הסכם היפרדות עסקית - תביעה למתן חשבונות

טענות התובעים בפני תביעה למתן חשבונות, אשר סכומה הועמד לצרכי אגרה ע"ס 200,000 ₪. התובעת 1 הינה חברה העוסקת בישומי מערכות מחשב. התובעים 2 ו-3 הינם בעלי מניות בנתבעת 1. הנתבעת הינה חברה המייצרת מערכות אלקטרוניות לרכבים. התובע 3 עסק בייזום, פיתוח ושיווק של מוצרים אלקטרוניים בלעדיים למניעת גניבת רכבים, איתור , מיגון , התנהגות נהג וניהול צי רכב. הנתבעת פנתה, לטענת התובעים, לתובעים לשם שיתוף פעולה למכירת המוצרים ושיווקם. לטענת התובעים, לאחר שהנתבעת שוכנעה כי מדובר במוצרים אמינים ומוצלחים הוקמה חברה בשם פרוטקטו בע"מ, בבעלות בין היתר של התובעים 2-3 . התובעים מוסיפים וטוענים כי בשלב מאוחר יותר רצתה הנתבעת להשתלט על פרוטקטו בע"מ על אף התנגדות התובעים למכירת המניות של פרוטקטו בע"מ לנתבעת . בתחילת שנת 2006 החלו הצדדים בניהול מו"מ לשם מכירת חלקו של התובע 3 בפרוטקטו. בתאריך 24.5.06 נחתם הסכם עקרונות לפיו כל המניות של התובע 3 ימכרו לנתב עת. התובעים ישלמו לנתבעת סך כולל של 400,000 ₪. התובעים מסרו צ'ק ביטחון בסך של 200,000 ₪ בצירוף מע"מ לביטחון למילוי התחייבויות התובעת 1 לתשלום יתרת חוב. הצ'ק ניתן דחוי לשנתיים מיום חתימת ההסכם. הנתבעת הגישה הצ'ק לביצוע בהוצאה לפועל. לטענת התובעים מסכום הצ'ק יש לקזז על פי הוראות ההסכם, מחצית מחובות אלבר אשר הושבו באמצעות ו/או בתיווך התובע 3 בהתאם לנספח א' להסכם- תמצית חשבונאית והסדרים כספיים ובכפוף לסעיף 2.3 להסכם ה עקרונות, וכן עמלות מכירות בסך 7% בתוספת מע"מ כחוק, אותן תהיה זכאית התובעת 1 לקבל מן הנתבעת בגין עסקאות של הנתבעת ו/או כל גוף אחר מטעמה לצדדים שלישיים שנעשו בתיווך ק אבאו בע"מ באמצעות התובע 3 והכל בהתאם לכתב התחייבות לתשלום עמלות אשר נחתם בין התובעת 1 לנתבעת המהווה נספח 3.3 להסכם. עוד הוסכם כי בתום שנה וחודש מיום חתימת ההסכם תמסור הנתבעת לתובעים 2-3 דו"ח חתום ומפורט מרו"ח של הנתבעת , המפרט לגבי תקופת שנה מח תימת ההסכם את השבת חובות אלבר כאמור ומכירות אדי מערכות ו/או אבי זינו ו/או כל גורם אחר שרכש ציוד הנתבעת בתיווך התובע 3. בתום שנתיים וחודש מחתימת ההסכם , תמסור הנתבעת לתובעים 2-3 דו"ח סופי חתום ומפורט מרו"ח הנתבעת , המפרט לגבי תקופת מלוא השנתיים מחתימת ההסכם , את השבת חובות אלבר ומכירות אדי מערכות ו/או אבי זינו לחברה ו/או כל גורם אחר שרכש ציוד מהנתבעת בתיווך התובע 3. באם עלה סכום החובות שהושבו לחברה מאלבר באמצעות התובע 3 בצירוף העמלות להם זכאית התובעת 1 על פי כתב ההתחייבות, על החוב הדחוי על הנתבעת להודיע לתובעת 1 כי סולקה יתרת החוב ומרגע זה ואילך תהא זכאית התובעת לקבלת לזכותה את העמלות בהתאם להוראות כתב ההתחייבות במועדן. מאידך, היה וסך חובות אלבר שהושבו בצירוף סך העמלות המצטבר במשך תקופה זו קטן מהחוב הדחוי, אזי תעביר הנתבעת הודעה בכתב לתובע 3 על יתרת החוב הדחוי שטרם סולקה. בהתאם לכתב ההתחייבות לתשלום עמלת תיווך המופנה לתובע 3, התחייבה הנתבעת להעביר לזכותו החל ממועד חתימת ההסכם סך השווה ל- 7% בצירוף מע"מ מן התמורה המתקבלת מכל עסקה , לרבות מכירת טובין ו/או מתן שירותים וכיוב' בה תתקשר הנתבעת ו/או פרוטקטו ו/או מי מטעמן עם כל צד שלישי בעזרתו של התובע 3 כמתווך ו/או מקשר ו/או יזם של עסקאות כאמור. במסגרת עסקאות אלה כלולות, אך מבלי למעט , עסקאות מכירה לאדי מערכות ו/או אבי זינו ו/או פוינטר ו/או כל גורם אחר מטעמם . עוד הוסכם כי במסגרת ההתחייבות , התחייבה הנתבעת להציג בפני התובע 3 בכל עת בתיאום מראש , כל נתון שידרוש בקשר לתוצאות הפעילות של העסקאות כאמור לרבות סטטוס הזמנות ו/או תזרים ההכנסות. במסמך ההתחייבות אשר נחתם ע"י הנתבעת נמחקה בסעיף 2 המילה" פוינטר" וכן הוספו בסוף הסעיף המילים:" שסוכם מראש עם ספטרוטק בע"מ". אין חתימות ליד השנ ויים. טענות הנתבעת לטענת הנתבעת, במסגרת הסכם ההיפרדות נקבעו אבני דרך והסדרים כספיים לצורך היפרדות עסקית בין הצדדים לאותו הסכם, כאשר הנתבעת לא הוגדרה כצד להסכם אך נתנה את אישורה בשולי ההסכם באותם סעיפים הנוגעים אליה. בין היתר במסגרת ההסכם שולבו הוראות שנוגעות למערכת משולשת שבין חב' פרוטקטו, התובעים והנתבעת בעניין המחאת זכות, זאת מאחר ופרוטקטו הייתה נושה של התובעת 1 וחייבת של הנתבעת. בהתאם לכך נקבע בנספח א' להסכם כי הזכות של פרוטקטו כלפי קאבאו לתשלום שך 200,000 ₪ בצירוף מע"מ, שביצועו נדחה לשנתיים ימים ממועד חתימת ההסכם, מומחית לנתבעת ולהבטחת התשלום מסרה התובעת 1 לנתבעת צ'ק על הסך האמור כשהתובעים 2-3 ערבו לפירעונו. לטענת הנתבעת עמלת התיווך אשר הגיעה לתובע 3 אליו מופנה כתב ההתחייבות הינה בגין הזמנת מוצר מסויים של הנתבעת שהוזמן ע"י חברת איי. ג'י. איי. ליסינג ושירותים בע"מ הקשורה לאדי מערכות /אבי זינו ועל כן היא נופלת בגדר "גורם אחר מטעמם שיסוכם מראש עם ספטרוטק בע"מ בהתאם לסעיף 2 לכתב ההתחייבות החתום ע"י הנתבעת. בהתאם לכך מסרה הנתבעת לתובעים דו"ח שנבדק ואושר ע"י רו"ח של החברה ביחס לסכום ההכנסות בגין מכירת המוצר, החל מהמועד הקובע בהסכם. מתוך סכום המכירות של 323,790 ₪ נגזרה עמלת התיווך של 7% בסך 22,665 ₪ בצירוף מע"מ, הראויה לקיזוז מן החוב. מעבר לכך לא היו מכירות של מוצרים שזיכו את התובע 3 בעמלות תיווך כך שלא היו סכומים נוספים לקיזוז מהחוב. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי התובע 3 לא פעל כמתווך בעסקאות שבין הנתבעת לבין לקוחות כגון פוינטר, טרפילוג וכו' וממילא לא היה זכאי לעמלת תיווך כלשהן. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי הינה חברה הפועלת בשוק למעלה מ- 25 שנה ומכרה משכבר הימים את מוצריה ללקוחות ביניהם פוינטר, טרפילוג ואח', ללא קשר לתובע 3 ולא בגלל התובע 3 והתובע 3 לא הביא אל הנתבעת לקוחות אלה. עדויות התובעים התובע 3 מציין בתצהירו כי הנתבעת ביקשה במסגרת הסכם ההיפרדות להתנות ולהבטיח כי תוכל להמשיך ולהפיק תועלת מכישוריו, קשריו ועבודתו. התובע 3 מציין כי מאחוריו למעלה מעשרים וחמש שנות ותק בתחום המיגון לרכב, שימש כסמנכ"ל שיווק בקבוצת איתוראן ומנכ"ל בחברת איתוראן תקשורת בע"מ. התובע 3 מוסיף ומצהיר כי הואיל והתובעים השקיעו מאמץ רב במיזם המשותף והשקעה זו עמדה להניב פירות נאים, עמדו על כך כי ישולמו להם עמלות מעסקאות אותן החלו לקדם וטרם הבשילו לכדי הסכם מחייב. עוד טוען התובע 3 כי אף הנתבעת ביקשה להמשיך ליהנות מפועלם של התובעים וביקשה לוודא כי לא יפעלו לניתוק ו/או למניעת קידום עסקאות וקשרים עליהם עבדו בתקופה שקדמה לחתימת ההסכם ואשר עד למועד החתימה טרם הבשילו לכדי הסכמים מחייבים. התובע 3 מוסיף וטוען כי הנתבעת אף בקשה כי ימשיך ויסייע לה ככל ותדרוש זאת בקידום מגעים אלו לכלל עסקאות מניבות כספים ולכן הסכימה לשלם עמלה בגין עסקאות כאמור. כך נקבע בסעיף 3.3 להסכם וכן במכתב ההתחייבות של הנתבעת המהווה נספח להסכם. לטענת התובע 3 זכויות התובעים לעמלות כאמור לא הוגבלו בכל צורה ואופן בזמן כלשהו כפי שעולה מלשון ההתחייבות. התובע 3 מסביר כי טיבן של עסקאות מסוג זה, שלוקח זמן ארוך, עד למימושן והבשלתן. המדובר בתהליך הכולל משא ומתן מסחרי, התאמת ופיתוח טכנולוגיה וביצוע בדיקות שונות. התובע טוען כי התובעים השקיעו את מרצם בהתקשרות מתוך ראיה ארוכת טווח ומתוך רצון כן לשותפות אמת. על מנת להבטיח את הזכויות ולתמרץ את התובע להצלחת המיזם, סוכם כי זכותם של התובעים לעמלות אלו תעמוד ללא כל הגבלה וסייג שכן משך ההבשלה של עסקאות אלה יכול להיות שנים ואורך החיים שלהן עוד שנים נוספות, כאשר לא פעם את פירות העסקאות רואים דווקא מספר שנים לאחר תחילת המגעים. באשר לכתב ההתחייבות של הנתבעת טוען התובע 3 כי כתב ההתחייבות נחתם על ידי התובע 2 ועל ידי ב"כ הנתבעת עו"ד הדר מימון. במועד חתימת הסכם העקרונות לא חתמה הנתבעת על ההסכם אלא באמצעות ראשי תיבות של בא כוחה ועותק מלא היה אמור להימסר לידי התובעים בהמשך, אולם עותק כזה לא נמסר לתובעים אך הם פעלו בהתאם לו מאחר וראו ההסכם כגמור ומוסכם הואיל ונחתם ע"י ב"כ הנתבעת. אולם לאחר הגשת התביעה צירפה הנתבעת לכתב הגנתה נוסח חדש כאשר נספח ההתחייבות אינו נושא את חתימת עו"ד הדר מימון וגם לא את חתימת התובע 2. נוסח חדש זה בחתימת מנהל הנתבעת מר סלבי פאר כלל תיקונים שנערכו על גביו בכתב יד ואשר מוציא לטענת התובע כל תוכן מהסכם העקרונות הואיל והשינוי שנערך מתנה את הזכות לעמלות בהסכמות שיושגו עם הנתבעת. התובע 3 טוען כי השינויים והמחיקות נעשו שלא על דעת התובעים והסכמתם והם עומדים בניגוד גמור להסכמת הצדדים במועד חתימת ההסכם. התובע 3 טוען כי השינויים נערכו בדיעבד לשם הצדקת פעולת הנתבעת לשלילת זכויות התובעים וכי המחיקות כוונו על מנת לייתר ולמחוק עסקאות אשר הניבו לנתבעת רווחים גדולים אותם היא מנסה להסתיר מאת התובעים על מנת להתעשר שלא כדין. התובע 3 מדגיש כי נספח ההתחייבות אשר צורף ע"י הנתבעת אינו נושא את חתימתו או את חתימת עו"ד הדר מימון וכי אם היה מסכים לתיקון היה מוסיף את חתימתו ליד התיקון. התובע 3 טוען כי חברת פוינטר אשר הינה חלק מקבוצת שגריר עוסקת בפועל כיום בשיווק מוצרים שמייצרת הנתבעת ועסקינן בעסקה בגינה זכאים התובעים ל-7% בתוספת מע"מ שכן קודם לתיווכם בין פוינטר לפרוטקטו ובאמצעותה לנתבעת, לא היה קשר מסחרי בין הנתבעת לפוינטר. גם בכל הנוגע לחברת טרפילוג יצירת הקשר המסחרי הראשוני בין חברה זו לנתבעת נעשה ע"י התובע 3 כפי שעולה מתמליל השיחה בין התובע 3 למר רוברט ד'יזראלי מנהל ובעל מניות בטרפילוג. כך גם עולה מתמליל השיחה עם מר דודי שלמה לשעבר מנהל התקנות של פוינטר. בעניין אדי מערכות טוען התובע 3 כי ביצע בין היתר פעולות יזום הקשר המסחרי, שיחות מכירה, שיווק, השתתפות במפגשים ראשונים אשר הביאו להתקשרות של אדי מערכות והנתבעת בעסקאות משותפות. בעניין פוינטר טוען התובע כי ביצע פעולות שונות ובין היתר ייזום קשר מסחרי, ייזום פגישות, קיום מפגשים ראשוניים, שיחות מכירה ובהמשך לפעילות זו התקשרו פוינטר והנתבעת בעסקאות משותפות. בעניין טרפילוג ביצע התובע 3 בין היתר התאמה שיווקית של מוצרים כאשר במקרה של טרפילוג ניתן דגש לצורך במזעור המוצרים, ייזום הקשר המסחרי, פגישות, הצגת ממשקים אפשריים בפעילות משותפת, שיחות מכירה ובעקבות פעילות זו התקשרו טרפילוג והנתבעת בעסקאות משותפות. מאחר ויומני הפגישות והתכתובות של פרוטקטו אוחסנו בשרתים של הנתבעת , עובר לחתימת הסכם העקרונות, נשללה לטענת התובע 3 גישה למידע זה והוא מצוי בשליטתה המלאה של הנתבעת. על כן טוענים התובעים כי יש ליתן צו למתן חשבונות כנגד הנתבעת המחייב אותה ליתן פרטים מלאים ומקיפים בדבר הכנסותיה מאת החברות האמורות בהסכם ו/או אשר שמן פורט בתצהיר התובע 3 על מנת שיתאפשר לתובעים לתקן את כתב התביעה שלהם כך שישקף את מלוא הסכום אותו חבה הנתבעת לתובעים. בחקירתו הנגדית אישר התובע 3 כי ההכרות בין רוברט מטרפילוג והנתבעת נערכה על ידו לפני הסכם העקרונות אולם לא ציין את שמה בהסכם שכן ציין " את המילים "אך מבלי למעט" ובשלב שההסכם נעשה לא היו מכירות עליהן ידע שיכולות לכסות את החוב.(עמ' 15 שורה 32 - עמ' 16 שורה 11). מטעם התובעים הוגש אף תצהירו של עו"ד רונן מוזסון אשר יצג את התובעים במו"מ שנוהל בסמיכות ליום 24.5.06 בינם לבין פרוטקטו בע"מ שינוי טכנולוגיות וד"ר הדר מימון. העד מצהיר כי למיטב ידיעתו קודם לחתימת ההסכם ואף לא לאחר חתימתו, לא נעשה בנוסח המצורף לתצהירו כל שינוי שהיה מוסכם עליו ו/או ע"י התובעים, לא כל שכן שינוי בכתב יד. עוד הינו מציין כי לא ידוע לו על כל הסכמה לשינוי נוסח ההתחייבות של הנתבעת נספח 3.3 להסכם. עו"ד מוזסון מציין כי אינו נוהג לבצע ו/או להתיר ללקוחותיו לבצע שינויים בכתב יד וככל שאלו מתבצעים במעמד החתימה וכיוב' הדבר מותנה בחתימת הצדדים ליד כל שינוי. העד מצהיר כי על פי בקשתו העביר אליו ביום 24.5.06 עו"ד עידו שפירא אשר עבד בזמנו במשרדו של עו"ד הדר מימון, אשר ייצג את הצדדים האחרים במו"מ לכריתת הסכם העקרונות על נספחיו את הטיוטות הסופיות של ההסכם. ניתן לראות כי נוסח כתב ההתחייבות תואם את נוסח כתב ההתחייבות המצורף לתצהירו וכי לא ידוע לו על נוסח מתוקן. העד מציין כי משרד עו"ד הדר מימון ייצג גם את הנתבעת במסגרת המו"מ. עד נוסף מטעם התובעים היה מר רוברט ד'יזראלי מנכ"ל טרפילוג. העד אישר כי הכיר את התובע 3 בשנת 2004 או 2005 כאשר התובע 3 עבד באיתורן תקשורת. מכירות טרפילוג החלו באמצע שנת 2006 והתובע 3 הפגיש אותו עם מר פאר מטעם הנתבעת. העד אישר כי לא הכיר את מר פאר לפני ההיכרות שנערכה ביניהם ע"י התובע 3 וכי התובע 3 היה נוכח בפגישה הראשונה ביניהם. (עמ' 18 שורה 26 - עמ' 19 שורה 27). עד נוסף מטעם התובעים היה מר דודי שלמה , סמנכ"ל תפעול בפוינטר. העד אישר כי כיום פוינטר רוכשת מוצרים של הנתבעת. עוד אישר כי התובע 3 קיים עמו פגישה במשרדו של העד לפני כ-7-8 שנים ובירר אפשרות לקשר עם ספק אחר והעד הבהיר לו כי הדבר אפשרי אולם ההחלטה הינה של מנכ"ל החברה.(עמ' 22 שורות 14-32) עדויות הנתבעת מטעם הנתבעת הוגש תצהירו של מר סלבי פאר אשר הינו הבעלים ומנהל הנתבעת. מר פאר מציין כי הנתבעת פועלת בשוק הרכב למעלה מ- 25 שנה ומתמחה בפיתוח, תכנון וייצור מערכות מיגון, איתור וניהול ציי רכב מתקדמות עבר תעשיית הרכב בארץ ובחו"ל. התובעים 2-3 ייסדו במשותף עם חברת שינויי טכנולוגיות בע"מ אשר בבעלותו של מר פאר, את חברת פרוטקטו בע"מ וזאת בהתאם להוראות "הסכם מייסדים" מיום 19.1.05. לטענת מר פאר, תחת ניהולו הכושל של התובע 3, צברה פרוטקטו חובות והשותפות העסקית נכשלה. לאור זאת הוסכם על היפרדות הצדדים והתנתקות האחים מימון מפרוטקטו. היפרדות זו באה לידי ביטוי בהסכם העקרונות אשר קבע הוראות מפורשות באשר לאופן ההיפרדות ואבני דרך והסדרים שונים ביחס להעברת המניות, הסדרים כספיים ועוד. הנתבעת לא הוגדרה כצד להסכם אך נתנה את אישורה בשולי ההסכם להסכמות באותם סעיפים הנוגעים אליה. לטענת מר פאר, כדי "להתמודד" עם החוב של התובעים לנתבעת ולהשתמט מפירעונו בנה התובע 3 תזה שמטרתה לקרוא לתוך הסכם העקרונות שנועד להפרדות, דברים שלא נאמרו בו ולייצר לעצמו "זכות" לקבלת עמלת תיווך שלא ביצע , מן הנתבעת לכל החיים. מר פאר טוען כי תזה זו כוזבת ומופרכת , חסרת עיגון בהסכם ונספחיו וחסרת הגיון כלכלי. מר פאר מסביר כי בנספח א' להסכם ההיפרדות שכותרתו "תמצית חשבונאית והסדרים כספיים" נקבע בסעיף 3 כי חברת קאבאו בע"מ שבבעלות התובעים 2-3 תשלם לפרוטקטו חוב בסך של 200,000 ₪ בצירוף מע"מ וזאת תוך שנתיים ממועד חתימת ההסכם, מה שהוגדר "החוב הדחוי". מאחר ובמקביל היה קיים חוב של פרוטקטו לנתבעת, פרוטקטו המחתה לנתבעת את זכויותיה כלפי התובעים לקבלת החוב הדחוי. עוד נקבע כי מהחוב הדחוי יקוזזו כספים משני מקורות - האחד, מחצית מהחזר חובות של חברת אלבר בע"מ כלפי פרוטקטו והשני - עמלת מכירות בסך של 7% בתוספת מע"מ כחוק אותן תהיה זכאית קאבאו לקבל מהנתבעת בגין עסקאות של הנתבעת ו/או של כל גוף אחר מטעמה לצדדים שלישיים שנעשו בתיווך קאבאו באמצעות התובע 3 והכל בהתאם לכתב ההתחייבות לתשלום עמלות אשר נחתם בין קאבאו לנתבעת - נספח 3.3 להסכם. כנגד קיזוז עמלות התחייבה הנתבעת להוציא קבלות לקאבאו. להבטחת תשלום החוב מסרה קאבאו לנתבעת המחאה ע"ס 233,000 ₪ כאשר התובעים 2-3 ערבו לפירעונו והוא השיק נשוא ההליך בבש"א 3077/08. מר פאר מצהיר כי הדבר היחיד שעמד על הפרק בזמן ההיפרדות היה נושא של מכירת מוצר מסוים ששווק ע"י פרוטקטו שהחלק האלקטרוני בו פותח ויוצר ע"י הנתבעת ושווק למספר לקוחות ובין היתר לאבי זינו או לחברה מטעמו. לטענת מר פאר לא עמדו על הפרק עסקאות אחרות כלשהן שהתובע 3 החל לקדם כביכול וההסכמה על עמלת התיווך לא באה על מנת להבטיח את זכויות התובעים, שכן הצדדים ניהלו מו"מ לצורך היפרדות והגיעו להסכם היפרדות. לאור זאת מה שמצא את ביטויו המפורש בהסכם הוא התייחסות לאדי מערכות /אבי זינו בהתאם לכוונת הצדדים בזמן אמת לשמר את המכירות של המוצר לאבי זינו או חברה מטעמו. בפועל נמכר המוצר לחברה שמניותיה מוחזקות בידי אבי זינו - איי. ג'י. איי. ליסינג ושירותים בע"מ ועמלת התיווך בסך של 22,665 ₪ בצירוף מע"מ הופחתה מסכום השיק בעת שהוגש לביצוע בהוצל"פ. לטענת מר פאר בכתב ההתחייבות הוכנסה בסעיף 2 גם "פוינטר" שלא היה לה שום קשר למוצר האמור והתובע 3 מעולם לא תיווך עסקאות בין הנתבעת לפוינטר. על כן המילה "פוינטר" נמחקה על ידי מר פאר בכתב ידו במסגרת כתב ההתחייבות החתום ע"י הנתבעת. כמו כן לאחר המילים "ו/או כל גורם אחר מטעמם" הוסיף מר פאר את המילים "שיסוכם מראש עם ספטרוטק בע"מ וזאת על מנת שהנתבעת תיוודע בדבר כל כוונה לקשור עבורה עסקאות כלשהן ותיתן לכך הסכמתה מראש. מר פאר טוען כי עו"ד הדר מימון לא היה מורשה חתימה בנתבעת ורק מר פאר היה מורשה לחתום בשמה על כתב ההתחייבות. מר פאר מאשר כי א.ד.י מערכות סטריאו ושירותים לרכב בע"מ הייתה ועודנה לקוח של הנתבעת אולם במהלך שנתיים עליהם סב ההסכם לא היו עסקאות מכירה עמה. עוד מאשר מר פאר כי בתקופת פעילותה של פרוטקטו עשה התובע 3 היכרות ולא דבר מעבר לכך בינו לבין מר רוברט מחברת טרפילוג כפי שנעשו הכרויות אחרות במהלך הרגיל של הפעילות המשותפת בפרוטקטו. היכרויות אלו היו כאשר התובע 3 היה מנהל בפרוטקטו. מר פאר עומד על טענתו של התובע 3 לא תיווך בין הנתבעת לטרפילוג וכי שום עסקה לא נולדה בזכות פעולות כלשהן של התובע 3 לצורך הוצאת עסקה מסוימת מהכח אל הפועל. מר פאר מבהיר כי הסכם העקרונות מגדיר את ההסדרים הכספיים בגין תקופת הפעילות בפרוטקטו ואין בו שום הסדר לתשלום עמלת תיווך בשל "הכרויות" מתקופת הפעילות בפרוטקטו. הנתבעת החלה לעבוד עם טרפילוג באוגוסט 2005 היינו עוד בזמן הפעילות בפרוטקטו ועוד לפני שדובר והוסכם על היפרדות. באשר לחב' פויינטר מבהיר מר פאר כי התובע 3 לא יצר שום קשר בין הנתבעת לפוינטר ולא תיווך בעסקאות וגם לא היה קשר עסקי בין פוינטר לבין פרוטקטו. הנתבעת החלה לעבוד עם פוינטר כשנתיים לאחר מועד הסכם העקרונות. כך גם לגבי המוצר "שלדג" אשר מיוצר ע"י הנתבעת כעשור והנתבעת החלה לספק את המוצר לשגריר ולא לפוינטר בתחילת שנת 2009 ללא קשר לתובע 3. עוד מציין מר פאר כי הטענה לפיה הוסכם ע"י הנתבעת לשלם לתובע 3 עמלה ללא הגבלת זמן אינה נכונה וחסרת כל הגיון כלכלי שכן מדובר היה בהסכם שמטרתו היפרדות עסקית לנוכח כישלון היחסים העסקיים ולא הנצחת יחסים עסקיים. ההסכמה לתשלום עמלה נבעה מקיומו של חוב דחוי למשך שנתיים ממועד ההסכם וזו הסיבה שנקבע כי הנתבעת תעביר דיווח מרו"ח ביחס לשנתיים. עד נוסף מטעם הנתבעת היה מר נפתלי צנג, סמנכ"ל הנדסה בחברת שגריר מערכות, חטיבת פוינטר. העד ציין כי תהליך פיתוח מערכת עם הנתבעת היה ארוך , החל בשנת 2007 ובשנת 2008 החלו ברכישות. את התובע 3 הכיר לפני 3 שנים , לפני כן לא הייתה לעד עימו כל היכרות. העד הכחיש כי התובע 3 תיווך או יזם קשר מסחרי בין הנתבעת לפוינטר.(עמ' 30 שורות 1-17). דיון על התובע מתן חשבונות להוכיח קיומם של שני תנאים מצטברים: האחד - הוכחת קיומה של מערכת יחסים מיוחדת בין הצדדים, אשר מקנה לו את הזכות לקבלת את החשבונות. השני- הוכחה לכאורה כי קמה לו זכות לתביעת הכספים אשר החשבונות שיינתנו ישמשו בסיס לחישובם.(ע"א 127/95 מועצת הפירות יצור ושיווק נ. מהדרין בע"מ, פ"ד נא (4) 337, 344 ) התובעים חתמו על הסכם עקרונות עליו ניתנה הסכמת הנתבעת בחתימתה ככל שההסכם מתייחס לנתבעת. במסגרת ההסכם סוכמו הסדרים בדבר העברת מניות וכן הסדרים כספיים הנובעים מהעברת המניות לרבות ביטול כרטיסי אשראי, זכות חתימה בבנק, ביטול ערבות אישית בבנק של התובעים 2-3 ועוד. ההסדר כלל נספח סיכום חשבונאי וכספי אשר היווה נספח א' להסכם. עוד הוסכם בסעיף 2.3 להסכם , בנוסף לאמור בנספח א', כי התובע 3 מתחייב לעשות כל שביכולתו על מנת לגבות את מלוא חובות אלבר בע"מ לפרוטקטו בע"מ ולגרום לכך כי אלבר תשלם לפרוטקטו את חובותיה. עוד הוסכם כי אם יגבו חובות בפועל מחברת אלבר בזכות תיווך התובע 3 תופחת יתרת החוב המפרטת בנספח א' בסך מחצית חובות אלבר שנגבו בפועל. בסעיף 3.3 להסכם הוסכם כי התובע 3 מתחייב לעשות את כל שביכולתו על מנת לגרום לכך שאדי מערכות ו/או אבי זינו ימשיכו לרכוש מהנתבעת את רכיבי האלקטרוניקה למכשירי סטרטופ וכן את כל מוצרי המיגון וזאת לפחות במשך שנה מחתימת ההסכם ובכדי שלנתבעת תעמוד זכות סירוב ראשונה לאספקת כל רכיב אלקטרוניקה ומוצר מיגון לאדי מערכות ו/או אבי זינו. במסגרת נספח א' להסכם סוכמה מערכת התחשבנות בין הצדדים להסכם וכן הוסכם בנוסף כי התובעת 1 תשלם לפרוטקטו סך של 200,000 ₪ בתוספת מע"מ בתוך שנתיים ממועד חתימת ההסכם ופרוטקטו המחתה את החוב הדחוי לנתבעת. להבטחת התשלום הדחוי חתמו התובעים 2-3 כערבים אישית לפירעון ההמחאה. עוד הוסכם במסגרת נספח א', כי מהחוב הדחוי יקוזזו באופן שוטף מחצית מחובות אלבר אשר הושבו לחברה באמצעות ו/או בתיווכו של התובע 3 כמפורט בסעיף 2.3 להסכם וכן עמלות מכירות בסך 7% בתוספת מע"מ כחוק אותן תהיה זכאית התובעת 1 לקבל מהנתבעת בגין עסקאות של הנתבעת ו/או כל גוף אחר מטעמה שנעשו בתיווך קאבאו באמצעות התובע 3 והכל בהתאם לכתב ההתחייבות לתשלום עמלות אשר נחתם בין התובעת 1 לבין הנתבעת המהווה נספח 3.3 להסכם. בנוסף הוסכם כי בתום שנה וחודש מיום חתימת ההסכם תמסור הנתבעת לתובעים 2-3 דו"ח חתום ומפורט מרו"ח של הנתבעת המפרט לגבי תקופת שנה מחתימת ההסכם את השבת חובות אלבר כאמור ומכירות אדי מערכות ו/או אבי זינו ו/או כל גורם שרכש ציוד מהנתבעת בתיווך התובע 3. בנוסף הוסכם כי בתום שנתיים וחודש מיום חתימת ההסכם תמסור הנתבעת לתובעים 2-3 דו"ח סופי חתום ומפורט מרו"ח הנתבעת המפרט לגבי מלוא תקופת השנתיים מחתימת ההסכם את השבת חובות אלבר ומכירות אדי מערכות ו/או אבי זינו לחברה או על גורם אחר שרכש ציוד מהנתבעת בתיווך התובע 3. הצדדים הסכימו כי אם יעלה סכום החובות שהושבו לחברה מאלבר באמצעות התובע 3 בצירוף עמלות להם זכאית התובעת 1 על פי כתב ההתחייבות, על החוב הדחוי, תודיע הנתבעת בכתב לתובעת 1 כי סולקה יתרת החוב ומרגע זה ואילך תהא זכאית קאבאו לקבל לזכותה את העמלות בהתאם להוראות כתב ההתחייבות במועדן. מאידך הוסכם כי היה וסך חובות אלבר שהושבו בצירוף סך העמלות המצטבר במשך תקופה זו קטן מהחוב הדחוי אזי תעביר הנתבעת הודעה בכתב לתובע 3 כי יתרת החוב הדחוי טרם סולקה. בהתאם לנספח 3.3 שכותרתו "כתב התחייבות לתשלום עמלת תיווך", המופנה לתובע 3, התחייבה הנתבעת כדלקמן: "1. החל ממועד חתימת הסכם זה ואילך אנו מתחייבים להעביר לזכותך סך השווה ל- 7% בצירוף מע"מ מן התמורה המתקבלת מכל עסקה לרבות מכירת טובין ו/או מתן שירותים וכיוב', בה תתקשר ספטרוטק בע"מ ו/או פרוטקטו בע"מ ו/או מי מטעמן עם כל צד שלישי בעזרתך כמתווך ו/או מקשר ו/או יזם של עסקאות כאמור. 2. במסגרת עסקאות אלה כלולות, אך מבלי למעט, עסקאות מכירה לאדי מערכות ו/או אבי זינו ו/או פוינטר ו/או כל גורם אחר מטעמם. 3. העמלה תועבר אליך תוך 14 יום ממועד קבלת התמורה אצלנו במסגרת עסקאות כאמור וכנגד חשבונית מס כדין. 4. במסגרת התחייבותנו כאמור הננו מתחייבים להציג בפניך בכל עת, בתיאום מראש כל נתון שתדרוש בקשר לתוצאות הפעילות של עסקאות כאמור לרבות סטטוס הזמנות ו/או תזרים הכנסות. 5. למען הסר ספק כל תשלום המשתלם לידיך על פי הסכם זה יהא ניתן לקיזוז מתוך הסכומים המגיעים לחברה ו/או לחברת פרוטקטו בע"מ על פי סעיף 3.3 לנספח א' להסכם" נוסח זה של מכתב ההתחייבות נחתם לטענת התובעים ע"י התובע 2 בעוד שמטעם הנתבעת הוצג נוסח תואם של מכתב ההתחייבות בחתימת מר פאר וחותמת הנתבעת, למעט מחיקה בכתב יד שבוצע ע"י מר פאר של המילה "פוינטר" בסעיף 2 ותוספת המילים בכתב יד בסיפת סעיף 2 למכתב ההתחייבות "שסוכם מראש עם ספטרוטק בע"מ." ראשית יש לבחון באם התובעים הרימו הנטל להוכחת מערכת יחסים מיוחדת המקנה להם זכות למתן חשבונות . אקדים ואומר כי לנוכח מסכת הראיות אשר הובאה בפני מצאתי כי התשובה לשאלה זו חיובית. בהסכם העקרונות אשר נחתם ע"י הצדדים על נספחיו, שזורה הסכמה של הצדדים למתן חשבונות באופן עקרוני וזאת לנוכח האמור בסעיף 2.3, 3.3 להסכם, סעיף 3.3-3.7 לנספח א' ומכתב ההתחייבות בחתימת הנתבעת ומנהלה. הצדדים אמנם חלוקים באשר לתיקונים בכתב יד שנערכו ע"י מר פאר בסעיף 2 לכתב ההתחייבות אולם מצאתי כי אין בתיקונים שנערכו בכדי לשנות מעצם הוכחת קיומה של מערכת יחסים מיוחדת המקנה זכות למתן חשבונות. להלן אתייחס לכ"א מן הגורמים אשר בעניינם מתבקש מתן החשבונות: חב' טרפילוג - אין חולק בין הצדדים כי ההכרות הראשונית אשר נערכה בין מר רוברט ד'יזראלי מנהל טרפילוג ומר פאר מנהל הנתבעת נעשתה ע"י התובע 3. הנתבעת טוענת כי פרט לאותה היכרות ראשונית, התובע 3 לא היה מעורב בביצוע עסקאות והוצאתן לפועל ועל כן אינו זכאי לכל עמלת תיווך ואף טוענת כי ההכרות בוצעה במהלך הרגיל של העסקים שעה שהתובע 3 עדיין שימש בתפקידו בפרוטקטו ועל כן לא מגיעה לו כל עמלה. עוד נטען כי שמה של טרפילוג לא הוזכר במסמך ההתחייבות ו/או בכל חלק אחר של ההסכם ואף במהלך השנים עד להגשת התביעה התובעים לא דרשו כל דרישה בכל הקשור לעסקאות עם טרפילוג. מאידך טוענים התובעים ובמיוחד התובע 3 כי מסמך ההתחייבות מתייחס לא רק לפעולות תיווך אלא גם פעולה כ"מקשר" המזכה בעמלה וכי לאחר ההיכרות חולף זמן עד להבשלת עסקה הנושאת פירות וכי ההכרות נערכה בסמוך לחתימת הסכם העקרונות ועל כן העסקה נשאה פירות רק לאחר החתימה. התובעים מוסיפים וטוענים כי לא היה בידיהם מידע אודות העסקאות שהתבצעו והמידע היה כולו בידי הנתבעת. יודגש כי בהסכם על נספחיו משמשים בערבוביה מושגים שונים כאשר, בין היתר, בנספח א' מוזכרת עמלת תיווך בלבד בעוד במכתב ההתחייבות המהווה למעשה חלק מנספח א' מופיעות גם המילים "מקשר" או "יזם" בכל הקשור לפעולותיו של התובע המזכות בעמלות. עתה יש לשאול האם פעולת התובע כ"מקשר" הייתה צריכה לכלול בחובה גם מעורבות ממשית בביצוע עסקאות, כדי לזכותו בעמלות או שדי בעצם יצירת הקשר בכדי לזכות התובעים בעמלה? ראשית יוגש כי אין המדובר בפעולת תיווך במקרקעין עליו חלות הוראות סעיף 14(א) לחוק המתווכים במקרקעין תשנ"ו - 1996 לפיו על המתווך להוות גורם יעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב. עם זאת מתווך עסקי צריך להוות גורם יעיל בביצוע העסקה, אולם בענייננו הצדדים נקטו במכתב ההתחייבות במפורש במספר מונחים -מתווך ו/או מקשר ו/או יזם של עסקאות. הצדדים היו מודעים לדרכי פעולה שונות של התובע 3 אשר עשויות להביא לזכאות לעמלות. בעניין טרפילוג פעולתו של התובע 3 הייתה של "מקשר". פעולת הקישור אשר נעשית בין גורמים עסקיים שונים ע"י מאן דהוא, מביאה ליצירת קשר ראשוני כאשר מעבר ליצירת הקשר אין למקשר כל שליטה ואו מידע כיצד התפתח הקשר. הקשר עשוי שלא להצמיח דבר ומאידך יכול וייווצר קשר עסקי מוצלח ביותר כפי שאכן אירע במקרה הנדון. עוד יצוין כי לא נעלם מעיני כי מכתב ההתחייבות מופנה לתובע 3 בלבד אולם עפ"י ההסכם ונספח א' הוסכם כי הפעולות אשר יביאו לתשלום עמלות יבוצעו ע"י התובעת 1 באמצעות התובע 3. מאחר ועסקינן בהסכם על נספחיו אשר אין חולק כי יש לראות אותם כמקשה אחת הרי שיש לראות את התחייבויות הנתבעת כהתחייבות כלפי כל התובעים וכך גם את התחייבויות כל התובעים כלפי הנתבעת. מקובלת עלי טענת התובעים לפיה שמה של טרפילוג לא נכלל במכתב ההתחייבות שכן עדיין לא היה ידוע מה יהיו תוצאות הקשר ומכל מקום גם אם לא נעשתה דרישה ע"י התובעים לקבלת דו"ח בעניינה, מחובתה של הנתבעת היה לעשות כן בהתאם להסכם ולמסור דו"ח, שכן גם על פי התיקון בכתב יד שערך מר פאר הרי שהעסקאות עם טרפילוג נעשו כמובן בהסכמת הנתבעת ולאור נוסחו של סעיף 1 וסעיף 2 למכתב ההתחייבות לרבות המילים "אך מבלי למעט" הרי שפרט לפוינטר ששמה נמחק ע"י מר פאר, עסקאות טרפילוג כלולות במכתב ההתחייבות. פוינטר - בעניינה של פוינטר לא הרימו התובעים הנטל להוכחת זכאותם לקבלת חשבונות. התובעים אף לא הוכיחו יצירת קשר כלשהו ממנו צמחה עסקה כלשהי ועצם קיומה של פגישה ו/או פגישות עדין אינם מביאות להתקיימותה של זכאות כלשהי. לא התעלמתי מדבריו של מר דודי שלמה בתמליל שיחתו עם התובע 3, אולם אין די בכך ולו בכדי להצביע על קשר לכאורי כלשהו שנוצר בין הנתבעת לפוינטר ע"י התובע 3. בנוסף מעדותו של מר צנג עלה כי הקשר העסקי נוצר ללא קשר לתובעים והעסקאות שנקשרו היו מאוחרות לתקופה הרלוונטית להסכם עליה אעמוד בהמשך. בנסיבות אלו איני נדרשת להכריע בשאלת תוקפו של התיקון אשר בוצע ע"י מר פאר בכל הקשור למחיקת שמה של פוינטר. אשר על כן התביעה בכל הקשור לחברת פוינטר נדחית בזאת. אדי מערכות ,אבי זינו ואלבר - שמותיהן של גורמים אלו עלו בפורש בהסכם על נספחיו ולא יכולה להיות מחלוקת כי באשר להן זכאים התובעים למתן חשבונות. עם חברת איי. גי. איי ליסינג אשר בשליטת מר זינו אף נקשרו עסקאות והתובעים זכאים לעמלות בגינן כפי שהוצהר ע"י הנתבעת. באשר לאלבר זכאים התובעים לדו"חות בכל הקשור לגביית החובות. מה הוא פרק הזמן הרלוונטי בגינו זכאים התובעים למתן חשבונות? בהתאם להסכם נדחה פירעון החיוב למשך שנתיים וזאת על מנת לאפשר לתובעים לגבות חובות ו/או לקבל עמלות לשם קיזוזן מן החוב. אמנם מכתב ההתחייבות אינו מוגבל לכאורה בזמן, אולם אין לקבל טענת התובעים כי תקופת הזכאות לעמלות אינה מוגבלת בזמן. מכתב ההתחייבות הינו חלק בלתי נפרד מן ההסכם. מן ההסכם עולה בברור כי מטרת ההסכם הינה סיום הקשר העסקי תוך דחיית החוב למשך שנתיים על מנת לאפשר לתובעים לכסות החוב בדרך של קיזוז עמלות וגביית חובות. בעניינו פרשנות ההסכם, נסיבות כריתתו והגיונו הכלכלי, מביאים למסקנה כי משך הזכאות לעמלות ו/או קיזוז בגין גביית חובות הינה למשך שנתיים ממועד חתימת ההסכם. לנוכח האמור לעיל ומשהוכחה מערכת היחסים בין הצדדים המצדיקה מתן חשבונות וכן הוכחה זכות תביעה לגבי הכספים אודותם נדרשים החשבונות, הנני מקבלת התביעה, למעט בעניינה של פוינטר ומחייבת הנתבעת למסור לתובעים בתוך 30 יום דו"חות מאושרים ע"י רואה חשבון בצירוף כרטסת הנהלת חשבונות של הלקוחות : טרפילוג, אדי מערכות, אבי זינו ו/או כל גורם מטעמם וכן דו"חות בדבר גביית חובות מחברת אלבר וזאת לתקופה של שנתיים החל מתאריך 24.5.06. בתוך 30 יום מקבלת הדו"חות רשאים התובעים לתקן את כתב תביעתם בכל הקשור לסכום התביעה במידה וברצונם לעשות כן. הנתבעת תישא בהוצאות התובעים לרבות שכ"ט עו"ד בסך כולל של 7,500 ₪ . היפרדות עסקיתחוזהמסמכיםתביעה למתן חשבונותמתן חשבונות