מחיקת שם מספרי העירייה כמחזיק בנכס

סעיף 325 לפקודת העיריות :"חדל אדם ביום מן הימים להיות בעלם או מחזיקם של קרקע או של בנין שהוא חב עליהם בארנונה לפי הוראות הפקודה, ימסור הוא או נציגו הודעה על כך בכתב לעיריה ולאחר מכן לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים; אין האמור גורע מחבותו בשיעורי הארנונה המגיעים מלפני מסירת ההודעה" לכן, כל שיש לבחון הוא האם כשעזב הנתבע 1 את הנכס המושכר, מסר הוא או נציגו הודעה על כך בכתב לתובעת. הנתבע 1 טוען בתצהיר עדותו הראשית כי לאחר שעזב את המושכר פנה אל התובעת בבקשה כי שמו יימחק מספרי העירייה כמחזיק בנכס אך התובעת סירבה לעשות כן כל עוד הוא אינו מציג הסכם שכירות חדש, או הסכמת המשכיר או מכתב פירוק שיתוף עם הנתבעת 2 (סע' 14 לתצהירו). ובכן, גם אם טענתו העובדתית של הנתבע 1 בדבר דרישות התובעת, נכונה, אין בכך כדי להועיל לו. אין די במסירת הודעה בע"פ על מנת ששם מחזיק יימחק מספרי העירייה אלא היה על הנתבע 1 למסור הודעה בכתב כי כך ואז היה ממלא אחר הוראות סע' 325 לפקודת העיריות. במקרה כזה, תביעת התובעת היתה נדחית שכן ממועד קבלת ההודעה בכתב, היה עליה לחזור ולרשום את שם בעלי הנכס, המשכיר, כמחזיק לעניין תשלום ארנונה. הנתבע 1 טוען טענות רבות כנגד המשכיר וכנגד הנתבעת 2 אשר סירבו לסייע בידיו אך כל טענות אלה אינן רלוונטיות כלל וכלל במסגרת היחסים שבין התובעת לנתבע 1 שהיה מחזיק בנכס. אין לדרוש מעירייה לעיין בכל הסכם שכירות עם שותפים ולבחון מתי יש להחיל את ההסכם על אחד מהם ובאילו נסיבות. לאור האמור לעיל ולאחר שלא הוכח בפני כי הנתבע פעל כמצוות המחוקק בסע' 325 לפקודת העיריות, דין התביעה כנגדו להתקבל. אין בקביעה זו כמובן כדי למנוע מהנתבע 1 לטעון טענות ולהגיש תביעה כנגד הנתבעת 2 ו/או המשכיר לו יסבור כי הוא זכאי לעשות כן - במסגרת יחסיו החוזיים אמם. הודעה לצד ג' במסגרת היחסים שבין שני הנתבעים, המודיע וצד ג', אין מחלוקת עובדתית כי הנתבעים חבים גם יחד לגבי תקופת השכירות הראשונה וכי לגבי התקופה השניה, מיום 1.9.08 ועד 1.9.09, חבה רק צד ג'. לפיכך אני קובע כבר עתה כי על צד ג' לשלם ולשפות את המודיע על כל סכום שישלם בגין תקופת השכירות השניה. לגבי התקופה הראשונה, המודיע עותר לחיובה של הנתבעת לגבי כל הסכום, אך איני יכול לקבי עתירה זו. חוזה השכירות (נספח א' לסיכומי הנתבע 1) מגדיר את שני הנתבעים "כשוכר" והסכם השכירות מכיל על "השוכר" את חובת תשלום מלוא המיסים ללא כל הפרדה ו/או חלקוה כלשהי ביניהם. לפיכך, ולאחר שלא הוכח בפני כי קיימת חלוקה אחרת, אני סבור שיש לחלק את הסכום לגבי התקופה הראשונה בין המודיע לצד ג' בחלקים שווים. סוף דבר התביעה הראשית כנגד הנתבע 1 מתקבלת במלואה, לרבות פסה"ד החלקי והאמור לעיל על ידי. התביעה הראשית כנגד נתבעת 2 נתקבלה זה מכבר. הודעת צד ג' מתקבלת באופן חלקי כפי שציינתי לעיל. על התובעת ועל המודיע לצד ג' להגיש פסיקתא לחתימתי בהתאם לפסיקתי לעיל, עם הותרת רכב ההוצאות ושכ"ט עו"ד פתוח לקביעתי. מחזיק בנכסעירייה