העברת בעלות ברכב לפני תאונה והשפעתה על פוליסת ביטוח מקיף

העברת בעלות ברכב לפני תאונה והשפעתה על פוליסת ביטוח מקיף: הדעה המקובלת בפסיקה (אם כי קיימות גם דעות אחרות) היא, שככל שהדברים אמורים בנזקי רכוש, מכירת הרכב שלא בידיעת המבטח, מפקיעה את הפוליסה. כך נפסק עוד טרם נחקק חוזה הביטוח (ע"א 427/64 נאור אפרת נ' סלים מריאת; ד"נ 10/65 נאור אפרת נ' סלים מריאת), וזה המצב המשפטי דהיום (ע"א (נצ') 257/08 נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ נ' דוד בוטיביקה; ע"א (חי') 18563-03-11 יונס סויטאת נ' ביטוח ישיר חברה לביטוח בע"מ; בר"ע (חי) 3381/08 הפניקס ישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' חביש; אליאס, דיני ביטוח, כרך א', סעיפים 4.64, 4.65, עמ' 163). הטעם לכך הוא שחוזה הביטוח הוא חוזה אישי בין המבטח למבוטח (סעיף 1 לחוק חוזה הביטוח), וזכויות הביטוח, לפי מהותן וטיבן, הן זכויות אישיות שאינן ניתנות להעברה. לאור זאת, וגם מכוח דיני החוזים הכלליים, חוזה הביטוח אינו ניתן להעברה, והמבוטח אינו רשאי להעביר את זכויותיו על פי החוזה לאדם אחר ללא הסכמת המבטח (ע"א(ת"א) 913/95 שוחט ואח' נ. אררט, צורף על ידי הנתבעת לסיכומיה). זאת ועוד, עצם הסכמתו של המבטח להתקשר בחוזה הביטוח עם המבוטח, וגם תוכן התניות החוזיות, קשורים קשר בל יינתק בזהותו, אופיו ואורח חייו של המבוטח, וברמת הסיכון שהמבטח נוטל על עצמו כתוצאה מאלו. כך למשל, לעניין ביטוח רכב, יש משמעות לגילו של המבוטח, לוותק הנהיגה, לעברו התעבורתי, לתביעות קודמות, וכיו"ב שיקולים נוספים. גם משום כך אין לאפשר למבוטח להעביר את חוזה הביטוח. על כן, כאשר הרכב נמכר לאחר רכישת הפוליסה, נשמט הבסיס לחוזה הביטוח, והפוליסה פוקעת. 21. טוענת התובעת בסיכומיה, שגם אם ייקבע שהבעלות ברכב עברה לאביב, אין בכך ולא כלום, מאחר ובניגוד לדין האנגלי, חוק חוזה הביטוח, אינו דורש קיומה של זיקה ביטוחית, קניינית או חוזית, בין המבוטח ובין הנכס המבוטח. לטענתה, די בכך שהפגיעה ברכב הסבה לתובעת נזק כלשהוא, כדי לזכותה בתגמולי הביטוח. טענה זו, עלתה לא אחת, ונדחתה. גם אם בהתאם לחוק הישראלי, רשאי המבוטח לבטח נכס שאינו שלו (סעיף 55(ב) לחוק), אין זה משנה ממהות הזכות הביטוחית, ובהתאם לחוק, חובת השיפוי של המבוטח, חלה רק על נזק שנגרם למבוטח או למוטב, ושיעור השיפוי מוגבל לשיעור הנזק שנגרם (סעיף 55(א) לחוק). לאור האמור, משהועבר הנכס המבוטח "נמוג הפוטנציאל לקיומו של נזק כמובנו בחוק" (אליאס, שם, עמ' 184 והאסמכתאות הרבות המובאות על ידו). לפיכך משנמכר הרכב, נשללה זכאותה של התובעת לקבלת תגמולי ביטוח, בהיעדר כל זיקה לרכב, והמבטחת מופטרת מחבותה (ת.א. (ת"א) 159660/02 טפירו נ. הדר חברה לביטוח). 22. טוענת התובעת כי אין משמעות למכירת הרכב, גם מאחר והפוליסה מכסה כל נהג, וממילא, גם לפי תנאי הפוליסה, רשאי אביב לנהוג ברכב. גם טענה זו עלתה כבר ונדחתה בפסיקה. נפסק כי ההרחבה בפוליסה, המאפשרת כיסוי ביטוחי גם לכל מי שנוהג ברכב ברשות המבוטח, אינה יכולה להקנות לרוכש הרכב מעמד של מבוטח, ואם נמכרה המכונית, פקעה הפוליסה ועימה פקע גם הסעיף האמור (ראה אליאס, שם, בעמ' 163; ת.א. 11548/06 גבריאל נ. אריה חברה לביטוח בע"מ; ת.א. (חי') 10193/03 חלבי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ). 23. אין מחלוקת שהתובעת לא הודיעה לנתבעת על מכירת הרכב, למרות שהרכב נמכר על ידה רק כשבועיים ימים לאחר מועד רכישת הפוליסה. מהטעמים שפורטו, קבעתי כי עסקת המכר הושלמה טרם מועד התאונה, והבעלות ברכב עברה לרוכש, אביב. בנסיבות אלו פקעה הפוליסה, והתובעת אינה זכאית לקבלת תגמולי הביטוח. 24. בשולי סיכומי התשובה, ביקשה התובעת לחילופין, לפסוק לה פיצוי ולו חלקי מכוח הוראות סעיף 29 לחוק חוזה הביטוח. מבלי לבחון אם מקרה זה מתאים לפסיקה מעין זו, לא ניתן לבקש סעד זה לראשונה, בסיכומי תשובה. התוצאה 25. התוצאה היא שהתובעת אינה זכאית לקבלת תגמולי הביטוח, ודין התביעה להידחות. התובעת תישא בשכ"ט ב"כ הנתבעת בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ. התשלום יבוצע בתוך 30 יום מהיום. רכבבעלותבעלות רכבביטוח רכבפוליסההעברת בעלותביטוח מקיף