משמעותה של חתימת היסב על גבי השטר

משמעותה של חתימת היסב על גבי השטר היסב השטר הינו בעל משמעות כפולה. האחת- הינה המחאת זכותו של הנפרע כלפי המושך, אל הנסב. השניה - הטלת חבות על המסב כלפי הנסב במידה והמושך לא יקיים אחר חיובו השטרי. בהעדר היסב, אין העברה של הזכאות ואין הטלת חבות שטרית של המסב כלפי הנסב. בהתקיים הסב, קיימת העברה של הזכאות ולצידה הטלת חבות שטרית של המסב כלפי הנסב. ראה בע"א 1286/90 בנק הפועלים נ. ורד הלבשה פ"ד מח(5) 799. לעניין זה ניתן דגש בהוראותיו של סעיף 30(ב) לפקודת השטרות - אך ברגע בו בוצע ההיסב, הופך הבנק לאוחז. הוראותיו של סעיף 23(ג) לפקודת השטרות והפסיקה מכוחו, קבעו בעניין הרשאתו של אדם לפעול בשמו של אחר, כי המסתמך על החתימה ותובע על פיה, חייב להוכיח כי ניתנה לאותו אדם ההרשאה לחתום. ראה בספרו של כבוד השופט יואל זוסמן "דיני שטרות", מהדורה שישית, תשמ"ג 1983, עמ' 50 וכן בהמ (ת"א) 7610/84 כפרית תעשיות פי.וי.סי. נ. אנדרי ביטון ואח' (ניתן ביום 9/11/92) ובע"א 115/62 בנק מרכזי קנדה נ. אלון פ"ד טז 1363. עוד נקבע בפסיקה כי חתימתו של אי מי בתוקף הרשאה, אין הרשאתו של החותם מהווה חלק מהשטר ואין היא חייבת להינתן בכתב ומותר להוכיחה בעדים ראה ת.א (ת"א) 2722/04 תבל נכסים והשקעות י.מ. (1994) בע"מ נ. אוזן דבורה (ניתן ביום 10/4/97). שיקיםמסמכיםחתימת הסבההסבת שיקהיסבשטר