נדחתה טענה כי השיק אינו סחיר כי כתוב "שלמו ל...." ומאחר ואין כיתוב למוטב בלבד

נדחתה טענה כי השיק אינו סחיר כי כתוב "שלמו ל...." ומאחר ואין כיתוב למוטב בלבד. מחיקת הכיתוב "לפקודה" והותרת הכיתוב "ל...", אין בו כל הגבלת סחירות. מדובר בשיק רגיל לכל דבר ועניין והסחירות על פיו לא נפגמה. ראו: ע"א 6909/00 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נגד קבוצת אריה יצחקי בע"מ. אין כל ביטוי חיצוני או אחר שהוכח בפני לפיו גילתה הנתבעת את דעתה כי כוונתה שהשיק לא יהיה עביר. בעניין זה מפנה לתצהירה של הנתבעת נ/1 ובפרט בסעיף 1 אין תיאור לאותו ביטוי שמהווה את כוונתה שהשיק לא יהיה עביר. ב. כישלון התמורה; לאחר ששמעתי את הצדדים ומאחר והנתבעת העידה בפני עדות סדורה, מפורטת לגבי כישלון התמורה, כי הספקת השקיות עם הכיתוב וההדפסה הנכונה כמפורט על ידה בחקירתה ובתצהיר, אני מקבל את טענת כישלון התמורה, שכן התובעת לא הביאה כל עד מטעמה. אי הבאת העדים מטעמה, יש לזקוף לחובתה של התובעת. תצהיריה של הנתבעת מתאר בפירוט רב את העסקה ופרטיה, ההבדל גם בתמונות בין הדוגמה שהוזמנה לבין זו שסופקה, מלמדת כי סופק מוצר שאינו תואם את המוזמן. כמו כן עוד תיארה העדה כי היה סיכום לפיו אילן יאסוף את השקיות ( סעיף 8 לתצהיר הנתבעת נ/1). מכאן, אני מקבל את טענת כישלון התמורה המלא. ג. מעמד התובעת; בתצהיר עדות ראשית ת/1, כל מה שהוצהר עליו, כי התובעת קיבלה את ההמחאה לאחר המחאת זכויות על פי השיק לידי התובעת, בהתאם לכתב המחאת זכויות (כתב זה לא הוצג ולא צורף). בחקירתו בפני אישר מנהל התובעת, כי התובעת עוסקת בנושא סיוע משפטי ותביעות של שיקים חוזרים ואף הודה כי הוא רכש את הזכות (עמ' 3 ש' 4 לפרו') ובעניין התמורה ששולמה על ידי התובעת, לא נתקבלה תשובה כלל ועיקר וכך מפי העד: "ש. איזה תמורה נתת בגין השיק. ת. יש לי אלפי תיקים כאלה, יש לי אנשי מקצוע. ש. מה התמורה שהחברה שלך שילמה תמורת השיק? ת. עוד לא קיבלתי שום תמורה" (עמ' 3 ש' 11-14). בבקשת הביצוע, צוינה התובעת כאוחזת בשטר. המונח "אוחז" בדיני שטרות מפורט בסעיף 1 לפקודה ומההגדרה עולה, כי אדם ייחשב לאוחז בהתמלא שני תנאים: הוא מחזיק בשטר והוא הנפרע או הניסב של השטר. אוחז כשורה: התובעת לא יכולה להיחשב כאוחז כשורה, שכן אחיזתה היא שלא בתום לב, מאחר והתובעת ידעה כי השטר חולל קודם להמחאת הזכויות על פיו וקודם לאחיזתה. ראה בעניין זה סעיף 28(א) (1) לפקודת השטרות. במקרנו, קיימת הודאה מטעם התובעת, כי השיק חולל ורק לאחר מכן הומחו הזכויות על פיו, לידי התובעת (ראה תשובת ב"כ התובעת, עמ' 1 ש' 11 לפרו' הדיון). כעולה מהראיות שהוצגו בפני, מתברר שהייתה המחאת זכות לזכויות על פי השיק, לתובעת. המחאת הזכות לא הוצגה בפני. המחאת הזכות משמעותה העברת קניין מלאה ואין כאן שרשרת של הסבה על מנת להכיר בתובע כאוחז, אלא מדובר ברכישה של הזכות מכוח השטר ובעלות בשטר. מכאן, לתובעת אין יותר מאשר לנמשך, אשר מכר את זכויותיו בשיק, לידי התובעת והוא כפוף לכל הטענות הנובעות מעסקת היסוד בינו לבין הנתבעת. מאחר והתובעת אינה אוחזת כשורה בשיק ולאור הפגם הקנייני , אין בכוחה של התובעת להתגבר על טענת כישלון התמורה , ועל כן דין התביעה להידחות. התוצאה: אני דוחה את התובענה ומחייב את התובעת לשלם לנתבעת הוצאותיה בסך של 2,500 ₪. תיק ההוצאה לפועל 13-06362-11-9 ייסגר ויבוטלו כל ההליכים. שיקיםשיק למוטב בלבד