סעיף 14 לחוק המתווכים במקרקעין

סעיף 14 לחוק המתווכים במקרקעין קובע 3 תנאים אשר בהתקיימם יהא זכאי מתווך במקרקעין לדמי תיווך מהלקוח: רישיון לעסוק בתיווך, חתימת הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת התיווך ושפעולת התיווך הייתה הגורם היעיל להתקשרות בעסקה. אין מחלוקת בין הצדדים, שהתובע הוא מתווך מקרקעין, בעל רישיון על פי חוק המתווכים. לפיכך, מתקיים התנאי הראשון לזכאות התובע לדמי תיווך. אין גם מחלוקת בין הצדדים, שהנתבע חתם על מסמך הנושא את הכותרת "כתב התחייבות רכישה" (ת/1) המהווה "הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין" על פי חוק המתווכים. הנתבע חתם בשני מקומות על המסמך, הן בתחתית המסמך והן לצד השורה בה נרשמו פרטי המגרש. לטענת הנתבע, כאשר חתם על ת/1 הוא היה ריק מפרטים למעט מספר הגוש והחלקה. לטענתו, המחיר המבוקש ושם המוכרת נוספו לאחר מכן על ידי התובע. לעניין נסיבות החתימה על ת/1 אני מעדיף את גרסתו של התובע הנתמכת בעדותו של מר אריק רם, אשר עבד בזמנו כמתווך במשרדו של התובע. מר אריק רם אינו צד לתובענה, אינו עובד כיום אצל התובע ועדותו הייתה מהימנה ואמינה. מר אריק רם העיד, שהיתה פגישה "משולשת" בה השתתפו התובע, הנתבע ומר אריק רם עצמו. התובע סייע במילוי הפרטים על ת/1 והחתימה נעשתה על ידי הנתבע בנוכחותם. לדבריו, קודם לחתימה נרשמו על הטופס פרטי הגוש והחלקה וגם המחיר הנדרש על ידי המוכרת (עמ' 7 לפרוטוקול). לפיכך, מתקיים התנאי השני לזכאות התובע לדמי תיווך. נדמה, שהתובע היה "הגורם היעיל" להתקשרות בעסקה והוא עומד גם בתנאי השלישי. על פי עדותו של מר אריק רם, הוא התקשר לנתבע ואמר לו שמצא נכס עבורו. הנתבע הגיע למשרד התובע וחתם על ת/1. לאחר מכן הראה לנתבע את המגרש המדובר (עמ' 8 לפרוטוקול). הנתבע עצמו מודה בכך, שלא ידע על קיומו של המגרש קודם לכן וכי מר אריק רם הראה לו את המגרש (מ' 19 - 20 לפרוטוקול) בסמוך לכך, ביום 15.12.2010, שלח התובע לב"כ המוכרת דאז, עו"ד שי עמית, מכתב המודיע לו על כך, שהנתבע מעוניין לרכוש מחצית מהמגרש (נספח ב' לתצהיר התובע). עוד נכתב במכתב, ש"לקונה ידוע מחיר העסקה (בחלקו היחסי מחצית המגרש)". בעקבות מכתב זה נוצר הקשר בין הנתבע לבין מר משה שוורץ, הרוכש הפוטנציאלי של המחצית השניה של המגרש (עמ' 20 לפרוטוקול). אירועים אלה התרחשו בדצמבר 2010 וההסכם לרכישת מלוא המגרש נחתם ביום 14.6.2011 (עמ' 25 לפרוטוקול). עובדה שהוסתרה מהתובע במתכוון, על מנת לזכות ב"הנחה" בדמי התיווך. לאור האמור, מתקיים התנאי השלישי לזכאות התובע לדמי תיווך. יצויין, שלא שוכנעתי בטענת הנתבע, שהתובע לא נטל חלק במשא ומתן ולא הסכים לסייע לו במציאת דירה חלופית למוכרת בתל אביב. מר אריק רם העיד, שניסה לאתר דירה עבור המוכרת בחודשים דצמבר 2010 ינואר 2011, עד שהמוכרת אמרה לו, שמצאה דירה עבור עצמה (עמ' 8 לפרוטוקול). הנתבע יכול היה, לנסות, להפריך את טענות התובע באמצעות המוכרת, אך בחר שלא לזמנה לעדות. בסעיף 1 לת/1 נרשם והודפס, שדמי התיווך יהיו בשיעור של 2% מסכום הרכישה בתוספת מע"מ. לטענת הנתבע, הוסכם בינו לבין התובע, על דמי תיווך בשיעור של 1% מסכום הרכישה. לא ניתן לקבל טענה זו. מדובר בטענה בעל פה כנגד מסמך בכתב שלא הוכחה. הנתבע גם לא הזמין לעדות את החבר, המתווך, רפי קלינה, שיכול היה, לטענת הנתבע, להעיד לטובתו בעניין זה (עמ' 21 לפרוטוקול). לפיכך, התובע זכאי לדמי תיווך בשיעור של 2% מסכום הרכישה. עד כאן קיבלתי את כל טענות התובע. האם דמי התיווך נגזרים מהתמורה בגין מלוא המגרש או מהתמורה בגין מחצית המגרש. בשאלה זו אני מקבל את טענת הנתבע. הפניה של הנתבע לתובע והעסקה שהוצעה לנתבע הייתה לגבי מחצית המגרש בלבד, שהרי היה קונה אחר למחצית השניה. אין מחלוקת בין הצדדים, שהמעבר בין מחצית המגרש לבין מלוא המגרש נעשה ללא מעורבות התובע ועובדיו והם לא היו שותפים לשלב הזה בעלילה. לפיכך, סבורני, שהתובע זכאי לדמי תיווך בשיעור של 1% בתוספת מע"מ כדין מתוך מחצית התמוה המוסכמת. סוף דבר נתבע 1 ישלם לתובע סך של 42,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין (2% מתוך 2,600,000 ₪ פחות 10,000 ₪ שכבר שולמו לתובע על ידי הנתבע). סכום זה יישא את הריבית המוסכמת בסעיף 7 לת/1, החל מיום 14.6.2011 ועד לתשלום המלא בפועל. התובענה נגד נתבעת 2 - נדחית, שכן לא הייתה צד להסכם. בנוסף, נתבע 1 ישלם לתובע הוצאות משפט בסך של 4,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך של 16,000 ₪. סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדי החל מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. מקרקעיןתיווך