מאמצע התקופה קרי מיום 1.5.2010 ועד התשלום המלא בפועל. עוד עותר התובע לחייב את הנתבע בגין תוכנת הפעלה חדשה שרכש לצורך הפרויקט. אולם לא מצאתי לנכון להיעתר לראש זה מאחר ואני סמוך ובטוח כי תוכנה זו משמשת את התובע והוא משתמש בה ליתר הפעילות המחשובית. לכן אין קשר סיבתי בין הפרת ההסכם לבין ראש נזק זה. בנוסף אני מחייב את הנתבע לשאת בהוצאות התובע בסך של 3,000 ₪. חוזהסדר דין מהירהסכם פיתוח