תביעה לפינוי במושב שהוגשה על ידי המינהל

תביעה לפינוי שהוגשה על-ידי המינהל בקשר עם חלקה 41 בגוש 5519 וחלקה 12 בגוש 5520 במושב בן זכאי (להלן: "המקרקעין"). ב. במסגרת דיונים קודמים שהתקיימו בתיק זה קיבלו הצדדים את המלצת בית המשפט ובהתאם לכך ניתנו ביום 25.10.2012 וביום 6.12.2012 פסקי דין חלקיים לפינוי מערומי הפסולת מהמקרקעין. ג. בהמשך להסכמות אלה ומאחר ובין הצדדים נותרו מחלוקות ביחס לתקופת הפינוי ועניינים נוספים, והצדדים עמדו על סף סיום מחלוקות אלה, אלא שלבסוף לא צלח בידם ולפיכך הביעו הסכמתם בדיון שהתקיים בפניי ביום 2.9.13, כי בית המשפט יציע מתווה סופי לסיום כל המחלוקות בתיק זה על בסיס טיוטת הסכם שהוחלפה ביניהם. יצוין כי הנתבעים הסכימו כי בית המשפט יקבע את תקופת הפינוי וכן מועדים נוספים, ערבויות והוצאות ועניינים נוספים שבמחלוקת על פי שיקול דעתו, ואילו התובעת הסכימה עקרונית לקביעה כזו וביקשה ארכה בת 7 ימים מיום קבלת המתווה להביע השגות וככל שאלה לא יוגשו, יהיה בכך הסכמה סופית למתווה. בנסיבות אלה, הוצע לצדדים מתווה סופי לסילוק התביעה וזה התקבל על-ידי התובעת בהסתייגויות המפורטות בתגובתה מהיום, והסתייגויות אלה אינן מהותיות ואף מקובלות ועל כן המיתווה יתוקן בהתאם ויקבל תוקף של פסק דין בהחלטה זו. להלן המיתווה אשר מקבל בהחלטה זו תוקף של פסק-דין: ד. נתבעת 4 תימחק בהסכמה, וההסכם יחול בין הצדדים כמפורט בכותרת החלטה זו וכאמור בכתב התביעה, כאשר הנתבעים 2, 3, 5 ו - 6 יכונו להלן: "ארביב". פינוי הפסולת: יינתן פסק דין לפיו תביעת המינהל נגד ארביב מתקבלת כמפורט במתווה זה ובהתאם יינתנו צוי עשה כנגד ארביב, יחד ולחוד (למעט הנתבעת 2, פנינה), כדלקמן: לפינוי ערימת הפסולת מחלקה 41 ומחלקה 12 לאתר מורשה, תוך 20 חודשים ממועד מתן תוקף של פסק דין למתווה זה. לפינוי חלק הגדר הפולש לחלקה 12 ולהסגתה לגבולה של חלקה 41 תוך 20 חודשים ממועד מתן תוקף של פסק דין למתווה זה. הפסולת תועבר, כפי שהיא, אך ורק לאתר סילוק וטיפול בפסולת בניין מוסדר ומורשה על-פי כל דין. ארביב יעבירו למינהל ו/או לבאי כוחו הסכם חתום עם מטמנה מוסדרת תוך 30 יום ממועד מתן תוקף של פסק דין למתווה זה. ארביב יגישו למחלקת הפיקוח במחוז מרכז של המינהל וכן למרכז הפסולת של מחוז המרכז במשרד להגנת הסביבה, כל שלושה חודשים, ריכוז כניסות מהמטמנה, בצירוף תעודות משלוח. המינהל יערוך ביקורות בקשר עם סילוק הפסולת בחלקה 41 והגולשת לחלקה, במועד שייקבע על-פי שיקול דעתו של המינהל, ובכל מקרה, יבצע מדידות נוספות בכל שלושה חודשים לאחר מועד הביקורת הראשונה, עד לתום הפינוי. היה ובתום 14 חודשים הוכח לשביעות רצונו של המינהל, כי פונו כבר 60% מכמות הפסולת הנקובה בסעיף ג2' לחוות דעת מודד המינהל מיום 3.1.2013, תוארך התקופה ב- 6 חודשים נוספים. היה ויחול עיכוב במועדים לעיל, מסיבות שאינן תלויות בארביב, ואינן קשורות בכך שהאתר בבית גמליאל לא הוסדר או כי הנתבעים אינם יכולים לפנות אליו את הפסולת, רשאים ארביב לפנות לבית המשפט בבקשה מנומקת מגובה בתצהיר ובאסמכתות מתאימות להארכת תקופת הפינוי. בית המשפט יכריע בבקשה לאחר קבלת עמדת המינהל וקיום דיון במעמד הצדדים והוא רשאי להאריך את תקופת הפינוי מטעמים מיוחדים שיירשמו. ארביב מתחייבים שלא לגרוס ו/או למיין את הפסולת במקרקעין בטרם העברתה, אלא אם כן יינתן לכך אישור כדין. עבודות פינוי הפסולת יבוצעו אך ורק בין השעות 7:00 ל-20:00 בימי חול, ובין השעות 7:00 ל-16:00 בערבי ימי מנוחה. הובלת הפסולת מהמקרקעין תעשה ע"י גורמים בעלי רישיונות עסק בתוקף לעיסוק זה (פריט רישוי 5.1 ב') ועל פי כל דין, ובכלל זה ידאגו ארביב להובלת הפסולת במשאיות ו/או בכלי קיבול המתאימים להובלת החומרים הנ"ל ואשר ארגזיהן יכוסו בעת ההובלה בכיסוי מתאים. ארביב מתחייבים שלא לקלוט במקרקעין פסולת נוספת ו/או פסולת ממקורות חיצוניים למקרקעין. בתום 20 חודשים (או בתום תקופת הארכה, היה ותינתן ארכה כזו מטעמים מיוחדים שיירשמו) יתקיים ביקור בחלקה 41 ובחלקה 12 מטעם מחלקת הפיקוח של המינהל, על מנת לוודא השלמת הפינוי, הגעה לגובה פני הקרקע הטבעיים ולקרקע טבעית. ארביב מתחייבים לאפשר לפקחי המינהל ו/או מי מטעם המינהל להיכנס לחלקה 41 ולאפשר לו לבצע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו את כל הבדיקות הנדרשות בחלקה 41 כדי לוודא שכל הפסולת אכן פונתה וכי לא בוצעה הטמנה של פסולת במקרקעין והקרקע ניתנת לעיבוד חקלאי. ארביב מתחייבים לשתף פעולה עם המינהל לצורך ביצוע סעיף זה ובכלל זה לאפשר לפקחי מינהל ו/או מי מטעם המינהל, בכל עת בכפוף לתיאום מראש, לבקר בשטח בתקופת הפינוי על מנת לוודא קיום הוראות סעיף זה ו/או התקדמות הפינוי ו/או על מנת לבצע מדידה לצורך סעיף 1.3 לעיל. להבטחת קיום פינוי הפסולת בהתאם להוראות במתווה זה, ארביב ימסרו למינהל, תוך 21 יום מיום קבלת החלטה זו, ערבות בנקאית אוטונומית בסך 250,000 ₪ צמודה למדד, לטובת המינהל, וכן ערבות אישית על סך של 250,000 ₪ צמודה למדד. היה וארביב הפרו אלו מהתחייבויותיהם, הפרה שלא תוקנה תוך 21 יום לאחר שניתנה על כך הודעה בכתב מהמינהל, יהיה המינהל זכאי, בנוסף לכל סעד שלו הוא זכאי על פי מתווה זה ו/או על פי דין, לחלט את הערבויות. שימוש לא חקלאי במקרקעין ניתן בזאת צו מניעה קבוע כנגד האוסר על ארביב לבצע שימוש לא חקלאי במקרקעין. אין בכך כדי למנוע מארביב להגיש בקשה לאישור שימוש כזה בעתיד והמינהל ידון בה על פי דין. פינוי/רישוי המבנים ארביב יפעלו אצל הרשויות המוסמכות לקבלת רישוי למבנים נשוא התביעה ככל שמבנים אלה שלא פונו מן המקרקעין עד למועד חתימת הסכם זה ו/או לרישוי השימושים הלא חקלאיים במקרקעין, וזאת תוך 12 חודשים ממועד מתן תוקף של פסק דין להסדר זה. בתקופה זו לא יפעל המינהל לפינוי ו/או הריסת המבנים מכוח בעלותו בקרקע. ארביב יגישו למינהל את כל המסמכים הנדרשים לצורך הרישוי כאמור אשר יבדקו על ידי המחלקות המקצועיות במינהל בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל הנוהגות באותה עת ונוהלי המינהל. היה ובתוך התקופה הנקובה בסעיף 3.1 לעיל, יוכח למינהל כי ניתן אישור הועדה המקומית לתוכניות להיתר אך טרם הוצא היתר, יהיו ארביב זכאים לפנות למינהל בבקשה לארכה ארכה של עד 6 חודשים נוספים להוצאת ההיתר גופו, והמינהל יכריע בבקשה להארכת התקופה על פי הנוהלים וההנחיות הנהוגות אצלו. בתקופת הארכה, היה וניתנה, לא יפעל המינהל לפינוי המבנים מכוח בעלותו בקרקע . היה ועד 30 ימים לפני תום התקופה הנקובה בסעיף 3.1 לעיל יוכח למינהל, כי ארביב פעלו להוצאת היתרי בניה, ועקב עיכובים שאינם בשליטתם לא התקבלו כל האישורים וההסכמות הנדרשים לפי נוהלי המינהל והחלטות מועצת מקרקעי ישראל הרלוונטיים שיהיו תקפים בעת פנייתו של ארביב למינהל לשם הסדרה, הרי שארביב יהיו זכאים לפנות למינהל בבקשה להארכת התקופה האמורה בתקופה נוספת של עד 6 חודשים והמינהל יכריע בבקשה להארכת התקופה על פי הנוהלים וההנחיות הנהוגות אצלו. אין באמור בסעיף זה כדי להוות הסכמה של המינהל לארכה כלשהי. מובהר בזאת, כי מתווה זה הינו בין המינהל לארביב בלבד, ואין באמור במתווה זה כדי לחייב ו/או להשליך ו/או לחוות דעה ו/או להגביל את פעולת רשויות התכנון על פי כל דין. הוצאות: הצדדים הותירו זה להכרעת בית המשפט, לפי שיקול דעתו. לפיכך, ובהתחשב במספר הדיונים שהתקיימו ובכך שהנתבעים פעלו לסיום המחלוקות בדרכי פשרה, אני מחייבת אותם בהוצאות ושכר טירחת התובעת בסך כולל של 20,000 ₪. הפרת ההסדר: היה וארביב לא עמדו באילו מהתחייבויותיהם לעיל, יהיה זכאי המינהל, בנוסף לכל תרופה ו/או זכות העומדות לו על פי הדין, להיכנס למקרקעין ולבצע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, את פינוי הפסולת ו/או פינוי המבנים נשוא התביעה ו/או הריסתם. הוצאות הפינוי ו/או ההריסה יחולו על ארביב. בנוסף, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה ויתברר כי פינוי הפסולת נעשה שלא במועד הנ"ל ו/או שלא באופן שפורט לעיל, ישולם ע"י ארביב למינהל פיצוי מוסכם בגובה בסך של 100,000 ש"ח וזאת בתוך 14 ימים ממועד קבלת דרישה בכתב לכך מאת המינהל. הדרישה תישלח בכתב עם אישור מסירה. לא שולם הפיצוי האמור במלואו ו/או במועדו, יהיה זכאי המינהל לפעול לגבייתו, לרבות באמצעות הגשת פסק הדין שיתן תוקף למתווה זה לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בצו פיצול סעדים שניתן במסגרת ת.א. 6551-09-11 הנ"ל ו/או בזכות המינהל לתבוע דמי שימוש בגין התקופה שעד למועד הפינוי בפועל ו/או בגין פיצוי בגין נזקים שנגרמו למקרקעין, אם וככל שנגרמו כאלו. ההליך הפלילי: מתווה זה לא ישמש ראיה כנגד ארביב בהליך הפלילי התלוי ועומד במסגרת 54909-07-10 (להלן: "ההליך הפלילי"), וההליך הפלילי ימשיך להתנהל ללא קשר למתווה זה. ידוע לארביב, כי אין במתווה זה כדי למנוע מהמשרד להגנת הסביבה לדרוש במסגרת ההליך הפלילי, תנאים/דרישות נוספות. כללי: אין באמור במתווה זה בכדי לגרוע ולפטור מחובת ארביב לבצע את העבודות לעיל תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים והמתאימים על-מנת למנוע פגיעה במתקנים, במערכות, בעובדים, או בציוד כתוצאה מביצוע עבודות הפינוי. אין באמור במתווה זה כדי לגרוע ולפטור מחובת ארביב לקבל אישור לביצוע העבודות עם כל גורם אשר הדין מחייב, על חשבונם בלבד, טרם ביצוע העבודות והוראות שלעיל. אין באמור במתווה זה כדי לגרוע ולפטור את ארביב מלקיים כל דין החל על התחייבויותיהם במתווה זה, לרבות דיני התכנון והבניה, רישוי עסקים, מניעת מפגעים והגנת הסביבה. ככל שהדבר יידרש, ארביב יישאו לבדם, בתשלום כל המסים, ארנונות, אגרות, תשלומי החובה והוצאות בגין ו/או בקשר לביצוע העבודות והוראות שלעיל. מתן תוקף של פסק דין כאמור לעיל, הואיל והמתווה משקף שינויים שהנתבעים הותירו לשקול דעת בית המשפט, יש לראותם כמי שהסכימו לנוסח זה. בנוסף, התובעת אף הוא הסכים למיתווה כפוף להסתייגויות שהועלו ותוקנו בהתאם. לפיכך, ניתן בזאת לנוסח זה תוקף של פסק דין. תביעת פינוימושבים נחלות ומשקיםפינוי