אי הסדרת תשלום לקראת סוף השיפוץ

לטענת התובעת, לקראת סוף השיפוץ, כאשר ביקשה מהנתבעת להסדיר את יתרת התשלום - סירבה הנתבעת לעשות כן, תוך המצאת טענות שונות ללא כל עיגון חוקי ו/או עובדתי, ותוך הפרת ההסכם שבין הצדדים. 4. אין מחלוקת בין הצדדים כי בפועל שילמה הנתבעת לתובעת סכום של 514,800 ₪, על אף שההסכם המקורי היה , כאמור, על סכום של 454,350 ₪. בכתב התביעה דורשת התובעת סכום של 143,851 ₪ המורכב כדלקמן: 123,851 ₪ - יתרת תשלום בשל עבודות שבוצעו בפועל. 20,000 ₪ - פיצויים בשל חוסר תום לב בקיום חוזה. 5. יצוין, כי בסעיף 96 לסיכומיה העמידה התובעת את הסכום שלגרסתה נותר לתשלום על סך של 127,330 ₪, ובתוספת 20,000 ₪ פיצויים - הועמד הסכום של סך של 147,330 ₪. לחלופין , מעמידה התובעת את סכום התביעה על סך כולל של 97,571 ₪ , לפי החישוב המפורט בסעיפים 97 - 98 לסכומיה: 100,306 ₪ (85,732 ₪ + מע"מ) - העבודות הנוספות לפי קביעת המומחה מטעם בית המשפט, המהנדס אחי קליין שמונה ביום 29.2.12 (להלן - המומחה); 12,215 ₪ (10,440 ₪ + מע"מ) - חיוב הנתבעת בשל ליקויי בניה אותם מבקש המומחה לקזז; 7,500 ₪ - רכישת דלת מעוצבת עבור הנתבעת; 18,000 ₪ - הפרשי מחיר לעניין בידוד והנמכת תקרה; 20,000 ₪ - פיצוי בגין הפרת הסכם ו/או חוסר תום לב. בסך הכול דורשת התובעת סכום של 158,021 ₪ אותו יש להוסיף, לטענתה, לסכום ההזמנה המקורי (454,350 ₪). התובעת מעמידה, אם כן, את סכום ההזמנה על סך כולל של 612,371 ₪. הואיל וכאמור אין מחלוקת כי הנתבעת שילמה לתובעת סכום של 514,800 ₪ - נותרה אם כן, לטענת התובעת, יתרה לתשלום בסך של 97,571 ₪. 6. התובעת טוענת כי לסכומים האמורים יש להוסיף סכום נוסף, לפי שיקול דעתו של בית המשפט, אשר יהא בו כדי להביע את כוונת הצדדים לתמחור העבודות בסכומים העולים על מחירי השוק, וזאת בהתחשב בכך כי איכות העבודה הייתה מעולה ולשביעות רצונה של המפקחת מטעם הנתבעת, הגב' פלורסהיים, וכי העבודה נפגמה בשל התנהלותה של הנתבעת עצמה, אשר הייתה מעורבת באופן ממשי בכל עניין בשיפוץ, וברור כי משנתנה הנתבעת את אישורה לתוספות - היה עליה להבין כי יש לכך השלכה כספית. 7. ביום 29.2.12 מונה המומחה מטעם בית המשפט לצורך מתן חוות דעת בכל השאלות המקצועיות נשוא התביעה, המתייחסות לדירת הנתבעת. 8. חוות דעתו של המומחה ניתנה ביום 24.6.12 . בחוות הדעת הכיר המומחה בעבודות נוספות שביצעה התובעת בסכום של 105,200 ₪, ולאחר קיזוז ליקויי בניה (בסכום של 10,440 ₪) , וזיכויים שונים לנתבעת (בסכום של 13,328 ₪) - העמיד המומחה את הסכום שיש לשלם לתובעת על סך של 85,732 ₪, לא כולל מע"מ, דהיינו - סכום של 100,306 ₪ כולל מע"מ. 9. בדיון שהתקיים ביום 21.10.12 הועלתה טענה על ידי הנתבעת לפיה חוות דעת המומחה לא מתייחסת לרטיבות בקיר חדר המדרגות הצמוד לדירת הנתבעת ובארונות המטבח בדירתה (פרוטוקול עמ' 2 שורות 14 - 20). התובעת מצדה טענה כי מדובר בשינוי חזית (פרוטוקול עמ' 3 שורות 8 - 9), שכן מינוי המומחה כלל רק מתן חוות דעת מקצועית לגבי הדירה עצמה. 10. התובעת טוענת, כאמור, כי ביצעה את העבודה באיכות מעולה ועליה לקבל את מלוא הסכום הנדרש על ידה. 11. לעניין משך העבודה טוענת התובעת , כי העיכוב במסירת העבודה נגרם כתוצאה מצו הפסקת עבודה שהוצא לנתבעת על ידי העירייה, עקב סגירת מרפסת ללא היתר, ולכן יש לדחות את טענות הנתבעת בעניין זה (ראה סעיפים 41 - 50 לסיכומי התובעת). זאת ועוד, התובעת טוענת כי פעמים רבות התעכבה הנתבעת במתן אישורים, דבר שהאריך את משך העבודה (ראה סעיפים 52 - 57 לסיכומי התובעת). 12. לאשר לרטיבות הנטענת על ידי הנתבעת, טוענת התובעת, בסעיפים 76 - 79 לסכומיה, כי שאלת הרטיבות עמדה בפני המומחה אך הוא בחר שלא להתייחס לרטיבות בחדר המדרגות בטענה שהדבר חרג מהחלטת בית המשפט מיום 29.2.12, ואילו בדירה עצמה לא מצא המומחה סימני רטיבות. 13. התובעת טוענת עוד, כי הנתבעת לא נתנה לפועלים מטעמה להיכנס ולבצע תיקונים ושינויים, ומאידך - דרשה שהעבודה תהיה מעולה. לטענת התובעת, הנתבעת הינה אישה רגישה המתקשה להסתדר עם הסובבים אותה, בין אם מדובר במפקחת מטעמה, הגב' פלורסהיים, בין אם מדובר במנהל העבודה מטעם התובעת מר מוטי כהן, ובין אם מדובר בנגר שנשכר על ידי הנתבעת לביצוע עבודות הנגרות. 14. בהקשר לאופייה של הנתבעת, מצביעה התובעת על הערת המומחה בחוות דעתו, בעמ' 11: "האריחים עליהם הצביעה דויטש כפגומים אינם מוגדרים ככאלה עפ"י תקן 1555 והתרשמתי כי דויטש נוקדנית יתר על המידה בעניין זה, למצער הרבה יותר מהמומחה מטעמה. עוד אציין כי דויטש ביקשה במהלך ביקורי להציג את הפגמים הנטענים באמצעות זכוכית מגדלת. בדיקה זו אינה תואמת את דרישות התקן ואינה סבירה". 15. בכתב ההגנה טוענת הנתבעת, כי התובעת ביצעה את השיפוצים באופן חלקי ולקוי, תוך חריגה בלתי סבירה מלוח הזמנים עליו התחייבה. הנתבעת צירפה לכתב ההגנה חוות דעת של המהנדס יגאל ברגמן . 16. הנתבעת מכחישה את תביעת התובעת בעניין העבודות הנוספות ואת עלותן, וכן את זכותה של התובעת לדרוש תמורה נוספות עבורן. עוד טוענת הנתבעת, כי אם מגיע לתובעת סכום כלשהו, דבר המוכחש על ידי הנתבעת - יש לקזז ממנו את הסכומים המפורטים בסעיף 15 לכתב ההגנה - והתוצאה הסופית היא שאין הנתבעת חייבת דבר לתובעת. 17. בסיכומיה מבקשת הנתבעת לאמץ את מסקנות המומחה , ולהורות על תשלום הסכום שנקבע בחוות דעתו, לאחר שהתובעת תשלים את העבודות לפי חוות הדעת. הנתבעת מוכנה לשלם לתובעת סכום של 56,441 ₪ לפי החישוב שבסעיף 32(ג) עד (ה) לסיכומיה. דיון והכרעה 18. מהוראות תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, שעניינה מומחה מטעם בית המשפט, נגזר מעמדה המיוחד של חוות הדעת של המומחה, אשר מונה בהסכמת הצדדים. על פי הפסיקה, אין לסטות מהאמור בחוות הדעת של המומחה, אלא במקרים נדירים ומיוחדים בלבד, שבהם נתגלה חוסר סבירות מהותי בחוות הדעת. 19. במקרה שלפנינו ניתנה חוות דעת מטעם המומחה כשהיא מפורטת ומנומקת כדבעי , ולא מצאתי כל סיבה לסטות מן הקביעות וההמלצות המקצועיות שבה. הצדדים אף לא ביקשו לחקור את המומחה על חוות דעתו. 20. לעניין טענת התובעת כי ההסכם בין הצדדים לא התייחס למחירי השוק וכי ויש להוסיף סכום כלשהו על הסכום שנקבע על ידי המומחה - הגעתי למסקנה כי דין הטענה להידחות. אמנם המומחה מציין, בסעיף 1 לחוות דעתו, כי בחוות הדעת הוא התייחס לסכום שהוסכם בין הצדדים בהצעת המחיר מיום 20.10.09 ולתוספות ולקיזוזים שיש לבצע לדעתו מסכום זה, וככל שיש מחלוקת בין הצדדים לעניין זה היא מופנית לבית המשפט - אולם עצם העובדה שהעבודה בוצעה לשביעות רצונה של המפקחת מטעם הנתבעת, הגב' פלורסהיים, אשר אף טענה שמחירי התובעת יקרים ממחירי השוק, אינה מצדיקה סטייה מהמחירים שקבע המומחה. 21. לפיכך, אני קובעת כי בשל העבודות הנוספות שביצעה התובעת - על הנתבעת לשלם לתובעת סכום של 85,732 ₪, כפי שקבע המומחה, בתוספת מע"מ, דהיינו - 100,306 ₪. 22. בהקשר זה, ראיתי לדחות את טענת התובעת כי אין לקזז מהסכום האמור את ליקויי הבניה בסך של 10,440 ₪ שקבע המומחה, וזאת עקב התנהלות הנתבעת, כמפורט בסעיפים 69 -71 לסיכומי התובעת. אמנם גם אני התרשמתי מעדותה של הנתבעת כי מדובר באישה קפדנית מאוד ככל שמדובר בעבודות בניה (ראה פרוטוקול עמ' 19 שורות 12 - 32), אולם לא התרשמתי כי הנתבעת הקשתה מעבר לסביר על התובעת. כאשר נשאלה הנתבעת מדוע לא נתנה לפועלים מטעם התובעת להיכנס על מנת לתקן ליקויים - ענתה תשובה סבירה: "לא ידעתי שיחד אתי צריכים להיכנס פועלים. אמרתי שכל עוד יש ארגזים אני לא מסכימה שיכנסו פועלים" (פרוטוקול עמ' 19 שורות 31 - 32). "אם קבלן גומר עבודות לפני שאני נכנסת, זכותי לקבוע מתי נוח לי שיבואו פועלים..." (פרוטוקול עמ' 20 שורות 2 - 3). 23. לפיכך, יש לדחות את טענות התובעת בעניין אי קיזוז ליקויי הבניה , ותשלום פיצוי בסך של 20,000 ש"ח בשל חוסר תום לב מצד הנתבעת. 24. אשר לטענת התובעת ביחס לדלת מעוצבת בסכום של 7,500 ₪, כמפורט בסעיף 36 לסיכומיה - כאן ראיתי לקבל את טענת התובעת, ובעקבות החשבונית שהוצגה, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סכום של 7,500 ₪. 25. אשר לטענת התובעת לגבי הפרשי מחיר בעניין בידוד והנמכת תקרה בסכום של 18,000 ₪, כמפורט בסעיפים 31 - 34 לסיכומיה - גם בעניין זה ראיתי לקבל את התמחור של המומחה, ועל כן דינה של טענה זו של התובעת להידחות. 26. מאידך, ראיתי לדחות את טענת הנתבעת, המפורטת בסעיף 15(ה) לכתב ההגנה ובסעיף 11 לסיכומיה, בעניין פיצוי בסך של 40,000 ₪ בגין איחור במסירת העבודה. בהקשר זה , יש לקחת בחשבון את התנהלות הנתבעת לעניין הצורך בהיתרים מעיריית ירושלים , שאינם באחריותה של התובעת, ואין להטיל עליה את האחריות בשל עיכובים בביצוע השיפוצים עקב כך. 27. כמו כן, ראיתי לדחות את טענות הנתבעת לעניין הרטיבות בחדר המדרגות. על פי ההחלטה מיום 29.2.12 נתמנה המומחה לצורך מתן חוות דעת "בכל השאלות המקצועיות נשוא התביעה שלפנינו הקשורות בדירה ברחוב הצפירה 10 בירושלים". הא ותו לא. בסעיף 12 לתצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעת הועלתה ,לראשונה, בעיית רטיבות בארונות המטבח ובחדר המדרגות כחלק מהליקויים בדירה, טענה שלא נטענה בכתב ההגנה. אכן צדק המומחה כאשר בחר שלא לבדוק את טענת הרטיבות בחדר המדרגות, אשר לא הייתה חלק מן ההחלטה מיום 29.2.12, ומאידך, לגבי הרטיבות בתוך הדירה - השיב המומחה בתשובה לשאלות הבהרה כי בביקורו לא נמצאו ממצאים של ריח קשה של רטיבות בארונות וקילופי טיח ועובש. לפיכך, דין טענות אלה של הנתבעת - להידחות. סוף דבר 28. לאור כל האמור לעיל , אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת, תוך 30 ימים, סכום של 107,806 ₪ (המהווה סיכום הסכומים כאמור בפסקאות 21 ו - 24 לעיל), בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל. בנסיבות העניין - אין צו להוצאות , וכל צד יישא בהוצאותיו. שיפוצניקשיפוצים