תביעה בגין הסכם לאספקת לוחות שנה

תביעה על הסך של 148,908 ש"ח, שעניינה הסכם לאספקת לוחות שנה, אשר כל צד טוען להפרתו על ידי משנהו. הרקע העובדתי וטענות הצדדים 1. התובעת הינה חברה פרטית, אשר במועדים הרלוונטיים לתביעה עסקה בהדפסת וייצור לוחות שנה ויומנים. ביום 1.8.06 התקשרה התובעת עם הנתבעת, חברת בת מקבוצת כלל ביטוח, בהסכם לייצור לוחות שנה שולחניים לשנת תשס"ז (להלן: "לוחות השנה" או "ההסכם", לפי העניין). לוחות שנה אלו ביקשה הנתבעת לשלוח ללקוחותיה הנבחרים כשי לראש השנה, וכפרסום לעצמה. 2. ראש השנה העברית, א' בתשרי תשס"ז, חל אותה השנה ביום 23.9.06 (העתק ההסכם, טופס הזמנת עבודה, צורף לכתב התביעה). 3. מועד האספקה של לוחות השנה נקבע בהסכם ל"סוף אוגוסט". 4. תחילה, התחייבה התובעת לספק לנתבעת 2,000 יחידות של לוחות שנה שולחניים בעלות של 3.5 ₪ ליחידה. בהתאם לכך, החלה התובעת בעיצוב לוחות השנה, וזאת בהתאם להנחיותיה של מנהלת השיווק של הנתבעת, הגב' אורית בן אבי (להלן: "הגב' בן אבי"). 5. ביום 21.8.06 אושרה הגרפיקה של לוחות השנה על ידי הגב' בן אבי. 6. במועד מאוחר יותר, ביקשה הנתבעת להגדיל את כמות לוחות השנה מ- 2,000 יחידות ל- 20,000 יחידות וביום 27.8.06 שלחה לה התובעת תיקון להזמנה המקורית והצעת מחיר המתייחסת לכמות זו בסך של 44,396 ₪ בתוספת מע"מ. הנתבעת אישרה את הצעת המחיר והעבירה לתובעת מקדמה בסך של 15,000 ₪. 7. בנוסף לכך, ביקשה הנתבעת תיקוני דפוס על גבי לוחות השנה, כמפורט להלן: א. בתכתובת דוא"ל מיום 24.8.06 - "...לרשום ק. מטלון עם רווח בין הק. לבין המטלון"; ב. בתכתובת דוא"ל נוספת מיום 24.8.06 - "... אחרי הטלפון של תמורה IP מופיע פסיק שלא קשור לכלום. יש להוריד אותו. בצבע הנוכחי הוא ורוד יותר מהמקורי - הצבע הסופי יאושר לפני ההדפסה, בבית הדפוס"; ג. בתכתובת דוא"ל מיום 27.8.06 - "... להקטין באופן משמעותי/להוריד את הלוגו של יניב פעלים על לוח השנה"; ד. בתכתובת דוא"ל מיום 11.9.06 - "... להכניס ללוגו של תמורה (בכל מקום בו הלוגו מופיע את הכיתוב חברה בת מקבוצת כלל ביטוח". בגין התיקון המבוקש, דרשה התובעת תוספת תשלום בסך של 0.2 אגורות ליחידה וסה"כ תוספת בסך של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ. הנתבעת אישרה את תוספת התשלום. (העתק הודעות הדוא"ל והאישור צורף לכתב התביעה). 8. התובעת ביצעה את התיקונים כאמור, ואולם לוחות השנה לא סופקו לנתבעת עד לערב ראש השנה. לתובעת ניתנו מספר ארכות לאספקת לוחות השנה, וכמפורט להלן: א. במכתב מיום 25.9.06 שכותרתו "הפרת הסכם להספקת לוחות שנה", הודיעה הנתבעת לתובעת, כי "בתאריך 11.9.06 התחייבה הגב' ענת הראל בשם חברת "יניב פעלים" לספק... 20,000 לוחות שנה שולחניים... עד ליום רביעי ה- 20.9.06... על מנת להקטין את הנזק שכבר נגרם לנו אנו דורשים... לספק את לוחות השנה... לא יאוחר מיום חמישי ה- 28.9.06". במענה למכתב כאמור, השיב מנכ"ל התובעת ביום 26.9.06, כי "אכן חל עיכוב של מספר ימים ואנו מאוד מתנצלים על כך. לוחות השנה בייצור מתקדם ויסופקו במספר משלוחים בימים הקרובים, החל ממחר". ב. במכתב מיום 28.9.06 הודיעה הנתבעת לתובעת, כי "נכון לרגע זה קיבלנו פחות מ- 2,000 לוחות שנה מתוך 20,000 לוחות שאנחנו אמורים לקבל. התאריך האחרון מבחינתי לקבלת כל הלוחות הוא ה- 4.1.06 (צ.ל. - 4.10.06), יום רביעי, עד סוף היום. לאחר ה- 4.10. לא יהיה לנו כל צורך בלוחות ולא נקבל מכם ולו לוח אחד. במקביל, בתאריך זה, אם לא תתקבל כל הכמות, תוגש נגד חברת יניב פעלים תביעה בגין הפרת הסכם" (העתק המכתבים צורף לתצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעת). 9. החל מיום 27.9.06 ועד ליום 23.10.06 סופקו לנתבעת סה"כ 19,444 יחידות לוחות שנה, במספר משלוחים. 10. לאחר אספקת לוחות השנה כאמור, נתגלה כי בחלק משולות השנה, בסיסי הקרטון היו פגומים (להלן: "לוחות השנה הפגומים"). התובעת אספה את לוחות השנה הפגומים מהנתבעת וכרכה אותם מחדש לבסיסי קרטון תקינים. 11. ביום 9.11.06, לאחר שהתובעת שלחה את רכב ההובלות לספק לנתבעת את יתרת לוחות השנה, סירבה הנתבעת לאפשר את פריקתם ובו ביום שלחה לתובעת הודעת ביטול ההסכם בגין הפרתו היסודית ובין היתר נוכח האיחור באספקת לוחות השנה (להלן: "הודעת הביטול") (נספח ט לכתב התביעה). 12. משכך, הנתבעת לא שילמה לתובעת את יתרת התשלום בגין לוחות השנה שסופקו לה. 13. הצדדים חלוקים בשאלה האם בשינויים שביצעה הנתבעת בהסכם, כאמור לעיל, היה כדי לדחות את מועד אספקת לוחות השנה, לו התחייבה התובעת בהסכם. 14. התובעת טוענת, כי מועד אספקת לוחות השנה נדחה עם הגדלת כמות יחידות לוחות השנה וביצוע התיקונים שנדרשו על ידי הנתבעת (ראה סעיפים 26-27 לסיכומים מטעם התובעת). לטענתה, הנתבעת הפרה את ההסכם, שעה שטרם שילמה את יתרת התמורה בגין לוחות השנה שסופקו לה. עוד טוענת התובעת, כי סירוב הנתבעת לקבל את יתרת לוחות השנה, אינו פוטר אותה מתשלום בגינם. 15. התובעת עותרת לחיוב הנתבעת בתשלום סך של 40,850 ₪ נכון ליום 6.12.06 בגין קרן החוב; סך של 21,570 ₪ נכון ליום 27.12.10 בגין הפרשי ריבית על פי סעיף 1 להסכם; סך של 65,360 ₪ נכון למועד הגשת התביעה בגין אובדן הכנסות כתוצאה מהיעדר כסף בקופת התובעת; סך של 8,628 ₪ בגין הוצאות הריבית המצטברות; סך של 12,500 ₪ בגין המשאבים האנושיים הרבים שנדרשו ממנהל התובעת לצורך הכנת והגשת התביעה, וסה"כ סך של 148,908 ₪. 16. מנגד, טוענת הנתבעת, כי אין בשינויים שנתבקשו על ידה כדי לדחות את מועד האספקה. לטענתה, התנאי המרכזי והראשוני שעמד בבסיס ההתקשרות בין הצדדים היה כי לוחות השנה יסופקו לה עד ליום 20.9.06, עובר לערב ראש השנה. אספקתם לאחר מועד זה, גורעת משמעותית מערכם (ראה סעיפים 2-3 לסיכומים מטעם הנתבעת). 17. הנתבעת טוענת, כי התובעת הפרה את ההסכם, בכך שסיפקה את לוחות השנה לאחר ראש השנה ושעה ש- 3,438 יחידות לוחות שנה שסופקו לה היו פגומים (ראה סעיפים 4-5 לסיכומים מטעם הנתבעת). 18. הנתבעת מוסיפה וטוענת, כי אספקת לוחות השנה לאחר ערב ראש השנה, כמו גם אספקת לוחות שנה פגומים, גרמה לה נזק תדמיתי. 19. הנתבעת מכחישה את הנזקים הנטענים. לחלופין, עותרת היא לקיזוז סך של 9,332 ₪ בגין 3,438 לוחות השנה הפגומים שסופקו לה (לפי 2.35 ₪ ליחידה), סך של 45,580 ₪ כולל מע"מ בגין לוחות השנה שסופקו לאחר 4.10.06, סך של 50,000 ₪ בגין נזק תדמיתי וסה"כ לקיזוז סך של 104,912 ₪. דיון והכרעה 20. השאלה המרכזית שבמחלוקת הינה האם בשינויים שביצעה הנתבעת בהסכם, יש כדי לדחות את מועד האספקה לו התחייבה התובעת? לשאלה זו משיבה אני בשלילה. ואפרט. 21. ראשית, מצאתי לקבוע כי ציפייתה הסבירה של הנתבעת הייתה כי לוחות השנה יסופקו לה עובר לראש השנה או לכל המאוחר, בסמוך לאחריו. כבר נקבע בעניינה של התובעת שלפניי, כי "ציפייתם הסבירה של מזמיני מוצר מעין זה מטבעם, לוחות שנה המוזמנים על ידי חברות מסחריות הינם בעלי אופי פרסומי וגם אם הם בעלי ערך במשך כל השנה הרי נהוג לחלקם לפני ראש השנה או בסמוך לאחר מכן" [ע"א (חי) 45467-02-11 יניב פעלים בע"מ נ' מקור הוד ייצור ושיווק (1998) בע"מ (פורסם במאגרים המשפטיים)]. 22. כך גם בפסק דין נוסף בעניינה של התובעת, נקבע, כי "קיימת סבירות רבה בטענת התובעת לפיה אספקת לוחות שנה לאחר ראש השנה גורעת משמעותית מערכם של לוחות השנה ומערכם השיווקי והפרסומי" [תא"מ (חי) 20533-07 קלינטיקה בע"מ נ' יניב פעלים בע"מ (פורסם במאגרים המשפטיים)]. 23. הגב' בן אבי, בעדותה המהימנה והרהוטה, הבהירה את החשיבות של חלוקת לוחות השנה עובר לראש השנה, כאמור להלן: "ההזמנה מתבססת על סיכומים בכתב ובעל פה הלוחות שאמורים להיות מחולקים לראש השנה, זה התנאי הבסיסי והמרכזי. הם אמורים להיות לראש השנה" [ההדגשה אינה במקור] (עמוד 35 לפרוטוקול בשורות 11-12) ובהמשך - "מועד האספקה היה אמור להיות לפני החג. מועד האספקה לא השתנה בשום צורה שהיא בגלל שלוחות השנה היו אמורים להיות מסופקים בראש השנה, היה עיכוב של יומיים. אם זה היה עד ה - 22 החג היה ב - 24. זה היה יומיים אחרי המועד שנקבע מלכתחילה. כל המועדים הללו, זה היה צריך להיות לפני החג. ככל שזכור לי זה היה ה - 20 וזה נדחה ל - 22. כל המועדים לפני החג." [ההדגשה אינה במקור] (עמוד 35 לפרוטוקול בשורות 20-24). וכן - "אני חושבת שאם מישהו צריך לתבוע זה תמורה אותך ולא ההפך כיוון שמעבר לעובדה שלא סיפקת לוחות שנה בזמן ולא ניתן היה להשיג אותך באותו הזמן ואתה הודית במכתב שרשמת שהיה לך עומס שלא עמדת בו אם הזיכוי צריך להיות כפול, צריך פיצוי על כך שאתה גרמת נזק תדמיתי למוצר שסיפקת ובעיקר למוצר שלא סיפקת. אני לא חושבת שצריך זיכוי כפול צריך להיות פיצוי." (עמוד 25 לפרוטוקול בשורות 25-29) 24. שנית, מעיון בתכתובות בין הצדדים עולה, כי התובעת לא הבהירה או התריעה בפני הנתבעת, כי ביצוע השינויים כרוך בדחיית מועד אספקת לוחות השנה לאחר ראש השנה. במכתב מיום 12.9.06, בהמשך לפניית הנתבעת בעניין ביצוע תיקוני דפוס על גבי לוחות השנה, השיבה התובעת כי "סוכם כי התוספת לביצוע התיקון תעמוד על 0.20 אגורות ליחידה X 20,000 עותקים, סה"כ סכום התוספת 4,000 ₪ + מע"מ...", זאת ללא כל התייחסות למועד אספקת לוחות השנה ודחייתו בהתאם (העתק המכתב צורף לכתב התביעה). 25. כך גם הצעת המחיר המתוקנת, המתייחסת לכמות של 20,000 יחידות של לוחות שנה, שותקת בכל הנוגע לדחיית מועד אספקה כאמור (העתק הצעת המחיר המתוקנת צורף לכתב התביעה). 26. שלישית ויתרה מכך, מן התכתובות עולה, כי האיחור באספקת לוחות השנה חל עקב עומס עבודה אצל התובעת, ולא בשל השינויים שנדרשו על ידי הנתבעת. כך, במענה למכתב מר קובי רוזין, מנכ"ל הנתבעת (להלן: "מנכ"ל הנתבעת") מיום 25.9.06, לפיו "... לוחות השנה טרם סופקו, בשל מה שהוגדר על ידכם 'עומס עבודה וחוסר יכולת לעמוד בהתחייבויותיכם'...", השיב מנכ"ל התובעת, כי "אכן חל עיכוב של מספר ימים ואנו מאוד מתנצלים על כך. לוחות השנה בייצור מתקדם ויסופקו במספר משלוחים בימים הקרובים, החל ממחר" [ההדגשה אינה במקור] (העתק המכתב צורף כנספח 4 לתצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעת) (ראה סעיף 40 לסיכומים מטעם הנתבעת). 27. כך גם עולה ממכתב התנצלות ששלחה התובעת לנתבעת, כמו גם ללקוחות נוספים, בחודש אוקטובר 2006, כאמור להלן: "כלקוח אשר מזמין אצלנו פעם ראשונה ... ובטוחני כי הרושם הכללי שקיבלת עלינו לא טוב ... פנייתי זו אליך באה ממקום של התנצלות, התנצלות אמיתית וכנה, מעומק הלב... התנצלות על שתהליך הייצור של הזמנתך התארך מעבר לציפיותיך, וגרם לאספקת ההזמנה מאוחר מהתכנון... חשוב וראוי שתדעו את הסיבה: ... ... בשבועות שלפני ראש השנה נוצר לחץ טלפונים על המרכזייה שלנו (מצד לקוחות שרצו לברר "גורל" הזמנתם בתוספת הלחץ הרגיל של לקוחות שרצו לבצע הזמנה...) לחץ אשר גרם לתפקוד לקוי מצידנו במתן מענה טלפוני ראוי, אנו מודעים לכך ומתנצלים על כך..." ובהמשך - "למעשה, גם בימים אלו אנו עדיין במלוא התפוקה בייצור, ועובדים כל יום עד 11 בלילה ומספקים מידי יום אלפי לוחות שנה ויומנים ללקוחותינו ברחבי הארץ, חלקם שהזמינו בזמן האחרון, אך חלקם גם הם באיחור... וכן - החלטתי להעניק לך בונוסים..." [ההדגשה אינה במקור] (העתק מכתב ההתנצלות צורף כנספח 7 לתצהיר מטעם הנתבעת). 28. מכתב ההתנצלות כאמור מהווה למעשה הודאת בעל דין בכך שהאיחור באספקת לוחות השנה נבע מטעמים הקשורים בתובעת ולא בנתבעת. התובעת מודה בפה מלא כי לא עמדה בהתחייבותה לספק את הלוחות במועד המוסכם, והסבירה מחדל זה בלחץ הזמנות העולה על יכולתה לספקן במועד. 29. אין בידי לקבל טענת התובעת, לפיה מכתב ההתנצלות היה מיועד ללקוח אחר ונשלח אל הנתבעת בטעות (עמוד 23 לפרוטוקול בשורות 2-9), שכן טענה זו נטענה בעלמא ואיננה מבוססת על כל ראיה. זאת ועוד, בגוף המכתב ישנה פנייה ספציפית לנתבעת. כך, המכתב ממוען אל מנכ"ל הנתבעת - "מר קובי רוזין, תמורה סוכנות לביטוח 1987 בע"מ" ובמסגרתו חוזרת התובעת ופונה אל האחרון ב- "קובי שלום...", "קובי, חשוב וראוי שתדעו את הסיבה...", קובי, אני חוזר ומביע התנצלותי...". יתרה מכך, בזמן אמת, במענה למכתב הנתבעת מיום 3.3.09, המפנה למכתב ההתנצלות כאמור, התובעת לא הכחישה דבר שליחת המכתב אל הנתבעת או לחלופין לא הבהירה כי המכתב נשלח בטעות (ראה סעיף 43 לסיכומים מטעם הנתבעת). בעניין זה, העיד לפניי מר מידד יניב, מנכ"ל התובעת (להלן: "מנכ"ל התובעת"), כאמור להלן: "ש. במכתב הזה יש ציטוט של מכתב ההתנצלות שלך למה לא הגבתם שלא כתבת כזה דבר מעולם? ת. כי אני לא זכרתי אם כתבתי או לא. אני ראיתי את מה שהוא טוען ועניתי לו עובדה שהמכתב שאתם צירפתם אני רואה שלא אני כתבתי את זה. ש. אז, לא ידעת אם כתבת אותו או לא? ת. לא זכרתי, זה היה אחרי שלוש וחצי שנים אחרי. ש. אני אומר לך שהמכתב הזה כן היה לך? ת. יכול להיות". (עמוד 22 לפרוטוקול בשורה 27 - עמוד 23 לפרוטוקול בשורה 1). 30. כך או כך, אף אם הייתי מקבלת את הטענה, לפיה מכתב ההתנצלות היה מיועד לגורם אחר, לא היה בכך כדי לסייע בידי התובעת, שעה שממכתב זה עולה, כי במועדים הרלוונטיים לתביעה, העומס במפעל התובעת גרם לאיחור באספקת לוחות שנה ויומנים (ראה סעיף 44 לסיכומים מטעם הנתבעת). 31. הגב' זוהר אלעני הס, אשר במועדים הרלוונטיים לתביעה שימשה בתפקיד מנהלת הפקה אצל התובעת, אישרה בעדותה את אמיתות מכתב ההתנצלות, כאמור להלן: "ש. אני מקריא לך מתוך המסמך ותעני לי אם זה נכון או לא (מצטט). תקופה של חודשי יולי אוגוסט הינה תקופה של השיא במכירות? ת. נכון. ש. (ממשיך לצטט) נגרם צוואר בקבוק בחודשים אלו? ש. "כתוצאה מכך, בשבועות שלפני ראש השנה נוצר לחץ טלפונים על המרכזייה שלנו... בתוספת ללחץ הרגיל של לקוחות שרצו לבצע הזמנה ואז לחץ אשר גרם לתפקוד לקוי מצידנו במתן מענה טלפוני ראוי אנו מודעים לכך ומתנצלים על כך" נכון? ת. באופן כללי, זה מכתב שיצא ללקוחות... זה נוסח קבוע והוא התייחס באמת לתקופה הלחוצה כדי שאנשים יבינו לתת להם איזשהו הסבר למה לפעמים לא קיבלו מענה מיידי ואני חושבת שזה יפה מאוד שהוא עשה כך... ש. "בעיית לוואי נוספת שנתקלנו בה הייתה השגת כוח עבודה זמני למפעל הייצור שלנו" זה נכון שבאותה תקופה שכרתם עובדים זמניים לא מקצועיים?... ת. כן". (עמוד 10 לפרוטוקול בשורות 4-24). ובהמשך - "ש. אותה תקופה לגבי כמה לקוחות לא עמדתם בלוח הזמנים? ת. אני לא זוכרת להגיד לך. היו". [ההדגשה אינה במקור] (עמוד 14 לפרוטוקול בשורות 21-22). 32. מכאן, הגעתי לכלל מסקנה, כי לא היה בשינויים שהנתבעת ביצעה בהזמנה, כדי לדחות את מועד אספקת לוחות השנה, לו התחייבה התובעת, אלא שאי עמידתה של התובעת במועדי האספקה נבע מהתנהלותה היא. לפיכך, שעה שהתובעת לא סיפקה לנתבעת את לוחות השנה במועד המוסכם, הפרה היא את ההסכם בין הצדדים. 33. עם זאת, מצאתי לקבוע, כי הגם שהועמדה על ידי התובעת בפני עובדה, בהתנהגותה, הסכימה הנתבעת לדחייה נוספת במועד אספקת לוחות השנה, וזאת עד ליום 23.10.2006 (ראה סעיף 73 ו- 79-80 לסיכומים מטעם התובעת). ואפרט. 34. במכתב מיום 28.9.06, דרשה הנתבעת, כי יתרת לוחות השנה יסופקו לה עד ליום 4.10.06, שאם לא כן, תסרב לקבלם, וכאמור להלן: "נכון לרגע זה קיבלנו פחות מ- 2,000 לוחות שנה מתוך 20,000 לוחות שאנחנו אמורים לקבל. תאריך האחרון מבחינתי לקבלת כל הלוחות הוא ה- 4.1.06 (צ.ל. - 4.10.06), יום רביעי, עד סוף היום. לאחר ה- 4.10 לא יהיה לנו כל צורך בלוחות ולא נקבל מכם ולו לוח אחד. במקביל בתאריך זה, אם לא תתקבל כל הכמות, תוגש נגד חברת יניב פעלים תביעה בגין הפרת הסכם." [ההדגשה אינה במקור] (נספח 6 לתצהיר עדות ראשי מטעם הנתבעת). 35. ממכתב זה עולה כוונה ברורה וגלויה של הנתבעת להביא את ההסכם לקיצו, ככל שהתובעת לא תמלא אחר התנאי של אספקת כל לוחות השנה עד ליום 4.10.06. 36. אומנם, מכתב זה מהווה הודעת ביטול מותנית, אשר היתה אמורה להביא לביטול ההסכם כבר ביום 4.10.06, שעה שהתובעת לא מילאה אחר התנאי שהעמיד [ע"א 277/89 צ'אם מוצרי מזון ישראל בע"מ נ' טעמיקו בע"מ, פ"מ מו(3) 288; בע"א 7938/08 היאלי מונסנגו נ' מוריס מכביאן (פורסם במאגרים המשפטיים)] (ראה סעיפים 17-20, 27 ו- 48 לסיכומים מטעם הנתבעת). 37. ברם, התובעת המשיכה לייצר לוחות שנה לאחר ה - 4.10.2006, והנתבעת מצידה, קיבלה את לוחות השנה ללא כל התנגדות ואף דרשה, כי התובעת תמשיך ותספק לה את יתרתם וכן תתקן עבורה את לוחות השנה הפגומים. ואפרט. 38. מתעודות משלוח, המאושרות על ידי הנתבעת, עולה כי לאחר מועד ביטול ההסכם, נאותה האחרונה וקיבלה מעם התובעת כמות של 16,244 לוחות שנה בשמונה משלוחים, כשהאחרון מביניהם מיום 23.10.06, וכמפורט להלן: א. בתעודת משלוח מיום 5.10.06 שמספרה 23997 - 1,100 לוחות שנה; ב. בתעודת משלוח מיום 6.10.06 שמספרה 24078 - 2,200 לוחות שנה; ג. בתעודת משלוח מיום 8.10.06 שמספרה 24086 - 4,180 לוחות שנה; ד. בתעודת משלוח מיום 10.10.06 שמספרה 25263 - 1,220 לוחות שנה; ה. בתעודת משלוח מיום 15.10.06 שמספרה 25205 - 2,450 לוחות שנה; ו. בתעודת משלוח מיום 16.10.06 שמספרה 25227 - 2,810 לוחות שנה; ז. בתעודת משלוח מיום 18.10.06 שמספרה 25223 - 435 לוחות שנה; ח. בתעודת משלוח מיום 23.10.06 שמספרה 24149 - 1,849 לוחות שנה. 39. בהתנהגותה זו, קבלת מספר משלוחים של לוחות השנה ללא כל התנגדות ומבלי להשיבם לתובעת, יש לראות כהסכמה לדחיית מועד אספקת לוחות השנה (ראה סעיף 12 לסיכומי התשובה מטעם התובעת). 40. לא זו בלבד, שהנתבעת המשיכה לקבל את לוחות השנה ללא כל התנגדות, אלא אף המשיכה ודרשה מהתובעת כי זו תעמוד בהתחייבויותיה על פי ההסכם. בהודעת ביטול ההסכם מיום 9.11.06, מודה הנתבעת בפה מלא, כי עד ליום 6.11.06 היא המשיכה והפצירה בתובעת לעמוד בהתחייבויותיה כאמור, הגם שההסכם בוטל על ידה. וכאמור להלן: "... גם ההספקה החלקית והמשובשת של לוחות השנה נעשתה לאחר פניות חוזרות ונשנות מצד נציגי תמורה, שנאלצו להפציר בעובדי יניב פעלים לעמוד בהתחייבויותיה במועד. האחרונה שבהן נערכה בתאריך 6 בנובמבר וטרם נענתה עד מועד שליחת מכתב זה." [ההדגשה אינה במקור] (ראה סעיף 41 לסיכומים מטעם התובעת). 41. יתרה מכך, הנתבעת הוסיפה ודרשה מהתובעת כי זו תתקן עבורה את לוחות השנה הפגומים אשר סופקו לה במהלך חודש אוקטובר. במכתב מיום 9.11.2006, המהווה הודעת ביטול מטעמה של הנתבעת, מודה הנתבעת, כי לוחות השנה הפגומים "... הוחזרו לחברתכם לצורך תיקונם..." (נספח 8 לתצהיר עדות מטעם הנתבעת, ראה סעיפים 40 ו- 68 לסיכומים מטעם התובעת). 42. לענין זה נפסק בע"א 277/89 הנ"ל, כי בהסכמה הדדית של הנפגע והמפר ניתן להחיות חוזה שבוטל, וכאמור להלן: "האם יש בעובדה, שהמערערת המשיכה לעמוד בתנאי ההסכם המקורי גם לאחר ה- 1.1.87... כדי להחזיר להסכם שבוטל את חיותו? במילים אחרות: האם הנפגע, שביטל את החוזה כדין, זכאי לחזור בו מן הביטול? עקרונית, כשצד לחוזה שולח הודעת ביטול וההליך הושלם, הביטול הוא סופי ובלתי הפיך. כל אפשרות אחרת עלולה לגרום עוול למפר, הזכאי לכלכל את צעדיו על יסוד ניתוק הקשר החוזי... נראה לי בכל זאת, כי בהסכמה הדדית של הנפגע והמפר, ולא בפעולה חד-צדדית של הנפגע, ניתן להחיות חוזה שבוטל. לא זה המצב העובדתי בענייננו. המערערת המשיכה מצדה לפעול ברוח האמור בהסכם המקורי, אך לא כן המשיבה, שהסיקה, כאמור, את המסקנה הברורה ממכתב מ/2 ואף שינתה את מצבה..." [ההדגשה אינה במקור]. 43. לאור כל האמור לעיל, הגעתי לכלל מסקנה כי בהתנהגותה, הסכימה הנתבעת להחיות את ההסכם שבוטל על ידה על דרך של דחיית מועד אספקת לוחות השנה עד ליום 23.10.2006 בלבד. 44. אין בידי לקבל את טענת התובעת, לפיה היא זכאית לתמורה בעד לוחות השנה אשר סופקו על ידה ביום 9.11.06, ואשר הנתבעת סירבה לקבלם, שכן הגם שהנתבעת דרשה מהתובעת בשעתו לתקנם, הרי שבחלוף למעלה מחודש ימים ממועד האספקה, כפי שנקבע בהסכם, ולאחר המועד בו חל ראש השנה, נפגע ערכם השיווקי, באופן משמעותי, ומשכך קמה לנתבעת הזכות לסרב לקבלם. ניתן לקבוע כי אין כל ערך שיווקי לחלוקת לוחות שנה לאחר ה - 9.11.2006, שעה שערב ראש השנה חל באותה שנה ביום 23.9.2006 ! 45. לוח שנה, כאמור לעיל, הינו מוצר פרסומי שיווקי, אשר מעצם טיבו וטבעו אמור להיות מסופק בסמוך לפני ראש השנה או בסמוך לאחר מכן. לפיכך, התובעת אינה זכאית לתמורה עבור לוחות השנה כאמור, שעה שאלו תוקנו אך ביום 9.11.06. 46. מתעודות המשלוח המאושרות על ידי מי מטעם הנתבעת עולה, כי עד ליום 23.10.06, התובעת סיפקה לנתבעת רק 19,444 יחידות של לוחות שנה (העתק תעודות המשלוח המאושרות צורף לכתב התביעה). דהיינו התובעת זכאית לתמורה בשיעור של 45,693 ₪ לפי סך של 2.35 ₪ ליחידה, בתוספת מע"מ כדין. 47. עם זאת, בנסיבות העניין, מצאתי לקבוע כי התובעת אינה זכאית לקבל את מלוא התמורה עבור כל לוחות השנה שסופקו על ידה, וכי יש לקזז מהתמורה המגיעה לה הסכומים המפורטים להלן. 48. ראשית, התובעת אינה זכאית לתמורה בעד לוחות השנה הפגומים שסופקו על ידה. הוכח בפני, כי סופקו לנתבעת 3,438 יחידות של לוחות שנה פגומים. ואנמק. 49. בתעודת משלוח ללקוח מיום 24.12.06, שמספרה 5-6562144, מודה מנכ"ל התובעת, בכך שלוחות השנה שסופקו בתעודת המשלוח שמספרה 24204 הינם לוחות שנה פגומים, אשר היו טעונים תיקון. וכאמור להלן: "ראה ת.מ. ידנית 24204 של לוחות לאחר תיקון שסירבו לקבל" [ההדגשה אינה במקור] (העתק התעודה צורף לכתב התביעה). 50. מעיון בתעודת המשלוח שמספרה 24204, אליה מפנה מנכ"ל התובעת, עולה כי היא כוללת כמות של 3,438 יחידות של לוחות שנה (העתק תעודת המשלוח צורף נספח 5 לתצהיר הנתבעת). שעה שמנכ"ל התובעת אישר כי תעודת משלוח זו הינה של לוחות שנה לאחר תיקון, הרי שהמסקנה המתבקשת היא כי התובעת סיפקה לנתבעת 3,438 יחידות של לוחות שנה פגומים. 51. כמו כן, בסעיף 14 למכתב התובעת מיום 26.2.09, הודיעה האחרונה: "אנו נאלצנו למיין ולתקן את הכמות שהוחזרה לתיקון (כ- 3,000 יח' המהווים 15% מההזמנה)..." [ההדגשה אינה במקור]. מכאן, שאף התובעת בעצמה סבורה כי כמות לוחות השנה הפגומים אינה 1,000 יחידות, כפי שנטען על ידה כיום. 52. לאור זאת, מצאתי לקבוע, כי מהתמורה המגיעה לתובעת יש לקזז סך של 8,079₪ בתוספת מע"מ בגין 3,438 לוחות השנה הפגומים שסופקו לנתבעת, לפי סך של 2.35 ₪ ליחידה. 53. שנית, הנתבעת טענה בסיכומיה כי נגרמו לה נזקים בשל האיחור באספקת לוחות השנה, הן נזקים למוניטין הן עלות שליחויות לקוחותיה בשל האיחור באספקה וכן ערכם השיווקי של לוחות השנה פחת לאין ערוך בשל מועד אספקתם. אכן, שעה שמחד, לא יכול להיות חולק, כי אספקת לוחות השנה לאחר ראש השנה גורעת משמעותית מערכם השיווקי והפרסומי, והנתבעת הועמדה בפני עובדה על ידי התובעת שעה שלוחות השנה לא סופקו במועד שנקבע בהסכם, הוא המועד בו היו צריכים להיות מחולקים ללקוחותיה, ואולם, מאידך, הסכימה הנתבעת בהתנהגותה לקבל לוחות השנה לאחר המועד המקורי שנקבע בהסכם, מצאתי כי יש מקום לקזז מהתמורה המגיעה לתובעת פיצוי גלובאלי על דרך האומדנא, בגין אובדן ערכם של לוחות השנה ונזק תדמיתי. 54. בעניין סמכות בית המשפט לפסיקת פיצוי על דרך האומדנא, כבר נקבע בבית המשפט העליון, כי "במקרים מתאימים אכן מכירה שיטתנו המשפטית באפשרות להעריך נזק על דרך השימוש באומדן. כך, יוכל בית המשפט להפעיל שיקול דעת ולהשלים את החסר באותם המקרים שקשה להוכיח בוודאות מהו שיעור הנזק. במקרים כאלה די לו לנפגע בהבאת נתונים כלליים שיוכיחו את הנזק במידת "ודאות סבירה" [ע"א 4999/06 הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי באזור יהודה ושומרון נ' מחצבות כפר גלעדי-שותפות מוגבלת (פורסם במאגרים המשפטיים)]. 55. עוד נקבע בעניין זה, כי "באותם מקרים אשר בהם - לאור טבעו ואופיו של הנזק - קשה להוכיח בדייקנות ובוודאות את מידת הנזק ושיעור הפיצויים, אין בכך כדי להכשיל את תביעתו של הנפגע, ודי לו שיביא אותם נתונים, אשר ניתן באופן סביר להביאם תוך מתן שיקול דעת מתאים לבית המשפט לעריכת אומדן להשלמת החסר..." [ההדגשה אינה במקור] [ע"א 153/04 חיותה רובינוביץ נ' יוסף רוזנבוים (פורסם במאגרים המשפטיים)]. 56. בעניינה של התובעת, כבר נקבע בבתי המשפט השונים כי אספקת לוחות שנה באיחור מזכה את הלקוח בפיצוי בגין נזק למוניטין. כך, בת"א (ת"א) 75339/94 מאור אביגדור נ' יניב פעלים בע"מ (פורסם במאגרים המשפטיים) נקבע פיצוי בשיעור של 15,000 ₪, וכן בע"א (ת"א) 2731/05 יניב פעלים בע"מ נ' קווים חברה לפרסום בע"מ (פורסם במאגרים המשפטיים), נקבע על ידי כבוד השופט שנלר כי "אכן יכול ומעת שמדובר בנזק כללי, לרבות הנטען על ידה לשעות רבות שהושקעו על ידה, לרבות נזק תדמיתי, רשאית הקרן להפחית סכום מסויים .... בנסיבות דנן, נראה לנו כי יש מקום להכיר בהוצאות הכלליות והנזקים הכללים שטענה להם הקרן, אולם זאת בסכום של כ - 15,000 ₪ למועדים הרלוונטיים...". 57. מן הכלל אל הפרט. לאור טבעו ואופיו של הנזק אשר נגרם למוניטין של הנתבעת אגב אובדן ערכם של לוחות השנה, לא ניתן להביא נתונים מדויקים להוכחתו. שעה שכמפורט לעיל, הגעתי לכלל מסקנה כי לוחות השנה סופקו לנתבעת באיחור ניכר וכפועל יוצא מכך נבצר ממנה לחלקם ללקוחותיה במועד סביר, ונגרם לה נזק תדמיתי, יש מקום לפסוק לטובתה פיצוי גלובאלי על דרך האומדנא. בענייננו, מצאתי לפסוק לטובת הנתבעת פיצוי בשיעור של 8,000 ₪. 58. לא מצאתי ממש ביתר טענות הצדדים והן נידחות. סוף דבר 59. דין התביעה להתקבל באופן חלקי. 60. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 45,693 ש"ח בתוספת מע"מ (כנגד הצגת חשבונית מס כדין) בגין 19,444 לוחות השנה אשר סופקו לה עד ליום 23.10.06, לפי סך של 2.35 ₪ ליחידה. מסכום זה יש לנכות הסך של 15,000 ₪ בגין המקדמה ששולמה לתובעת. 61. מהסכום המפורט בסעיף 60 לעיל, יש לקזז הסך של 8,079 ₪ בתוספת מע"מ בגין 3,438 לוחות השנה הפגומים, לפי סך של 2.35 ₪ ליחידה. כמו כן, מסכום זה יש לקזז הסך של 8,000 ₪, כאמור בסעיף 57 לעיל. 62. סכום זה ישא הפרשי הצמדה בלבד ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל, וזאת נוכח השתהותה הרבה של התובעת בהגשת התביעה. כמו כן, חרף הוראת סעיף 1 להסכם, לפיה "כל סכום שישולם במועד מאוחר מהמוסכם, יישא ריבית שנתית ...", מצאתי לקבוע, כי התובעת אינה זכאית לכל ריבית כאמור, שעה שהיא הפרה את ההסכם תוך עיכוב משמעותי באספקת לוחות השנה. מהטעם האמור ובהעדר הוכחה, מצאתי שלא לפסוק לתובעת כל פיצוי בגין אובדן הכנסות והוצאות ריבית מצטברות. 63. נוכח התנהלותה של התובעת, הן במהלך האירועים נשוא כתב התביעה, כפי שפורטו לעיל, והן במהלך הדיונים המשפטיים, לרבות אי עמידה חוזרת ונשנית בלוחות זמנים, מצאתי שלא להשית צו להוצאות. חוזהאספקה