החלטה למתן תמיכה כספית למוסדות לצרכי ציבור

טוענת התובעת כי החלטה למתן תמיכה כספית למוסדות לצרכי ציבור איננה נדרשת לעמוד בתנאי סעיף 193 לצו המועצות המקומיות, ולפיכך אינה טעונה חתימה של גורם כלשהו למעט החלטת הנתבעת המאשרת את החלטת ועדת התמיכות שצורפה לכתב התביעה. 11. בנוסף טוענת התובעת כי בישיבת המועצה מיום 12.10.10 הובהר למליאה דבר רכישת השימוש באולמות הכדורסל מטעם המתנ"ס במסגרת הסכם שהושג בין התובעת למתנ"ס ביוזמת ראש המועצה. התובעת טוענת רק כי לאחר הבהרה זו אושר תקציב התמיכות פה אחד, ועל כן יש לדחות את טענה בדבר הדיווח השקרי לכאורה שניתן מטעם התובעת בבקשתה לקבלת כספי התמיכה. 12. לטענת התובעת, בהתאם להסכם זה הועברה פעילות הכדורסל לאולם הכדורסל של המתנ"ס אולם באיגוד הכדורסל נשארו באותה שנה קבוצות כדורסל רושמות באחריות התובעת. כמו כן נטען כי אין בתקנון העמותה של התובעת הוראה האוסרת על התובעת לפעול באמצעות קבלן משנה, קרי המתנ"ס. 13. התובעת עותרת לחייב את הנתבע בתשלום מלוא כספי התמיכה שאושרו ובניכוי חוב בגין חיובי חשמל (בסך 10,600 ₪). ובסה"כ 56,174. ₪. טענות הנתבעת 14. לטענת הנתבעת, התובעת שיקרה בבקשתה לקבלת כספי התמיכה לשנת 2010 בה צוין כי בין פעולותיה של התובעת נמנית פעילות ענף הכדורסל, כאשר פעילות זו הועברה בסוף שנת 2009 למתנ"ס. הנתבעת טוענת כי בכתב ההתחייבות עליו חתמה התובעת במסגרת הבקשה הובהר כי הזכות לקבלת סכום התמיכה ניתנת לביטול היה ויתגלה כי התובעת אינה מבצעת את הפעילות המוגדרת בבקשת התמיכה. 15. עוד טוענת הנתבעת כי הפרוטוקול עליו נסמכת התובעת אינו עומד בתנאי סעיף 193 לצו המועצות המקומיות, הדרוש התחייבות כספית בכתב ובפרט כאשר מדובר בפרוטוקול שאינו חתום. 16. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי נוהל חוזר מנכ"ל 4/2006 שנועד להסדיר את מתן כספי התמיכות קובע במפורש כי בחלוף שנת הכספים, ובענייננו שנת 2010, אין אפשרות להעביר את כספי התמיכה היות ומדובר בכספים הכלולים בתקציב השנה הקודמת. לטענת הנתבעת, התקציב לשנת 2010 אושר וחולק ואין בקופת הנתבעת עוד כספים לחלוקה לצורך שנה זו. דיון 17. הנתבעת העלתה טענה מקדמית ולפיה יש לדחות את התביעה מפאת השיהוי הרב בהגשתה, בחלוף כחמישה וחצי חודשים לאחר שנסתיימה שנת הכספים 2010. בנוסף נטען כי אין בחלופת מכתב אחד בין התובעת לנתבעת כדי להוות הצדקה להארכת התקופה להגשת התביעה. 18. התובעת חולקת על טענה זו. לעמדתה, ביום 24.1.11, פחות מחודש ימים מתום שנת הכספים 2010, פנתה התובעת לנתבעת וביקשה ממנה לקיים את התחייבותה. למעלה מזאת נטען כי התנהגותה של הנתבעת עולה כדי עשייה שרירותית ובלתי חוקית בעליל ועל כן אין מקום לטענת השיהוי מצידה. כמו כן נטען כי הנתבעת לא שינתה את מצבה לרעה, שכן, בניגוד לאמור בכרטסת הנהלת החשבונות של הנתבעת התפאר מבקר הנתבעת בדו"ח שהוגש על ידו (נ/5) כי כספי התמיכה שלא הועברו לתובעת נותרו בקופת הנתבעת. 19. לטעמי יש לדחות טענה זו; כפי שעולה מפרוטוקול ישיבת המועצה, החלטת וועדה התמיכות להענקת התמיכה הכספית לפעילות התובעת לשנת 2010 אושרה ביום 12.10.10. בחודש ינואר 2011 העלה מבקר המועצה את דרישתו לביטול העברת כספי התמיכה לתובעת בשל היות ההחלטה מנוגדת לדין ולנוהל המחייב של משרד הפנים (דרישה זו הופנתה לגזבר המועצה והבהרה נוספת בעניין נשלחה בתחילת חודש פברואר 2011. 20. התביעה הוגשה ביום 18.5.11 לאחר שמוצתה התכתובת שנוהלה בין הצדדים ובאי כוחם ובסמוך לאחר שהובהר לתובעת כי אין בכוונת הנתבעת להעביר את כספי התמיכה, וזאת בחלוף 3 חודשים בלבד מהודעת הגזבר. בנסיבות אלו אין מדובר בשיהוי ובכל מקרה לא נגרם לנתבעת נזק שכן על פי דו"ח הביקורת (נ/5) הכספים נותרו בקופת המועצה (סעיף 1 לדו"ח). 21. לטענת הנתבעת, בחלוף שנת הכספים 2010 מנועה היא מלהעביר את כספי התמיכה היות ומדובר בכספים הכלולים בתקציב השנה הקודמת. כתימוכין לטענה זו מפנה הנתבעת לסעיף 10.3 לחוזר מנכ"ל 4/2006 הקובע כי בקשה לתמיכה תוגש לשנת כספים אחת ולסעיף 14.1 לפיו התמיכה במוסד ציבורי תאושר רק לשנת כספים אחת. הנתבעת טוענת כי התקציב לשנת 2010 אושר וחולק בתום שנת כספים זו ואין בקופת המועצה כספים נוספים לחלוקה לצורך שנת 2010. אין בידי לקבל טענה זו; אכן המסגרת הנורמטיבית לחלוקת כספי תמיכות ברשויות המקומיות נשלטת על ידי נוהל תמיכות של הרשויות המקומיות שפורסם בחוזר מנכ"ל מטעם משרד הפנים מס' 4/2006. עם זאת אינני מוצאת כל אחיזה לפרשנות אותה מבקשת הנתבעת לבסס על סעיפים 10.3 ו- 14.1 לחוזר המנכ"ל בלשון ההוראות, וסבורני כי עניינם במתן הנחיה מפורשת בדבר הגשת הבקשה ואישור מתן התמיכה לשנת כספים אחת ולא בתחימת המועד האחרון להעברת כספי התמיכה למוסד הציבורי. 22. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי החלטת התמיכה בתובעת שנתקבלה ביום 12.10.10,בטלה ולראיה היא מפנה להוראת סעיף 13.6 לחוזר מנכ"ל 4/2006. הוראה זו מורה לוועדה להחליט על העברת הכספים לא יאוחר מיום 30 ביוני של שנת התמיכה. לגישת הנתבעת כל החלטה שניתנה לאחר מועד זה דינה בטלות. 23. אני דוחה טענה זו; הנתבעת מצאה לנכון לדון בבקשת התמיכה באיחור ולא סברה בשעתו כי עליה לדחות את כלל הבקשות. זאת ועוד, באותה ישיבה הוענקו כספי תמיכה לשני גופים נוספים תנועת בני עקיבא ותנועת הצופים. הנתבעת לא טענה ולא הוכיחה כי מנעה מאותם גופים את כספי התמיכה, והיא אינה רשאית לנקוט בדרך שונה כלפי התובעת. 24. אני דוחה גם את טענת הנתבעת לפיה החלטת המועצה לאישור החלטת וועדת התמיכות נדרשת לעמוד בתנאי סעיף 193 לצו המועצות המקומיות. אין מדובר בהתחייבות כספית שנטלה על עצמה רשות מקומית אלא בהחלטת מועצה אשר אישרה את קביעת ועדת התמיכות הפועלת מטעם הרשות המקומית. די בהחלטה זו של ישיבת המועצה מיום 12.10.10 כדי לחייב את הנתבעת להעביר את הכספים ולחייב את ראש המועצה לבצע את ההחלטה בהתאם לתקציב המאושר וזאת ע"פ הוראת סעיף 112(א) לצו המועצות המקומיות. 25. כפי שניתן להיווכח מן ההסכם שנכרת בין התובעת למתנ"ס ביום 25.11.09, התובעת העבירה את פעילות ענף הכדורסל שבוצעה על ידה לידי המתנ"ס, ובהתאם התחייבה התובעת להעביר למתנ"ס את ההקצאות שהיא עתידה לקבל מהמועצה להסדר ההימורים בספורט. מכאן כי בקשת התובעת לקבלת כספי התמיכה לשנת 2010 עבור פעילות ענף הכדורסל מתייחסת לפעילות שהתבצעה על ידי מוסד אחר בשנת כספים זו. זאת בניגוד להתחייבות התובעת בבקשת התמיכה כי "הפעולות עבורן ניתנת התמיכה תבוצענה במסגרת הארגוניות של הגוף בלבד, וחל על הגוף איסור להעביר את כספי התמיכה לגוף אחר כלשהו" (סעיף 10.1 לכתב ההתחייבות). בנסיבות אלו, היה על התובעת לדווח לנתבעת על השינוי בגורם האחראי והמבצע של פעילות ענף הכדורסל, והצהרתה בכתב ההתחייבות שצורף לבקשת התמיכה אינה אמת, ויש לקבל את טענת הנתבעת לפיה התובעת אינה זכאית לקבל תמיכה כספית בגין פעילות זו. 26. התובעת טוענת כי אין סעיף בתקנונה האוסר עליה לפעול באמצעות קבלן משנה ועל כן אין לשלול ממנה את כספי ועדת התמיכות. אין בידי לקבל טענה זו; בהוראות סעיף המבוא (עמ' 2 להסכם- צורף במסגרת בקשה 19) התחייב המתנ"ס לדאוג לארגון והפעלה של קבוצות הספורט, להעסקת מאמנים, כאשר כל והאחריות על העסקת העובדים תהיה על המתנ"ס בלבד. עוד נקבע כי המתנ"ס ינהל בעבור העמותה את קבוצות הכדורגל של הליגה. בסעיפים 3 ו4 להסכם נקבע כי ממועד חתימתו כל ההפעלה והניהול של קבוצות הכדורסל יעשה על ידי המתנ"ס וכך גם כל הניהול המקצועי התפעולי והתקציבי. הגדרות אלו מביאות למסקנה כי אין מדובר בקבלן משנה, אלא שהתובעת משכה את ידה מהפעלת קבוצות הכדורסל, ופעילות זו התבצעה באופן עצמאי על ידי המתנ"ס ולא בעבור התובעת. העובדה כי קבוצת הכדורסל נשארה רשומה תחת שם התובעת באיגוד הכדורסל אינה משנה מסקנה זו, באשר כאמור כל הפעילות הועברה לאחריות המתנ"ס ואף התובעת בתצהיר מטעמה מודה כי לא היה באפשרותה להפעיל את החוגים ללא המתנ"ס (סעיפים 17-23 לתצהירו של משה לויאן). 27. התובעת טוענת כי דבר קיומו של ההסכם שנחתם בינה לבין המתנ"ס הובא לידיעת וועדת התמיכות בטרם החלטתה על הענקת כספי התמיכה. לדברים אלו לא ניתן ביטוי בפרוטוקול הדיון, ועל כן יש לדחות טענה זו. 28. לאור האמור המסקנה היא כי התובעת אינה זכאית לקבל תמיכה בגין פעילויות הכדורסל. 29. ממכתב הגזבר נ/6 עולה כי ההסכם בין התובעת למנ"ס היה בידי הנתבעת במועד עריכת המכתב, 13.1.11. לטעמי בשלב זה היה על הנתבעת לפעול בהתאם לאמור בסעיף 9 לכתב ההתחייבות בו עוגנה זכותה של הנתבעת לבטל או לשנות את סכום התמיכה, אם לדעתה, הגוף אינו עומד בהתחייבות לפי כתב התחייבות או על פי הוראות הדין למתן תמיכות. הוראת דומה קבועה בסעיף 18.5 לחוזר מנכ"ל 4/2006 המורה כי אם נמצא שהנתונים שדווחו על ידי המוסד במסגרת הגשת הבקשה לתמיכה התגלו, כולם או חלקם, בלתי נכונים, תופחת זכות המוסד לתמיכה בשיעור השימוש הבלתי נאות בכספי התמיכה. 30. ביום 1.2.11 פנה מבקר המועצה לגזבר המועצה וביקש להבהיר כי התובעת נדרשת להגיש בקשה מתוקנת בה תפרט מהן הפעילויות שבגינם היא מבקשת תמיכה כאשר מדובר בפעולות שהיא עצמה מבצעת. הנתבעת לא עשתה כן, ולא דרשה הבהרה מתאימה מהתובעת. 31. מבקר המועצה בדו"ח הביקורת השנתי שנערך על ידו לשנת 2010, קובע בסעיף 5.3 כי "הואיל ועמותת הספורט הצהירה בחוזה שהיא כרתה עם המתנ"ס שהיא לא מבצעת פעילויות בתחום הכדורסל, תחום שהיא קיבלה בגינו תמיכה, לא ניתן כלל לתמוך בה, בטח לא להעביר לה כספי בגין אותם פעילויות. לגבי יתר הפעילויות נדרש לבחון האם אכן העמותה מבצעת בפועל את כל הפעילויות עליה היא דיווחה ובגינם הוחלט לתמוך בה. מכיוון שכך דה-פקטו הבקשה שלה בטלה (void) ובאם יש מקום לתמוך בגוף זה עליו להגיש בקשה חדשה ולציין בה אך ורק את הפעילויות שהיא עצמה מבצעת ובגינם היא מבקשת לקבל תמיכה". 32. הנתבעת אמורה הייתה לפעול בדיוק על פי הוראות חוזר מנכ"ל הנ"ל ולדרוש מהתובעת לכמת את הוצאות הכדורסל מתוך יתר הפעילויות המפורטות בבקשת התמיכה, אך היא לא עשתה כן. הנתבעת אף נקטה בפעולה כלשהיא לברור מהם כספי התמיכה שאינם שנויים במחלוקת (הכספים שהוקצו לפעילויות הנוספות (הפעלת מחלקת כדורגל ובית ספר לכדורגל קיום פעולות חינוך וחברה והפעלת מפעל הזנה בבתי ספר) ולהעברת סכום זה לידי התובעת. אני דוחה את קביעת הגזבר לפיה בקשת העמותה היא void, שכן יתר פרטי הבקשה נכונים והיה על הנתבעת לפעול כאמור לעיל ולהפחית את הכספים המיועדים לפעילות הכדורסל מתוך כלל כספי התמיכה. כך או אחרת, הנתבעת לא פעלה בדרך שהתווה הגזבר גם במכתבו מיום 1.2.11, ונמנעה מלדרוש מהתובעת להגיש בקשה מתוקנת בה יפורטו הפעולות שהיא מבצעת בעצמה. 33. את שלא עשתה הנתבעת בהתאם לחובתה יש לעשות כעת, ולגרוע מתוך כספי התמיכה את אותם כספים שנדרשו לפעילות חוג הכדורסל. התובעת לא הציגה בפני נתונים כספיים לשנת 2010 כך שניתן יהיה להשוות בין פעילותיה השונות וכך לגרוע באופן יחסי את פעילות הכדורסל. כל שיש בפני הוא את הוראות ההסכם שם התחייבה התובעת להעביר למתנ"ס סך של 42,000 ₪ (סעיף 5 להסכם). בהעדר אסמכתא אחרת מטעם התובעת לעניין היקף פעילות חוג הכדורסל, יש לגרוע סכום זה מסכום התמיכה. אשר על כן, התובעת זכאית לקבל את הסכום של 26,775 ₪, בגין כספי התמיכה ומסכום זה יש לנכות את הוצאות החשמל בסך 10,600 ₪. סוף דבר 34. לאור האמור אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים הבאים: א. סך של 16,175 ₪ בצירוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק, מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל ב. הוצאות התובעת בסך 2000 ₪ מוסד ציבורי