ביטול קנסות על התנתקות - חוק התקשרות (בזק ושידורים) (תיקון מס' 51)

חוק התקשרות (בזק ושידורים) (תיקון מס' 51), התשע"א - 2011, אשר פורסם ביום 8.8.11 ביטל את הזכות לחייב לקוח שהתנתק לשלם עמלות יציאה או הפסד הטבה וכן להעמיד לפרעון מיידי את יתרת התשלומים בגין ציוד קצה. לכאורה הוראות אלו והוראות המעבר אינן חלות בענייננו מאחר וההסכם בוטל ביום 1.11.10 על ידי התובעת, אולם רוח התיקון חלה על המקרה דנן מקל וחומר. שעה שלא היה יסוד להעמדת חיובי המכשירים לפרעון מיידי, לא מצאתי כי לתובעת זכות לחיוב הנתבעת בעמלות יציאה. סוף דבר 6. מכל האמור לעיל אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 6,082 ₪ בגין ציוד והשתתפות עצמית, וסך נוסף של 552 ₪ בגין החשבונית שלא שולמה. סך הסכום, 6,634 ₪, ישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין. נוכח התנהלות התובעת והעובדה כי עיקר הסכום מקורו ביתרת ציוד שהועמדה לפרעון מיידי ללא עילה, אני קובע כי התובעת אינה זכאית להפרשי הצמדה וריבית על החוב הנ"ל עד למתן פסק הדין. מטעם זה אין התובעת זכאית גם להוצאות הליך זה וההוצאות המותנות אשר נפסקו על ידי הרשמת, מבוטלות. במידה ולא ישולם סכום פסק הדין תוך 45 ימים, רשאית התובעת לבצעו בתיק ההוצל"פ הנ"ל, לאחר התאמת הסכומים בו לפסק הדין לרבות ביחס לאגרות ושכר טרחת עורך דין. יובהר כי יש לבטל את חיוב שכר הטרחה שנפסק בתיק ההוצל"פ עם פתיחתו וניתן יהיה להוסיף שכר טרחה בהוצל"פ כמקובל בביצוע פסק דין. התנתקות משירות (הגנת הצרכן)קנסמיסיםתקשורת