אחריות אישית לבעלי מניות ונושאי משרה בתאגיד

הרמת מסך: התנאים הדרושים על פי הדין לייחוס אחריות אישית לבעלי מניות ונושאי משרה בתאגיד מוגבל במניות מכוח "הרמת מסך" הינם מוכרים וידועים, ורק במקרים חריגים ונדירים ייחס בית המשפט אחריות אישית מכוח "הרמת מסך" כאמור (ראה סעיף 6 לחוק החברות התשנ"ט-1999). מקרים אלו כוללים, בין היתר, מצבים בהם נושאי המשרה או בעל המניות ביצע פעולות העולות כדי מרמה, הונאה או הצגת מצגי שווא, או נטילת סיכון בלתי סביר באופן המצדיק ייחוס אחריות אישית. דיני חברותמשרהבעלי מניותאחריות נושא משרה בתאגידמניותאחריות אישית