הבטחת סוכן מכירות של חברת סלולר בכתב יד

הבטחת סוכן מכירות של חברת סלולר בכתב יד טענות התובע בתמצית לטענת התובע, בעת ההתקשרות עם הנתבעת, אותה ביצע מול סוכן מכירות מטעמה, הובטחו לו תנאי התקשרות מסוימים כמפורט בכתב התביעה, תנאים אשר לא סופקו בפועל. התובע טוען כי הובטח לו שעשרת החודשים הראשונים להתקשרות יהיו ללא חיוב כלל ויתר התקופה תהיה תוך חיוב חודשי בסך 1,200 ש"ח לכל חבילת ההתקשרות. לטענתו, הבטחה זו הועלתה על הכתב במסמך בכתב יד אשר היה בידיו ועל סמך הבטחה זו התקשר בהסכם עם הנתבעת. לדבריו, ההסכם בינו לבין הנתבעת לא נמסר לו מעולם. לטענתו, בעת שהחלו להגיע חשבוניות החיוב, כבר בחודש מרץ 2011, הבחין, כי את שסוכם - הנתבעת אינה מקיימת ותחת זאת, מחייבת אותו בסכומים שונים, גבוהים משמעותית. לאחר דין ודברים בין הצדדים ומתן זיכוי בסך 2,050 ש"ח, המשיכה ההתקשרות בין הצדדים פרק זמן קצר נוסף, עד אשר התובע ביטל את הסכם ההתקשרות באופן חד צדדי, לטענתו, עקב הפרתו על ידי הנתבעת. התובע דורש החזר בגין כל אותם תשלומים אשר לטענתו שילם ביתר ובניגוד למוסכם בין הצדדים, פיצוי בגין אי גילוי ותשלום נוסף בגין אובדן ימי עבודה - ומכאן התביעה לתשלום סך של 9,546 ש"ח. טענות הנתבעת בתמצית הנתבעת טוענת כי תנאי ההתקשרות כפי שמופיעים בהסכם ההתקשרות בין הצדדים הוסברו לתובע בעת חתימתו עליו מול נציג המכירות מטעמה. הנתבעת טוענת כי החיובים כנגדם טוען התובע נובעים מחריגה שחרג ממסגרת חבילת התקשורת עליה הוסכם. לטענתה, סכום הזיכוי שניתן לתובע, ניתן כמחווה שירותית בלבד מתוך רצון לשימור הלקוח. לטענתה, התובע הפר את חוזה ההתקשרות, ביטל אותו באופן חד צדדי ולפיכך, עליו לשלם את יתרת התשלומים אותם התחייב לשלם על פי החוזה - עד לתום תקופת ההתקשרות. מכאן התביעה שכנגד. דיון והכרעה אציין, כי הצדדים העלו טענות מטענות שונות זה כנגד זה והביאו שלל מסמכים ועדויות לתמוך בטענותיהם השונות. עיינתי בכל אותן טענות וראיות אולם לצורך הכרעה בתביעה ובתביעה שכנגד לא נדרשתי לכולן, אלא רק לאלה אשר יפורטו להלן. אלה העובדות הרלוונטיות אשר התבררו במהלך המשפט: בין הצדדים נחתם הסכם קודם עוד בחודש ינואר 2011, אשר בוטל לבקשת התובע, לטענתו, הואיל ורעייתו הגיעה למסקנה כי סוכן המכירות מטעם הנתבעת היה "נוכל" [עמ' 8 שורות 11-12]. התובע לא טרח לציין עניין זה בתצהירו. למרות זאת, כבר בחודש פברואר 2011, חתם התובע על הסכם התקשרות חדש עם הנתבעת - באמצעות אותו סוכן מכירות. לטענת התובע, הבטחות סוכן המכירות הועלו על הכתב במסמך אשר היה בידיו. מסמך זה לא הוצג על ידו [עמ' 8 שורה 27 עד עמ' 9 שורה 7 לפרוטוקול]. בהסכם עליו מופיעה חתימת התובע, תנאי ההתקשרות הם כנטען על ידי הנתבעת ולא התנאים להם טוען התובע. סוכן המכירות, מר X דן, טען כי הסביר לתובע את כל תנאי התוכנית, המופיעים בעמודים 1-15 להסכם, סעיף סעיף, וכל זאת בתוך כמה דקות [עמ' 16 שורות 10-31]. לדבריו, בגמר ההסבר, התובע חתם חתימה על גבי צג המחשב וחתימתו "הושתלה" על פני כל החוזה באופן אוטומטי. על פני 51 עמודי החוזה. כבר עתה אומר כי עדותו של מר X דן לא היתה מהימנה בעיני. זכרונו בכל הנוגע לאירועים נשוא התביעה היה סלקטיבי וטענתו כי עבר עם התובע על כל סעיף מסעיפי 15 העמודים הראשונים של ההסכם בתוך כמה דקות אינה סבירה בעיני. הנתבעת לא הצליחה להראות כי המציאה העתק החוזה לתובע במועד כלשהו. לאחר תלונות התובע, התקיימה פגישה ביום 17.5.11 בינו לבין מר עמית ביתן, נציג שירות הלקוחות, בסיומה קיבל התובע זיכוי בסך 2,050 ₪ והסכים להמשיך ההתקשרות עם הנתבעת. ביום 14.6.11 השאיר התובע את המכשירים הסלולריים שרכש מהנתבעת באחד מסניפיה, ביטל באופן חד צדדי את ההסכם בין הצדדים והפסיק את התשלומים על פיו. מסקנות לעניין התביעה לא עלה בידי התובע להוכיח כי תנאי ההתקשרות אותם הציג לו סוכן המכירות, מר X דן, הם כפי שנטען על ידו בתביעתו ובתצהירו. כנגד גרסת התובע עומד מסמך בכתב, הוא ההסכם שהציגה הנתבעת. כמו כן, העובדה שבידי התובע היה מצוי מסמך שלגרסתו נרשם בזמן אמת ולא הוצג על ידו, מקימה חזקה כי אילו היה מוצג - היה פועל כנגדו. קביעתי זו היא למרות שלא נתתי אמון בעדותו של סוכן המכירות שהרי לצורך הכרעה בתביעתו, על התובע הנטל להוכיח מהם התנאים אשר לטענתו סיכם עם הנתבעת כדי שניתן יהיה להשוותם לסכומים שנגבו ממנו בפועל. התובע לא עמד בנטל זה. בהיעדר הוכחה לדברים שהובטחו לתובע בעל-פה על ידי סוכן המכירות - אין באפשרות התובע להוכיח תביעתו ודינה להידחות. מסקנות לעניין התביעה שכנגד אינני מקבל את גרסתו של סוכן המכירות, מר X דן, כי הסביר לתובע את תנאי התוכנית לפרטיה כפי שמופיעים בהסכם שהוצג. דרך ההטמעה האוטומטית של חתימת התובע על פני הסכם בן 51 עמודים, אשר לא הוצג לו ולא ניתנה לו כל הזדמנות לעיין בו, לא לפני ולא לאחר חתימתו על צג המחשב, בצירוף העובדה שתנאי התוכנית לא הוסברו לו כראוי - שוללת את תוקף חתימת התובע על ההסכם. הנתבעת לא יכולה לתבוע כספים על פי הסכם בכתב אשר לא הוצג לתובע ותוכנו לא הוסבר לו כראוי וחתימתו "הושתלה" בו על ידי מחשבי הנתבעת בעצמה. יובהר, כי להבדיל מן התביעה העיקרית, בתביעה שכנגד הנטל הוא על הנתבעת - היא התובעת שכנגד - להוכיח את תוקפה של חתימת התובע על החוזה. משלא עמדה בנטל זה, גם דינה של התביעה שכנגד להידחות. סוף דבר אני דוחה הן את התביעה והן את התביעה שכנגד. הואיל ושתי התביעות נדחו, אין צו להוצאות. סלולר (תביעות)סוכן מכירות