דמי תיווך מוסכמים בשיעור 1% בצירוף מע"מ

לאחר חתימת חוזי המכר הגיע למשרדה של כדי לשלם את דמי התיווך המוסכמים (בשיעור 1% בצירוף מע"מ). או אז דרשה אלוני 2% משווי העסקאות (בצירוף מע"מ) ולכן עזב בכעס. כעבור ימים אחדים פנה אליו בוכריס, התנצל על התקרית, הסביר כי מקור הדרישה לתשלום 2% נבע מהקטנת היקף העסקה וביקש לקיים פגישה כדי להסדיר את התשלום. ביום 2.6.10 נפגשו השלושה. במהלך הפגישה שילם דמי תיווך בשיעור 1% בצירוף מע"מ, ולבקשתו, מאחר שלא קיבל אישור בכתב להסכמה בדבר הפחתת דמי התיווך, רשמה אלוני בחשבונית המס כי התשלום הוא לגמר חשבון. עוד הוסיף עמנואל כי באותו מעמד שוחחו בנושא מסירת תיווך היחידות שתיבננה למשרדה של אלוני. עמנואל היה נכון להמליץ על כך בפני חברי קבוצת הרכישה. עם זאת בשום שלב לא התחייב למועד מסוים, שהרי באותו שלב טרם ידע מתי ניתן יהיה להתחיל בעבודות בניה. הראיה, חרף ההשקעה הרבה לקידום המיזם טרם עלה בידיו לקבל היתר בניה, ובלעדיו לא ניתן להתחיל בשיווק. עמנואל הדגיש כי אין קשר בין נכונותו למסור את תיווך יחידות הדיור לאלוני לבין ההסכמה שהושגה קודם לכן להפחית את שיעור דמי-התיווך. 6. כתב התביעה הוגש בסדר דין מהיר. לכן תהא ההנמקה תמציתית, כמצוות הדין. 7. הגם שבכתב ההגנה טען עמנואל כי אלוני לא היוותה הגורם היעיל לעסקה, איני רואה צורך להרחיב בסוגיה שכן חרף טענתו זו, לא התכחש לחובתו לשלם דמי תיווך בשיעור 1%, אשר בפועל שילם. המחלוקת נעוצה בשאלה אם הסכמת אלוני להפחית את שיעור דמי התיווך הותנתה במסירת תיווך יחידות הדיור שתיבננה למשרדה, אם לאו. 8. במחלוקת זו עדיפה עליי גרסתו של עמנואל על פני זו של אלוני. לא זו בלבד שגרסתו של הראשון מעוגנת בחומר הראיות, אלא שאלוני לא הציגה משנה סדורה ולא נתנה הסבר מניח את הדעת לחלק ממעשיה. מועד הסיכום הפחתת דמי התיווך 9. כזכור, בכתב התביעה טענה אלוני כי סיכום זה הושג בפגישה מיום 2.6.10. לגרסת עמנואל, הסיכום הושג בפגישה מחודש מרס 2010. בניגוד לנטען בכתב התביעה, ציינה אלוני בסעיף 14 לתצהיר עדות ראשית כי בחודש מרס 2010 ביקש עמנואל לשנות את שיעור העמלה ולהעמידו על 1% בלבד (אם כי לגרסתה היה זה 'כפוף למתן בלעדיות לשווק היחידות אשר אמורות להיבנות על גבי הנכס (המגרשים) כ-14 יח"ד'). לא זו בלבד שבדבריה אלה סתרה אלוני את גרסתה בכתב התביעה, אלא שיש בהם כדי לתמוך בגרסת עמנואל בנוגע למועד שבו הושגה הסכמה לשנות את שיעור העמלה. גם מעיון בתמליל השיחה מיום 2.6.10, שהוא חלק מראיות אלוני, עולה כי כבר קודם לכן הושגה הסכמה בדבר הפחתת דמי-התיווך (ראה בין היתר בעמודים 14 ו-15 לתמליל). עובדה זו מתיישבת עם גרסת עמנואל וסותרת את גרסתה של אלוני. 10. אני קובעת אפוא כי בפגישה שהתקיימה בחודש מרס 2010 סוכם על הפחתת דמי-התיווך. מקור דרישת דמי-תיווך בשיעור 2% 11. בכתב התביעה טענה אלוני כי דרישתה לתשלום דמי-תיווך בשיעור 2% נעוצה בעובדה שעמנואל הפר את החוזה עמה, ובניגוד להתחייבותו לא דאג לקבל היתר בניה תוך ששה חודשים ממועד פגישתם (2.6.10) וכתוצאה, לא מסר לה את יחידות הדיור לתיווכה. לעומת זאת בסעיף 16 רישא לתצהירה כתבה אלוני כי דרישתה לתשלום דמי תיווך בשיעור 2% נעוצה בעובדה ששווי העסקה 'הצטמצם באופן משמעותי...נשלחה לנתבע דרישה לתשלום דמי תיווך בסך 2% + מע"מ, בהתאם להתחייבותו בהזמנה לביצוע פעולת תיווך במקרקעין'. דברים ברוח זו צוינו גם במכתב הדרישה ששלחה לעמנואל (נספח 6 לתצהירה של אלוני). בעדותה כפרה אלוני בנכונות האמור בתצהיר ובמכתב הדרישה בלא שנתנה הסבר כלשהו, לא כל שכן מניח את הדעת, לשינויים בגרסתה. די בכך כדי לדחות את גרסתה בכתב התביעה ולהעדיף את גרסתה במכתב הדרישה ובתצהיר. 12. כאן המקום לציין כי גרסת עמנואל בנקודה זו היא כי דמי התיווך הופחתו בעקבות דרישת קבוצת הרוכשים, אשר התנו את חתימתם על חוזה המכר בהעמדת דמי התיווך על שיעור 1% בלבד משווי העסקה. גרסתו זו מתיישבת עם המועד שבו הושגה ההסכמה (בחודש מרס 2010, לפני חתימת חוזי המכר שנחתמו בחודש מאי 2010) כשכבר היה ידוע היקף העסקה. 13. אני קובעת אפוא כי חרף האמור בכתב ההתחייבות הגיעו בעלי דהין להסכמה מאוחרת, ולפיה דמי התיווך יעמדו על 1% משווי העסקה. כן אני קובעת כי בניגוד להסכמה זו דרשה אלוני דמי תיווך בשיעור 2% משווי העסקה. הרישום 'גמר חשבון' 14. בחשבונית המס שמסרה אלוני לעמנואל נרשם בזו הלשון: 'עמלת תיווך מגרשים 100, 101 בגוש 11398 בקרית טבעון. גמר חשבן בכפוף לפרעון השיקים'. לגרסת עמנואל, לאחר שבקשותיו לקבל אישור בכתב על אודות ההסכמה להפחית את דמי התיווך ולהעמידם על 1% בלבד הושבו ריקם, חשש פן תבוא בהמשך דרישה לתשלום דמי תיווך נוספים בהתבסס על טופס ההתחייבות עליו חתם. לעומת זאת, טענה אלוני כי עמנואל הפעיל עליה לחץ בלתי הוגן וכתוצאה, נאלצה לכתוב את המילים 'גמר חשבון' אף כי הסכימה להפחית משיעור העמלה רק אם יתקיים תנאי, שלא קוים. 15. גרסת אלוני אינה מבוססת בחומר הראיות. תוכן תמליל השיחה מיום 2.6.10 מאשש את גרסת עמנואל (ראה בעמוד 37). לא זו אף זו, אין בדברי עמנואל משום הפעלת לחץ או כפיה לרשום את המילים 'גמר חשבון' - 'רוברט: תרשום לי שזה גמר חשבון בכפוף לפרעון הצ'יק. יעקב: כן אבל אתה מוציא לנו את המכתב עכשיו אתה לא מחכה לפרעון וכל הדברים האלה. רוברט: פה אני אחתום לך על שתי אחוז בשביל זה אתה מבין אני שלא תבואו תגידו לי מחר יעקב: לא לא נגיד לך מחר...' (ראה בעמוד 37 לתמליל). 16. למותר לציין כי לגרסת אלוני הרישום 'גמר חשבון' מקורו בכפיה ובלחץ מצדו של עמנואל, ולכן נגועה הסכמתה בפגם ברצון היה עליה, תוך זמן סביר לאחר שפסקו הלחץ או הכפיה, להודיע על ביטול הסכמתה. אין צורך לומר כי הודעה מעין זו לא נמסרה, ובכתב התביעה יש התעלמות מוחלטת מתוכן החשבונית. 17. אני קובעת אפוא כי הרשום בחשבונית משקף את הסכמת הצדדים ולא הוכח קיומו של פגם ברצון. התחייבות למסור את יחידות הדיור לשיווק אלוני 18. כבר נקבע לעיל, כי הפחתת שיעור דמי התיווך סוכמה ללא קשר לבניה העתידית במגרשים ולשיווק יחידות הדיור. עם זאת יצוין כי מתמליל השיחה מיום 2.6.10 עולה, כי נושא מסירת שיווק יחידות הדיור למשרד התיווך של אלוני עלה אז וכי עמנואל הביע נכונות לעושת כן עם קבלת היתר בניה. 19. בנוגע למועד קיום ההתחייבות לא מצאתי ממש בטענת אלוני ולפיה התחייב עמנואל להתחיל בבניה תוך ששה חודשים ממועד השיחה. אמנם נכון, בשיחה זו העריך עמנואל כי ניתן יהיה לקדם את המיזם ולהתחיל בביצוע תוך ששה חודשים. ואולם, דבריו אלה מבטאים משאלת לבו בלבד. אלוני עצמה ציינה בשיחה כי להערכתה ניתן יהא להתחיל בהקמת המיזם רק כעבור שלוש - ארבע שנים. 20. בהתאם לדבריו בשיחה, התחייב עמנואל כי עם קבלת היתר הבניה ימסור לאלוני, למשך ששה חודשים, את השיווק הבלעדי של שש מתוך שבע יחידות דיור שעתידות להיבנות על המגרשים. אם השיווק הבלעדי מוגבל בזמן, אין כל ודאות שבתום התקופה האמורה יעלה בידי אלוני למכור את המגרשים, כך שממילא אין ודאות שתזכה בדמי תיווך. עובדה זו תומכת אף היא במסקנה כי אין קשר בין הפחתת דמי התיווך לבין מסירת הדירות לשיווקה. 21. על כך יש להוסיף כי אין ראיה, ולפיה מעשיו ומחדליו של עמנואל גרמו לאי מתן היתר בניה. סוף דבר 22. על יסוד האמור לעיל, אני מורה על דחיית התובענה. התובעת תשלם לנתבע הוצאות משפט בסך כולל של 5,000 ₪. מיסיםדמי תיווךתיווךמע"מ (מס ערך מוסף)