המחלוקת היא האם העבודה בוצעה בפועל עפ"י הזמנה זו או תוך סטיה ממנה

המחלוקת היא האם העבודה בוצעה בפועל עפ"י הזמנה זו או תוך סטיה ממנה, באופן שלא בוצעו מצעים בעובי של 40 ס"מ, ולא נסלל אספלט בצורה תקינה וראויה. טענות התובעת בכתב התביעה ובתצהיר עדותו הראשית של מנהל התובעת (ת/1) 5. טוענת התובעת בכתב התביעה, ובתצהיר מנהלה מר כאלד עסלי (להלן: "עסלי"), כדלקמן: א. התובעת ביצעה עבודתה עפ"י הזמנה והצעת המחיר, בצורה מקצועית וראויה, ואף הוציאה חשבון בהתאם להצעת המחיר על סך של 98,049 ₪, לאחר מדידות שביצעה בשטח (עפ"י תרשים שצורף לתצהיר). החשבון שהוצא גם צורף לתצהיר, אולם בהמשך סכומו הופחת ע"י עסלי, שכן לא היתה מחלוקת ששטח של 150 מ"ר לא בוצע בפועל ע"י התובעת (כפי שעולה מחקירת עסלי בפני הרשם ביום 16.11.11). ב. על כן טוענת התובעת כי מגיע לה מהנתבעת סכום של 84,999 ₪, ללא קשר למערכת יחסיה של הנתבעת עם מזמין העבודה שכן ההסכם ביניהם לא היה הסכם "גב אל גב". ג. הנתבעת מתחמקת מתשלום שלא כדין. טענות הנתבעת בתצהיר מנהלה (נ/1) מר אחמד עמאש 6. טוענת הנתבעת בתצהיר מנהלה מר אחמד עמאש (להלן: "עמאש") כדלקמן: א. התובעת לא ביצעה שתי שכבות אספלט בעובי של 40 ס"מ כפי שסוכם עמה, וגם שכבת האספלט לא בוצעה כראוי. ב. בעקבות כך מזמין העבודה לא אישר את העבודה לנתבעת ולא שילם לה את שכרה בגין כך. ג. העבודה בכל מקרה בוצעה בצורה לקויה. לא בוצעו מדידות לגבהים, לא בוצעו שיפועים מתאימים, ולכן נוצרו על האספלט שלוליות, דבר שהוביל להתפוררות האספלט. ד. הוא פנה בבקשה למנהל התובעת עסלי לתיקון הליקויים אך זה התחמק ממנו, כמו שהתחמק מפגישה שיזם עם נציגי המזמין. ה. לכן טוען כי דין התביעה להידחות. דיון והכרעה 7. אלה הן השאלות הדורשות הכרעה בתובענה זו: א. האם התובעת ביצעה את העבודה עפ"י הצעת המחיר (מבחינת שטח וכמויות)? ב. האם הנתבעת הוכיחה ליקוי בביצוע העבודות שבוצעו ע"י התובעת? שאלה א' - הוכחת ביצוע העבודה מבחינת שטח וכמויות 8. כאמור, השאלה הראשונה אותה יש לברר, ונטל הראיה והשכנוע להוכחתה מוטל על התובעת, האם ביצוע העבודה תאם להצעת המחיר ולהזמנת העבודה? 9. סבורני כי אין מחלוקת בין הצדדים כי שטח ביצוע העבודה הוא 977 מ"ר, כפי שהודה בכך במפורש עמאש (בסעיף 5 לנ/1), וכפי שהודתה בכך גם התובעת, שהסכימה להפחית את סכום תביעתה, כמפורט בסעיף 1 לעיל, כיוון שאין מחלוקת שלא בוצע כל שטח ההזמנה, אלא 977 מ"ר (ראה התרשים שצורף כנספח לת/1, וכן ראה דברי ב"כ התובעת בישיבת יום 6.11.11 בפני כבוד הרשם רומי - עמ' 8 לפרו' ש' 31). 10. ההפרש הכספי בא לידי ביטוי בהפחתת סכום התביעה, דבר שגם תואם את החשבון שהוגש וצורף לת/1. החשבון נערך לפי שטח של 1,127 מ"ר. כשניקח את נתוני החשבון אף לפי שטח של 977 מ"ר נקבל סכום של 84,999 ₪. 11. באשר לכמויות נשוא הצעת המחיר, אלה רלבנטיות לשניים (ראה סעיף 3 לעיל): שתי שכבות מצע בעובי כולל של 40 ס"מ. שכבת אספלט בעובי של 5 ס"מ. 12. לא ראיתי בתצהיר עדותו של עמאש כל טענות כי בוצע אספלט שלא בעובי של 5 ס"מ, אלא כי יש לו טענות לגבי טיבו ו/או טיב ביצוע העבודה. על כן, ניתן לצאת מנקודת הנחה שעובי האספלט תואם את הצעת המחיר וההזמנה. (אישור לכך גם נתן עסלי בחקירתו הנגדית עמ' 27 לפרו' ש' 9-10, שם ציין כי עובי האספלט שהושם בשטח העבודה הוא 5 ס"מ). 13. באשר לעובי המצעים - טען עמאש בתצהיר עדותו הראשית כי התובעת לא ביצעה שתי שכבות מצעים בעובי 40 ס"מ אלא פחות מכך. נשאל על כך עסלי בחקירתו הנגדית ואישר כי לא בכל שטח ביצוע העבודה המוזמנת הונחו שתי שכבות מצעים בעובי 40 ס"מ, אלא יש מקומות של 20 ס"מ ושל 30 ס"מ (עמ' 25 לפרו' ש' 23-25). כשנשאל עסלי האם כששלח את החשבון לנתבעת בדק שאכן הוא משקף את כמויות המצעים שסופקו בפועל, והשיב בשלילה (עמ' 25 לפרו' ש' 27). כשנשאל מדוע לחייב את כמויות הצעת המחיר אם בפועל סופק פחות מכך, השיב שאם זו הבעיה אז הוא מוכן להוריד 10% מהחשבון ששלח (עמ' 25 לפרו' ש' 30-32; עמ' 26 לפרו' ש' 1-2). יצוין כי התובעת היתה יכולה להוכיח את כמויות המצע שהניחה במקום, בהתאם לתעודות משלוח של המצעים. היא לא עשתה כן ללא סיבה סבירה, למרות שעסלי ציין בחקירתו הנגדית "זה הכי פשוט להביא תעודות משלוח" (עמ' 26 לפרו' ש' 16-18). 14. לאור כל אלה סבורני שהתובעת לא הוכיחה את כמויות המצעים שהניחה בפועל. יחד עם זאת, היות ואנו יודעים כי הונחו מצעים אך בכמות פחותה יותר, החלטתי על דרך של אומדנא דדיינא להפחית מסכום החשבון, הנוגע למצעים, שעמד על סך של 34,000 ₪ (977X30 בצירוף מע"מ דאז בשיעור של 16%), 40%, ולהעמיד סכום זה על סך של 20,400 ₪ (כולל מע"מ). 15. על כן, ובכפוף לבירור השאלה השניה, יש לומר כי התובעת הוכיחה זכאותה לשכר מקסימאלי בגין ביצוע עבודתה בשיעור כדלקמן (כולל מע"מ): בגין הנחת מצעים - 20,400 ₪ בגין סלילת אספלט - 50,999 ₪ סה"כ הוכיחה התובעת זכאות לסכום של 71,399 ₪ שאלה ב' - אי הוכחת ליקוי בביצוע העבודות 16. טוענת הנתבעת כאמור כי התובעת ביצעה את העבודות בצורה לקויה. 17. יצוין כבר עתה כי נטל הראיה והשכנוע להוכחת טענה זו מוטל על הנתבעת. 18. הנתבעת לא טרחה לבסס טענתה זו על חוו"ד מומחה. 19. הנתבעת אף לא טרחה להביא לעדות מי מטעם מזמין העבודה, על מנת שיאמת את טענות עמאש כי העבודה התבצעה בצורה לקויה, וכי בגין כך לא שולמה לה תמורת העבודה. נשאל עמאש מדוע לא הביא מאן דהוא מטעם מזמין העבודה לעדות, ולא נתן תשובה סבירה (עמ' 29 לפרו' ש' 26-32; עמ' 30 לפרו' ש' 1). הנתבעת אף לא טרחה להביא מסמך כלשהו שנשלח אליה מטעם מזמין העבודה, כי העבודה לקויה ו/או כי לא משלמים לה כספים בגין כך, ללא סיבה סבירה (עמ' 29 לפרו' ש' 8-14). בנדון יש להפעיל את הכלל שבפסיקה הקובע לאמור כי צד שנמנע מלהביא עד רלבנטי בהעדר הסבר אמין וסביר, מעורר מדרך הטבע את החשד שיש דברים בגו וכי נמנע מהבאתו לעדות כי הוא חושש מעדותו ומחשיפתו לחקירה שכנגד. לשון אחרת, מחדל זה פועל לחובתו, ויש בו בכדי לתמוך בגירסת הצד היריב. על כן, ביהמ"ש רשאי להסיק מאי הזמנת עד רלבנטי כאמור, מסקנות מחמירות וקיצוניות נגד מי שנמנע מהבאת העד. לעניין זה ראה: יעקב קדמי, על הראיות, חלק שלישי, עמ' 1649. 20. ניסה עמאש בסיכומיו לטעון כי ברגע שהוכיח שלא שמו שתי שכבות של מצעים בעובי 40 ס"מ, מוביל הדבר למסקנה נוספת כי עבודת האספלט היא לקויה, אולם הדבר לא מחייב כך בהכרח, ועל מנת להוכיח זאת יש צורך בהצגת חוו"ד מומחה, שכאמור לא הוצגה. 21. ניסה עמאש בחקירתו הנגדית לציין כי ראה את הליקויים בעיניו (עמ' 28 לפרו' ש' 9-14), אולם עדותו היא עדות של בעל העניין בדבר, ומשלא טרח לבסס דבריו בחוו"ד מומחה ו/או בנציגים מטעם המזמין שיעידו על כך, לא ייחסתי לעדותו משקל רב. 22. על כן אני קובע כי הנתבעת לא הוכיחה את טענת ליקויי ביצוע העבודה שטענה כלפי התובעת. סוף דבר 23. לאור כל האמור לעיל, אני מקבל התביעה בחלקה ומחייב הנתבעת לשלם לתובעת, בעבור העבודה המוזמנת והמבוצעת, סכום של 71,399 ₪ (לאור המפורט בסעיף 15 לעיל), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין החל מיום הגשת התביעה בתאריך 30.10.11 ועד ליום התשלום המלא בפועל. 24. בנוסף אני מחייב הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 8,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין החל מיום מתן פסה"ד ועד ליום התשלום המלא בפועל. 25. הסכומים המפורטים בסעיפים 23-24 לעיל, ישולמו תוך 30 ימים מיום מתן פס"ד זה, וככל שכך ייעשה, השערוך (הפרשי הצמדה וריבית כדין), יחושב עד ליום מתן פסה"ד. מעבר לכך - עד ליום התשלום המלא בפועל. הזמנת עבודה