טענת הוספת "אפסים" לסכום בצ'ק

קראו את פסק הדין להלן בנושא טענת הוספת "אפסים" לסכום בצ'ק: הנתבע טוען כי הוציאו ממנו במרמה שיק על 32.4 ₪ שאינו חתום ושינה לסך של 32,400 ש"ח כאשר לשיק נוספה חתימה שאינה חתימתו של הנתבע. כמו כן הוספה המילה "אלף" לסכום השיק במלים ולידה הוסף שרבוט הנחזה להיות חתימת הנתבע, אך בפועל אינה חתימתו. הנתבע מוסיף וטוען כי מר X מרצה עונש בכלא בגין עבירות הונאה, זיוף ומרמה וכי בעבר ניסה לזייף מר X שיק נוסף של הנתבע משוך על חשבון בבנק דיסקונט, כאשר מעולם לא היה לנתבע חשבון בבנק דיסקונט. הנתבע תמך את טענתו כי השיק זויף בחוות דעת גרפולוגית של המומחה, מר יצחק חגג' מיום 30.4.12. הגרפולוג מטעם הנתבע השווה את כתב היד והחתימה המופיעים על גבי השיק לחתימות וכתבי יד שקיבל מהנתבע וכן לכתבי יד שניתנו על ידי הנתבע בהכתבה שערך המומחה. בחוות דעתו קבע המומחה את הממצאים הבאים: בסכום בספרות בצ'ק המספר המקורי היה 32.4 שונה ל-32,400 בספרות ובמלים; קיימת סבירות גבוהה כי שם הנפרע "מיכל X" לא נכתב על ידי הנתבע, נוכח ניגודים בהשוואה לכתבי היד של הנתבע; קיימת סבירות גבוהה כי שתי החתימות על גבי השיק לא נכתבו על ידי הנתבע, שכן מתוך השוואת החתימה על השיק נשוא התביעה לחתימות הנתבע עולה כי קיימים ניגודים במבנה החתימה, בקווים ההתחלתיים, בסיומים ובקווי החיבור. עוד נקבע בחוות הדעת כי קיימת סבירות גבוהה כי המילה אלף בשיק לא נכתבה על ידי הנתבע ואף לא המלים "מאות שקלים בלבד" ו"למוטב בלבד", וזאת בשל ניגודים בתכונות כתב היד, במבנה הספרות, במבנה האותיות ובסיומים. מטעם התובעת הוגשה חוות דעת נגדית של הגרפולוגית, מאיה הראל פרטוק, מיום 24.9.12. ףהגרפולוגית מטעם התובעת השוותה את כתב היד והחתימה על גבי השיק נשוא התביעה לכתב היד והחתימות המופיעות על גבי שיקים קודמים שמסר הנתבע למר X ולדוגמאות כתבי היד והחתימות שמסר הנתבע. בחוות דעתה קובעת הגרפולוגית כי בכתב היד על גבי השיק ובכתבי היד שעמדו להשוואה ישנם מאפיינים ייחודיים דומים לכתב היד שהם מאוד אישיים לכותב והם קשים עד בלתי אפשריים לחיקוי. עוד מציינת הגרפולוגית, כי כתבי היד לדוגמה שנמסרו למומחה מטעם הנתבע נכתבו בצורה מודעת, מחושבת ולא ספונטנית וטבעית ולכן יש להטיל ספק באמינות הכתיבה בדוגמאות אלה. כן קובעת הגרפולוגית בחוות דעתה כי הסכום של 32,400 ₪ שנכתב בשיק השנוי במחלוקת כתוב בצורה ספונטנית ואותנטית עם מרווחים דומים, באותה עט ובאותו זמן של כתיבת השיק. כך גם הוספת המילה "אלף" בוצעה באותה עט באמצעותה נכתב השיק המקורי ובאותו זמן ועל כן אין הוכחה כי בוצעו שינויים לאחר מועד כתיבת השיק נשוא התביעה. הגרפולוגית מטעם התובעת ציינה בחוות דעתה כי חוות דעתו של הגרפולוג מטעם הנתבע נעשתה על-פי צילום של השיק בלבד, בעוד שחוות דעתה נערכה על יסוד השיק המקורי. בהסכמת הצדדים, מיניתי את הגב' דבורה הראל, כגרפולוגית מטעם בית המשפט על מנת להכריע בשאלה שבמחלוקת בין הצדדים והיא: האם השיק נשוא התביעה נכתב על ידי הנתבע או שחלקים ממנו, לרבות החתימה על השיק, לא נכתבו על ידי הנתבע. הוסכם כי חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט תחייב את הצדדים ותכריע בשאלה האם השיק או חלקים ממנו זויפו. לשם הכנת חוות דעתה בדקה הגב' הראל את השיק המקורי נשוא התביעה, מסמכים בכתב ידו ובחתימתו של הנתבע וכן דוגמאות כתב וחתימות שנחתמו בפניה על ידי הנתבע. הגב' הראל קבע בחוות דעתה כי מבדיקת השיק נשוא התביעה עולה כי למעט התאריך בתחתית השיק והכיתוב "אייל רון" המוקף בעיגול , כל ההמחאה כולל המילה "אלף" אשר שובצה מעל השורה בה נכתב הסכום במילים, נכתבה בעט אחד ועל ידי אדם אחד. עוד נקבע, כי כותב ההמחאה כתב אותה בידו השמאלית. כן קבעה הגב' הראל בחוות דעתה כי קיימים סימני דמיון רבים בין כתב היד של כותב השיק לבין כתב ידו של הנתבע, כי הן כותב השיק והן הנתבע הם איטרי יד ימין וכי העובדה שחתימותיו של הנתבע שונות מהחתימה על ההמחאה נובעת מניסיון להסוות את חתימתו האמיתית. עם זאת, נמצאו סימני דמיון רבים בין כתב היד של הנתבע לבין מרכיבי החתימה שעל השיק. לפיכך, קבעה גב' הראל ברמת הביטחון הגבוהה ביותר האפשרית כי החתימה על גבי השיק נשוא התביעה נחתמה על ידי הנתבע, כי סכום השיק בספרות ובמלים נכתב על ידי הנתבע, כי החתימה מעל סכום השיק במלים הסמוכה למילה "אלף" נחתמה על ידי הנתבע וכי לא היתה תוספת מאוחרת לסכום השיק בספרות וכי שם התובעת "מיכל X" נכתב גם הוא על ידי הנתבע. ביום 9.5.13 ביקשתי מן הצדדים להודיע האם מי מהם מבקש לחקור את הגב' הראל על חוות דעתה. כן קבעתי בהחלטתי כי העדר הודעה ייחשב כהסכמה כי פסק הדין יינתן על יסוד חוות דעתה של הגב' הראל, בהתאם להסכמת הצדדים מיום 27.9.12. אף אחד מן הצדדים לא הגיש הודעה לתיק בית המשפט, ולפיכך פסק הדין ניתן על יסוד חוות דעתה של הגב' הראל. לאור ממצאיה ומסקנותיה של הגב' הראל בחוות דעתה, נופלת טענת ההגנה של הנתבע כי חתימתו על גבי השיק זויפה וכי סכום השיק שונה כאשר נוספו מלים וספרות לסכום השיק והוסף שם הנפרעת. כאמור, הגב' הראל קבעה בחוות דעתה כי ניתן לקבוע ברמת הביטחון הגבוהה ביותר האפשרית כי החתימה על גבי השיק היא חתימת הנתבע ואף סכום השיק בספרות ובמילים ושם הנפרעת נכתבו על ידי הנתבע, ומכאן שאין לקבל את טענת הנתבע כי השיק או חלקים ממנו זויפו. לפיכך, אני מורה על קבלת התביעה ומחייבת את הנתבע לשלם לתובע סך של 32,400 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 1.12.09 ועד התשלום בפועל. אשר לשאלת ההוצאות, הרי שבנסיבות העניין, ולאור אופן התנהלות התובעת בתיק אשר שילמה את שכר טרחתה של הגב' הראל באיחור רב ובשל כך התעכב בירור התיק, הרי שאני מחייבת את הנתבע לשאת בהוצאות התובעת בסכום של 1,500 ₪ בלבד. שיקים