מחלוקת מי קיבל את הכסף עבור מכירת הרכב

המחלוקת העיקרית בתיק ענינה מי קיבל את הכסף שנתן התובע עבור מכירת הרכב ? ג'לאל טען כי מכירת הרכב נעשתה בנוכחות לוטפי, שהינו סוחר רכבים, וכי הסכום ששולם במזומן בסך 90,000 ₪ בצירוף שתי ההמחאות נמסרו ללוטפי (כאשר תמורת תיווך ג'לאל בעסקה הוא קיבל מלוטפי ע"פ טענתו סך של 2,500 ₪). כן טען ג'לאל כי מספר ימים לאחר מכן עשה עסקה נוספת עם לוטפי בה מכר ללוטפי רכב אחר, ובגין עסקה זו נתן לו לוטפי, בין היתר, גם את השיק של התובע בסך 16,000 ₪. 15. לוטפי העיד, מנגד, כי לא נכח במעמד המכירה, אך נאמר לו ע"י ג'לאל כי התובעים רכשו את הרכב וכי ג'לאל קיבל מהם שני שיקים, אותם לא נתן ללוטפי אלא הבטיח לו שכאשר התובע יביאו גם כסף מזומן, יימסר הכסף ללוטפי. משעברו מספר ימים ולא התקבל הכסף תמורת הרכב פנה לתובע, וזה, לדבריו, הפנה אותו לג'לאל אשר אמר לו כי התובע עדיין לא הביא את הכסף המזומן. אשר על כן הגיע עם חנאן למוסך ולקח את הרכב בחזרה. 16. בתביעה דנן דורש התובע לקבל בחזרה את הסכום של 90,000 ₪ שמסר לנתבע 1 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד מסירתו. כן נתבע סכום של 30,000 ₪ בגין עוגמת נפש. 17. בישיבת ההוכחות שהתקיימה העידו התובעים, ג'לאל, שיח פריד, הנתבע 2, לוטפי וחנאן. 18. בתום שמיעת העדים הסכימו הצדדים כי תבוצע בדיקת פוליגרף לג'לאל וללוטפי אשר תוצאותיה יהיו מכריעות, ובהתאם לתוצאותיה יפסק על מי מהנתבעים (1 או 3) להשיב את הכסף לתובע. להלן נוסח ההחלטה שניתנה בהתאם להסכמת כל הצדדים: "ב"כ הצדדים: מוסכם כי תבוצע בדיקת פוליגרף שתוצאותיה יהיו מכריעות הן לנתבע 1 והן לנתבע 3... החלטה: הנני ממנה את המומחה ישעיהו הורביץ כמומחה מטעם בית המשפט לצורך בדיקת פוליגרף שתבוצע הן לנתבע 1 והן לנתבע 3... לתשומת לב המומחה השאלה שבמחלוקת הינה כדלקמן: לגרסת התובע אשר מקבלת אישור מגרסת הנתבע 1, שילם התובע לנתבע מס' 1 סכום מזומן של 90,000 ₪ עבור רכישת רכב. הנתבע מס' 1 טוען כי העביר את מלוא הכסף לנתבע מס' 3 שכן שימש לטענתו רק כמתווך בעסקה. הנתבע 3 (שהרכב נמסר על ידו לנתבע 1) טוען כי לא קיבל מהנתבע מס' 1 ו/או מכל אדם אחר ו/או מהתובע את הסכום של 90,000 ₪ במזומן". 18. בהתאם להחלטה בוצעו בדיקות פוליגרף לנתבע 1 ולנתבע 3 (יצויין כי הבדיקות הראשונות בוצעו על ידי מר ישעיהו הורביץ, ברם בשל פטירתו נערכה בדיקה נוספת על ידי גב' אילת הרמלין וחוות הדעת ניתנה על ידה). 19. להלן תוצאות בדיקת הפוליגרף העולות מחוות הדעת שניתנה ביום 10/6/13: ג'לאל נשאל: האם נתת ללוטפי 90,000 ₪ עבור הב.מ.וו של חנאן? האם אתה לקחת לעצמך את ה- 90,000 ₪ ממכירת הרכב לחסון? תשובתו של ג'לאל על השאלה הראשונה הייתה חיובית, ותשובתו על השאלה השנייה הייתה שלילית. בדיקת הפוליגרף הצביעה על כך שלא אובחנו תגובות מחשידות לאמירת שקר. לוטפי נשאל שתי שאלות: האם קיבלת 90,000 ₪ על הרכב ב.מ.וו של חנאן? האם קיבלת 90,000 ₪ מג'לאל על הב.מ.וו? תשובותיו של לוטפי לשתי השאלות היו שליליות. בדיקת הפוליגרף הצביעה על כך שבתשובותיו של לוטפי אובחנו תגובות המצביעות על אמירת שקר. על סמך ממצאי בדיקת הפוליגרף הגיעה הבודקת למסקנה כי ג'לאל דובר אמת, וכי לוטפי דובר שקר בכל הנוגע לקבלת הסכום של 90,000 ₪ כפי שפורט לעיל. 20. לאחר קבלת תוצאות בדיקת הפוליגרף ניתנה לצדדים אפשרות להגיש התייחסות. פרט לתגובת התובעים והנתבע 2, לא התקבלה תגובה נוספת ממי מהצדדים. 21. על בסיס ההסכמה שניתנה, ובהתאם לתוצאות בדיקת הפוליגרף ניתן פסק דין כדלקמן: א. הנני מחייבת את הנתבע 3 לשלם לתובעת סך של 90,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 28/5/11 ועד מועד התשלום בפועל. כן יישא הנתבע 3 בשכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪+מע"מ, וישיב לתובעת את האגרות ששולמו על ידה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד תשלומן. בנוסף ישיב הנתבע 3 לנתבע מס' 1 את עלות שכ"ט מכון הפוליגרף ששילם הנתבע 1. ב. התביעה כנגד הנתבע 1 תדחה ללא צו להוצאות. ג. התביעה כנגד הנתבע 2 תדחה ללא צו להוצאות. דרישת התובעים בכל הנוגע לנתבע 2 (דרישה לחייבו בפיצוי בסך 30,000 ₪ בגין עוגמת נפש) חורגת מההסכמה הדיונית שניתנה. ד. ככל שההמחאות שמסר התובע לנתבע 1 (שתי המחאות על סכום כולל של 26,000 ₪) נמצאות בידי מי מהנתבעים 1 או 3, הן תוחזרנה לתובע. הסכום שנפסק ישולם תוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק. זכות ערעור ע"פ המועדים הקבועים בחוק. מכירת רכב